https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Imreang

Source/Author:  Tryon (1976) 
Identifiers:  ISO-639-3:nwi  Glottocode: sout2869 
Notes:  Tryon, DT. 1976. New Hebrides Languages: An internal classification. Canberra: Pacific Linguistics. 
Data Entry:  Typed By: Kirsty Maurits  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:South Vanuatu:Tanna 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand kʷa-limœ-k   1, 64  
2 left mʷaul   1, 59  
3 right mʷatu-k   5, 77  
4 leg/foot nu-ŋ̥u-k The presence of the voiceless velar nasal leads me to believe that there is an underlying ng-h sequence, which. caused the. ng to devoice and the /h/ to drop. 75  
5 to walk -aliwok   97  
6 road/path suatuk   47  
7 to come -yuwa   25  
8 to turn word info -al̥æl̥a   123  
9 to swim -al   5, 24  
10 dirty lamkəmək   14  
11 dust nə-moulul   8  
12 skin təki-k   27  
13 back word info nə-mʷata-k   35  
14 belly təpʷə-k   36  
15 bone nə-kilikili-k   7  
16 intestines nə-siŋa-k   1, 77  
17 liver na-kanmopʷə-k   4, 7  
18 breast na-hi-m   1  
19 shoulder n-ula-k   61  
20 to know, be knowledgeable -lukʷun   18  
21 to think -atæləᵑkən   19  
22 to fear -ŋən   60  
23 blood ni-tawu-k   1  
24 head kapa kapʷa   9, 17  
25 neck nə-mʷoliku-nua-k   18, 83  
26 hair word info nu-kʷanea-k   59  
27 nose na-pʷaŋ-%iŋi-k   1, 33  
28 to breathe -ehaŋ   15  
29 to sniff, smell -pin   42, 73  
30 mouth ne-lə-k   76  
31 tooth kʷaliβœ-k   1, 35  
32 tongue na-lamə-k   7, 48  
33 to laugh -al̥   97  
34 to cry -asak   33  
35 to vomit -alua   8  
36 to spit -aluaŋ̥ *luaq 'vomit' + *ŋapus 'spit' 14, 83  
37 to eat -an   1  
38 to chew word info      
39 to cook word info i-lapʷa   86  
40 to drink -numʷ   1, 72  
41 to bite -as   1, 60  
42 to suck -amʷah   25, 57  
43 ear ni-mʷa-tæliŋa-k   1  
44 to hear -aləŋ   1, 84  
45 eye nə-mlə-k   1  
46 to see -am   80  
47 to yawn      
48 to sleep -apʷəl   11  
49 to lie down word info -aməl   8  
50 to dream      
51 to sit -akʷotæ   108  
52 to stand -alel   2, 57  
53 person/human being      
54 man/male yelimʷan   1, 14  
55 woman/female pilaβœn   1, 35  
56 child nalə-k   5  
57 husband yelimʷan   17  
58 wife pilaβœn   5, 58  
59 mother yamʷa   5  
60 father tata Address term 19  
61 house ni-mʷa   1  
62 thatch/roof      
63 name n̥aŋə-k   1, 18  
64 to say -anikial   105  
65 rope ne-lowus   11  
66 to tie up, fasten -aləkəs   1, 39  
67 to sew word info -čil   71  
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce -hai   14  
72 to hit word info -uh   85  
73 to steal      
74 to kill -ho-pni   1, 58  
75 to die, be dead -am̥ʷa   1  
76 to live, be alive -mlaəŋ   60  
77 to scratch word info -aki   13  
78 to cut, hack word info -alai   1  
79 stick/wood n-ai   1  
80 to split word info -aleplai   98  
81 sharp lasələ   17  
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info -awət   90  
89 to hold word info -askʷaləmən   113  
90 to dig -kəl   1  
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info -alakikən   52  
95 to fall word info -nakʷamʷəl   40  
96 dog kuri   7 L
97 bird mænə   1  
98 egg kʷon̥ale-mænə   1, 61  
99 feather ne-mʷulə-n   23  
100 wing ni-mʷalimʷali-n   66  
101 to fly -iβæ   1  
102 rat yahuk   3  
103 meat/flesh nauŋa   16  
104 fat/grease na-lipʷa   15  
105 tail ni-pikawu-n   1, 31  
106 snake      
107 worm (earthworm)      
108 louse word info kel   1  
109 mosquito mʷuk   1  
110 spider      
111 fish ñumu   51  
112 rotten word info namramr   116  
113 branch word info      
114 leaf nə-mʷalən   30  
115 root nu-an   50  
116 flower nukuŋə-nai   1  
117 fruit kʷunkuai-nai   1, 26  
118 grass nə-mʷanw̥ilək   1  
119 earth/soil nə-mʷop-tanə   1, 34  
120 stone kapʷiel   6  
121 sand nə-mʷakəlakəl   30  
122 water word info n-u   2  
123 to flow -aiu =run 57  
124 sea tahik   1  
125 salt n-ap   x  
126 lake      
127 woods/forest nə-kinan   99  
128 sky kopoapəŋ   x  
129 moon mʷakua   28  
130 star kum̥awu   13  
131 cloud word info na-pua   16  
132 fog na-tapʷien   3, 32  
133 rain ne-hen   1  
134 thunder kalualua   2, 64, 18  
135 lightning nə-rowayipien   25  
136 wind nə-mətaŋ   1, 66  
137 to blow word info -helapu   61  
138 warm word info l̥aluon   1, 98  
139 cold word info laukʷiai   108  
140 dry word info i-leβsək   15  
141 wet i-lapʷutəŋ   13  
142 heavy i-ləpʷam   30  
143 fire n-ap   19, 25  
144 to burn word info -wan   83  
145 smoke word info n̥e-nap   2  
146 ash nə-mlaku   1, 73  
147 black i-lapuŋ   9  
148 white i-l̥awun   14  
149 red i-low̥au   52  
150 yellow i-lokulə   42  
151 green ilæmləmlæ   1  
152 small i-likatœt   111  
153 big i-lehoa   47  
154 short word info      
155 long word info lapʷam   14  
156 thin word info laŋeaŋei   70  
157 thick word info lekumkum   38  
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick lam̥ʷa   1  
161 shy, ashamed      
162 old word info ilakʷas   83  
163 new iləβi   1  
164 good i-lœw̥æ   61  
165 bad, evil i-laha   1  
166 correct, true letukʷatuk straight x  
167 night yenpœŋ   1  
168 day nə-pœŋ   x  
169 year ne-aku   41  
170 when? word info naŋ̥en   1, 43  
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this      
178 that      
179 near      
180 far isok   1  
181 where? word info ihæ   91  
182 I iow   1, 21  
183 thou ik   1, 17  
184 he/she in   1, 43  
185 we word info kitawæ pl. incl. I  
185 we word info kəmʷawæ pl. excl. E  
185 we word info kilau dl. incl.    
185 we word info kəmlu dl. excl.    
186 you kəmie pl. 1, 13  
186 you kəmilu dl. x  
187 they ilie they 1, 75  
187 they iliu they (dual) x  
188 what? word info naha   1  
189 who? word info pae   1, 30  
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
196 to count -aβeəkən   26  
197 One word info kilikiaŋa   14, 44  
198 Two word info kəla-lu   8, 1  
199 Three word info kəsisəl   1  
200 Four word info ku-wos   1, 65  
201 Five word info kəlikəlip   1, 14  
202 Six word info kəlikəlip mokiliək      
203 Seven word info kəlikəlip kəlalu      
204 Eight word info      
205 Nine word info kələkəlip kuwos      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: