https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nahavaq (Benour)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:sns  Glottocode: sout2857 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand ni-vara-   16  
2 left dilmir   1, 59  
3 right ᵐbaraᵑgɪn   30  
4 leg/foot nɪ-ᵐbulʊ-   33  
5 to walk -loŋalon   60  
6 road/path na-hal   1  
7 to come -βʷɛlɛn   25  
8 to turn word info -βiʔis   31  
9 to swim -hop˺   12  
10 dirty -molol   43  
11 dust na-las   4  
12 skin no-ʔolsin   73  
13 back word info taʔon   12  
14 belly vɪt-   5  
15 bone ᵐboloᵑgo-   37  
16 intestines nɪ-hi-ni-n   1  
17 liver na-mam-nɪ-n   7, 56  
18 breast nu-hohu-n   1  
19 shoulder ᵐbatavʷ-   65, 87  
20 to know, be knowledgeable -roŋ-   19  
21 to think -ⁿdimⁿdim   13  
22 to fear -mataʔ   1  
23 blood nɛ-ⁿde   1  
24 head ᵐbat-   9  
25 neck ⁿdolo-   42  
26 hair word info ʧiblɛ-   31, 33  
27 nose ᵑginhu-   1, 58  
28 to breathe -ŋaraŋar   13  
29 to sniff, smell      
30 mouth ᵐboŋ-   41  
31 tooth livo-   1, 35  
32 tongue malaᵐbœ-n   30  
33 to laugh -masamas   58  
34 to cry -ⁿdɛŋ   1  
35 to vomit -luelu   8  
36 to spit -vore   35  
36 to spit -vore   35  
37 to eat -ʔan   1  
38 to chew word info -vaŋavaŋ      
39 to cook word info -tiŋ   9  
40 to drink -mɪn   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear ⁿdiliŋ-   1, 40  
44 to hear -roŋ   1  
45 eye mɛt-   1  
46 to see -lɛs   14, 94  
47 to yawn -mumole   19, 34  
48 to sleep -mɛtur   1  
49 to lie down word info -liŋdɛo   25  
50 to dream -ᵐbʷɛre   10  
51 to sit -sum   40  
52 to stand -taris   61  
53 person/human being      
54 man/male morot   73, 14  
55 woman/female momoʔ   23  
56 child vʷutɪn (bunoŋ)   48, 81  
57 husband morot tɪkina-   80, 82  
58 wife momʷɔʔ tɪkinaŋ   56, 83  
59 mother amɔ-   23  
60 father tata-   19  
61 house ne-um   1  
62 thatch/roof ni-et   1  
63 name nɛ-hɛn   66  
64 to say -wɛr   30  
65 rope nɛ-tɛl   1  
66 to tie up, fasten -wit (ⁿdu)   74  
67 to sew word info -tur   13  
68 needle      
69 to hunt word info -sal   30  
70 to shoot word info -ᵐbʷis   8  
71 to stab, pierce -tur   14  
72 to hit word info -ᵐbʷil   94  
73 to steal -vanaʔ   1, 58  
74 to kill -ᵐbʷilkɛmɛs   75, 2  
75 to die, be dead -mɛs   1  
76 to live, be alive -meur   1, 76  
77 to scratch word info -ʔoiʔoi   71, 72  
78 to cut, hack word info -ʔoros   102  
79 stick/wood -ʔai   1  
80 to split word info -tarbor   1  
81 sharp -kan   14  
82 dull, blunt -mah   34  
83 to work word info -raʔ   46  
84 to plant -ʔaᵐbʷiʔ   60  
85 to choose      
86 to grow word info -ʔaᵐbʷiʔ   53  
87 to swell word info -tiᵐʙ   12  
88 to squeeze word info -ᵐbus   18, 71  
89 to hold word info -βurβur   34  
90 to dig -ʔil   1  
91 to buy -βul   1  
92 to open, uncover -sɛvɛn   24  
93 to pound, beat word info ᵐbʷilᵐbʷil   51  
94 to throw word info -ʔom   54  
95 to fall word info -sɛp   13  
96 dog ni-kilu   7, 77, 80  
97 bird nɛ-mɛn   1  
98 egg nɔ-ʔɔnli-n   1, 66  
99 feather ni-ᵐbuᵐbʷo-n   25  
100 wing      
101 to fly -βiβɛm   46  
102 rat na-laᵐbut   45  
103 meat/flesh mæru   41  
104 fat/grease      
105 tail ni-ᵐʙʉʃʉn   76  
106 snake na-mat   12  
107 worm (earthworm) nɪ-ⁿdulɛs   68, 64  
107 worm (earthworm) nɪ-ⁿdulɛs   68, 64  
108 louse word info na-ʔot   1  
108 louse word info na-ʔot   1  
109 mosquito ni-tuʔɛs   38, 48, 89  
110 spider ᵑgiᵑgableo **gigabuleo 64  
110 spider ᵑgiᵑgableo   64  
110 spider ᵑgiᵑgableo   64  
111 fish ni-mahal   52  
112 rotten word info -mom   51  
113 branch word info na-ᵐbal-nɪ-n   31  
114 leaf nɛ-rɛʔe-ni-n   47  
115 root na-ʔara-n   2, 41  
116 flower ni-tivhʉ-n   53, 57  
117 fruit na-van   1, 26  
118 grass nu-mʷɛnei   31  
119 earth/soil nɛ-tɛn   1  
120 stone nɛ-vɛt   1  
121 sand ni-ᵐbinwɛn   1, 79  
122 water word info no-we   2  
123 to flow      
124 sea nɛ-tɛz   1  
125 salt no-we nɪmnɪm      
125 salt no-we nɪmnɪm      
126 lake      
127 woods/forest ni-ᵐʙœnʔai   2, 108  
128 sky ni-meliŋ   1, 63  
129 moon nɛ-βœl   1  
130 star ni-muši   13  
131 cloud word info ni-meliŋ mɛvʊs   34  
132 fog      
133 rain nɛ-wʰ   1  
134 thunder (nɛvʊl) varavar   15, 38  
135 lightning no-udharien      
136 wind na-laŋ   1, 77  
137 to blow word info i-hup   62, 63  
138 warm word info -pilpil   52  
139 cold word info -malaʔ   51  
140 dry word info -mɛhɛmɛh   11  
141 wet i-mil   35  
142 heavy -ⁿdip   14  
143 fire na-ʔam   19  
144 to burn word info      
145 smoke word info -ⁿdoŋdoŋ   94  
146 ash ni-ᵐbʷisnɛp   75  
147 black -mɛtɛmɛt   1  
148 white -mɛβʉs   1  
149 red -mamal   1, 55  
150 yellow -lʉtlʉt   43  
151 green -ʔasɛn   8  
152 small -vʷariʔ   42  
153 big -ᵐbou   50  
154 short word info -ᵐʙʔᵐʙʔ   3  
155 long word info -ᵐbarap   16  
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick -mɪhɛʔ   1  
161 shy, ashamed -mimaʔan   55, 61  
162 old word info -marlam   26  
163 new -viveo   1  
164 good -lɛh   59  
165 bad, evil -hɛt   1  
166 correct, true -ᵐbaraᵑgɪn   72  
167 night livʷaʔat   42  
168 day lɛrɛn   6  
169 year nɛ-teo   1  
170 when? word info -vih      
171 to hide word info -tulalaʔ   43  
172 to climb word info -haʔ   2  
173 at      
174 in, inside (i-vɛlin) miʃʉn   54  
175 above vʷanhɪp˺   53  
176 below slɛβœ-n   41, 74, 75  
177 this ɛtiŋ   52  
178 that ɛtaŋ   39  
179 near masasaŋ   90  
180 far silei   5  
181 where? word info aᵐbɛh   3, 59  
182 I kinaŋ   1, 21, 22, 23  
183 thou inuŋ   1, 18  
184 he/she ei   1  
185 we word info niᵑgin we pl incl I  
185 we word info kamɛm we pl excl E42  
185 we word info noʔon we dl incl    
186 you niᵑgim you pl 1, 13  
187 they ar they 1, 70  
187 they artei they dual x  
188 what? word info nahavaʔ   1  
189 who? word info iaʔ   44  
190 other tiʃile   42  
191 all      
192 and miⁿdei   2, 40, 48  
193 if konɔʔ   60  
194 how? word info kɛtɛmʷɪn   66  
195 no, not isisiʔ   10  
195 no, not isisiʔ   10  
196 to count -ᵐbuluŋ   1  
197 One word info isiʔ   1  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-tʉl   1  
200 Four word info i-vɛs   1, 65  
201 Five word info i-lim   1  
202 Six word info i-sosiʔ   31  
203 Seven word info i-soru   9  
204 Eight word info i-sotʉl   11, 7  
205 Nine word info i-sovei   5  
206 Ten word info i-laŋaβœl   5, 8  
207 Twenty word info i-molalaʔ isiʔ   13  
208 Fifty word info molalaʔ ilim      
209 One Hundred word info molalaʔ iru noʔoron laŋaβœl   13  
210 One Thousand word info molalaʔ ilaŋaβœl   39  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: