https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nahavaq (Benour)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:sns  Glottocode: sout2857 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
29 to sniff, smell      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
68 needle      
85 to choose      
100 wing      
104 fat/grease      
123 to flow      
126 lake      
132 fog      
144 to burn word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
191 all      
38 to chew word info -vaŋavaŋ      
125 salt no-we nɪmnɪm      
125 salt no-we nɪmnɪm      
135 lightning no-udharien      
170 when? word info -vih      
185 we word info noʔon we dl incl    
208 Fifty word info molalaʔ ilim      
6 road/path na-hal   1  
16 intestines nɪ-hi-ni-n   1  
18 breast nu-hohu-n   1  
22 to fear -mataʔ   1  
23 blood nɛ-ⁿde   1  
34 to cry -ⁿdɛŋ   1  
37 to eat -ʔan   1  
44 to hear -roŋ   1  
45 eye mɛt-   1  
48 to sleep -mɛtur   1  
61 house ne-um   1  
62 thatch/roof ni-et   1  
65 rope nɛ-tɛl   1  
75 to die, be dead -mɛs   1  
79 stick/wood -ʔai   1  
80 to split word info -tarbor   1  
90 to dig -ʔil   1  
91 to buy -βul   1  
97 bird nɛ-mɛn   1  
108 louse word info na-ʔot   1  
108 louse word info na-ʔot   1  
119 earth/soil nɛ-tɛn   1  
120 stone nɛ-vɛt   1  
124 sea nɛ-tɛz   1  
129 moon nɛ-βœl   1  
133 rain nɛ-wʰ   1  
147 black -mɛtɛmɛt   1  
148 white -mɛβʉs   1  
160 painful, sick -mɪhɛʔ   1  
163 new -viveo   1  
165 bad, evil -hɛt   1  
169 year nɛ-teo   1  
184 he/she ei   1  
188 what? word info nahavaʔ   1  
196 to count -ᵐbuluŋ   1  
197 One word info isiʔ   1  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-tʉl   1  
201 Five word info i-lim   1  
117 fruit na-van   1, 26  
43 ear ⁿdiliŋ-   1, 40  
149 red -mamal   1, 55  
128 sky ni-meliŋ   1, 63  
98 egg nɔ-ʔɔnli-n   1, 66  
187 they ar they 1, 70  
76 to live, be alive -meur   1, 76  
136 wind na-laŋ   1, 77  
121 sand ni-ᵐbinwɛn   1, 79  
186 you niᵑgim you pl 1, 13  
183 thou inuŋ   1, 18  
182 I kinaŋ   1, 21, 22, 23  
31 tooth livo-   1, 35  
40 to drink -mɪn   1, 49  
27 nose ᵑginhu-   1, 58  
73 to steal -vanaʔ   1, 58  
2 left dilmir   1, 59  
200 Four word info i-vɛs   1, 65  
50 to dream -ᵐbʷɛre   10  
195 no, not isisiʔ   10  
195 no, not isisiʔ   10  
78 to cut, hack word info -ʔoros   102  
140 dry word info -mɛhɛmɛh   11  
204 Eight word info i-sotʉl   11, 7  
9 to swim -hop˺   12  
13 back word info taʔon   12  
87 to swell word info -tiᵐʙ   12  
106 snake na-mat   12  
21 to think -ⁿdimⁿdim   13  
28 to breathe -ŋaraŋar   13  
67 to sew word info -tur   13  
95 to fall word info -sɛp   13  
130 star ni-muši   13  
207 Twenty word info i-molalaʔ isiʔ   13  
209 One Hundred word info molalaʔ iru noʔoron laŋaβœl   13  
71 to stab, pierce -tur   14  
81 sharp -kan   14  
142 heavy -ⁿdip   14  
46 to see -lɛs   14, 94  
134 thunder (nɛvʊl) varavar   15, 38  
1 hand ni-vara-   16  
155 long word info -ᵐbarap   16  
88 to squeeze word info -ᵐbus   18, 71  
20 to know, be knowledgeable -roŋ-   19  
60 father tata-   19  
143 fire na-ʔam   19  
47 to yawn -mumole   19, 34  
122 water word info no-we   2  
172 to climb word info -haʔ   2  
127 woods/forest ni-ᵐʙœnʔai   2, 108  
192 and miⁿdei   2, 40, 48  
115 root na-ʔara-n   2, 41  
55 woman/female momoʔ   23  
59 mother amɔ-   23  
92 to open, uncover -sɛvɛn   24  
7 to come -βʷɛlɛn   25  
49 to lie down word info -liŋdɛo   25  
99 feather ni-ᵐbuᵐbʷo-n   25  
162 old word info -marlam   26  
154 short word info -ᵐʙʔᵐʙʔ   3  
181 where? word info aᵐbɛh   3, 59  
3 right ᵐbaraᵑgɪn   30  
32 tongue malaᵐbœ-n   30  
64 to say -wɛr   30  
69 to hunt word info -sal   30  
8 to turn word info -βiʔis   31  
113 branch word info na-ᵐbal-nɪ-n   31  
118 grass nu-mʷɛnei   31  
202 Six word info i-sosiʔ   31  
26 hair word info ʧiblɛ-   31, 33  
4 leg/foot nɪ-ᵐbulʊ-   33  
82 dull, blunt -mah   34  
89 to hold word info -βurβur   34  
131 cloud word info ni-meliŋ mɛvʊs   34  
36 to spit -vore   35  
36 to spit -vore   35  
141 wet i-mil   35  
15 bone ᵐboloᵑgo-   37  
109 mosquito ni-tuʔɛs   38, 48, 89  
178 that ɛtaŋ   39  
210 One Thousand word info molalaʔ ilaŋaβœl   39  
11 dust na-las   4  
51 to sit -sum   40  
30 mouth ᵐboŋ-   41  
103 meat/flesh mæru   41  
176 below slɛβœ-n   41, 74, 75  
25 neck ⁿdolo-   42  
152 small -vʷariʔ   42  
167 night livʷaʔat   42  
190 other tiʃile   42  
10 dirty -molol   43  
150 yellow -lʉtlʉt   43  
171 to hide word info -tulalaʔ   43  
189 who? word info iaʔ   44  
102 rat na-laᵐbut   45  
83 to work word info -raʔ   46  
101 to fly -βiβɛm   46  
114 leaf nɛ-rɛʔe-ni-n   47  
56 child vʷutɪn (bunoŋ)   48, 81  
14 belly vɪt-   5  
180 far silei   5  
205 Nine word info i-sovei   5  
206 Ten word info i-laŋaβœl   5, 8  
153 big -ᵐbou   50  
93 to pound, beat word info ᵐbʷilᵐbʷil   51  
112 rotten word info -mom   51  
139 cold word info -malaʔ   51  
111 fish ni-mahal   52  
138 warm word info -pilpil   52  
177 this ɛtiŋ   52  
86 to grow word info -ʔaᵐbʷiʔ   53  
175 above vʷanhɪp˺   53  
116 flower ni-tivhʉ-n   53, 57  
94 to throw word info -ʔom   54  
174 in, inside (i-vɛlin) miʃʉn   54  
161 shy, ashamed -mimaʔan   55, 61  
58 wife momʷɔʔ tɪkinaŋ   56, 83  
33 to laugh -masamas   58  
164 good -lɛh   59  
168 day lɛrɛn   6  
5 to walk -loŋalon   60  
84 to plant -ʔaᵐbʷiʔ   60  
193 if konɔʔ   60  
52 to stand -taris   61  
137 to blow word info i-hup   62, 63  
110 spider ᵑgiᵑgableo **gigabuleo 64  
110 spider ᵑgiᵑgableo   64  
110 spider ᵑgiᵑgableo   64  
19 shoulder ᵐbatavʷ-   65, 87  
63 name nɛ-hɛn   66  
194 how? word info kɛtɛmʷɪn   66  
107 worm (earthworm) nɪ-ⁿdulɛs   68, 64  
107 worm (earthworm) nɪ-ⁿdulɛs   68, 64  
17 liver na-mam-nɪ-n   7, 56  
96 dog ni-kilu   7, 77, 80  
77 to scratch word info -ʔoiʔoi   71, 72  
166 correct, true -ᵐbaraᵑgɪn   72  
12 skin no-ʔolsin   73  
54 man/male morot   73, 14  
66 to tie up, fasten -wit (ⁿdu)   74  
146 ash ni-ᵐbʷisnɛp   75  
74 to kill -ᵐbʷilkɛmɛs   75, 2  
105 tail ni-ᵐʙʉʃʉn   76  
35 to vomit -luelu   8  
70 to shoot word info -ᵐbʷis   8  
151 green -ʔasɛn   8  
57 husband morot tɪkina-   80, 82  
24 head ᵐbat-   9  
39 to cook word info -tiŋ   9  
203 Seven word info i-soru   9  
179 near masasaŋ   90  
72 to hit word info -ᵐbʷil   94  
145 smoke word info -ⁿdoŋdoŋ   94  
185 we word info kamɛm we pl excl E42  
185 we word info niᵑgin we pl incl I  
187 they artei they dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: