https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nahavaq (Benour)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:sns  Glottocode: sout2857 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
29 to sniff, smell      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
68 needle      
85 to choose      
100 wing      
104 fat/grease      
123 to flow      
126 lake      
132 fog      
144 to burn word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
191 all      
174 in, inside (i-vɛlin) miʃʉn   54  
134 thunder (nɛvʊl) varavar   15, 38  
172 to climb word info -haʔ   2  
9 to swim -hop˺   12  
165 bad, evil -hɛt   1  
81 sharp -kan   14  
49 to lie down word info -liŋdɛo   25  
5 to walk -loŋalon   60  
35 to vomit -luelu   8  
164 good -lɛh   59  
46 to see -lɛs   14, 94  
150 yellow -lʉtlʉt   43  
82 dull, blunt -mah   34  
139 cold word info -malaʔ   51  
149 red -mamal   1, 55  
162 old word info -marlam   26  
33 to laugh -masamas   58  
22 to fear -mataʔ   1  
76 to live, be alive -meur   1, 76  
161 shy, ashamed -mimaʔan   55, 61  
10 dirty -molol   43  
112 rotten word info -mom   51  
47 to yawn -mumole   19, 34  
140 dry word info -mɛhɛmɛh   11  
75 to die, be dead -mɛs   1  
48 to sleep -mɛtur   1  
147 black -mɛtɛmɛt   1  
148 white -mɛβʉs   1  
160 painful, sick -mɪhɛʔ   1  
40 to drink -mɪn   1, 49  
138 warm word info -pilpil   52  
83 to work word info -raʔ   46  
44 to hear -roŋ   1  
20 to know, be knowledgeable -roŋ-   19  
69 to hunt word info -sal   30  
51 to sit -sum   40  
95 to fall word info -sɛp   13  
92 to open, uncover -sɛvɛn   24  
80 to split word info -tarbor   1  
52 to stand -taris   61  
39 to cook word info -tiŋ   9  
87 to swell word info -tiᵐʙ   12  
171 to hide word info -tulalaʔ   43  
67 to sew word info -tur   13  
71 to stab, pierce -tur   14  
73 to steal -vanaʔ   1, 58  
38 to chew word info -vaŋavaŋ      
170 when? word info -vih      
163 new -viveo   1  
36 to spit -vore   35  
36 to spit -vore   35  
152 small -vʷariʔ   42  
66 to tie up, fasten -wit (ⁿdu)   74  
64 to say -wɛr   30  
28 to breathe -ŋaraŋar   13  
79 stick/wood -ʔai   1  
37 to eat -ʔan   1  
151 green -ʔasɛn   8  
84 to plant -ʔaᵐbʷiʔ   60  
86 to grow word info -ʔaᵐbʷiʔ   53  
90 to dig -ʔil   1  
77 to scratch word info -ʔoiʔoi   71, 72  
94 to throw word info -ʔom   54  
78 to cut, hack word info -ʔoros   102  
8 to turn word info -βiʔis   31  
101 to fly -βiβɛm   46  
91 to buy -βul   1  
89 to hold word info -βurβur   34  
7 to come -βʷɛlɛn   25  
155 long word info -ᵐbarap   16  
166 correct, true -ᵐbaraᵑgɪn   72  
153 big -ᵐbou   50  
196 to count -ᵐbuluŋ   1  
88 to squeeze word info -ᵐbus   18, 71  
72 to hit word info -ᵐbʷil   94  
74 to kill -ᵐbʷilkɛmɛs   75, 2  
70 to shoot word info -ᵐbʷis   8  
50 to dream -ᵐbʷɛre   10  
154 short word info -ᵐʙʔᵐʙʔ   3  
21 to think -ⁿdimⁿdim   13  
142 heavy -ⁿdip   14  
145 smoke word info -ⁿdoŋdoŋ   94  
34 to cry -ⁿdɛŋ   1  
59 mother amɔ-   23  
187 they ar they 1, 70  
187 they artei they dual x  
181 where? word info aᵐbɛh   3, 59  
2 left dilmir   1, 59  
184 he/she ei   1  
137 to blow word info i-hup   62, 63  
206 Ten word info i-laŋaβœl   5, 8  
201 Five word info i-lim   1  
141 wet i-mil   35  
207 Twenty word info i-molalaʔ isiʔ   13  
198 Two word info i-ru   1  
203 Seven word info i-soru   9  
202 Six word info i-sosiʔ   31  
204 Eight word info i-sotʉl   11, 7  
205 Nine word info i-sovei   5  
199 Three word info i-tʉl   1  
200 Four word info i-vɛs   1, 65  
189 who? word info iaʔ   44  
183 thou inuŋ   1, 18  
195 no, not isisiʔ   10  
195 no, not isisiʔ   10  
197 One word info isiʔ   1  
185 we word info kamɛm we pl excl E42  
182 I kinaŋ   1, 21, 22, 23  
193 if konɔʔ   60  
194 how? word info kɛtɛmʷɪn   66  
31 tooth livo-   1, 35  
167 night livʷaʔat   42  
168 day lɛrɛn   6  
32 tongue malaᵐbœ-n   30  
179 near masasaŋ   90  
192 and miⁿdei   2, 40, 48  
210 One Thousand word info molalaʔ ilaŋaβœl   39  
208 Fifty word info molalaʔ ilim      
209 One Hundred word info molalaʔ iru noʔoron laŋaβœl   13  
55 woman/female momoʔ   23  
58 wife momʷɔʔ tɪkinaŋ   56, 83  
54 man/male morot   73, 14  
57 husband morot tɪkina-   80, 82  
103 meat/flesh mæru   41  
45 eye mɛt-   1  
6 road/path na-hal   1  
11 dust na-las   4  
136 wind na-laŋ   1, 77  
102 rat na-laᵐbut   45  
17 liver na-mam-nɪ-n   7, 56  
106 snake na-mat   12  
117 fruit na-van   1, 26  
143 fire na-ʔam   19  
115 root na-ʔara-n   2, 41  
108 louse word info na-ʔot   1  
108 louse word info na-ʔot   1  
113 branch word info na-ᵐbal-nɪ-n   31  
188 what? word info nahavaʔ   1  
61 house ne-um   1  
62 thatch/roof ni-et   1  
96 dog ni-kilu   7, 77, 80  
111 fish ni-mahal   52  
128 sky ni-meliŋ   1, 63  
131 cloud word info ni-meliŋ mɛvʊs   34  
130 star ni-muši   13  
116 flower ni-tivhʉ-n   53, 57  
109 mosquito ni-tuʔɛs   38, 48, 89  
1 hand ni-vara-   16  
121 sand ni-ᵐbinwɛn   1, 79  
99 feather ni-ᵐbuᵐbʷo-n   25  
146 ash ni-ᵐbʷisnɛp   75  
127 woods/forest ni-ᵐʙœnʔai   2, 108  
105 tail ni-ᵐʙʉʃʉn   76  
186 you niᵑgim you pl 1, 13  
185 we word info niᵑgin we pl incl I  
135 lightning no-udharien      
122 water word info no-we   2  
125 salt no-we nɪmnɪm      
125 salt no-we nɪmnɪm      
12 skin no-ʔolsin   73  
185 we word info noʔon we dl incl    
18 breast nu-hohu-n   1  
118 grass nu-mʷɛnei   31  
98 egg nɔ-ʔɔnli-n   1, 66  
63 name nɛ-hɛn   66  
97 bird nɛ-mɛn   1  
114 leaf nɛ-rɛʔe-ni-n   47  
169 year nɛ-teo   1  
65 rope nɛ-tɛl   1  
119 earth/soil nɛ-tɛn   1  
124 sea nɛ-tɛz   1  
120 stone nɛ-vɛt   1  
133 rain nɛ-wʰ   1  
129 moon nɛ-βœl   1  
23 blood nɛ-ⁿde   1  
16 intestines nɪ-hi-ni-n   1  
4 leg/foot nɪ-ᵐbulʊ-   33  
107 worm (earthworm) nɪ-ⁿdulɛs   68, 64  
107 worm (earthworm) nɪ-ⁿdulɛs   68, 64  
180 far silei   5  
176 below slɛβœ-n   41, 74, 75  
60 father tata-   19  
13 back word info taʔon   12  
190 other tiʃile   42  
14 belly vɪt-   5  
175 above vʷanhɪp˺   53  
56 child vʷutɪn (bunoŋ)   48, 81  
178 that ɛtaŋ   39  
177 this ɛtiŋ   52  
26 hair word info ʧiblɛ-   31, 33  
3 right ᵐbaraᵑgɪn   30  
24 head ᵐbat-   9  
19 shoulder ᵐbatavʷ-   65, 87  
15 bone ᵐboloᵑgo-   37  
30 mouth ᵐboŋ-   41  
93 to pound, beat word info ᵐbʷilᵐbʷil   51  
27 nose ᵑginhu-   1, 58  
110 spider ᵑgiᵑgableo **gigabuleo 64  
110 spider ᵑgiᵑgableo   64  
110 spider ᵑgiᵑgableo   64  
43 ear ⁿdiliŋ-   1, 40  
25 neck ⁿdolo-   42  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: