https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Nahavaq (Benour)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:sns  Glottocode: sout2857 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above vʷanhɪp˺   53  
191 all      
192 and miⁿdei   2, 40, 48  
146 ash ni-ᵐbʷisnɛp   75  
173 at      
13 back word info taʔon   12  
165 bad, evil -hɛt   1  
14 belly vɪt-   5  
176 below slɛβœ-n   41, 74, 75  
153 big -ᵐbou   50  
97 bird nɛ-mɛn   1  
147 black -mɛtɛmɛt   1  
23 blood nɛ-ⁿde   1  
15 bone ᵐboloᵑgo-   37  
113 branch word info na-ᵐbal-nɪ-n   31  
18 breast nu-hohu-n   1  
56 child vʷutɪn (bunoŋ)   48, 81  
131 cloud word info ni-meliŋ mɛvʊs   34  
139 cold word info -malaʔ   51  
166 correct, true -ᵐbaraᵑgɪn   72  
168 day lɛrɛn   6  
10 dirty -molol   43  
96 dog ni-kilu   7, 77, 80  
140 dry word info -mɛhɛmɛh   11  
82 dull, blunt -mah   34  
11 dust na-las   4  
43 ear ⁿdiliŋ-   1, 40  
119 earth/soil nɛ-tɛn   1  
98 egg nɔ-ʔɔnli-n   1, 66  
204 Eight word info i-sotʉl   11, 7  
45 eye mɛt-   1  
180 far silei   5  
104 fat/grease      
60 father tata-   19  
99 feather ni-ᵐbuᵐbʷo-n   25  
208 Fifty word info molalaʔ ilim      
143 fire na-ʔam   19  
111 fish ni-mahal   52  
201 Five word info i-lim   1  
116 flower ni-tivhʉ-n   53, 57  
132 fog      
200 Four word info i-vɛs   1, 65  
117 fruit na-van   1, 26  
164 good -lɛh   59  
118 grass nu-mʷɛnei   31  
151 green -ʔasɛn   8  
26 hair word info ʧiblɛ-   31, 33  
1 hand ni-vara-   16  
184 he/she ei   1  
24 head ᵐbat-   9  
142 heavy -ⁿdip   14  
61 house ne-um   1  
194 how? word info kɛtɛmʷɪn   66  
57 husband morot tɪkina-   80, 82  
182 I kinaŋ   1, 21, 22, 23  
193 if konɔʔ   60  
174 in, inside (i-vɛlin) miʃʉn   54  
16 intestines nɪ-hi-ni-n   1  
126 lake      
114 leaf nɛ-rɛʔe-ni-n   47  
2 left dilmir   1, 59  
4 leg/foot nɪ-ᵐbulʊ-   33  
135 lightning no-udharien      
17 liver na-mam-nɪ-n   7, 56  
155 long word info -ᵐbarap   16  
108 louse word info na-ʔot   1  
108 louse word info na-ʔot   1  
54 man/male morot   73, 14  
103 meat/flesh mæru   41  
129 moon nɛ-βœl   1  
109 mosquito ni-tuʔɛs   38, 48, 89  
59 mother amɔ-   23  
30 mouth ᵐboŋ-   41  
63 name nɛ-hɛn   66  
158 narrow      
179 near masasaŋ   90  
25 neck ⁿdolo-   42  
68 needle      
163 new -viveo   1  
167 night livʷaʔat   42  
205 Nine word info i-sovei   5  
195 no, not isisiʔ   10  
195 no, not isisiʔ   10  
27 nose ᵑginhu-   1, 58  
162 old word info -marlam   26  
197 One word info isiʔ   1  
209 One Hundred word info molalaʔ iru noʔoron laŋaβœl   13  
210 One Thousand word info molalaʔ ilaŋaβœl   39  
190 other tiʃile   42  
160 painful, sick -mɪhɛʔ   1  
53 person/human being      
133 rain nɛ-wʰ   1  
102 rat na-laᵐbut   45  
149 red -mamal   1, 55  
3 right ᵐbaraᵑgɪn   30  
6 road/path na-hal   1  
115 root na-ʔara-n   2, 41  
65 rope nɛ-tɛl   1  
112 rotten word info -mom   51  
125 salt no-we nɪmnɪm      
125 salt no-we nɪmnɪm      
121 sand ni-ᵐbinwɛn   1, 79  
124 sea nɛ-tɛz   1  
203 Seven word info i-soru   9  
81 sharp -kan   14  
154 short word info -ᵐʙʔᵐʙʔ   3  
19 shoulder ᵐbatavʷ-   65, 87  
161 shy, ashamed -mimaʔan   55, 61  
202 Six word info i-sosiʔ   31  
12 skin no-ʔolsin   73  
128 sky ni-meliŋ   1, 63  
152 small -vʷariʔ   42  
145 smoke word info -ⁿdoŋdoŋ   94  
106 snake na-mat   12  
110 spider ᵑgiᵑgableo **gigabuleo 64  
110 spider ᵑgiᵑgableo   64  
110 spider ᵑgiᵑgableo   64  
130 star ni-muši   13  
79 stick/wood -ʔai   1  
120 stone nɛ-vɛt   1  
105 tail ni-ᵐʙʉʃʉn   76  
206 Ten word info i-laŋaβœl   5, 8  
178 that ɛtaŋ   39  
62 thatch/roof ni-et   1  
187 they ar they 1, 70  
187 they artei they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this ɛtiŋ   52  
183 thou inuŋ   1, 18  
199 Three word info i-tʉl   1  
134 thunder (nɛvʊl) varavar   15, 38  
41 to bite      
137 to blow word info i-hup   62, 63  
28 to breathe -ŋaraŋar   13  
144 to burn word info      
91 to buy -βul   1  
38 to chew word info -vaŋavaŋ      
85 to choose      
172 to climb word info -haʔ   2  
7 to come -βʷɛlɛn   25  
39 to cook word info -tiŋ   9  
196 to count -ᵐbuluŋ   1  
34 to cry -ⁿdɛŋ   1  
78 to cut, hack word info -ʔoros   102  
75 to die, be dead -mɛs   1  
90 to dig -ʔil   1  
50 to dream -ᵐbʷɛre   10  
40 to drink -mɪn   1, 49  
37 to eat -ʔan   1  
95 to fall word info -sɛp   13  
22 to fear -mataʔ   1  
123 to flow      
101 to fly -βiβɛm   46  
86 to grow word info -ʔaᵐbʷiʔ   53  
44 to hear -roŋ   1  
171 to hide word info -tulalaʔ   43  
72 to hit word info -ᵐbʷil   94  
89 to hold word info -βurβur   34  
69 to hunt word info -sal   30  
74 to kill -ᵐbʷilkɛmɛs   75, 2  
20 to know, be knowledgeable -roŋ-   19  
33 to laugh -masamas   58  
49 to lie down word info -liŋdɛo   25  
76 to live, be alive -meur   1, 76  
92 to open, uncover -sɛvɛn   24  
84 to plant -ʔaᵐbʷiʔ   60  
93 to pound, beat word info ᵐbʷilᵐbʷil   51  
64 to say -wɛr   30  
77 to scratch word info -ʔoiʔoi   71, 72  
46 to see -lɛs   14, 94  
67 to sew word info -tur   13  
70 to shoot word info -ᵐbʷis   8  
51 to sit -sum   40  
48 to sleep -mɛtur   1  
29 to sniff, smell      
36 to spit -vore   35  
36 to spit -vore   35  
80 to split word info -tarbor   1  
88 to squeeze word info -ᵐbus   18, 71  
71 to stab, pierce -tur   14  
52 to stand -taris   61  
73 to steal -vanaʔ   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info -tiᵐʙ   12  
9 to swim -hop˺   12  
21 to think -ⁿdimⁿdim   13  
94 to throw word info -ʔom   54  
66 to tie up, fasten -wit (ⁿdu)   74  
8 to turn word info -βiʔis   31  
35 to vomit -luelu   8  
5 to walk -loŋalon   60  
83 to work word info -raʔ   46  
47 to yawn -mumole   19, 34  
32 tongue malaᵐbœ-n   30  
31 tooth livo-   1, 35  
207 Twenty word info i-molalaʔ isiʔ   13  
198 Two word info i-ru   1  
138 warm word info -pilpil   52  
122 water word info no-we   2  
185 we word info niᵑgin we pl incl I  
185 we word info kamɛm we pl excl E42  
185 we word info noʔon we dl incl    
141 wet i-mil   35  
188 what? word info nahavaʔ   1  
170 when? word info -vih      
181 where? word info aᵐbɛh   3, 59  
148 white -mɛβʉs   1  
189 who? word info iaʔ   44  
159 wide      
58 wife momʷɔʔ tɪkinaŋ   56, 83  
136 wind na-laŋ   1, 77  
100 wing      
55 woman/female momoʔ   23  
127 woods/forest ni-ᵐʙœnʔai   2, 108  
107 worm (earthworm) nɪ-ⁿdulɛs   68, 64  
107 worm (earthworm) nɪ-ⁿdulɛs   68, 64  
169 year nɛ-teo   1  
150 yellow -lʉtlʉt   43  
186 you niᵑgim you pl 1, 13  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: