https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Pangkumu (Ndarmif)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:pgk  Glottocode: rere1240 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
5 to walk      
7 to come      
8 to turn word info      
9 to swim      
20 to know, be knowledgeable      
29 to sniff, smell      
40 to drink      
41 to bite      
42 to suck      
43 ear      
52 to stand      
53 person/human being      
60 father      
61 house      
63 name      
65 rope      
68 needle      
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info      
83 to work word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
89 to hold word info      
94 to throw word info      
99 feather      
101 to fly      
102 rat      
104 fat/grease      
105 tail      
106 snake      
107 worm (earthworm)      
108 louse word info      
112 rotten word info      
114 leaf      
116 flower      
123 to flow      
131 cloud word info      
133 rain      
137 to blow word info      
138 warm word info      
140 dry word info      
141 wet      
144 to burn word info      
145 smoke word info      
150 yellow      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
163 new      
173 at      
177 this      
181 where? word info      
188 what? word info      
189 who? word info      
205 Nine word info      
35 to vomit -rar      
44 to hear -ʒe      
49 to lie down word info -mɛtusɛri      
56 child ɣamalili      
126 lake naᵐʙuᵐʙur      
129 moon naβʉs      
135 lightning nɛᵐbiʃ      
135 lightning nɛᵐbis      
139 cold word info woɣo      
160 painful, sick -kɛrix      
169 year noɾon      
171 to hide word info -rimsosori      
185 we word info nɛmru we dual excl    
6 road/path nɛ-sal   1  
16 intestines t͡ʃin-   1  
18 breast susi   1  
22 to fear -mɪtʊx   1  
23 blood ne-re   1  
34 to cry -teŋ   1  
45 eye mɛtʰ-   1  
48 to sleep -mɛtur   1  
70 to shoot word info -vɛni   1  
70 to shoot word info -fɛni   1  
75 to die, be dead -met͡ʃ   1  
79 stick/wood ni-ge   1  
80 to split word info -tɛvrei   1  
90 to dig -kiri   1  
90 to dig -wirwir   1  
91 to buy -fʷiʒi   1  
91 to buy -fʷiri   1  
97 bird ni-mɛn   1  
109 mosquito nunum   1  
119 earth/soil nɛ-tʰan   1  
120 stone ni-βit   1  
124 sea ni-tes   1  
147 black -mət   1  
165 bad, evil -t͡ʃeʃ   1  
174 in, inside rarun   1  
174 in, inside raron   1  
183 thou xau   1  
198 Two word info xɛlu   1  
199 Three word info ɣɛtʰeʃ   1  
201 Five word info ɣɛʒim   1  
100 wing xaᵐb-ɛn   1, 12  
117 fruit fana-n   1, 26  
184 he/she kini   1, 29  
187 they xiniri they 1, 33, 69  
92 to open, uncover -fɛɣe   1, 56  
92 to open, uncover -fɛge   1, 57  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
136 wind nirin   1, 77?  
121 sand dabnaun   1, 79, 86  
58 wife xasu-n   1, 80  
12 skin vilɛᵐbɛn   1, 81, 71  
37 to eat -jɛnɪgen   1, 12  
186 you xaᵐdi you pl 1, 13, 32  
54 man/male muman   1, 14  
182 I hina   1, 21, 22  
31 tooth riβ-   1, 35  
73 to steal -vɛnax-   1, 58  
73 to steal fɛnax-   1, 58  
27 nose na-wunt͡ʃ-   1, 58, 88  
2 left mair   1, 59  
200 Four word info ɣɛβɛt͡ʃ   1, 65  
167 night nautbuŋ   1, 67  
167 night nautbun   1, 67  
55 woman/female nevsevin   1, 74  
50 to dream -ᵐbur   10  
103 meat/flesh nɛ-βusɣon   10  
195 no, not t͡ʃige   10  
195 no, not t͡ʃige   10  
195 no, not t͡ʃige   10  
195 no, not t͡ʃige   10  
10 dirty -ranu   101  
164 good -βo   108  
25 neck saʒnav-   109  
46 to see -ᵐʙunʃi   11  
39 to cook word info -pɛlun   110  
51 to sit -non   111  
209 One Hundred word info nugutvarsoɣo   12, 45  
95 to fall word info mit͡ʃuv   13  
95 to fall word info mit͡ʃup   13  
130 star mat͡ʃo   13  
203 Seven word info ruβru   13  
71 to stab, pierce -sɛri   14  
134 thunder barvar   15, 38  
1 hand ni-va-   16  
88 to squeeze word info wiriri   16  
88 to squeeze word info fʷeridi   16  
59 mother are   17  
193 if aβʷe   17  
115 root raᵐbʷɛn   18  
47 to yawn -moŋ   19  
47 to yawn -mo   19  
47 to yawn -no   19  
143 fire nʊ-ɣuᵐp   19  
111 fish ne-i   1?  
122 water word info nu-e   2  
172 to climb word info -sax   2  
14 belly daᵐb-   20  
125 salt nites   20  
125 salt nitis   20  
202 Six word info ruptəs   20  
204 Eight word info ruptos   24  
162 old word info -tara   27  
24 head kar-   28  
146 ash mɛtoɣuᵐʙ   29  
148 white -parar   3  
132 fog numup   3, 32  
132 fog nomup   3, 32  
64 to say -vɛre-   30  
113 branch word info but͡ʃi-n   30  
26 hair word info hir-   31  
142 heavy ro   31  
110 spider romro   32, 63  
4 leg/foot baraŋ-   33  
66 to tie up, fasten t͡ʃɛtɛtori   33?  
178 that naᵑka   36  
15 bone buraŋ-   37  
166 correct, true -foretin   37, 73  
36 to spit -miɣut   37, 102?  
210 One Thousand word info ɣutɣut͡sarvaɣsoxo   40  
210 One Thousand word info wutwutt͡sarvaxsoɣo   40  
30 mouth ᵐboŋ-   41  
176 below rɛpan   41, 74  
197 One word info t͡sʰoɣo   42, 57  
206 Ten word info sɐŋaβʉʒ   5  
33 to laugh -man   51  
93 to pound, beat word info -ᵐbɛrᵐberi   51  
139 cold word info malɣos   51  
175 above rapon   51  
62 thatch/roof nɛ-mat   52  
190 other lit͡ʃiŋre   53  
3 right tin   55  
161 shy, ashamed maxamɣun   55, 56  
161 shy, ashamed maxamɣun   55, 56  
161 shy, ashamed mavamgun   55, 56?  
38 to chew word info -rarar   57  
44 to hear -re   57  
192 and garin   57, 58  
192 and garɛn   57, 58  
168 day nautɛrin   6, 52  
128 sky mɛsap   63  
67 to sew word info -burke   64  
67 to sew word info -murke   64  
82 dull, blunt -ᵐʙu   64  
19 shoulder butβuson   65, 71  
19 shoulder wutβuson   65, 71  
194 how? word info bɛraᵐbe   67  
13 back word info dur-   67, 82  
87 to swell word info viβʷin   68  
87 to swell word info fiβʷin   68  
180 far ramᵗsap   68  
180 far ramᵗsaβ   68  
74 to kill -ᵐbɛᵐbɛri   69  
96 dog kuri   7  
32 tongue nu-rim-   7, 43  
17 liver naᵐboᵐb-   7, 54, 55  
98 egg xorʒi-n   71  
191 all t͡ʃitɛŋwinon   71  
57 husband tɛβan-s-   72  
21 to think -ve-   73  
69 to hunt word info -nuko   75  
69 to hunt word info -muko   75  
118 grass duᵐbʷe   75  
170 when? word info saɣenaxir   75  
196 to count -xʊrgi   76  
28 to breathe -lɪveliriŋ   77, 78  
28 to breathe -liveniʒiŋ   77, 78  
152 small -kakas   78  
151 green mɛravet͡s   8, 72  
81 sharp -sor   85  
84 to plant -riβi   9  
207 Twenty word info sɐŋaβʉʒ eru   9  
127 woods/forest na-roᵑgɛtɛramp   90  
149 red -pʷɛrpʷɛr   90  
153 big -pimbukt   90  
179 near morix   91  
72 to hit word info -ᵐbɛri   94  
11 dust barguᵇ   98?  
11 dust barguᵇ   98?  
185 we word info nɛᵐdi we pl excl E  
185 we word info tritʰe we pl incl I  
187 they raru they dual x  
208 Fifty word info sɐŋaβʉʒ erim   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: