https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Pangkumu (Datisman)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:pgk  Glottocode: rere1240 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand fɛra-   16  
2 left xɛmer   1, 59  
3 right tin   55  
4 leg/foot baraŋ-   33  
5 to walk      
6 road/path nɛ-saɾ   1  
7 to come -finɛ   23  
8 to turn word info -feɾi   44?  
9 to swim      
10 dirty -ranu   101  
11 dust ᵐbaruŋov   98?  
12 skin firin   1, 80, 71  
13 back word info ⁿdʳur-   67, 82  
14 belly ⁿdaᵐb-   20  
15 bone ᵐburaŋ-   37  
16 intestines t͡ʃin-   1  
17 liver naᵐbɛᵐb-   7, 54, 55  
18 breast ʃuʃi   1  
19 shoulder ᵐbotɣoson   65?, 71  
20 to know, be knowledgeable -rok-   19  
21 to think -ve-   73  
22 to fear -mɛtox   1  
23 blood ne-re   1  
24 head kar-   28  
25 neck sarnaɣ-   109  
26 hair word info fʷir-   31  
27 nose na-ɣont͡ʃ-   1, 58, 89  
28 to breathe -rɛveniriŋ   77, 78  
29 to sniff, smell      
30 mouth ᵐboŋ-   41  
31 tooth riβ-   1, 35  
32 tongue no-rim-   7, 43  
33 to laugh -man   51  
34 to cry -tɛŋ   1  
35 to vomit -ru   8  
36 to spit -mirut   37, 102  
37 to eat -xɛnɪgɛn   1  
38 to chew word info -rarar   57  
39 to cook word info      
40 to drink -min   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear reriŋ-   1, 40  
43 ear reriŋ-   1, 40  
44 to hear -re   57  
45 eye mɛt-   1  
46 to see -ᵐʙʊnt͡ʃi   11  
47 to yawn -nof   19  
48 to sleep -mɛtur   1  
49 to lie down word info -mɛtmɛtuɾ   37  
50 to dream -ᵐbor   10  
51 to sit -non   111  
52 to stand -tu   2  
53 person/human being      
54 man/male xares   92  
55 woman/female nɛβseβin   1, 74  
56 child amaɾeɾe   77  
57 husband tɛvan-s-   72  
58 wife xaso-n   1, 80  
59 mother are   17  
60 father tata-h   19  
61 house ne-im   1  
62 thatch/roof nɛ-mat˺   52  
63 name na-ɣis   1, 35  
64 to say -feɾe-   30  
65 rope no-ɣo   25  
66 to tie up, fasten t͡ʃeri (totoɣni)   33  
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info -fɪne   1  
71 to stab, pierce -seɾi   14  
72 to hit word info -ᵐbɛɾi   94  
73 to steal -fənaɣe   1, 58  
74 to kill -ᵐbɛrᵐʙuni   69, 1  
75 to die, be dead -met͡ʃ   1  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
77 to scratch word info -topei      
78 to cut, hack word info -te   1  
79 stick/wood ni-gɛ   1  
80 to split word info -tɛvarei   1  
81 sharp -sor   85  
82 dull, blunt -ᵐʙux   64  
83 to work word info -mat͡ʃiŋ   9  
84 to plant -rivi   9  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info -fifin   68  
88 to squeeze word info -fʷɛɾi   16  
89 to hold word info      
90 to dig -kiɾi   1  
91 to buy -fiɾi   1  
92 to open, uncover -fɛɣe   1, 56  
93 to pound, beat word info -ᵐbɛrᵐberi   51  
94 to throw word info      
95 to fall word info -mit͡ʃov   13  
96 dog kuri   7  
97 bird ni-mɛn   1  
98 egg xoriri-n   71  
99 feather ᵐbaina-n   25  
100 wing xaᵐb-ɛn   1, 12  
101 to fly -mɛrax   27  
102 rat xasuf   3  
103 meat/flesh      
104 fat/grease      
105 tail ᵑgaɾ-ɛn   78  
105 tail ᵑgaɾ-ɛn   78  
106 snake na-mat˺   12  
107 worm (earthworm) t͡ʃurɛt͡ʃ *julaj 68, 72  
107 worm (earthworm) t͡ʃurɛt͡ʃ   68, 72  
107 worm (earthworm) t͡ʃurɛt͡ʃ   68, 72  
108 louse word info na-ɣut   1  
109 mosquito lolom      
110 spider      
111 fish ne-ɪx   1  
112 rotten word info      
113 branch word info ᵐbut͡ʃi-n   30  
114 leaf raon   1  
115 root raᵐbɛn   18  
116 flower      
117 fruit      
118 grass ⁿduᵐʙue   75  
119 earth/soil nɛ-tan   1  
120 stone ni-fɛt   1  
121 sand ⁿdavunon   1, 79, 86  
122 water word info nu-e   2  
123 to flow      
124 sea ni-tes   1  
125 salt      
126 lake      
127 woods/forest na-ruᵑgɛtaɾam   90  
128 sky mɛsaf   63  
129 moon nɛβuɾ   1  
130 star mat͡ʃo   13  
131 cloud word info rorɔ   90  
132 fog      
133 rain na-os   1  
134 thunder ᵐbaɾavaɾ   15, 38  
135 lightning nɛ-ᵐbiɾ   26, 70  
136 wind ni-rɛŋ   1, 77  
137 to blow word info -fifi   4?  
138 warm word info -ⁿduⁿdun   12?  
139 cold word info xoxo   106  
139 cold word info malɣos   51  
140 dry word info -mas   11  
141 wet -moŋ   93  
142 heavy -rov   31  
143 fire no-ɣoᵐp   19  
144 to burn word info -ɾoɾ   90  
145 smoke word info -ɛs   2  
145 smoke word info -ɛs   2  
146 ash nɛvin mɛtoɣoᵐp   29  
147 black -mot   1  
148 white -paɾaɾ   3  
149 red -pɛrpɛr   90  
150 yellow -ɛŋaŋ   9  
151 green mɛʁaxɛt͡ʃ   8, 71  
151 green mɛɣaɣɛt͡ʃ   8, 71  
152 small -keɾe   110  
153 big -fɛmbʷot   90  
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick -mɛsɛx   1  
161 shy, ashamed -maɣamɣon   55, 56  
162 old word info -taɾam   27  
163 new -marmar   49  
164 good fo   108  
164 good vo   108  
165 bad, evil -t͡ʃɛt͡ʃ   1  
166 correct, true -feretin   37, 73  
167 night aᵐboŋ   1  
168 day utɪlɛn   6, 52  
169 year siɣɔ   29  
170 when? word info saxɛnaɣer   75  
171 to hide word info -riŋisosoɣni      
172 to climb word info -sax   2  
173 at      
174 in, inside rarnɛm   1  
175 above maɣat˺      
176 below repan   41, 74  
177 this ŋe      
178 that naᵑga   36  
179 near morix   91  
180 far ramᵗsaf   68  
181 where? word info ambe   3, 59  
182 I xina   1, 21, 22  
183 thou xau   1  
184 he/she xini   1, 29  
185 we word info rite we pl incl I  
185 we word info ride we pl incl I  
185 we word info nɛᵐde we pl excl E  
185 we word info raru we dual excl    
186 you xaᵐde you pl 1, 13, 32  
186 you xamru you dual x  
187 they      
188 what? word info      
189 who? word info      
190 other lit͡ʃiŋre   53  
191 all t͡ʃitɛŋwinon   71  
192 and garin   57, 58  
192 and garɛn   57, 58  
193 if aβʷe   17  
194 how? word info bɛraᵐbe   67  
195 no, not t͡ʃige   10  
195 no, not t͡ʃige   10  
196 to count -xʊrgi   76  
197 One word info      
198 Two word info      
199 Three word info      
200 Four word info xɛβɛt͡ʃ   1, 65  
201 Five word info xerim xeʒim   1  
202 Six word info ruptes   20  
203 Seven word info ruβru   13  
204 Eight word info ruptos   24  
205 Nine word info      
206 Ten word info saŋaβʊl   5  
207 Twenty word info naβulgeru   9  
208 Fifty word info naβulgerim   x  
209 One Hundred word info nugutvarsoɣo   12, 45  
210 One Thousand word info ɣutɣut͡sarvaɣsoxo   40  
210 One Thousand word info wutwutt͡sarvaxsoɣo   40  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: