https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Neve'ei (Vinmavis)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:vnm  Glottocode: wini1242 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand nɛ-vɛra-   16  
2 left mʷiːr   1, 59  
3 right bʷɛraⁿdaŋ   44  
4 leg/foot nɛ-talu-   34  
5 to walk -βaβu   98  
6 road/path nɛ-saːl   1  
7 to come -vʷɛlɛm   1, 25  
8 to turn word info -βilih   4  
9 to swim -suβasuβ   12  
10 dirty      
11 dust nɛ-lɛvʷatan   99  
12 skin nɪvin-   28  
13 back word info nɛtaɣa-   12  
14 belly tɛmbʷaʔa-   36, 99  
15 bone no-ᵐbʷoloŋ-   37  
16 intestines      
17 liver nɛ-maᵐb-   7  
18 breast mʷumʷu-   30  
19 shoulder nɛ-ᵐbatᵐbʷat   65  
20 to know, be knowledgeable -roŋ-   19  
21 to think -sis-   39  
22 to fear -mɛtaː   1  
23 blood nɪ-nrɪ   1  
24 head nɛ-ᵐbʷat-   9  
25 neck ᵐbɛlo-   84  
26 hair word info na-ʔaⁿt͡ʃil-   31, 33  
27 nose na-ʔaⁿt͡ʃ-   1, 58, 89  
28 to breathe -ŋusŋus   36  
29 to sniff, smell      
30 mouth nəᵐboŋ-   41  
31 tooth no-loβ-   1, 35  
32 tongue nɛ-lɛm-   7, 17  
33 to laugh -ŋaŋ   88  
34 to cry -taŋ   1  
35 to vomit -oɣiox   29  
36 to spit      
37 to eat -ʔan   1  
38 to chew word info -ⁿt͡ʃɪmʷi   21  
39 to cook word info -tntn   9  
40 to drink -mɪn   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear na-ⁿdlaŋ-   1, 40  
44 to hear -roŋ   1  
45 eye nɛ-mɛt-   1  
46 to see -lɛh   14, 94  
47 to yawn      
48 to sleep -matur   1  
49 to lie down word info -maturⁿdo   37, 90  
50 to dream -ᵐbʷari   10  
51 to sit -mʷaʔam   117  
52 to stand -tutur   2, 69  
53 person/human being      
54 man/male hno-mʷorʊ   94  
55 woman/female no-moŋɔː   23?  
56 child na-atitiː   5  
57 husband tɛnam-   17  
58 wife momʷoʔ-   56  
59 mother naŋ   88  
60 father maːmʷei   1, 10  
61 house ni-im   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
63 name nɛ-ᵑgɛⁿt͡ʃa-   1, 35  
64 to say -βʷari   30  
65 rope naʔau   25  
66 to tie up, fasten -ᵑgu   103  
67 to sew word info -lelax   28  
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info -lu   15  
71 to stab, pierce -ⁿdur   14  
72 to hit word info -ɣus   82  
73 to steal      
74 to kill -ɣus imah   26, 2  
75 to die, be dead -mah   1  
76 to live, be alive -mour   1, 76  
77 to scratch word info -ɣoɣor   12  
78 to cut, hack word info -tɛri   1  
79 stick/wood naʔai   1  
80 to split word info      
81 sharp maᵑgal   14, 79, 81  
82 dull, blunt ŋot   32  
83 to work word info -maᵑgar   7  
84 to plant -lup   10  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info -lɛlɛmᵇ   67  
88 to squeeze word info      
89 to hold word info -vuruh   34  
90 to dig -ɣal   1  
91 to buy -βul   1  
92 to open, uncover -ⁿt͡ʃaluŋ      
93 to pound, beat word info -ɣusɣus   42  
94 to throw word info -tɛⁿdɛmɛn   94  
95 to fall word info -wamᵇ   98  
96 dog liᵐbʌːx   29  
97 bird ni-mɪn   1  
98 egg na-ʔaⁿdlɛ-n   1, 66  
99 feather na-ʔaⁿt͡ʃilɛn   41, 1  
100 wing na-ʔavɛran   61, 68  
101 to fly -mɛraʔ   27  
102 rat nɛ-laᵐbut   45  
103 meat/flesh na-ʔasoan   10  
104 fat/grease      
105 tail nɪᵐbisn   76  
106 snake nɛ-mat   12  
107 worm (earthworm) nu-ⁿt͡ʃulah   64?  
108 louse word info na-ʔat   1  
109 mosquito nɛnam   1  
110 spider nɛ-taʔal   66  
111 fish ni-jaux   1  
112 rotten word info mum   51  
113 branch word info ᵐbusura-n   30, 1  
114 leaf no-roun   1  
115 root no-xoran   2, 41  
116 flower ni-ŋuvun   1  
117 fruit nɛ-vʷanɛ-n   1, 26  
118 grass nɪ-mʷɪni   31  
119 earth/soil nɛ-taːn   1  
120 stone nɛ-vat   1  
121 sand nɛ-wənoɛn   1  
122 water word info no-wi   2  
123 to flow      
124 sea nɛ-tah   1  
125 salt      
126 lake nɛ-lɛm   37?  
127 woods/forest na-ʔaiⁿdu   61  
128 sky nɛ-laŋ mɛt   1  
129 moon na-ʔavil   1  
130 star nɪ-mʷɪⁿt͡ʃi   13  
131 cloud word info nɛl-aŋ nous   3  
132 fog nɛ-ᵐbaᵐbam   62  
133 rain no-us   1  
134 thunder no-wurwur   2?  
135 lightning na-ʔaβʷilβʷilβʷil   26, 72  
136 wind nɛ-laŋ   1, 77  
137 to blow word info -xup   4, 64  
138 warm word info supsuvan   89?  
139 cold word info mɛlaʔah   51  
140 dry word info mɛsɛmah   11  
141 wet wier   35, 47  
142 heavy map   46  
143 fire na-ʔaːm   19  
144 to burn word info -ɣau   89  
145 smoke word info ital   46  
146 ash ni-misʉn   77  
147 black mɛːt   1  
148 white mavʉs   1  
149 red mial   1, 55  
150 yellow iulut   43  
151 green ɣanⁿt͡ʃɣanⁿt͡ʃan   8  
152 small ŋaŋaʔ   113  
153 big nɛᵐbʷa   50  
154 short word info baʔandux   3?  
155 long word info ᵐbɛrɛᵐbɛr   16  
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick mɛsaʔ   1  
161 shy, ashamed roŋol   64  
162 old word info toro   27, 126  
163 new miⁿdimin   49?  
164 good revʷʌx   67  
165 bad, evil moul   80  
166 correct, true      
167 night ᵐbʷun   1  
168 day no-ʔotranian   6, 52  
169 year nɛ-saɣao   29  
170 when? word info gɛⁿt͡san   1  
171 to hide word info -susuɛn   37, 39  
172 to climb word info -saʔaran   2  
173 at      
174 in, inside boɣut   50  
175 above raʔai   25  
176 below revan   41, 74?  
177 this iei      
178 that ioxoi   60  
179 near lili   60  
180 far t͡ʃamʷat   31  
181 where? word info kiɛp   61  
182 I no   1, 21, 22  
183 thou ᵑgu   1, 17  
184 he/she ii   1  
185 we word info kɛtmamaʔ we pl incl I  
185 we word info kɛmɛm mama we pl excl E42  
185 we word info ᵑgɛt iⁿdʳu we dl incl    
185 we word info ɛrɛraru we dual excl    
186 you ᵑgɛmruh you dual x  
187 they ar they 1, 70  
187 they ar iru they dual x  
188 what? word info      
189 who? word info      
190 other telimam   54  
191 all      
192 and      
193 if wɛrsi   17  
194 how? word info mɛⁿdaŋ   61  
195 no, not ahau   53  
196 to count -ⁿdoŋon   42  
197 One word info səwʌx   1, 40  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-tɬ   1  
200 Four word info i-vah   1, 65  
201 Five word info i-lim   1  
202 Six word info t͡ʃou   31  
203 Seven word info t͡ʃuɣu   9  
204 Eight word info t͡ʃutl   11, 7  
205 Nine word info t͡ʃaʔaβa   5  
206 Ten word info ʊŋavʷʉl   5  
207 Twenty word info ʊŋavʷʉl iru   9  
208 Fifty word info ʊŋavʷʉl ilim   x  
209 One Hundred word info naŋat sɛβax   12, 44  
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: