https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Neve'ei (Vinmavis)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:vnm  Glottocode: wini1242 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand nɛ-vɛra-   16  
2 left nɪ-mʷiɛr   1, 59  
3 right bɛraⁿdaŋ   44  
4 leg/foot      
5 to walk -vafu   98  
5 to walk -vafu   98  
6 road/path nɛ-sal   1  
7 to come -vʷɛlɛm   1, 25  
8 to turn word info -vɪlɪh   4  
9 to swim -suβasup˺   12  
10 dirty      
11 dust nɛ-lɛvɛtan   99  
12 skin nivin-   28  
13 back word info nɛta-   12  
14 belly nɛ-tɛᵐbʷa-   36, 97  
15 bone nɪ-ᵐboloŋ-   37  
16 intestines nɛ-sn-   1  
17 liver nɛ-maᵐb-   7  
18 breast nu-mumu-   30  
19 shoulder nɛ-ᵐbʷatn ᵐbʷahan-   65  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think -siɛnt͡s-   39?  
22 to fear -mɪta   1  
23 blood ni-ⁿdʳi   1  
24 head nɛ-ᵐbʷat-   9  
25 neck nɛ-ᵐbɛlow-   84  
26 hair word info na-ant͡silɛn ᵐbʷatn-   31, 33  
27 nose na-aⁿt͡ʃ-   1, 58, 89  
28 to breathe -ŋusŋus   36  
29 to sniff, smell      
30 mouth no-ᵐboŋ-   41  
31 tooth no-lov-   1, 35  
32 tongue nɛ-lɛm-   7, 17  
33 to laugh -ŋaŋ   88  
34 to cry -taŋ   1  
35 to vomit -oxiox   29  
36 to spit -fiviri   35  
37 to eat -an   1  
38 to chew word info -xasxas   22  
39 to cook word info -tntn   9  
40 to drink -minmin   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear na-ⁿdɪlaŋ-   1, 40  
44 to hear -roŋ   1  
45 eye ni-mɪt-   1  
46 to see -lɛ   14  
47 to yawn -maᵑgalal   19, 34  
48 to sleep -matur   1  
49 to lie down word info      
50 to dream -lɛhɛnᵐbari   10, 51, 52  
51 to sit -maam   117  
52 to stand -tutur   2, 69  
53 person/human being nu-mʷor rar   84  
53 person/human being nu-mʷor rar   84  
54 man/male nu-mor   73  
55 woman/female no-momox   23  
55 woman/female no-momox   23  
56 child na-titi   5  
56 child na-titi   5  
57 husband tɛnɛmɛno-   17  
58 wife no-momʷox no   56  
59 mother naŋ-mo   88  
60 father mame   1, 10  
60 father mame   1, 10  
61 house ni-um   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
63 name nɪ-ᵑgɛⁿt͡sa-   1, 35  
64 to say -vɛri   30  
65 rope na-au   25?  
66 to tie up, fasten -ᵑgu (toto)   103  
67 to sew word info -lelax   28  
68 needle      
69 to hunt word info -ᵑgaᵑgaʰ   63  
70 to shoot word info -lu   15  
71 to stab, pierce -sɔh   67  
71 to stab, pierce -sɔx   67  
72 to hit word info -xus   82  
72 to hit word info -xus   82  
73 to steal -vɛnoɣ   1, 58  
73 to steal -vɛnoɣ   1, 58  
74 to kill -ɣos ᵐbimaʰ   13, 1, 2  
75 to die, be dead -mah   1  
76 to live, be alive moɔr   1, 76  
76 to live, be alive mor   1, 76  
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info      
79 stick/wood na-ai   1  
80 to split word info -ᵑgarwɛl   28, 1  
81 sharp maᵑgal   14, 79, 81  
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant -luvf   10  
84 to plant -luvf   10  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info -vəfaan   68  
88 to squeeze word info -vus   18, 71  
89 to hold word info -vurua   34  
90 to dig -xal   1  
90 to dig -xal   1  
91 to buy -vul   1  
92 to open, uncover -ⁿt͡ʃavon   24, 60  
93 to pound, beat word info -ɣosxos   42  
93 to pound, beat word info -ɣosxos   42  
94 to throw word info -tɛmⁿdɛmɛn **tedemen 94  
94 to throw word info -tɛmⁿdɛmɛn   94  
94 to throw word info -tɛmⁿdɛmɛn   94  
95 to fall word info -wamᵇretan   98  
96 dog liᵐbah   29  
96 dog liᵐbah   29  
97 bird ni-min   1  
98 egg na-aⁿdəlɛ-n   1, 66  
99 feather na-aⁿt͡silɛ-n   41, 1  
100 wing na-avɛra-n   61, 68  
101 to fly -mɛraʔ   27  
102 rat nɛ-laᵐbut   45  
103 meat/flesh nasɛɣon   10  
104 fat/grease      
105 tail ni-ᵐbisn   76  
106 snake nɛ-mat   12  
107 worm (earthworm) nɪ-ⁿt͡ʃula   68, 72  
108 louse word info na-at   1  
109 mosquito nɛnam   1  
110 spider nɛ-taal   66  
111 fish ni-ax   1  
112 rotten word info -mum   51  
113 branch word info ᵐbusura-n   30, 1  
114 leaf no-roun   1  
115 root no-ɣoan   2, 41  
115 root no-ɣoan   2, 41  
116 flower nɪ-vuŋo-n   1  
117 fruit nɛ-vʷanɛ-n   1, 26  
118 grass nɪ-mʷini   31  
119 earth/soil ne-tan   1  
120 stone ne-vat   1  
121 sand no-woroɛn   1  
122 water word info no-wi   2  
123 to flow      
124 sea ne-tah   1  
125 salt      
126 lake nɪ-ᵐbulⁿduŋⁿduŋ   41  
126 lake nɪ-ᵐbulⁿduŋⁿduŋ   41  
127 woods/forest      
128 sky nɛ-ɛran   31  
128 sky nɛ-ɛran   31  
129 moon na-avil   1  
129 moon na-avil   1  
130 star nɪ-mʷɪⁿt͡ʃi   13  
131 cloud word info laŋ   3  
132 fog nɛ-ᵐbanban   62  
133 rain no-os   1  
134 thunder nu-wurwur   2?  
134 thunder nu-wurwur   2?  
135 lightning na-vilvivil   26  
135 lightning na-vilvivil   26  
136 wind ne-laŋ   1, 77  
137 to blow word info      
138 warm word info      
139 cold word info -mɪlaah   51  
140 dry word info -mɪsɛma   11  
141 wet -wier   35, 47  
142 heavy -map˺   46  
143 fire na-am   19  
144 to burn word info -ɣau   89  
145 smoke word info -talian   46  
146 ash nis (na-am)   1  
147 black -mɛtmɛtⁿdun   1  
148 white -maᵐbʷis   1  
149 red -mial   1, 55  
150 yellow -lulut   43  
151 green -ɣanⁿt͡ʃɣanⁿt͡ʃan   8  
152 small ɳaŋaʔ   113  
153 big      
154 short word info -aᵐbʊx   3  
155 long word info -ᵐbiɛr   16  
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick -misaʔ   1  
161 shy, ashamed -toxot   57  
162 old word info      
163 new -miⁿdimit   49?  
164 good -revax   67  
165 bad, evil -moul   80  
166 correct, true -toɣot   13  
167 night      
168 day no-tranian   6, 52  
169 year ni-saɣao   29  
170 when? word info      
171 to hide word info -susuɛn *susukwani 37, 39  
171 to hide word info -susuɛn   37, 39  
172 to climb word info -saaran   2  
173 at      
174 in, inside boxʊt   50  
174 in, inside boɣut   50  
175 above rasi      
176 below fɛvan   41  
177 this ie      
178 that ioxɔ   60  
179 near lili   60  
180 far t͡ʃemʷɛh   31  
181 where? word info giɛvf   61  
181 where? word info ᵑgiep   61  
182 I no   1, 21, 22  
183 thou ᵑgu   1, 17  
184 he/she ii   1  
185 we word info ˀgɛtmamaʰ we pl incl I  
185 we word info numurmama we pl excl E  
185 we word info numurmama we pl excl E  
185 we word info ᵑgɛt ⁿdʳuim we dl incl    
185 we word info ᵑgɛmem ⁿdʳuim we dual excl    
186 you ᵑgɛm you pl 1, 13  
186 you ᵑgɛmaᵐbarararo you dual x  
186 you ᵑgɛmaᵐbarararo you dual x  
187 they ar they 1, 70  
187 they ar ⁿdʳu they dual x  
188 what? word info nɪviɛ   1  
189 who? word info nei   1?  
190 other telinɛn   54  
190 other telinɛn   54  
191 all      
192 and      
193 if ʙʷɛrsi   17  
193 if ʙʷarsi   17  
194 how? word info mɪⁿdaŋ   61  
194 how? word info mɪⁿdaŋ   61  
195 no, not      
196 to count -ⁿdoŋdoɣon   42  
197 One word info ᵐbɪsɪvax   1, 40  
198 Two word info ᵐbaru   1  
199 Three word info ᵐbatl   1  
200 Four word info ᵐbeva   1, 65  
201 Five word info ᵐbalim   17, 1  
202 Six word info ᵐbəⁿt͡ʃour   36  
203 Seven word info ᵐbuⁿt͡ʃuru   9  
204 Eight word info ᵐbuⁿt͡ʃutl   26, 7  
204 Eight word info ᵐbuⁿt͡ʃutl   26, 7  
205 Nine word info mɛⁿt͡ʃavah   5  
206 Ten word info ᵐbavoŋavil   5, 37  
206 Ten word info ᵐbavoŋavil   5, 37  
207 Twenty word info naŋavil iᵐbaru   9  
208 Fifty word info naŋavil ᵐbalim   x  
209 One Hundred word info naŋat ᵐbɪsɪvax   12  
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: