https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Neve'ei (Vinmavis)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:vnm  Glottocode: wini1242 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
10 dirty      
16 intestines      
29 to sniff, smell      
36 to spit      
41 to bite      
42 to suck      
47 to yawn      
53 person/human being      
68 needle      
69 to hunt word info      
73 to steal      
80 to split word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
104 fat/grease      
123 to flow      
125 salt      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
166 correct, true      
173 at      
188 what? word info      
189 who? word info      
191 all      
192 and      
210 One Thousand word info      
92 to open, uncover -ⁿt͡ʃaluŋ      
177 this iei      
185 we word info ᵑgɛt iⁿdʳu we dl incl    
185 we word info ɛrɛraru we dual excl    
6 road/path nɛ-saːl   1  
22 to fear -mɛtaː   1  
23 blood nɪ-nrɪ   1  
34 to cry -taŋ   1  
37 to eat -ʔan   1  
44 to hear -roŋ   1  
45 eye nɛ-mɛt-   1  
48 to sleep -matur   1  
61 house ni-im   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
75 to die, be dead -mah   1  
78 to cut, hack word info -tɛri   1  
79 stick/wood naʔai   1  
90 to dig -ɣal   1  
91 to buy -βul   1  
97 bird ni-mɪn   1  
108 louse word info na-ʔat   1  
109 mosquito nɛnam   1  
111 fish ni-jaux   1  
114 leaf no-roun   1  
116 flower ni-ŋuvun   1  
119 earth/soil nɛ-taːn   1  
120 stone nɛ-vat   1  
121 sand nɛ-wənoɛn   1  
124 sea nɛ-tah   1  
128 sky nɛ-laŋ mɛt   1  
129 moon na-ʔavil   1  
133 rain no-us   1  
147 black mɛːt   1  
148 white mavʉs   1  
160 painful, sick mɛsaʔ   1  
167 night ᵐbʷun   1  
170 when? word info gɛⁿt͡san   1  
184 he/she ii   1  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-tɬ   1  
201 Five word info i-lim   1  
60 father maːmʷei   1, 10  
183 thou ᵑgu   1, 17  
117 fruit nɛ-vʷanɛ-n   1, 26  
63 name nɛ-ᵑgɛⁿt͡ʃa-   1, 35  
43 ear na-ⁿdlaŋ-   1, 40  
197 One word info səwʌx   1, 40  
149 red mial   1, 55  
98 egg na-ʔaⁿdlɛ-n   1, 66  
187 they ar they 1, 70  
76 to live, be alive -mour   1, 76  
136 wind nɛ-laŋ   1, 77  
182 I no   1, 21, 22  
7 to come -vʷɛlɛm   1, 25  
31 tooth no-loβ-   1, 35  
40 to drink -mɪn   1, 49  
27 nose na-ʔaⁿt͡ʃ-   1, 58, 89  
2 left mʷiːr   1, 59  
200 Four word info i-vah   1, 65  
50 to dream -ᵐbʷari   10  
84 to plant -lup   10  
103 meat/flesh na-ʔasoan   10  
66 to tie up, fasten -ᵑgu   103  
140 dry word info mɛsɛmah   11  
204 Eight word info t͡ʃutl   11, 7  
152 small ŋaŋaʔ   113  
51 to sit -mʷaʔam   117  
9 to swim -suβasuβ   12  
13 back word info nɛtaɣa-   12  
77 to scratch word info -ɣoɣor   12  
106 snake nɛ-mat   12  
209 One Hundred word info naŋat sɛβax   12, 44  
130 star nɪ-mʷɪⁿt͡ʃi   13  
71 to stab, pierce -ⁿdur   14  
81 sharp maᵑgal   14, 79, 81  
46 to see -lɛh   14, 94  
70 to shoot word info -lu   15  
1 hand nɛ-vɛra-   16  
155 long word info ᵐbɛrɛᵐbɛr   16  
57 husband tɛnam-   17  
193 if wɛrsi   17  
20 to know, be knowledgeable -roŋ-   19  
143 fire na-ʔaːm   19  
122 water word info no-wi   2  
172 to climb word info -saʔaran   2  
115 root no-xoran   2, 41  
52 to stand -tutur   2, 69  
38 to chew word info -ⁿt͡ʃɪmʷi   21  
55 woman/female no-moŋɔː   23?  
65 rope naʔau   25  
175 above raʔai   25  
74 to kill -ɣus imah   26, 2  
135 lightning na-ʔaβʷilβʷilβʷil   26, 72  
101 to fly -mɛraʔ   27  
162 old word info toro   27, 126  
12 skin nɪvin-   28  
67 to sew word info -lelax   28  
35 to vomit -oɣiox   29  
96 dog liᵐbʌːx   29  
169 year nɛ-saɣao   29  
134 thunder no-wurwur   2?  
131 cloud word info nɛl-aŋ nous   3  
18 breast mʷumʷu-   30  
64 to say -βʷari   30  
113 branch word info ᵐbusura-n   30, 1  
118 grass nɪ-mʷɪni   31  
180 far t͡ʃamʷat   31  
202 Six word info t͡ʃou   31  
26 hair word info na-ʔaⁿt͡ʃil-   31, 33  
82 dull, blunt ŋot   32  
4 leg/foot nɛ-talu-   34  
89 to hold word info -vuruh   34  
141 wet wier   35, 47  
28 to breathe -ŋusŋus   36  
14 belly tɛmbʷaʔa-   36, 99  
15 bone no-ᵐbʷoloŋ-   37  
171 to hide word info -susuɛn   37, 39  
49 to lie down word info -maturⁿdo   37, 90  
126 lake nɛ-lɛm   37?  
21 to think -sis-   39  
154 short word info baʔandux   3?  
8 to turn word info -βilih   4  
137 to blow word info -xup   4, 64  
30 mouth nəᵐboŋ-   41  
99 feather na-ʔaⁿt͡ʃilɛn   41, 1  
176 below revan   41, 74?  
93 to pound, beat word info -ɣusɣus   42  
196 to count -ⁿdoŋon   42  
150 yellow iulut   43  
3 right bʷɛraⁿdaŋ   44  
102 rat nɛ-laᵐbut   45  
142 heavy map   46  
145 smoke word info ital   46  
163 new miⁿdimin   49?  
56 child na-atitiː   5  
205 Nine word info t͡ʃaʔaβa   5  
206 Ten word info ʊŋavʷʉl   5  
153 big nɛᵐbʷa   50  
174 in, inside boɣut   50  
112 rotten word info mum   51  
139 cold word info mɛlaʔah   51  
195 no, not ahau   53  
190 other telimam   54  
58 wife momʷoʔ-   56  
168 day no-ʔotranian   6, 52  
178 that ioxoi   60  
179 near lili   60  
127 woods/forest na-ʔaiⁿdu   61  
181 where? word info kiɛp   61  
194 how? word info mɛⁿdaŋ   61  
100 wing na-ʔavɛran   61, 68  
132 fog nɛ-ᵐbaᵐbam   62  
161 shy, ashamed roŋol   64  
107 worm (earthworm) nu-ⁿt͡ʃulah   64?  
19 shoulder nɛ-ᵐbatᵐbʷat   65  
110 spider nɛ-taʔal   66  
87 to swell word info -lɛlɛmᵇ   67  
164 good revʷʌx   67  
17 liver nɛ-maᵐb-   7  
83 to work word info -maᵑgar   7  
32 tongue nɛ-lɛm-   7, 17  
105 tail nɪᵐbisn   76  
146 ash ni-misʉn   77  
151 green ɣanⁿt͡ʃɣanⁿt͡ʃan   8  
165 bad, evil moul   80  
72 to hit word info -ɣus   82  
25 neck ᵐbɛlo-   84  
33 to laugh -ŋaŋ   88  
59 mother naŋ   88  
144 to burn word info -ɣau   89  
138 warm word info supsuvan   89?  
24 head nɛ-ᵐbʷat-   9  
39 to cook word info -tntn   9  
203 Seven word info t͡ʃuɣu   9  
207 Twenty word info ʊŋavʷʉl iru   9  
54 man/male hno-mʷorʊ   94  
94 to throw word info -tɛⁿdɛmɛn   94  
5 to walk -βaβu   98  
95 to fall word info -wamᵇ   98  
11 dust nɛ-lɛvʷatan   99  
185 we word info kɛmɛm mama we pl excl E42  
185 we word info kɛtmamaʔ we pl incl I  
186 you ᵑgɛmruh you dual x  
187 they ar iru they dual x  
208 Fifty word info ʊŋavʷʉl ilim   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: