https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Neve'ei (Vinmavis)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:vnm  Glottocode: wini1242 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
10 dirty      
16 intestines      
29 to sniff, smell      
36 to spit      
41 to bite      
42 to suck      
47 to yawn      
53 person/human being      
68 needle      
69 to hunt word info      
73 to steal      
80 to split word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
104 fat/grease      
123 to flow      
125 salt      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
166 correct, true      
173 at      
188 what? word info      
189 who? word info      
191 all      
192 and      
210 One Thousand word info      
67 to sew word info -lelax   28  
70 to shoot word info -lu   15  
84 to plant -lup   10  
46 to see -lɛh   14, 94  
87 to swell word info -lɛlɛmᵇ   67  
75 to die, be dead -mah   1  
48 to sleep -matur   1  
49 to lie down word info -maturⁿdo   37, 90  
83 to work word info -maᵑgar   7  
76 to live, be alive -mour   1, 76  
101 to fly -mɛraʔ   27  
22 to fear -mɛtaː   1  
40 to drink -mɪn   1, 49  
51 to sit -mʷaʔam   117  
35 to vomit -oɣiox   29  
44 to hear -roŋ   1  
20 to know, be knowledgeable -roŋ-   19  
172 to climb word info -saʔaran   2  
21 to think -sis-   39  
171 to hide word info -susuɛn   37, 39  
9 to swim -suβasuβ   12  
34 to cry -taŋ   1  
39 to cook word info -tntn   9  
52 to stand -tutur   2, 69  
78 to cut, hack word info -tɛri   1  
94 to throw word info -tɛⁿdɛmɛn   94  
89 to hold word info -vuruh   34  
7 to come -vʷɛlɛm   1, 25  
95 to fall word info -wamᵇ   98  
137 to blow word info -xup   4, 64  
33 to laugh -ŋaŋ   88  
28 to breathe -ŋusŋus   36  
90 to dig -ɣal   1  
144 to burn word info -ɣau   89  
77 to scratch word info -ɣoɣor   12  
72 to hit word info -ɣus   82  
74 to kill -ɣus imah   26, 2  
93 to pound, beat word info -ɣusɣus   42  
37 to eat -ʔan   1  
5 to walk -βaβu   98  
8 to turn word info -βilih   4  
91 to buy -βul   1  
64 to say -βʷari   30  
50 to dream -ᵐbʷari   10  
66 to tie up, fasten -ᵑgu   103  
196 to count -ⁿdoŋon   42  
71 to stab, pierce -ⁿdur   14  
92 to open, uncover -ⁿt͡ʃaluŋ      
38 to chew word info -ⁿt͡ʃɪmʷi   21  
195 no, not ahau   53  
187 they ar they 1, 70  
187 they ar iru they dual x  
154 short word info baʔandux   3?  
174 in, inside boɣut   50  
3 right bʷɛraⁿdaŋ   44  
170 when? word info gɛⁿt͡san   1  
54 man/male hno-mʷorʊ   94  
201 Five word info i-lim   1  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-tɬ   1  
200 Four word info i-vah   1, 65  
177 this iei      
184 he/she ii   1  
178 that ioxoi   60  
145 smoke word info ital   46  
150 yellow iulut   43  
181 where? word info kiɛp   61  
185 we word info kɛmɛm mama we pl excl E42  
185 we word info kɛtmamaʔ we pl incl I  
179 near lili   60  
96 dog liᵐbʌːx   29  
142 heavy map   46  
148 white mavʉs   1  
60 father maːmʷei   1, 10  
81 sharp maᵑgal   14, 79, 81  
149 red mial   1, 55  
163 new miⁿdimin   49?  
58 wife momʷoʔ-   56  
165 bad, evil moul   80  
112 rotten word info mum   51  
139 cold word info mɛlaʔah   51  
160 painful, sick mɛsaʔ   1  
140 dry word info mɛsɛmah   11  
147 black mɛːt   1  
194 how? word info mɛⁿdaŋ   61  
2 left mʷiːr   1, 59  
18 breast mʷumʷu-   30  
56 child na-atitiː   5  
127 woods/forest na-ʔaiⁿdu   61  
103 meat/flesh na-ʔasoan   10  
108 louse word info na-ʔat   1  
129 moon na-ʔavil   1  
100 wing na-ʔavɛran   61, 68  
143 fire na-ʔaːm   19  
135 lightning na-ʔaβʷilβʷilβʷil   26, 72  
98 egg na-ʔaⁿdlɛ-n   1, 66  
27 nose na-ʔaⁿt͡ʃ-   1, 58, 89  
26 hair word info na-ʔaⁿt͡ʃil-   31, 33  
99 feather na-ʔaⁿt͡ʃilɛn   41, 1  
43 ear na-ⁿdlaŋ-   1, 40  
59 mother naŋ   88  
209 One Hundred word info naŋat sɛβax   12, 44  
79 stick/wood naʔai   1  
65 rope naʔau   25  
62 thatch/roof ni-at   1  
61 house ni-im   1  
111 fish ni-jaux   1  
146 ash ni-misʉn   77  
97 bird ni-mɪn   1  
116 flower ni-ŋuvun   1  
182 I no   1, 21, 22  
31 tooth no-loβ-   1, 35  
55 woman/female no-moŋɔː   23?  
114 leaf no-roun   1  
133 rain no-us   1  
122 water word info no-wi   2  
134 thunder no-wurwur   2?  
115 root no-xoran   2, 41  
168 day no-ʔotranian   6, 52  
15 bone no-ᵐbʷoloŋ-   37  
107 worm (earthworm) nu-ⁿt͡ʃulah   64?  
30 mouth nəᵐboŋ-   41  
136 wind nɛ-laŋ   1, 77  
128 sky nɛ-laŋ mɛt   1  
102 rat nɛ-laᵐbut   45  
126 lake nɛ-lɛm   37?  
32 tongue nɛ-lɛm-   7, 17  
11 dust nɛ-lɛvʷatan   99  
106 snake nɛ-mat   12  
17 liver nɛ-maᵐb-   7  
45 eye nɛ-mɛt-   1  
169 year nɛ-saɣao   29  
6 road/path nɛ-saːl   1  
124 sea nɛ-tah   1  
4 leg/foot nɛ-talu-   34  
110 spider nɛ-taʔal   66  
119 earth/soil nɛ-taːn   1  
120 stone nɛ-vat   1  
1 hand nɛ-vɛra-   16  
117 fruit nɛ-vʷanɛ-n   1, 26  
121 sand nɛ-wənoɛn   1  
19 shoulder nɛ-ᵐbatᵐbʷat   65  
132 fog nɛ-ᵐbaᵐbam   62  
24 head nɛ-ᵐbʷat-   9  
63 name nɛ-ᵑgɛⁿt͡ʃa-   1, 35  
131 cloud word info nɛl-aŋ nous   3  
109 mosquito nɛnam   1  
13 back word info nɛtaɣa-   12  
153 big nɛᵐbʷa   50  
118 grass nɪ-mʷɪni   31  
130 star nɪ-mʷɪⁿt͡ʃi   13  
23 blood nɪ-nrɪ   1  
12 skin nɪvin-   28  
105 tail nɪᵐbisn   76  
175 above raʔai   25  
176 below revan   41, 74?  
164 good revʷʌx   67  
161 shy, ashamed roŋol   64  
138 warm word info supsuvan   89?  
197 One word info səwʌx   1, 40  
190 other telimam   54  
162 old word info toro   27, 126  
14 belly tɛmbʷaʔa-   36, 99  
57 husband tɛnam-   17  
180 far t͡ʃamʷat   31  
205 Nine word info t͡ʃaʔaβa   5  
202 Six word info t͡ʃou   31  
204 Eight word info t͡ʃutl   11, 7  
203 Seven word info t͡ʃuɣu   9  
141 wet wier   35, 47  
193 if wɛrsi   17  
152 small ŋaŋaʔ   113  
82 dull, blunt ŋot   32  
185 we word info ɛrɛraru we dual excl    
151 green ɣanⁿt͡ʃɣanⁿt͡ʃan   8  
206 Ten word info ʊŋavʷʉl   5  
208 Fifty word info ʊŋavʷʉl ilim   x  
207 Twenty word info ʊŋavʷʉl iru   9  
113 branch word info ᵐbusura-n   30, 1  
25 neck ᵐbɛlo-   84  
155 long word info ᵐbɛrɛᵐbɛr   16  
167 night ᵐbʷun   1  
183 thou ᵑgu   1, 17  
186 you ᵑgɛmruh you dual x  
185 we word info ᵑgɛt iⁿdʳu we dl incl    

Seen an error? Please let us know:

Save Data: