https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Neve'ei (Vinmavis)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:vnm  Glottocode: wini1242 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above raʔai   25  
191 all      
192 and      
146 ash ni-misʉn   77  
173 at      
13 back word info nɛtaɣa-   12  
165 bad, evil moul   80  
14 belly tɛmbʷaʔa-   36, 99  
176 below revan   41, 74?  
153 big nɛᵐbʷa   50  
97 bird ni-mɪn   1  
147 black mɛːt   1  
23 blood nɪ-nrɪ   1  
15 bone no-ᵐbʷoloŋ-   37  
113 branch word info ᵐbusura-n   30, 1  
18 breast mʷumʷu-   30  
56 child na-atitiː   5  
131 cloud word info nɛl-aŋ nous   3  
139 cold word info mɛlaʔah   51  
166 correct, true      
168 day no-ʔotranian   6, 52  
10 dirty      
96 dog liᵐbʌːx   29  
140 dry word info mɛsɛmah   11  
82 dull, blunt ŋot   32  
11 dust nɛ-lɛvʷatan   99  
43 ear na-ⁿdlaŋ-   1, 40  
119 earth/soil nɛ-taːn   1  
98 egg na-ʔaⁿdlɛ-n   1, 66  
204 Eight word info t͡ʃutl   11, 7  
45 eye nɛ-mɛt-   1  
180 far t͡ʃamʷat   31  
104 fat/grease      
60 father maːmʷei   1, 10  
99 feather na-ʔaⁿt͡ʃilɛn   41, 1  
208 Fifty word info ʊŋavʷʉl ilim   x  
143 fire na-ʔaːm   19  
111 fish ni-jaux   1  
201 Five word info i-lim   1  
116 flower ni-ŋuvun   1  
132 fog nɛ-ᵐbaᵐbam   62  
200 Four word info i-vah   1, 65  
117 fruit nɛ-vʷanɛ-n   1, 26  
164 good revʷʌx   67  
118 grass nɪ-mʷɪni   31  
151 green ɣanⁿt͡ʃɣanⁿt͡ʃan   8  
26 hair word info na-ʔaⁿt͡ʃil-   31, 33  
1 hand nɛ-vɛra-   16  
184 he/she ii   1  
24 head nɛ-ᵐbʷat-   9  
142 heavy map   46  
61 house ni-im   1  
194 how? word info mɛⁿdaŋ   61  
57 husband tɛnam-   17  
182 I no   1, 21, 22  
193 if wɛrsi   17  
174 in, inside boɣut   50  
16 intestines      
126 lake nɛ-lɛm   37?  
114 leaf no-roun   1  
2 left mʷiːr   1, 59  
4 leg/foot nɛ-talu-   34  
135 lightning na-ʔaβʷilβʷilβʷil   26, 72  
17 liver nɛ-maᵐb-   7  
155 long word info ᵐbɛrɛᵐbɛr   16  
108 louse word info na-ʔat   1  
54 man/male hno-mʷorʊ   94  
103 meat/flesh na-ʔasoan   10  
129 moon na-ʔavil   1  
109 mosquito nɛnam   1  
59 mother naŋ   88  
30 mouth nəᵐboŋ-   41  
63 name nɛ-ᵑgɛⁿt͡ʃa-   1, 35  
158 narrow      
179 near lili   60  
25 neck ᵐbɛlo-   84  
68 needle      
163 new miⁿdimin   49?  
167 night ᵐbʷun   1  
205 Nine word info t͡ʃaʔaβa   5  
195 no, not ahau   53  
27 nose na-ʔaⁿt͡ʃ-   1, 58, 89  
162 old word info toro   27, 126  
197 One word info səwʌx   1, 40  
209 One Hundred word info naŋat sɛβax   12, 44  
210 One Thousand word info      
190 other telimam   54  
160 painful, sick mɛsaʔ   1  
53 person/human being      
133 rain no-us   1  
102 rat nɛ-laᵐbut   45  
149 red mial   1, 55  
3 right bʷɛraⁿdaŋ   44  
6 road/path nɛ-saːl   1  
115 root no-xoran   2, 41  
65 rope naʔau   25  
112 rotten word info mum   51  
125 salt      
121 sand nɛ-wənoɛn   1  
124 sea nɛ-tah   1  
203 Seven word info t͡ʃuɣu   9  
81 sharp maᵑgal   14, 79, 81  
154 short word info baʔandux   3?  
19 shoulder nɛ-ᵐbatᵐbʷat   65  
161 shy, ashamed roŋol   64  
202 Six word info t͡ʃou   31  
12 skin nɪvin-   28  
128 sky nɛ-laŋ mɛt   1  
152 small ŋaŋaʔ   113  
145 smoke word info ital   46  
106 snake nɛ-mat   12  
110 spider nɛ-taʔal   66  
130 star nɪ-mʷɪⁿt͡ʃi   13  
79 stick/wood naʔai   1  
120 stone nɛ-vat   1  
105 tail nɪᵐbisn   76  
206 Ten word info ʊŋavʷʉl   5  
178 that ioxoi   60  
62 thatch/roof ni-at   1  
187 they ar they 1, 70  
187 they ar iru they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this iei      
183 thou ᵑgu   1, 17  
199 Three word info i-tɬ   1  
134 thunder no-wurwur   2?  
41 to bite      
137 to blow word info -xup   4, 64  
28 to breathe -ŋusŋus   36  
144 to burn word info -ɣau   89  
91 to buy -βul   1  
38 to chew word info -ⁿt͡ʃɪmʷi   21  
85 to choose      
172 to climb word info -saʔaran   2  
7 to come -vʷɛlɛm   1, 25  
39 to cook word info -tntn   9  
196 to count -ⁿdoŋon   42  
34 to cry -taŋ   1  
78 to cut, hack word info -tɛri   1  
75 to die, be dead -mah   1  
90 to dig -ɣal   1  
50 to dream -ᵐbʷari   10  
40 to drink -mɪn   1, 49  
37 to eat -ʔan   1  
95 to fall word info -wamᵇ   98  
22 to fear -mɛtaː   1  
123 to flow      
101 to fly -mɛraʔ   27  
86 to grow word info      
44 to hear -roŋ   1  
171 to hide word info -susuɛn   37, 39  
72 to hit word info -ɣus   82  
89 to hold word info -vuruh   34  
69 to hunt word info      
74 to kill -ɣus imah   26, 2  
20 to know, be knowledgeable -roŋ-   19  
33 to laugh -ŋaŋ   88  
49 to lie down word info -maturⁿdo   37, 90  
76 to live, be alive -mour   1, 76  
92 to open, uncover -ⁿt͡ʃaluŋ      
84 to plant -lup   10  
93 to pound, beat word info -ɣusɣus   42  
64 to say -βʷari   30  
77 to scratch word info -ɣoɣor   12  
46 to see -lɛh   14, 94  
67 to sew word info -lelax   28  
70 to shoot word info -lu   15  
51 to sit -mʷaʔam   117  
48 to sleep -matur   1  
29 to sniff, smell      
36 to spit      
80 to split word info      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce -ⁿdur   14  
52 to stand -tutur   2, 69  
73 to steal      
42 to suck      
87 to swell word info -lɛlɛmᵇ   67  
9 to swim -suβasuβ   12  
21 to think -sis-   39  
94 to throw word info -tɛⁿdɛmɛn   94  
66 to tie up, fasten -ᵑgu   103  
8 to turn word info -βilih   4  
35 to vomit -oɣiox   29  
5 to walk -βaβu   98  
83 to work word info -maᵑgar   7  
47 to yawn      
32 tongue nɛ-lɛm-   7, 17  
31 tooth no-loβ-   1, 35  
207 Twenty word info ʊŋavʷʉl iru   9  
198 Two word info i-ru   1  
138 warm word info supsuvan   89?  
122 water word info no-wi   2  
185 we word info kɛtmamaʔ we pl incl I  
185 we word info kɛmɛm mama we pl excl E42  
185 we word info ᵑgɛt iⁿdʳu we dl incl    
185 we word info ɛrɛraru we dual excl    
141 wet wier   35, 47  
188 what? word info      
170 when? word info gɛⁿt͡san   1  
181 where? word info kiɛp   61  
148 white mavʉs   1  
189 who? word info      
159 wide      
58 wife momʷoʔ-   56  
136 wind nɛ-laŋ   1, 77  
100 wing na-ʔavɛran   61, 68  
55 woman/female no-moŋɔː   23?  
127 woods/forest na-ʔaiⁿdu   61  
107 worm (earthworm) nu-ⁿt͡ʃulah   64?  
169 year nɛ-saɣao   29  
150 yellow iulut   43  
186 you ᵑgɛmruh you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: