https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Tesmbol (Usus)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:aul  Glottocode: aulu1238 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above ramali   10, 47  
191 all      
192 and t͡semun   2, 32, 40  
146 ash ᵐbusuan   77  
173 at      
13 back word info tag-   12  
165 bad, evil -saᵐʙ   41  
14 belly woβtu-   5, 15  
176 below rɛvi      
153 big -ᵐbau   50  
97 bird n-mɛn   1  
147 black -ʙulɛmɛt   1, 102  
23 blood ⁿdʳe   1  
15 bone fʷiɣai   72?  
113 branch word info t͡saŋai   2  
18 breast nɛ-sɪs   1  
56 child ɪⁿdikakal   74  
131 cloud word info imaɸ   32  
139 cold word info -mɛlɣas   51  
166 correct, true ᵐbaraŋan   72  
168 day na-ᵐbʷier      
10 dirty bitɛnə   2  
96 dog nakuli   7  
140 dry word info -mɛsmɛs   11  
82 dull, blunt ᵐʙux   64, 65  
11 dust ᵐbaraŋap˺   84  
11 dust ᵐbaraŋap˺   84  
43 ear ⁿdaliŋ-   1, 40  
119 earth/soil ⁿdɛn   1, 78  
98 egg lɛti   72  
98 egg moβʷiʰ   67  
204 Eight word info ⁿdʳutil   23, 7  
45 eye mɛt-   1  
180 far utɪli      
104 fat/grease      
60 father tata   19  
99 feather nɛ-bɛli   1  
208 Fifty word info      
143 fire na-xaᵐʙ   19  
111 fish ne-gə   1  
201 Five word info limɛ   1  
116 flower tɪvsi   53, 57  
132 fog      
200 Four word info ⁿbɛs   1, 65  
117 fruit a-bunvʷi   1, 26  
164 good -ᵐbʷi   1  
118 grass mʷɛle   31?  
151 green -ɛmɛlgɛs   8, 43  
26 hair word info nɛ-βl-   31  
1 hand vari-   16  
184 he/she ai   1, 6  
24 head ᵐbʷat-   9  
142 heavy -nɪᵐʙ   71  
61 house e-imʷɔ   1  
194 how? word info savani   58  
57 husband namut naŋ   45  
57 husband namut naŋ   45  
182 I kanaŋ   1, 21, 22  
193 if las      
174 in, inside luteli      
16 intestines mɛrt-   15  
126 lake ᵐbuldaŋ   41  
114 leaf arau-nai   1  
2 left mʷir   1, 59  
4 leg/foot ᵑgɛl-   78  
135 lightning nɛ-ᵐʙɛlɛ   26, 70  
17 liver ᵐbuᵐbur   7, 54  
155 long word info      
108 louse word info na-wut   1  
54 man/male na-mʊt   94  
103 meat/flesh nɪ-βsau   10  
129 moon ᵐbesi   6  
109 mosquito na-was   87  
59 mother nɛne   1, 83  
30 mouth ᵐbuŋ-   41  
63 name nɛks-   1, 35  
158 narrow      
179 near soŋsoŋ   90  
25 neck ⁿdil-   42  
68 needle      
163 new -ᵐbɪβu   1, 46, 50  
167 night laβat   42  
205 Nine word info ⁿdʳuvɛs   31  
195 no, not səgə   10  
27 nose ᵑgors-   1, 50  
162 old word info mutiɛnɛ   1?  
162 old word info mutiɛnɛ   1?  
197 One word info sai   1  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other atli   54  
160 painful, sick -bores   96?  
53 person/human being      
133 rain na-use   1  
102 rat wusu   3  
149 red -loŋloŋ   95  
3 right atᵐbʷi   66  
6 road/path iselɛ   1  
115 root nɛ-ruai   2, 43  
65 rope ⁿdɛl   1, 76  
112 rotten word info -waⁿdɛ      
125 salt      
121 sand movsuwun   1, 77  
124 sea ⁿdɛs   1  
203 Seven word info ⁿdʳoro   17  
81 sharp -maᵑgal   14, 79, 81  
154 short word info      
19 shoulder ne-tɛᵐbɛ   58  
161 shy, ashamed -ᵑgɪᵑgɪn   63  
202 Six word info ⁿdʳusai      
12 skin ulmɛt   1, 97  
128 sky i-maɸ   63  
152 small -kakal   116  
145 smoke word info baɾi      
106 snake imat   12  
110 spider ⁿdaᵑgalɛ   62  
130 star ɛvɪlvɪt   1  
79 stick/wood na-i   1  
120 stone i-vɛt   1  
105 tail ᵐʙusi   76  
206 Ten word info ⁿdʳualɪmɛ   4  
178 that aia   41  
62 thatch/roof a-rauiɛtɛ   1, 61  
187 they aⁿdʳɪl they 55  
187 they aⁿdʳu they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this iaᵑga   53  
183 thou aᵑgu   1, 17  
199 Three word info ⁿdil   1  
134 thunder na-ur   2, 63  
41 to bite      
137 to blow word info -ᵐʙulᵐʙul   66  
28 to breathe -ⁿdʳer mɛlgas   13?  
144 to burn word info -gan   40, 92  
91 to buy -golɛ   48  
38 to chew word info -dilim   57  
85 to choose      
172 to climb word info -naⁿdʳa   48  
172 to climb word info -naⁿdʳa   48  
7 to come -βal   25  
39 to cook word info      
196 to count -bulo   1, 13  
34 to cry -ⁿdaŋ   1  
78 to cut, hack word info -rɪs   102  
75 to die, be dead -mɛs   1  
90 to dig -sar   50  
50 to dream -ᵐbʷari   10  
40 to drink -mun   1, 49  
37 to eat -gargan   1, 12  
95 to fall word info -raxai   95  
22 to fear -matau   1  
123 to flow      
101 to fly -marax   27  
86 to grow word info      
44 to hear -roŋ   1  
171 to hide word info -suɔ   37?  
72 to hit word info -tmus   88  
89 to hold word info -mɪs (tautau)   92  
69 to hunt word info -warwar   59, 64?  
74 to kill -musᵐʙn   26, 1?  
20 to know, be knowledgeable -roŋ-   19  
33 to laugh -ʙusiŋal   84, 49  
49 to lie down word info -mʷɔnmʷɔnɛ   15  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
92 to open, uncover -t͡saŋap   40  
84 to plant -gaβa   60  
93 to pound, beat word info -musmuš   45  
64 to say -batɛn   47, 16  
77 to scratch word info -wiwi   75  
46 to see -lei   14  
67 to sew word info -tr   13  
67 to sew word info -tr   13  
70 to shoot word info -βɛnɛ   1  
51 to sit -sumsumɔ   40  
48 to sleep -mʷɔnɛ   19  
29 to sniff, smell -ᵐbʷi   86  
36 to spit -mɛmsir   42  
80 to split word info -wusᵐbori   1  
88 to squeeze word info -ᵐʙus   18, 71  
71 to stab, pierce -t͡sar   14  
52 to stand -tuar   2, 63  
73 to steal -marax   52  
42 to suck      
87 to swell word info -mɛvugʰ   10  
9 to swim -lɪlɛs   8  
21 to think      
94 to throw word info -ᵐʙuɔ   84  
66 to tie up, fasten -tuwun (dautau)   102  
8 to turn word info -ⁿdri   34  
35 to vomit -lualuɔ   8  
5 to walk -βalβal   10  
83 to work word info -rau   46  
47 to yawn -mʷiel   19, 34  
32 tongue mɪlwi   7, 42  
31 tooth nɛ-lw-   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info ⁿdʳo   1, 22  
138 warm word info -tɛtitin   12  
122 water word info nu-ai   2  
185 we word info ⁿdɛl we pl incl I  
185 we word info ⁿdɛlᵐbʷati we pl excl E  
185 we word info ⁿdɛlᵐbʷati we pl excl E  
185 we word info ⁿdar we dl incl    
141 wet -luᵐʙ   85  
188 what? word info isɛvɪn   1  
170 when? word info naise   1?  
181 where? word info aiᵐbi   3, 59  
181 where? word info aiᵐbi   3, 59  
181 where? word info aiᵐbi   3, 59  
148 white -ᵐboβo   101  
189 who? word info asni   1, 25  
159 wide      
58 wife aᵐbutei etnaŋ      
58 wife aᵐbutei etnaŋ      
136 wind mɛlɣas   78  
100 wing ablaŋawi   38, 69, 70  
55 woman/female aᵐbutei   24?  
127 woods/forest ɛᵐdu   61  
107 worm (earthworm) matarɛ   83  
107 worm (earthworm) matarɛ   83  
169 year      
150 yellow -iaŋiaŋ   9  
186 you amul you pl 1, 13  
186 you morus you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: