https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Tesmbol (Melaklak)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:aul  Glottocode: aulu1238 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
6 road/path      
11 dust      
29 to sniff, smell      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
57 husband      
58 wife      
63 name      
67 to sew word info      
68 needle      
72 to hit word info      
73 to steal      
76 to live, be alive      
85 to choose      
86 to grow word info      
100 wing      
104 fat/grease      
107 worm (earthworm)      
123 to flow      
125 salt      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
191 all      
193 if      
202 Six word info      
206 Ten word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
150 yellow -aŋiaŋ   9  
5 to walk -balwal   10  
147 black -blemɛt͡s   1, 102  
34 to cry -daŋ   1  
38 to chew word info -dilin   57  
52 to stand -duar   2, 63  
37 to eat -gaːl   1, 12  
91 to buy -gol   48  
152 small -kakaːn   116  
84 to plant -kava   60  
46 to see -lei   14  
21 to think -lelov      
144 to burn word info -loŋ   75  
149 red -loŋ   95  
35 to vomit -lua   8  
9 to swim -lɛlɛs   8  
49 to lie down word info -manmɛn   15  
101 to fly -marax   27  
40 to drink -mun   1, 49  
74 to kill -mustɛlɛs      
93 to pound, beat word info -mutmus   45  
36 to spit -mɛmsir   42  
75 to die, be dead -mɛs   1  
87 to swell word info -mɛβugə   10  
47 to yawn -mʷiel   19, 34  
48 to sleep -mʷɛn   19  
22 to fear -natao   1  
95 to fall word info -ragai   95  
20 to know, be knowledgeable -roŋ-   19  
78 to cut, hack word info -rus   102  
92 to open, uncover -saŋaᵐp   40  
51 to sit -sumsuᵐʙ   40  
39 to cook word info -sɛv   97  
66 to tie up, fasten -tir      
64 to say -tɛn   16  
196 to count -tɛnɛ      
90 to dig -tɛr   50  
171 to hide word info -tɛsua   37, 39  
71 to stab, pierce -t͡sar   14  
69 to hunt word info -wɛrwɛr   59, 64  
151 green -ɛmɛlgɛs   8, 43  
33 to laugh -ʙɪsiŋal   84, 49  
7 to come -βʷal   25  
50 to dream -ᵐbari   10  
70 to shoot word info -ᵐbas   8  
153 big -ᵐbau   50  
80 to split word info -ᵐbori   1  
148 white -ᵐbov   41  
94 to throw word info -ᵐʙu   84  
89 to hold word info -ᵑgames   92  
88 to squeeze word info -ᵑgit      
77 to scratch word info -ᵑguiwi   75  
8 to turn word info -ⁿdri   34  
83 to work word info -ⁿdʳau   46  
28 to breathe -ⁿdʳer   13?  
44 to hear -ⁿdʳoŋ   1  
137 to blow word info -ⁿdʳɛt      
184 he/she ai   1, 6  
178 that aia   41  
181 where? word info aiᵐbi   3, 59  
177 this ajaᵑgar   53  
180 far ajaᵑglᵑgl      
190 other anbi      
189 who? word info asni   1, 25  
3 right atᵐbʷi   66  
15 bone aβʷigai   72  
183 thou aᵑgu   1, 17  
187 they aⁿdʳu they dual x  
187 they aⁿdʳɪl they 55  
17 liver boᵐbur   7, 54  
200 Four word info bɛs   1, 65  
43 ear deliŋ-   1, 40  
176 below fɛvi      
15 bone fʷiᵑgai   72  
117 fruit fʷiⁿβʷi   1, 26?  
14 belly fʷot-   5?  
131 cloud word info imap   32  
188 what? word info isɛvɪn   1  
146 ash iɛːp   1  
56 child kakæl   74  
119 earth/soil ken   1, 79  
160 painful, sick kures   96  
96 dog kʊli   7  
167 night lavat   42  
19 shoulder lelu      
126 lake lelɛᵐbɛ   37  
201 Five word info lilme   1  
141 wet luᵐʙ   85  
131 cloud word info lɛmɛt   110  
98 egg lɛti   72  
138 warm word info lɪtɪn   12  
136 wind malgas   78  
139 cold word info malgas   51  
175 above mali   10  
81 sharp maᵑgal   14, 79, 81  
16 intestines mert-   15  
10 dirty mitɛnə   2  
186 you mul you pl 1, 13  
186 you mur you dual x  
45 eye mɛt-   1  
161 shy, ashamed mʷomiel   58  
162 old word info mʷotiɛne   1?  
118 grass mʷənei   31  
2 left mʷɛr   1, 59  
97 bird n-mɛn   1  
79 stick/wood na-i   1  
170 when? word info na-isie   1?  
62 thatch/roof na-riɛt   1, 61  
115 root na-ruai   2, 43  
133 rain na-use   1  
122 water word info na-wai   2  
109 mosquito na-was   87  
108 louse word info na-wut   1  
207 Twenty word info namot͡sari      
134 thunder naur   2, 63  
111 fish ne-igəri   1  
61 house ne-imo   1  
143 fire nɐɣaᵐʙ   19  
32 tongue nɛ-lwiʰ-   7, 42  
31 tooth nɛ-lβʷ-   1, 35  
128 sky nɛ-map   63  
106 snake nɛ-mat   12  
18 breast nɛ-sis   1  
26 hair word info nɛ-vl-   31  
99 feather nɛ-vɛli   1  
103 meat/flesh nɛ-βsou   10  
59 mother nɛne   1, 83  
142 heavy nɪᵐʙ   71  
114 leaf rawai   1  
203 Seven word info roro   2  
194 how? word info savani   58  
165 bad, evil saᵐʙ   41  
195 no, not sex   10  
132 fog soŋsoŋ   71  
179 near soŋsoŋ   90  
197 One word info sæi   1  
55 woman/female sɛvər      
172 to climb word info t-aŋaⁿdʳa   48  
60 father tata   19  
13 back word info taɣ-   12  
124 sea tes   1  
116 flower tivsi   53, 57  
65 rope tɛl   1  
140 dry word info tɛnɛ      
113 branch word info t͡saŋai   2  
192 and t͡simon   2, 32, 40  
12 skin ulmɛt   1, 97  
1 hand vari-   16  
117 fruit voᵑgʷi   13  
130 star vɛlvit   1  
174 in, inside vɛnua   49  
102 rat wasou   3  
4 leg/foot ɛl-   37  
121 sand ɛmovsuan   1, 77  
120 stone ʔe-vet   1  
54 man/male ʔmo   73?  
145 smoke word info ʙurlo      
166 correct, true ᵐbaraŋan   72  
30 mouth ᵐboŋ-   41  
163 new ᵐboβo   1, 46, 50  
135 lightning ᵐbəle   26, 70  
129 moon ᵐbɛsi   6  
24 head ᵐbʷat-   9  
164 good ᵐbʷi   1  
82 dull, blunt ᵐʙugə   64, 65  
105 tail ᵐʙusi   76  
182 I ᵑgalɛ   1, 21, 22  
127 woods/forest ᵑgartir      
110 spider ᵑgaᵑgau   8  
27 nose ᵑgors-   1, 50  
112 rotten word info ᵑgoⁿd   93, 94  
185 we word info ⁿdar we dl incl    
185 we word info ⁿdarlu we dual excl    
185 we word info ⁿdaːr we pl incl I  
25 neck ⁿdel-   42  
185 we word info ⁿdelᵐbʷati we pl excl E  
199 Three word info ⁿdil   1  
168 day ⁿdrɛn   6, 52  
169 year ⁿdɛm   30  
23 blood ⁿdʳe   1  
198 Two word info ⁿdʳo   1, 22  
204 Eight word info ⁿdʳutil   23, 7  
205 Nine word info ⁿdʳuvɛs   31  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: