https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Naman (Litzlitz)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:lzl  Glottocode: litz1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand nɪ-vɛru-   16  
2 left meir   1, 59  
3 right xometu   5, 37  
4 leg/foot ⁿdalu-   34  
4 leg/foot ⁿtalu-   34  
5 to walk -loŋoloŋ   60  
6 road/path ne-sɛl   1  
7 to come -vale   25  
8 to turn word info -ⁿdelvəs   31, 74  
9 to swim      
10 dirty      
11 dust nɛ-snap   80  
12 skin nɛ-vl-   1, 81  
13 back word info ⁿtɛru-   82  
14 belly taᵐbaɣ-   36, 99  
15 bone      
16 intestines nɛ-sn-   1  
17 liver no-vɛⁿdaⁿdaml-      
18 breast nɛ-sm   1, 30?  
19 shoulder ᵐbɛruᵐbɛr-   1, 65  
20 to know, be knowledgeable -roŋ-   19  
21 to think -sɛm-   13?  
22 to fear -mitoxtox   1  
23 blood nɛ-ⁿde   1  
24 head ᵐbat-   9  
25 neck no-wɛ-   18  
26 hair word info na-nsbɪl-   31, 33  
27 nose nu-kons-   1, 58  
28 to breathe -ɳavaŋap   69  
29 to sniff, smell      
30 mouth ᵐboŋ-   41  
31 tooth ni-lβ-   1, 35  
32 tongue nɛ-lwɛm-   7, 17  
33 to laugh -vʊtmas   47  
34 to cry -tɪŋ   1  
35 to vomit -lualu   8  
36 to spit -tʰɛlᵐʙɪs   15  
37 to eat -aːɣan   1  
38 to chew word info -olus   58?  
39 to cook word info -taᵐbʊx   86  
40 to drink -mɪnmɪn   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear ⁿdɛliŋa-   1, 40  
44 to hear -roŋ   1  
45 eye mɛtɛ-   1  
46 to see -lɪs   14, 94  
47 to yawn -nmʷɔ   19  
48 to sleep -metər   1  
49 to lie down word info -mɛtmetər   37  
50 to dream -mɛtɛrxoᵐb   11, 10?  
51 to sit -lɪᵑk   110  
51 to sit -lɪᵑk   110  
52 to stand -tɛr   2, 69  
53 person/human being      
54 man/male moɣot   94  
55 woman/female ntɕʰaˑn      
56 child netʰitʰɛ   5  
57 husband      
58 wife      
59 mother naːne   1, 83  
59 mother naːne   1, 83  
60 father taːte   19  
61 house ne-im   1  
62 thatch/roof ni-et   1  
63 name na-ᵑgt͡sɛ-   1, 5  
64 to say -waβar   30  
64 to say -avar   30  
65 rope no-ɣɔ   25  
66 to tie up, fasten -ᵐbɪᵑk   41  
67 to sew word info -ⁿt͡sil   60  
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info -lue   15  
71 to stab, pierce -soxɔ   67  
72 to hit word info -vr   94  
73 to steal      
74 to kill -vrɪᵐbn   69  
75 to die, be dead -mɪs   1  
76 to live, be alive -mur   1, 76  
77 to scratch word info -xoxɔ   65  
78 to cut, hack word info -xorɪs   100  
79 stick/wood na-ɣe   1  
80 to split word info -ᵑgal      
81 sharp kʰaŋal   14, 79, 81  
82 dull, blunt psɪtɛrɛrsi      
83 to work word info -rɪᵐb      
84 to plant -ɣop   9?  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info -ᵐbʊr   7  
88 to squeeze word info      
89 to hold word info -rob (tɪtɪn)   91  
90 to dig -lɪβ   60  
90 to dig (-xəl)   1  
91 to buy -bl   1  
92 to open, uncover -ⁿt͡sɛβɪn   24  
93 to pound, beat word info -ɣɔt͡s   42  
94 to throw word info -βsan   43  
95 to fall word info      
96 dog liᵐbax   29  
97 bird nɛ-mɪn   1  
98 egg na-aⁿdl   1, 66  
98 egg na-aⁿdl   1, 66  
99 feather na-aⁿt͡sbəlʉn   41, 1  
100 wing no-ɣoβɛr-n   1  
101 to fly -mɛrax   27  
102 rat laᵐbʊt   45  
103 meat/flesh nɛ-βsoxɔn   10  
104 fat/grease      
105 tail ᵐbotxorun      
106 snake na-mat   12  
107 worm (earthworm)      
108 louse word info no-xotʊm   1  
109 mosquito nɛnom   1  
110 spider nɛ-lo   1  
111 fish ni-əx   1  
112 rotten word info -ᵐbu   52  
113 branch word info mɛnsaᵑgarɪ-n   47?  
114 leaf ni-ruwʊn   52  
115 root nu-ɣor-n   2, 41  
116 flower (nɛ-vuan)   1?  
117 fruit na-βan   1, 26  
118 grass ni-βɛlβɛlʉs   1  
119 earth/soil nɛ-tɛn   1  
120 stone nɛ-βɛtʰ   1  
121 sand ⁿdaᵐbanoɛn   1, 79  
122 water word info no-we   2  
123 to flow      
124 sea ⁿdesue   1, 47  
125 salt      
126 lake      
127 woods/forest laɣe      
128 sky mʉsnerɪn   31  
129 moon nɛβəl   1  
130 star monʧe   13  
131 cloud word info      
132 fog      
133 rain no-us   1  
134 thunder ᵐbɛlɛvɛr   15, 38  
135 lightning nɛ-βlβlβl   26  
136 wind ne-liŋ   1, 77  
137 to blow word info      
138 warm word info -notitn   12  
139 cold word info -mɛlaːs   51  
140 dry word info utmɛraŋ   1, 85  
141 wet -mɪᵐb   36  
142 heavy -ⁿdup   14  
143 fire na-ɣaᵐb   19  
144 to burn word info      
145 smoke word info -tɪl   46  
146 ash mɪsnap   75  
147 black -nɛsɛβɛs      
148 white -uβoβ   101  
149 red -miɛl   1, 55  
150 yellow -iaŋaiaŋ   9  
151 green -əⁿt͡sɛɣəⁿt͡sɛn   8  
152 small -faːrɔx   1, 42  
153 big -lɛᵐpʰ   10  
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick -mɪsɪx   1  
161 shy, ashamed -rowis   62  
162 old word info -matruvarax   1  
163 new (-med)   19  
164 good -ⁿdes   110  
165 bad, evil -is   1  
166 correct, true -sɛvrʊs      
167 night niᵐboŋ   1  
168 day nararɛr   6  
169 year nɛ-sɔɣɔ   29  
170 when? word info taɛᵐt͡san   1?  
171 to hide word info -sɛɣʊn   37  
172 to climb word info -sɛx   2  
173 at      
174 in, inside ᵐbɛɣʊt   50  
175 above vɛre      
175 above ʁaxai   25  
176 below mɛlɛβɛn   41, 74  
177 this eβan      
178 that eβɛɣʊn      
179 near lile   60  
180 far etalʊx   64  
181 where? word info eaᵐbɛʰ   3, 59  
182 I kine   1, 21, 22  
183 thou aɣuᵑg   1, 17, 26  
184 he/she ai   1  
185 we word info iːᵑgʊt we pl incl I  
185 we word info iᵑgʊt taᵐbax we pl excl E  
186 you iᵑgɛᵐtaᵐbax you pl    
186 you iᵑgɛm taᵐbax you dual x  
186 you iᵑgɛm taᵐbax you dual x  
187 they aertaᵐbax they    
187 they aer taᵐbax they dual x  
187 they aer taᵐbax they dual x  
188 what? word info ⁿt͡ʃan   1  
189 who? word info (panap)      
190 other tiⁿt͡ʃɛᵐbənɛn   52  
191 all      
192 and atuwanair      
193 if      
194 how? word info ehaᵐbɛ   58, 63  
195 no, not esoɣiaᵑk   10  
196 to count -ⁿdoᵑgon   42  
197 One word info psaːβɑx   1, 40  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-tɬ   1  
200 Four word info i-bɪs   1, 65  
201 Five word info i-ləm   1  
202 Six word info ⁿʒo:s   31  
203 Seven word info ⁿʒuru   9  
204 Eight word info ⁿʒutl   11, 7  
205 Nine word info ⁿʒuβis   5  
206 Ten word info sɐŋaβʊl   5  
207 Twenty word info lɐŋaβl iru   9  
208 Fifty word info ŋaβl ilim   x  
209 One Hundred word info nu-ᵑgut saβax   12, 44  
210 One Thousand word info netar saβax   13  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: