https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Naman (Litzlitz)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:lzl  Glottocode: litz1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 2 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
9 to swim      
10 dirty      
15 bone      
29 to sniff, smell      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
57 husband      
58 wife      
68 needle      
69 to hunt word info      
73 to steal      
85 to choose      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
95 to fall word info      
104 fat/grease      
107 worm (earthworm)      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
131 cloud word info      
132 fog      
137 to blow word info      
144 to burn word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
191 all      
193 if      
163 new (-med)   19  
90 to dig (-xəl)   1  
116 flower (nɛ-vuan)   1?  
189 who? word info (panap)      
64 to say -avar   30  
37 to eat -aːɣan   1  
91 to buy -bl   1  
152 small -faːrɔx   1, 42  
150 yellow -iaŋaiaŋ   9  
165 bad, evil -is   1  
5 to walk -loŋoloŋ   60  
35 to vomit -lualu   8  
70 to shoot word info -lue   15  
153 big -lɛᵐpʰ   10  
46 to see -lɪs   14, 94  
90 to dig -lɪβ   60  
51 to sit -lɪᵑk   110  
51 to sit -lɪᵑk   110  
162 old word info -matruvarax   1  
48 to sleep -metər   1  
22 to fear -mitoxtox   1  
149 red -miɛl   1, 55  
76 to live, be alive -mur   1, 76  
139 cold word info -mɛlaːs   51  
101 to fly -mɛrax   27  
49 to lie down word info -mɛtmetər   37  
50 to dream -mɛtɛrxoᵐb   11, 10?  
40 to drink -mɪnmɪn   1, 49  
75 to die, be dead -mɪs   1  
160 painful, sick -mɪsɪx   1  
141 wet -mɪᵐb   36  
47 to yawn -nmʷɔ   19  
138 warm word info -notitn   12  
147 black -nɛsɛβɛs      
38 to chew word info -olus   58?  
89 to hold word info -rob (tɪtɪn)   91  
161 shy, ashamed -rowis   62  
44 to hear -roŋ   1  
20 to know, be knowledgeable -roŋ-   19  
83 to work word info -rɪᵐb      
71 to stab, pierce -soxɔ   67  
21 to think -sɛm-   13?  
166 correct, true -sɛvrʊs      
172 to climb word info -sɛx   2  
171 to hide word info -sɛɣʊn   37  
39 to cook word info -taᵐbʊx   86  
52 to stand -tɛr   2, 69  
145 smoke word info -tɪl   46  
34 to cry -tɪŋ   1  
36 to spit -tʰɛlᵐʙɪs   15  
148 white -uβoβ   101  
7 to come -vale   25  
72 to hit word info -vr   94  
74 to kill -vrɪᵐbn   69  
33 to laugh -vʊtmas   47  
64 to say -waβar   30  
78 to cut, hack word info -xorɪs   100  
77 to scratch word info -xoxɔ   65  
151 green -əⁿt͡sɛɣəⁿt͡sɛn   8  
84 to plant -ɣop   9?  
93 to pound, beat word info -ɣɔt͡s   42  
28 to breathe -ɳavaŋap   69  
94 to throw word info -βsan   43  
112 rotten word info -ᵐbu   52  
66 to tie up, fasten -ᵐbɪᵑk   41  
87 to swell word info -ᵐbʊr   7  
80 to split word info -ᵑgal      
8 to turn word info -ⁿdelvəs   31, 74  
164 good -ⁿdes   110  
196 to count -ⁿdoᵑgon   42  
142 heavy -ⁿdup   14  
67 to sew word info -ⁿt͡sil   60  
92 to open, uncover -ⁿt͡sɛβɪn   24  
187 they aer taᵐbax they dual x  
187 they aer taᵐbax they dual x  
187 they aertaᵐbax they    
184 he/she ai   1  
192 and atuwanair      
183 thou aɣuᵑg   1, 17, 26  
181 where? word info eaᵐbɛʰ   3, 59  
194 how? word info ehaᵐbɛ   58, 63  
195 no, not esoɣiaᵑk   10  
180 far etalʊx   64  
177 this eβan      
178 that eβɛɣʊn      
200 Four word info i-bɪs   1, 65  
201 Five word info i-ləm   1  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-tɬ   1  
185 we word info iːᵑgʊt we pl incl I  
186 you iᵑgɛm taᵐbax you dual x  
186 you iᵑgɛm taᵐbax you dual x  
186 you iᵑgɛᵐtaᵐbax you pl    
185 we word info iᵑgʊt taᵐbax we pl excl E  
182 I kine   1, 21, 22  
81 sharp kʰaŋal   14, 79, 81  
127 woods/forest laɣe      
102 rat laᵐbʊt   45  
179 near lile   60  
96 dog liᵐbax   29  
207 Twenty word info lɐŋaβl iru   9  
2 left meir   1, 59  
130 star monʧe   13  
54 man/male moɣot   94  
176 below mɛlɛβɛn   41, 74  
113 branch word info mɛnsaᵑgarɪ-n   47?  
45 eye mɛtɛ-   1  
146 ash mɪsnap   75  
128 sky mʉsnerɪn   31  
98 egg na-aⁿdl   1, 66  
98 egg na-aⁿdl   1, 66  
99 feather na-aⁿt͡sbəlʉn   41, 1  
106 snake na-mat   12  
26 hair word info na-nsbɪl-   31, 33  
143 fire na-ɣaᵐb   19  
79 stick/wood na-ɣe   1  
117 fruit na-βan   1, 26  
63 name na-ᵑgt͡sɛ-   1, 5  
168 day nararɛr   6  
59 mother naːne   1, 83  
59 mother naːne   1, 83  
61 house ne-im   1  
136 wind ne-liŋ   1, 77  
6 road/path ne-sɛl   1  
210 One Thousand word info netar saβax   13  
56 child netʰitʰɛ   5  
62 thatch/roof ni-et   1  
31 tooth ni-lβ-   1, 35  
114 leaf ni-ruwʊn   52  
111 fish ni-əx   1  
118 grass ni-βɛlβɛlʉs   1  
167 night niᵐboŋ   1  
133 rain no-us   1  
17 liver no-vɛⁿdaⁿdaml-      
122 water word info no-we   2  
25 neck no-wɛ-   18  
108 louse word info no-xotʊm   1  
100 wing no-ɣoβɛr-n   1  
65 rope no-ɣɔ   25  
55 woman/female ntɕʰaˑn      
27 nose nu-kons-   1, 58  
115 root nu-ɣor-n   2, 41  
209 One Hundred word info nu-ᵑgut saβax   12, 44  
110 spider nɛ-lo   1  
32 tongue nɛ-lwɛm-   7, 17  
97 bird nɛ-mɪn   1  
18 breast nɛ-sm   1, 30?  
16 intestines nɛ-sn-   1  
11 dust nɛ-snap   80  
169 year nɛ-sɔɣɔ   29  
119 earth/soil nɛ-tɛn   1  
12 skin nɛ-vl-   1, 81  
135 lightning nɛ-βlβlβl   26  
103 meat/flesh nɛ-βsoxɔn   10  
120 stone nɛ-βɛtʰ   1  
23 blood nɛ-ⁿde   1  
109 mosquito nɛnom   1  
129 moon nɛβəl   1  
1 hand nɪ-vɛru-   16  
197 One word info psaːβɑx   1, 40  
82 dull, blunt psɪtɛrɛrsi      
206 Ten word info sɐŋaβʊl   5  
170 when? word info taɛᵐt͡san   1?  
60 father taːte   19  
14 belly taᵐbaɣ-   36, 99  
190 other tiⁿt͡ʃɛᵐbənɛn   52  
140 dry word info utmɛraŋ   1, 85  
175 above vɛre      
3 right xometu   5, 37  
208 Fifty word info ŋaβl ilim   x  
175 above ʁaxai   25  
24 head ᵐbat-   9  
105 tail ᵐbotxorun      
30 mouth ᵐboŋ-   41  
134 thunder ᵐbɛlɛvɛr   15, 38  
19 shoulder ᵐbɛruᵐbɛr-   1, 65  
174 in, inside ᵐbɛɣʊt   50  
4 leg/foot ⁿdalu-   34  
121 sand ⁿdaᵐbanoɛn   1, 79  
124 sea ⁿdesue   1, 47  
43 ear ⁿdɛliŋa-   1, 40  
4 leg/foot ⁿtalu-   34  
13 back word info ⁿtɛru-   82  
188 what? word info ⁿt͡ʃan   1  
202 Six word info ⁿʒo:s   31  
203 Seven word info ⁿʒuru   9  
204 Eight word info ⁿʒutl   11, 7  
205 Nine word info ⁿʒuβis   5  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: