https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Naman (Litzlitz)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:lzl  Glottocode: litz1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
9 to swim      
10 dirty      
15 bone      
29 to sniff, smell      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
57 husband      
58 wife      
68 needle      
69 to hunt word info      
73 to steal      
85 to choose      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
95 to fall word info      
104 fat/grease      
107 worm (earthworm)      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
131 cloud word info      
132 fog      
137 to blow word info      
144 to burn word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
191 all      
193 if      
17 liver no-vɛⁿdaⁿdaml-      
55 woman/female ntɕʰaˑn      
80 to split word info -ᵑgal      
82 dull, blunt psɪtɛrɛrsi      
83 to work word info -rɪᵐb      
105 tail ᵐbotxorun      
127 woods/forest laɣe      
147 black -nɛsɛβɛs      
166 correct, true -sɛvrʊs      
175 above vɛre      
177 this eβan      
178 that eβɛɣʊn      
186 you iᵑgɛᵐtaᵐbax you pl    
187 they aertaᵐbax they    
189 who? word info (panap)      
192 and atuwanair      
6 road/path ne-sɛl   1  
16 intestines nɛ-sn-   1  
22 to fear -mitoxtox   1  
23 blood nɛ-ⁿde   1  
34 to cry -tɪŋ   1  
37 to eat -aːɣan   1  
44 to hear -roŋ   1  
45 eye mɛtɛ-   1  
48 to sleep -metər   1  
61 house ne-im   1  
62 thatch/roof ni-et   1  
75 to die, be dead -mɪs   1  
79 stick/wood na-ɣe   1  
90 to dig (-xəl)   1  
91 to buy -bl   1  
97 bird nɛ-mɪn   1  
100 wing no-ɣoβɛr-n   1  
108 louse word info no-xotʊm   1  
109 mosquito nɛnom   1  
110 spider nɛ-lo   1  
111 fish ni-əx   1  
118 grass ni-βɛlβɛlʉs   1  
119 earth/soil nɛ-tɛn   1  
120 stone nɛ-βɛtʰ   1  
129 moon nɛβəl   1  
133 rain no-us   1  
160 painful, sick -mɪsɪx   1  
162 old word info -matruvarax   1  
165 bad, evil -is   1  
167 night niᵐboŋ   1  
184 he/she ai   1  
188 what? word info ⁿt͡ʃan   1  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-tɬ   1  
201 Five word info i-ləm   1  
183 thou aɣuᵑg   1, 17, 26  
117 fruit na-βan   1, 26  
18 breast nɛ-sm   1, 30?  
43 ear ⁿdɛliŋa-   1, 40  
197 One word info psaːβɑx   1, 40  
152 small -faːrɔx   1, 42  
124 sea ⁿdesue   1, 47  
63 name na-ᵑgt͡sɛ-   1, 5  
149 red -miɛl   1, 55  
19 shoulder ᵐbɛruᵐbɛr-   1, 65  
98 egg na-aⁿdl   1, 66  
98 egg na-aⁿdl   1, 66  
76 to live, be alive -mur   1, 76  
136 wind ne-liŋ   1, 77  
121 sand ⁿdaᵐbanoɛn   1, 79  
12 skin nɛ-vl-   1, 81  
140 dry word info utmɛraŋ   1, 85  
182 I kine   1, 21, 22  
31 tooth ni-lβ-   1, 35  
40 to drink -mɪnmɪn   1, 49  
27 nose nu-kons-   1, 58  
2 left meir   1, 59  
200 Four word info i-bɪs   1, 65  
59 mother naːne   1, 83  
59 mother naːne   1, 83  
103 meat/flesh nɛ-βsoxɔn   10  
153 big -lɛᵐpʰ   10  
195 no, not esoɣiaᵑk   10  
78 to cut, hack word info -xorɪs   100  
148 white -uβoβ   101  
50 to dream -mɛtɛrxoᵐb   11, 10?  
204 Eight word info ⁿʒutl   11, 7  
51 to sit -lɪᵑk   110  
51 to sit -lɪᵑk   110  
164 good -ⁿdes   110  
106 snake na-mat   12  
138 warm word info -notitn   12  
209 One Hundred word info nu-ᵑgut saβax   12, 44  
130 star monʧe   13  
210 One Thousand word info netar saβax   13  
21 to think -sɛm-   13?  
142 heavy -ⁿdup   14  
81 sharp kʰaŋal   14, 79, 81  
46 to see -lɪs   14, 94  
36 to spit -tʰɛlᵐʙɪs   15  
70 to shoot word info -lue   15  
134 thunder ᵐbɛlɛvɛr   15, 38  
1 hand nɪ-vɛru-   16  
25 neck no-wɛ-   18  
20 to know, be knowledgeable -roŋ-   19  
47 to yawn -nmʷɔ   19  
60 father taːte   19  
143 fire na-ɣaᵐb   19  
163 new (-med)   19  
116 flower (nɛ-vuan)   1?  
170 when? word info taɛᵐt͡san   1?  
122 water word info no-we   2  
172 to climb word info -sɛx   2  
115 root nu-ɣor-n   2, 41  
52 to stand -tɛr   2, 69  
92 to open, uncover -ⁿt͡sɛβɪn   24  
7 to come -vale   25  
65 rope no-ɣɔ   25  
175 above ʁaxai   25  
135 lightning nɛ-βlβlβl   26  
101 to fly -mɛrax   27  
96 dog liᵐbax   29  
169 year nɛ-sɔɣɔ   29  
181 where? word info eaᵐbɛʰ   3, 59  
64 to say -waβar   30  
64 to say -avar   30  
128 sky mʉsnerɪn   31  
202 Six word info ⁿʒo:s   31  
26 hair word info na-nsbɪl-   31, 33  
8 to turn word info -ⁿdelvəs   31, 74  
4 leg/foot ⁿdalu-   34  
4 leg/foot ⁿtalu-   34  
141 wet -mɪᵐb   36  
14 belly taᵐbaɣ-   36, 99  
49 to lie down word info -mɛtmetər   37  
171 to hide word info -sɛɣʊn   37  
30 mouth ᵐboŋ-   41  
66 to tie up, fasten -ᵐbɪᵑk   41  
99 feather na-aⁿt͡sbəlʉn   41, 1  
176 below mɛlɛβɛn   41, 74  
93 to pound, beat word info -ɣɔt͡s   42  
196 to count -ⁿdoᵑgon   42  
94 to throw word info -βsan   43  
102 rat laᵐbʊt   45  
145 smoke word info -tɪl   46  
33 to laugh -vʊtmas   47  
113 branch word info mɛnsaᵑgarɪ-n   47?  
56 child netʰitʰɛ   5  
205 Nine word info ⁿʒuβis   5  
206 Ten word info sɐŋaβʊl   5  
3 right xometu   5, 37  
174 in, inside ᵐbɛɣʊt   50  
139 cold word info -mɛlaːs   51  
112 rotten word info -ᵐbu   52  
114 leaf ni-ruwʊn   52  
190 other tiⁿt͡ʃɛᵐbənɛn   52  
194 how? word info ehaᵐbɛ   58, 63  
38 to chew word info -olus   58?  
168 day nararɛr   6  
5 to walk -loŋoloŋ   60  
67 to sew word info -ⁿt͡sil   60  
90 to dig -lɪβ   60  
179 near lile   60  
161 shy, ashamed -rowis   62  
180 far etalʊx   64  
77 to scratch word info -xoxɔ   65  
71 to stab, pierce -soxɔ   67  
28 to breathe -ɳavaŋap   69  
74 to kill -vrɪᵐbn   69  
87 to swell word info -ᵐbʊr   7  
32 tongue nɛ-lwɛm-   7, 17  
146 ash mɪsnap   75  
35 to vomit -lualu   8  
151 green -əⁿt͡sɛɣəⁿt͡sɛn   8  
11 dust nɛ-snap   80  
13 back word info ⁿtɛru-   82  
39 to cook word info -taᵐbʊx   86  
24 head ᵐbat-   9  
150 yellow -iaŋaiaŋ   9  
203 Seven word info ⁿʒuru   9  
207 Twenty word info lɐŋaβl iru   9  
89 to hold word info -rob (tɪtɪn)   91  
54 man/male moɣot   94  
72 to hit word info -vr   94  
84 to plant -ɣop   9?  
185 we word info iᵑgʊt taᵐbax we pl excl E  
185 we word info iːᵑgʊt we pl incl I  
186 you iᵑgɛm taᵐbax you dual x  
186 you iᵑgɛm taᵐbax you dual x  
187 they aer taᵐbax they dual x  
187 they aer taᵐbax they dual x  
208 Fifty word info ŋaβl ilim   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: