https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Naman (Litzlitz)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:lzl  Glottocode: litz1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above vɛre      
175 above ʁaxai   25  
191 all      
192 and atuwanair      
146 ash mɪsnap   75  
173 at      
13 back word info ⁿtɛru-   82  
165 bad, evil -is   1  
14 belly taᵐbaɣ-   36, 99  
176 below mɛlɛβɛn   41, 74  
153 big -lɛᵐpʰ   10  
97 bird nɛ-mɪn   1  
147 black -nɛsɛβɛs      
23 blood nɛ-ⁿde   1  
15 bone      
113 branch word info mɛnsaᵑgarɪ-n   47?  
18 breast nɛ-sm   1, 30?  
56 child netʰitʰɛ   5  
131 cloud word info      
139 cold word info -mɛlaːs   51  
166 correct, true -sɛvrʊs      
168 day nararɛr   6  
10 dirty      
96 dog liᵐbax   29  
140 dry word info utmɛraŋ   1, 85  
82 dull, blunt psɪtɛrɛrsi      
11 dust nɛ-snap   80  
43 ear ⁿdɛliŋa-   1, 40  
119 earth/soil nɛ-tɛn   1  
98 egg na-aⁿdl   1, 66  
98 egg na-aⁿdl   1, 66  
204 Eight word info ⁿʒutl   11, 7  
45 eye mɛtɛ-   1  
180 far etalʊx   64  
104 fat/grease      
60 father taːte   19  
99 feather na-aⁿt͡sbəlʉn   41, 1  
208 Fifty word info ŋaβl ilim   x  
143 fire na-ɣaᵐb   19  
111 fish ni-əx   1  
201 Five word info i-ləm   1  
116 flower (nɛ-vuan)   1?  
132 fog      
200 Four word info i-bɪs   1, 65  
117 fruit na-βan   1, 26  
164 good -ⁿdes   110  
118 grass ni-βɛlβɛlʉs   1  
151 green -əⁿt͡sɛɣəⁿt͡sɛn   8  
26 hair word info na-nsbɪl-   31, 33  
1 hand nɪ-vɛru-   16  
184 he/she ai   1  
24 head ᵐbat-   9  
142 heavy -ⁿdup   14  
61 house ne-im   1  
194 how? word info ehaᵐbɛ   58, 63  
57 husband      
182 I kine   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside ᵐbɛɣʊt   50  
16 intestines nɛ-sn-   1  
126 lake      
114 leaf ni-ruwʊn   52  
2 left meir   1, 59  
4 leg/foot ⁿdalu-   34  
4 leg/foot ⁿtalu-   34  
135 lightning nɛ-βlβlβl   26  
17 liver no-vɛⁿdaⁿdaml-      
155 long word info      
108 louse word info no-xotʊm   1  
54 man/male moɣot   94  
103 meat/flesh nɛ-βsoxɔn   10  
129 moon nɛβəl   1  
109 mosquito nɛnom   1  
59 mother naːne   1, 83  
59 mother naːne   1, 83  
30 mouth ᵐboŋ-   41  
63 name na-ᵑgt͡sɛ-   1, 5  
158 narrow      
179 near lile   60  
25 neck no-wɛ-   18  
68 needle      
163 new (-med)   19  
167 night niᵐboŋ   1  
205 Nine word info ⁿʒuβis   5  
195 no, not esoɣiaᵑk   10  
27 nose nu-kons-   1, 58  
162 old word info -matruvarax   1  
197 One word info psaːβɑx   1, 40  
209 One Hundred word info nu-ᵑgut saβax   12, 44  
210 One Thousand word info netar saβax   13  
190 other tiⁿt͡ʃɛᵐbənɛn   52  
160 painful, sick -mɪsɪx   1  
53 person/human being      
133 rain no-us   1  
102 rat laᵐbʊt   45  
149 red -miɛl   1, 55  
3 right xometu   5, 37  
6 road/path ne-sɛl   1  
115 root nu-ɣor-n   2, 41  
65 rope no-ɣɔ   25  
112 rotten word info -ᵐbu   52  
125 salt      
121 sand ⁿdaᵐbanoɛn   1, 79  
124 sea ⁿdesue   1, 47  
203 Seven word info ⁿʒuru   9  
81 sharp kʰaŋal   14, 79, 81  
154 short word info      
19 shoulder ᵐbɛruᵐbɛr-   1, 65  
161 shy, ashamed -rowis   62  
202 Six word info ⁿʒo:s   31  
12 skin nɛ-vl-   1, 81  
128 sky mʉsnerɪn   31  
152 small -faːrɔx   1, 42  
145 smoke word info -tɪl   46  
106 snake na-mat   12  
110 spider nɛ-lo   1  
130 star monʧe   13  
79 stick/wood na-ɣe   1  
120 stone nɛ-βɛtʰ   1  
105 tail ᵐbotxorun      
206 Ten word info sɐŋaβʊl   5  
178 that eβɛɣʊn      
62 thatch/roof ni-et   1  
187 they aertaᵐbax they    
187 they aer taᵐbax they dual x  
187 they aer taᵐbax they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this eβan      
183 thou aɣuᵑg   1, 17, 26  
199 Three word info i-tɬ   1  
134 thunder ᵐbɛlɛvɛr   15, 38  
41 to bite      
137 to blow word info      
28 to breathe -ɳavaŋap   69  
144 to burn word info      
91 to buy -bl   1  
38 to chew word info -olus   58?  
85 to choose      
172 to climb word info -sɛx   2  
7 to come -vale   25  
39 to cook word info -taᵐbʊx   86  
196 to count -ⁿdoᵑgon   42  
34 to cry -tɪŋ   1  
78 to cut, hack word info -xorɪs   100  
75 to die, be dead -mɪs   1  
90 to dig -lɪβ   60  
90 to dig (-xəl)   1  
50 to dream -mɛtɛrxoᵐb   11, 10?  
40 to drink -mɪnmɪn   1, 49  
37 to eat -aːɣan   1  
95 to fall word info      
22 to fear -mitoxtox   1  
123 to flow      
101 to fly -mɛrax   27  
86 to grow word info      
44 to hear -roŋ   1  
171 to hide word info -sɛɣʊn   37  
72 to hit word info -vr   94  
89 to hold word info -rob (tɪtɪn)   91  
69 to hunt word info      
74 to kill -vrɪᵐbn   69  
20 to know, be knowledgeable -roŋ-   19  
33 to laugh -vʊtmas   47  
49 to lie down word info -mɛtmetər   37  
76 to live, be alive -mur   1, 76  
92 to open, uncover -ⁿt͡sɛβɪn   24  
84 to plant -ɣop   9?  
93 to pound, beat word info -ɣɔt͡s   42  
64 to say -waβar   30  
64 to say -avar   30  
77 to scratch word info -xoxɔ   65  
46 to see -lɪs   14, 94  
67 to sew word info -ⁿt͡sil   60  
70 to shoot word info -lue   15  
51 to sit -lɪᵑk   110  
51 to sit -lɪᵑk   110  
48 to sleep -metər   1  
29 to sniff, smell      
36 to spit -tʰɛlᵐʙɪs   15  
80 to split word info -ᵑgal      
88 to squeeze word info      
71 to stab, pierce -soxɔ   67  
52 to stand -tɛr   2, 69  
73 to steal      
42 to suck      
87 to swell word info -ᵐbʊr   7  
9 to swim      
21 to think -sɛm-   13?  
94 to throw word info -βsan   43  
66 to tie up, fasten -ᵐbɪᵑk   41  
8 to turn word info -ⁿdelvəs   31, 74  
35 to vomit -lualu   8  
5 to walk -loŋoloŋ   60  
83 to work word info -rɪᵐb      
47 to yawn -nmʷɔ   19  
32 tongue nɛ-lwɛm-   7, 17  
31 tooth ni-lβ-   1, 35  
207 Twenty word info lɐŋaβl iru   9  
198 Two word info i-ru   1  
138 warm word info -notitn   12  
122 water word info no-we   2  
185 we word info iːᵑgʊt we pl incl I  
185 we word info iᵑgʊt taᵐbax we pl excl E  
141 wet -mɪᵐb   36  
188 what? word info ⁿt͡ʃan   1  
170 when? word info taɛᵐt͡san   1?  
181 where? word info eaᵐbɛʰ   3, 59  
148 white -uβoβ   101  
189 who? word info (panap)      
159 wide      
58 wife      
136 wind ne-liŋ   1, 77  
100 wing no-ɣoβɛr-n   1  
55 woman/female ntɕʰaˑn      
127 woods/forest laɣe      
107 worm (earthworm)      
169 year nɛ-sɔɣɔ   29  
150 yellow -iaŋaiaŋ   9  
186 you iᵑgɛᵐtaᵐbax you pl    
186 you iᵑgɛm taᵐbax you dual x  
186 you iᵑgɛm taᵐbax you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: