https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Maraxus

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mrs  Glottocode: mara1399 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
10 dirty      
14 belly      
17 liver      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
25 neck      
28 to breathe      
30 mouth      
34 to cry      
38 to chew word info      
41 to bite      
42 to suck      
44 to hear      
47 to yawn      
49 to lie down word info      
53 person/human being      
59 mother      
60 father      
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info      
75 to die, be dead      
76 to live, be alive      
80 to split word info      
81 sharp      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
88 to squeeze word info      
100 wing      
103 meat/flesh      
104 fat/grease      
123 to flow      
125 salt      
126 lake      
128 sky      
131 cloud word info      
132 fog      
135 lightning      
138 warm word info      
141 wet      
145 smoke word info      
146 ash      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
166 correct, true      
173 at      
177 this      
178 that      
183 thou      
187 they      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
210 One Thousand word info      
83 to work word info -kar   7  
153 big -lil   91  
46 to see -lis   14, 94  
50 to dream -lis tɛŋi      
5 to walk -liŋliŋ   60  
51 to sit -liɛk   110  
35 to vomit -lu   8  
70 to shoot word info -luɔ   15  
140 dry word info -memes   11  
139 cold word info -miles   51  
161 shy, ashamed -mimin   54  
149 red -miɛl   1, 55  
7 to come -mo   1  
160 painful, sick -msit   1, 98  
112 rotten word info -mumu   51  
66 to tie up, fasten -məliʧ   80  
163 new -məⁿdax   48  
48 to sleep -mɛtər   1  
40 to drink -mɪn   1, 49  
164 good -piʧ   48  
152 small -pus      
92 to open, uncover -ri      
8 to turn word info -rutɛn   111  
71 to stab, pierce -sara   14  
172 to climb word info -sax   2  
9 to swim -suvsiɸ   12  
87 to swell word info -sərɛn   69  
165 bad, evil -sɛt   1  
36 to spit -tiᵐbus   15  
33 to laugh -tmos   47  
171 to hide word info -tosusuɛn   37, 39  
89 to hold word info -tu-      
29 to sniff, smell -tɛŋ   85  
101 to fly -tɪtiv   32  
91 to buy -ul   1  
144 to burn word info -vaŋ   39  
147 black -vloŋmit   1  
52 to stand -vtir   2, 59  
73 to steal -vənax   1, 58  
64 to say -vʷiri   30  
148 white -wiɸ   41  
150 yellow -woʧ   67  
77 to scratch word info -xarxar   12  
37 to eat -ɣan   1  
74 to kill -ɣaʧipomɛs   12, 2  
90 to dig -ɣol   1  
72 to hit word info -ɣot͡s   82  
93 to pound, beat word info -ɣot͡sɣot͡s   42  
151 green -ɣʧaxʧɛn   8  
78 to cut, hack word info -ʧeʧ   29  
196 to count -ʧpon   69  
94 to throw word info -ʧɛrɛn **jerani 87  
94 to throw word info -ʧɛrɛn   87  
94 to throw word info -ʧɛrɛn   87  
137 to blow word info -βiɸ      
82 dull, blunt -ᵐbeʧiʧ   30  
39 to cook word info -ⁿdiŋe   94  
142 heavy -ⁿdiɸ   14  
95 to fall word info -ⁿdum   42  
134 thunder belevar   15, 38  
181 where? word info epi   3, 59  
175 above esoɛs   52  
189 who? word info hɛs   1  
201 Five word info i-lɪm   1  
202 Six word info i-lɪmʧis   20  
198 Two word info i-ru   1  
206 Ten word info i-siŋɛl   5  
195 no, not i-sɛɣa   10  
199 Three word info i-tl   1  
162 old word info i-tɛrɛβ   27, 115  
200 Four word info i-ves   1, 65  
203 Seven word info i-ʧiru   9  
204 Eight word info i-ʧitɪl   26, 7  
205 Nine word info i-ʧɛvɛt   5  
194 how? word info ipuruvi   55  
197 One word info isink   42  
207 Twenty word info iŋɛlru   9  
209 One Hundred word info iŋɛlsiŋɛl      
208 Fifty word info iŋɛlɪm   x  
169 year kake   67  
182 I kənɛk   1, 21, 22, 23  
27 nose kəsə-   1, 58, 55  
186 you kɛm you pl 1, 13  
186 you kɛm ruaŋi you dual x  
102 rat laᵐbʊt   45  
174 in, inside lelvɛno   1, 49  
96 dog lipax   29  
167 night liɣat   42  
31 tooth lu-   1, 35  
127 woods/forest lɛᵐbum      
1 hand lɪmɛ-   1, 64  
136 wind lɪŋ   1, 77  
3 right matʰu   5, 37  
32 tongue mimi-   7, 41  
2 left mor   1, 59  
176 below mɪlivin   41, 74  
45 eye mɪtə-   1  
130 star mɪʧi   13  
129 moon n-il   1  
61 house n-ɪmax   51  
115 root na-rine   2  
65 rope na-wɔ   25  
108 louse word info na-ɣʊtʰ   1  
185 we word info nakm we pl incl I  
79 stick/wood ne   1  
116 flower ne-vɪŋo-n   1  
99 feather ni-bɪbo-n   25  
62 thatch/roof ni-et   1  
110 spider ni-lo   1  
107 worm (earthworm) ni-lɛslɛs *lajulaj 68, 72, 73  
107 worm (earthworm) ni-lɛslɛs   68, 72, 73  
107 worm (earthworm) ni-lɛslɛs   68, 72, 73  
118 grass ni-nes   51  
168 day ni-tirɛn   6, 52  
98 egg ni-ⁿdɪlə   1, 66  
26 hair word info nil pəti-   31, 60  
12 skin nilpɛ-   23, 88  
105 tail nilɛ-n   64  
143 fire nimb   19  
117 fruit no-von   1, 26  
63 name no-xsə-   1, 35  
54 man/male norman   1, 14  
133 rain nu-is   1  
121 sand nu-nuwɪn   1  
122 water word info nu-wɔ   2  
56 child nɛ-titɛ   5  
97 bird nɪ-mɛn   1  
111 fish nɪ-mɛʧ   53  
106 snake nɪ-mʷot   12  
120 stone nɪ-vɛtʰ   1  
109 mosquito nɪ-xəmɔx   1  
24 head pəti-   9  
114 leaf rone   1  
113 branch word info rɛŋaisɪ-n   1  
180 far saxlɛne      
170 when? word info sivɛrɛn   56, 57  
188 what? word info stɛ   56  
18 breast sus   1  
16 intestines səni-   1  
6 road/path sɛle   1  
58 wife tavolora-s-      
4 leg/foot tili-   34  
55 woman/female topolɔx   88  
124 sea tɛs   1  
184 he/she ɛn   1  
179 near ɛʧi      
15 bone ʧu-   52  
13 back word info ᵐbili-   52  
19 shoulder ᵐbɛtax ⁿdeli-   65, 88?  
11 dust ᵐbɪtniɛ   80  
23 blood ⁿde   1  
57 husband ⁿduia-s-   72  
43 ear ⁿdɛliŋa-   1, 40  
119 earth/soil ⁿdɛmbɛ   11  
22 to fear ⁿdɪŋdəŋ   25  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: