https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Maraxus

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mrs  Glottocode: mara1399 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Malekula Interior:Malekula Central 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand lɪmɛ-   1, 64  
2 left mor   1, 59  
3 right matʰu   5, 37  
4 leg/foot tili-   34  
5 to walk -liŋliŋ   60  
6 road/path sɛle   1  
7 to come -mo   1  
8 to turn word info -rutɛn   111  
9 to swim -suvsiɸ   12  
10 dirty      
11 dust ᵐbɪtniɛ   80  
12 skin nilpɛ-   23, 88  
13 back word info ᵐbili-   52  
14 belly      
15 bone ʧu-   52  
16 intestines səni-   1  
17 liver      
18 breast sus   1  
19 shoulder ᵐbɛtax ⁿdeli-   65, 88?  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear ⁿdɪŋdəŋ   25  
23 blood ⁿde   1  
24 head pəti-   9  
25 neck      
26 hair word info nil pəti-   31, 60  
27 nose kəsə-   1, 58, 55  
28 to breathe      
29 to sniff, smell -tɛŋ   85  
30 mouth      
31 tooth lu-   1, 35  
32 tongue mimi-   7, 41  
33 to laugh -tmos   47  
34 to cry      
35 to vomit -lu   8  
36 to spit -tiᵐbus   15  
37 to eat -ɣan   1  
38 to chew word info      
39 to cook word info -ⁿdiŋe   94  
40 to drink -mɪn   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear ⁿdɛliŋa-   1, 40  
44 to hear      
45 eye mɪtə-   1  
46 to see -lis   14, 94  
47 to yawn      
48 to sleep -mɛtər   1  
49 to lie down word info      
50 to dream -lis tɛŋi      
51 to sit -liɛk   110  
52 to stand -vtir   2, 59  
53 person/human being      
54 man/male norman   1, 14  
55 woman/female topolɔx   88  
56 child nɛ-titɛ   5  
57 husband ⁿduia-s-   72  
58 wife tavolora-s-      
59 mother      
60 father      
61 house n-ɪmax   51  
62 thatch/roof ni-et   1  
63 name no-xsə-   1, 35  
64 to say -vʷiri   30  
65 rope na-wɔ   25  
66 to tie up, fasten -məliʧ   80  
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info -luɔ   15  
71 to stab, pierce -sara   14  
72 to hit word info -ɣot͡s   82  
73 to steal -vənax   1, 58  
74 to kill -ɣaʧipomɛs   12, 2  
75 to die, be dead      
76 to live, be alive      
77 to scratch word info -xarxar   12  
78 to cut, hack word info -ʧeʧ   29  
79 stick/wood ne   1  
80 to split word info      
81 sharp      
82 dull, blunt -ᵐbeʧiʧ   30  
83 to work word info -kar   7  
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info -sərɛn   69  
88 to squeeze word info      
89 to hold word info -tu-      
90 to dig -ɣol   1  
91 to buy -ul   1  
92 to open, uncover -ri      
93 to pound, beat word info -ɣot͡sɣot͡s   42  
94 to throw word info -ʧɛrɛn **jerani 87  
94 to throw word info -ʧɛrɛn   87  
94 to throw word info -ʧɛrɛn   87  
95 to fall word info -ⁿdum   42  
96 dog lipax   29  
97 bird nɪ-mɛn   1  
98 egg ni-ⁿdɪlə   1, 66  
99 feather ni-bɪbo-n   25  
100 wing      
101 to fly -tɪtiv   32  
102 rat laᵐbʊt   45  
103 meat/flesh      
104 fat/grease      
105 tail nilɛ-n   64  
106 snake nɪ-mʷot   12  
107 worm (earthworm) ni-lɛslɛs *lajulaj 68, 72, 73  
107 worm (earthworm) ni-lɛslɛs   68, 72, 73  
107 worm (earthworm) ni-lɛslɛs   68, 72, 73  
108 louse word info na-ɣʊtʰ   1  
109 mosquito nɪ-xəmɔx   1  
110 spider ni-lo   1  
111 fish nɪ-mɛʧ   53  
112 rotten word info -mumu   51  
113 branch word info rɛŋaisɪ-n   1  
114 leaf rone   1  
115 root na-rine   2  
116 flower ne-vɪŋo-n   1  
117 fruit no-von   1, 26  
118 grass ni-nes   51  
119 earth/soil ⁿdɛmbɛ   11  
120 stone nɪ-vɛtʰ   1  
121 sand nu-nuwɪn   1  
122 water word info nu-wɔ   2  
123 to flow      
124 sea tɛs   1  
125 salt      
126 lake      
127 woods/forest lɛᵐbum      
128 sky      
129 moon n-il   1  
130 star mɪʧi   13  
131 cloud word info      
132 fog      
133 rain nu-is   1  
134 thunder belevar   15, 38  
135 lightning      
136 wind lɪŋ   1, 77  
137 to blow word info -βiɸ      
138 warm word info      
139 cold word info -miles   51  
140 dry word info -memes   11  
141 wet      
142 heavy -ⁿdiɸ   14  
143 fire nimb   19  
144 to burn word info -vaŋ   39  
145 smoke word info      
146 ash      
147 black -vloŋmit   1  
148 white -wiɸ   41  
149 red -miɛl   1, 55  
150 yellow -woʧ   67  
151 green -ɣʧaxʧɛn   8  
152 small -pus      
153 big -lil   91  
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick -msit   1, 98  
161 shy, ashamed -mimin   54  
162 old word info i-tɛrɛβ   27, 115  
163 new -məⁿdax   48  
164 good -piʧ   48  
165 bad, evil -sɛt   1  
166 correct, true      
167 night liɣat   42  
168 day ni-tirɛn   6, 52  
169 year kake   67  
170 when? word info sivɛrɛn   56, 57  
171 to hide word info -tosusuɛn   37, 39  
172 to climb word info -sax   2  
173 at      
174 in, inside lelvɛno   1, 49  
175 above esoɛs   52  
176 below mɪlivin   41, 74  
177 this      
178 that      
179 near ɛʧi      
180 far saxlɛne      
181 where? word info epi   3, 59  
182 I kənɛk   1, 21, 22, 23  
183 thou      
184 he/she ɛn   1  
185 we word info nakm we pl incl I  
186 you kɛm you pl 1, 13  
186 you kɛm ruaŋi you dual x  
187 they      
188 what? word info stɛ   56  
189 who? word info hɛs   1  
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info ipuruvi   55  
195 no, not i-sɛɣa   10  
196 to count -ʧpon   69  
197 One word info isink   42  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-tl   1  
200 Four word info i-ves   1, 65  
201 Five word info i-lɪm   1  
202 Six word info i-lɪmʧis   20  
203 Seven word info i-ʧiru   9  
204 Eight word info i-ʧitɪl   26, 7  
205 Nine word info i-ʧɛvɛt   5  
206 Ten word info i-siŋɛl   5  
207 Twenty word info iŋɛlru   9  
208 Fifty word info iŋɛlɪm   x  
209 One Hundred word info iŋɛlsiŋɛl      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: