https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Vao (Torono)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:vao  Glottocode: vaoo1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
28 to breathe      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
67 to sew word info      
68 needle      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce      
77 to scratch word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
90 to dig      
104 fat/grease      
116 flower      
118 grass      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
178 that      
181 where? word info      
185 we word info      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
195 no, not      
196 to count      
210 One Thousand word info      
1 hand nin̼a-   1, 66  
2 left maɛr   1, 59  
3 right matu   5, 37  
4 leg/foot karu-   49  
5 to walk -ɛh   87  
6 road/path na-hal   1  
7 to come -n̼ɛ   1  
8 to turn word info -rori   34, 106  
9 to swim -kar   5  
10 dirty -lalo   6  
11 dust ᵐbetmaɣaɸ   86  
12 skin wulwulu-   1, 81  
13 back word info wotura-   14  
14 belly taᵐbaŋɛ-   13  
15 bone hunɛ-   52  
16 intestines tinɛ-   1  
17 liver pɛᵐbɛ-   7, 54  
18 breast huhu   1  
19 shoulder ᵐbilinɛ   38  
22 to fear -n̼anax   1?  
23 blood nɛ-re   1  
24 head ᵐbatu-   9  
25 neck ᵐbulavaho-   84  
26 hair word info wulu-   31  
27 nose gohori-   91  
29 to sniff, smell -ᵐbunbun   42, 69  
30 mouth siŋo-   55  
31 tooth uru-   18  
32 tongue n̼ɪn̼ɪ-   7, 41  
33 to laugh -n̼an   51  
34 to cry -taŋ   1  
35 to vomit -lulu   8  
36 to spit -lutoð̼̼   37, 102  
37 to eat -ɣɛnɣan   1  
40 to drink -mun   1, 49  
43 ear ᵐbororo-   16  
44 to hear -roŋɛ   1  
45 eye n̼ata-   1  
46 to see -lehi   14, 94  
47 to yawn -ɣinma   36  
48 to sleep -n̼aliho   60  
49 to lie down word info -soð̼̼itan   89  
50 to dream -lehi   76  
51 to sit -at   109  
52 to stand -tur   2, 69  
54 man/male namɛr   73  
55 woman/female ð̼̼avʉnɛ   1, 106  
56 child nasorik   75  
57 husband nuku nahoᵐbɛ      
58 wife nuku lɛktɛr   29  
59 mother pɪᵐbi   20, 62  
60 father te   19  
61 house ne-ɪmɛ   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
63 name nɪ-hɪɣa-   1, 39  
64 to say -vɛrɛi   30  
65 rope nuɛh   58  
66 to tie up, fasten -lisi   1, 39  
69 to hunt word info -worxor   59, 64  
72 to hit word info -lohu   41  
73 to steal -ð̼̼anaɣo   1, 58  
74 to kill -luhun̼ɛti   59  
75 to die, be dead -n̼at   1  
76 to live, be alive -n̼aur   1, 76  
78 to cut, hack word info -tɛi   1  
79 stick/wood nɛ-ɣe   1  
80 to split word info -tɪvɛɣehi   43  
81 sharp -βor   78  
82 dull, blunt -ᵐbasis   30  
83 to work word info -ð̼̼ihahax   33  
84 to plant -laβɔ   10  
87 to swell word info -ᵐburɛ   7  
88 to squeeze word info -ᵐberihi   16  
89 to hold word info -tori   35  
91 to buy -βol   1  
92 to open, uncover -βuɣe   1, 56  
93 to pound, beat word info -lulohu   44  
94 to throw word info -narhini   75  
95 to fall word info -soɸ   13  
96 dog viri   7, 75, 80  
97 bird nan̼an   1  
98 egg tol   1  
99 feather vulu-n   1  
100 wing ɣaᵐbɪn   1, 12  
101 to fly -vir   76  
102 rat xarið̼̼   18  
103 meat/flesh ð̼̼ihiɣon   10  
105 tail vilaɣaunɛ   60  
106 snake na-mat   12  
107 worm (earthworm) taᵐbragas   71  
108 louse word info na-ɣut   1  
109 mosquito namuɣe   1  
110 spider na-ᵐbar   31  
111 fish na-n̼as   53  
112 rotten word info -momo   51  
113 branch word info raŋ   1, 21  
114 leaf roxenɛ   51, 53  
115 root xoarinɛ   2, 41  
117 fruit huan   1, 26?  
119 earth/soil na-tan   1  
120 stone na-ð̼̼at   1  
121 sand na-on   1  
122 water word info nu-ɛ   2  
124 sea nɛ-teh   1  
126 lake na-lɛmb   37  
127 woods/forest lan̼ʊh wonwon   81, 82?  
128 sky ⁿdakaran   30, 31  
129 moon na-vulɛ   1  
130 star navʉt   1  
131 cloud word info ᵐboᵐbor   38  
133 rain na-uhe   1  
134 thunder nakur   2  
135 lightning na-vile   26  
136 wind na-laŋ   1, 77  
137 to blow word info -hirhir   26  
139 cold word info -n̼ɛlɛgeh   51  
140 dry word info -n̼an̼ah   11  
141 wet -ranim   36  
142 heavy -roɸ   31  
143 fire naxamb   19  
144 to burn word info -ɣamb   46  
145 smoke word info mʷoah   2, 76  
146 ash ᵐbɪtmaɣaɸ   75, 83  
147 black -n̼ot   1  
148 white -βuhɛ   1  
149 red -n̼ɛn̼ɛ   1  
150 yellow -mɛlmɛlɛx   68  
151 green -ð̼̼ɛroɣe   70  
152 small -vɛlɛlɛ   114  
153 big -seax   88  
160 painful, sick -ros   32  
161 shy, ashamed -n̼eɣonɣan   55, 60  
162 old word info -mɛrsean   1, 124  
163 new -ᵐbar   1, 47  
164 good -rux   67  
165 bad, evil -hat   1  
166 correct, true -βararuh   76  
167 night taᵐboŋ   1, 67  
168 day tɛran   6, 52  
169 year huɣaɸ   29, 65  
170 when? word info harβan   56, 57, 58  
171 to hide word info -hilð̼̼eni   1, 40  
172 to climb word info -ð̼̼ɛn   7  
174 in, inside lolon   1  
175 above a͡ul   47  
176 below lan̼ɛloloð̼̼inɛ   41, 78  
177 this hini      
179 near n̼ergit   91  
180 far neha   70  
182 I hina   1, 21, 22  
183 thou hiniɣo   1, 18, 26  
184 he/she ɣini   1, 29  
188 what? word info naha   1  
189 who? word info ihi   1  
194 how? word info mʷoð̼̼aviha   68  
197 One word info ɣɛte   1, 67  
198 Two word info ɣeru   1  
199 Three word info ɣɛtul   1  
200 Four word info ɣɛð̼̼at   1, 65  
201 Five word info ɣɪlin̼ɛ   1  
202 Six word info ɣijon   1  
203 Seven word info ɣɛᵐbʉt   1  
204 Eight word info ɣoal   3  
205 Nine word info ɣihiβe   5  
206 Ten word info haŋaβul   5  
207 Twenty word info mʷovulɣɛru   6, 25  
208 Fifty word info mʷovulɣɛlin̼ɛ   x  
209 One Hundred word info mʷofaŋavul   41  
187 they inirɛ they 1, 33  
186 you kami ɣɛru you dual x  
186 you kami you pl 1, 13  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: