https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Vao (Torono)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:vao  Glottocode: vaoo1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
28 to breathe      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
67 to sew word info      
68 needle      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce      
77 to scratch word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
90 to dig      
104 fat/grease      
116 flower      
118 grass      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
178 that      
181 where? word info      
185 we word info      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
195 no, not      
196 to count      
210 One Thousand word info      
57 husband nuku nahoᵐbɛ      
177 this hini      
6 road/path na-hal   1  
7 to come -n̼ɛ   1  
16 intestines tinɛ-   1  
18 breast huhu   1  
23 blood nɛ-re   1  
34 to cry -taŋ   1  
37 to eat -ɣɛnɣan   1  
44 to hear -roŋɛ   1  
45 eye n̼ata-   1  
61 house ne-ɪmɛ   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
75 to die, be dead -n̼at   1  
78 to cut, hack word info -tɛi   1  
79 stick/wood nɛ-ɣe   1  
91 to buy -βol   1  
97 bird nan̼an   1  
98 egg tol   1  
99 feather vulu-n   1  
108 louse word info na-ɣut   1  
109 mosquito namuɣe   1  
119 earth/soil na-tan   1  
120 stone na-ð̼̼at   1  
121 sand na-on   1  
124 sea nɛ-teh   1  
129 moon na-vulɛ   1  
130 star navʉt   1  
133 rain na-uhe   1  
147 black -n̼ot   1  
148 white -βuhɛ   1  
149 red -n̼ɛn̼ɛ   1  
165 bad, evil -hat   1  
174 in, inside lolon   1  
188 what? word info naha   1  
189 who? word info ihi   1  
198 Two word info ɣeru   1  
199 Three word info ɣɛtul   1  
201 Five word info ɣɪlin̼ɛ   1  
202 Six word info ɣijon   1  
203 Seven word info ɣɛᵐbʉt   1  
100 wing ɣaᵐbɪn   1, 12  
162 old word info -mɛrsean   1, 124  
183 thou hiniɣo   1, 18, 26  
117 fruit huan   1, 26?  
184 he/she ɣini   1, 29  
187 they inirɛ they 1, 33  
63 name nɪ-hɪɣa-   1, 39  
171 to hide word info -hilð̼̼eni   1, 40  
163 new -ᵐbar   1, 47  
92 to open, uncover -βuɣe   1, 56  
197 One word info ɣɛte   1, 67  
76 to live, be alive -n̼aur   1, 76  
136 wind na-laŋ   1, 77  
12 skin wulwulu-   1, 81  
55 woman/female ð̼̼avʉnɛ   1, 106  
186 you kami you pl 1, 13  
113 branch word info raŋ   1, 21  
182 I hina   1, 21, 22  
66 to tie up, fasten -lisi   1, 39  
40 to drink -mun   1, 49  
73 to steal -ð̼̼anaɣo   1, 58  
2 left maɛr   1, 59  
200 Four word info ɣɛð̼̼at   1, 65  
1 hand nin̼a-   1, 66  
167 night taᵐboŋ   1, 67  
84 to plant -laβɔ   10  
103 meat/flesh ð̼̼ihiɣon   10  
51 to sit -at   109  
140 dry word info -n̼an̼ah   11  
152 small -vɛlɛlɛ   114  
106 snake na-mat   12  
14 belly taᵐbaŋɛ-   13  
95 to fall word info -soɸ   13  
13 back word info wotura-   14  
46 to see -lehi   14, 94  
43 ear ᵐbororo-   16  
88 to squeeze word info -ᵐberihi   16  
31 tooth uru-   18  
102 rat xarið̼̼   18  
60 father te   19  
143 fire naxamb   19  
22 to fear -n̼anax   1?  
122 water word info nu-ɛ   2  
134 thunder nakur   2  
115 root xoarinɛ   2, 41  
52 to stand -tur   2, 69  
145 smoke word info mʷoah   2, 76  
59 mother pɪᵐbi   20, 62  
135 lightning na-vile   26  
137 to blow word info -hirhir   26  
58 wife nuku lɛktɛr   29  
169 year huɣaɸ   29, 65  
204 Eight word info ɣoal   3  
64 to say -vɛrɛi   30  
82 dull, blunt -ᵐbasis   30  
128 sky ⁿdakaran   30, 31  
26 hair word info wulu-   31  
110 spider na-ᵐbar   31  
142 heavy -roɸ   31  
160 painful, sick -ros   32  
83 to work word info -ð̼̼ihahax   33  
8 to turn word info -rori   34, 106  
89 to hold word info -tori   35  
47 to yawn -ɣinma   36  
141 wet -ranim   36  
126 lake na-lɛmb   37  
36 to spit -lutoð̼̼   37, 102  
19 shoulder ᵐbilinɛ   38  
131 cloud word info ᵐboᵐbor   38  
72 to hit word info -lohu   41  
209 One Hundred word info mʷofaŋavul   41  
176 below lan̼ɛloloð̼̼inɛ   41, 78  
29 to sniff, smell -ᵐbunbun   42, 69  
80 to split word info -tɪvɛɣehi   43  
93 to pound, beat word info -lulohu   44  
144 to burn word info -ɣamb   46  
175 above a͡ul   47  
4 leg/foot karu-   49  
9 to swim -kar   5  
205 Nine word info ɣihiβe   5  
206 Ten word info haŋaβul   5  
3 right matu   5, 37  
33 to laugh -n̼an   51  
112 rotten word info -momo   51  
139 cold word info -n̼ɛlɛgeh   51  
114 leaf roxenɛ   51, 53  
15 bone hunɛ-   52  
111 fish na-n̼as   53  
30 mouth siŋo-   55  
161 shy, ashamed -n̼eɣonɣan   55, 60  
170 when? word info harβan   56, 57, 58  
65 rope nuɛh   58  
74 to kill -luhun̼ɛti   59  
69 to hunt word info -worxor   59, 64  
10 dirty -lalo   6  
207 Twenty word info mʷovulɣɛru   6, 25  
168 day tɛran   6, 52  
48 to sleep -n̼aliho   60  
105 tail vilaɣaunɛ   60  
164 good -rux   67  
150 yellow -mɛlmɛlɛx   68  
194 how? word info mʷoð̼̼aviha   68  
87 to swell word info -ᵐburɛ   7  
172 to climb word info -ð̼̼ɛn   7  
32 tongue n̼ɪn̼ɪ-   7, 41  
17 liver pɛᵐbɛ-   7, 54  
96 dog viri   7, 75, 80  
151 green -ð̼̼ɛroɣe   70  
180 far neha   70  
107 worm (earthworm) taᵐbragas   71  
54 man/male namɛr   73  
56 child nasorik   75  
94 to throw word info -narhini   75  
146 ash ᵐbɪtmaɣaɸ   75, 83  
50 to dream -lehi   76  
101 to fly -vir   76  
166 correct, true -βararuh   76  
81 sharp -βor   78  
35 to vomit -lulu   8  
127 woods/forest lan̼ʊh wonwon   81, 82?  
25 neck ᵐbulavaho-   84  
11 dust ᵐbetmaɣaɸ   86  
5 to walk -ɛh   87  
153 big -seax   88  
49 to lie down word info -soð̼̼itan   89  
24 head ᵐbatu-   9  
27 nose gohori-   91  
179 near n̼ergit   91  
186 you kami ɣɛru you dual x  
208 Fifty word info mʷovulɣɛlin̼ɛ   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: