https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Vao (Torono)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:vao  Glottocode: vaoo1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
28 to breathe      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
67 to sew word info      
68 needle      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce      
77 to scratch word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
90 to dig      
104 fat/grease      
116 flower      
118 grass      
123 to flow      
125 salt      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
178 that      
181 where? word info      
185 we word info      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
195 no, not      
196 to count      
210 One Thousand word info      
51 to sit -at   109  
165 bad, evil -hat   1  
171 to hide word info -hilð̼̼eni   1, 40  
137 to blow word info -hirhir   26  
9 to swim -kar   5  
10 dirty -lalo   6  
84 to plant -laβɔ   10  
46 to see -lehi   14, 94  
50 to dream -lehi   76  
66 to tie up, fasten -lisi   1, 39  
72 to hit word info -lohu   41  
74 to kill -luhun̼ɛti   59  
93 to pound, beat word info -lulohu   44  
35 to vomit -lulu   8  
36 to spit -lutoð̼̼   37, 102  
112 rotten word info -momo   51  
40 to drink -mun   1, 49  
150 yellow -mɛlmɛlɛx   68  
162 old word info -mɛrsean   1, 124  
94 to throw word info -narhini   75  
48 to sleep -n̼aliho   60  
33 to laugh -n̼an   51  
22 to fear -n̼anax   1?  
140 dry word info -n̼an̼ah   11  
75 to die, be dead -n̼at   1  
76 to live, be alive -n̼aur   1, 76  
161 shy, ashamed -n̼eɣonɣan   55, 60  
147 black -n̼ot   1  
7 to come -n̼ɛ   1  
139 cold word info -n̼ɛlɛgeh   51  
149 red -n̼ɛn̼ɛ   1  
141 wet -ranim   36  
8 to turn word info -rori   34, 106  
160 painful, sick -ros   32  
44 to hear -roŋɛ   1  
142 heavy -roɸ   31  
164 good -rux   67  
153 big -seax   88  
49 to lie down word info -soð̼̼itan   89  
95 to fall word info -soɸ   13  
34 to cry -taŋ   1  
89 to hold word info -tori   35  
52 to stand -tur   2, 69  
78 to cut, hack word info -tɛi   1  
80 to split word info -tɪvɛɣehi   43  
101 to fly -vir   76  
152 small -vɛlɛlɛ   114  
64 to say -vɛrɛi   30  
69 to hunt word info -worxor   59, 64  
73 to steal -ð̼̼anaɣo   1, 58  
83 to work word info -ð̼̼ihahax   33  
172 to climb word info -ð̼̼ɛn   7  
151 green -ð̼̼ɛroɣe   70  
5 to walk -ɛh   87  
144 to burn word info -ɣamb   46  
47 to yawn -ɣinma   36  
37 to eat -ɣɛnɣan   1  
166 correct, true -βararuh   76  
91 to buy -βol   1  
81 sharp -βor   78  
148 white -βuhɛ   1  
92 to open, uncover -βuɣe   1, 56  
163 new -ᵐbar   1, 47  
82 dull, blunt -ᵐbasis   30  
88 to squeeze word info -ᵐberihi   16  
29 to sniff, smell -ᵐbunbun   42, 69  
87 to swell word info -ᵐburɛ   7  
175 above a͡ul   47  
27 nose gohori-   91  
170 when? word info harβan   56, 57, 58  
206 Ten word info haŋaβul   5  
182 I hina   1, 21, 22  
177 this hini      
183 thou hiniɣo   1, 18, 26  
117 fruit huan   1, 26?  
18 breast huhu   1  
15 bone hunɛ-   52  
169 year huɣaɸ   29, 65  
189 who? word info ihi   1  
187 they inirɛ they 1, 33  
186 you kami you pl 1, 13  
186 you kami ɣɛru you dual x  
4 leg/foot karu-   49  
176 below lan̼ɛloloð̼̼inɛ   41, 78  
127 woods/forest lan̼ʊh wonwon   81, 82?  
174 in, inside lolon   1  
3 right matu   5, 37  
2 left maɛr   1, 59  
145 smoke word info mʷoah   2, 76  
209 One Hundred word info mʷofaŋavul   41  
208 Fifty word info mʷovulɣɛlin̼ɛ   x  
207 Twenty word info mʷovulɣɛru   6, 25  
194 how? word info mʷoð̼̼aviha   68  
6 road/path na-hal   1  
136 wind na-laŋ   1, 77  
126 lake na-lɛmb   37  
106 snake na-mat   12  
111 fish na-n̼as   53  
121 sand na-on   1  
119 earth/soil na-tan   1  
133 rain na-uhe   1  
135 lightning na-vile   26  
129 moon na-vulɛ   1  
120 stone na-ð̼̼at   1  
108 louse word info na-ɣut   1  
110 spider na-ᵐbar   31  
188 what? word info naha   1  
134 thunder nakur   2  
109 mosquito namuɣe   1  
54 man/male namɛr   73  
97 bird nan̼an   1  
56 child nasorik   75  
130 star navʉt   1  
143 fire naxamb   19  
61 house ne-ɪmɛ   1  
180 far neha   70  
62 thatch/roof ni-at   1  
1 hand nin̼a-   1, 66  
122 water word info nu-ɛ   2  
58 wife nuku lɛktɛr   29  
57 husband nuku nahoᵐbɛ      
65 rope nuɛh   58  
23 blood nɛ-re   1  
124 sea nɛ-teh   1  
79 stick/wood nɛ-ɣe   1  
63 name nɪ-hɪɣa-   1, 39  
45 eye n̼ata-   1  
179 near n̼ergit   91  
32 tongue n̼ɪn̼ɪ-   7, 41  
17 liver pɛᵐbɛ-   7, 54  
59 mother pɪᵐbi   20, 62  
113 branch word info raŋ   1, 21  
114 leaf roxenɛ   51, 53  
30 mouth siŋo-   55  
14 belly taᵐbaŋɛ-   13  
167 night taᵐboŋ   1, 67  
107 worm (earthworm) taᵐbragas   71  
60 father te   19  
16 intestines tinɛ-   1  
98 egg tol   1  
168 day tɛran   6, 52  
31 tooth uru-   18  
105 tail vilaɣaunɛ   60  
96 dog viri   7, 75, 80  
99 feather vulu-n   1  
13 back word info wotura-   14  
26 hair word info wulu-   31  
12 skin wulwulu-   1, 81  
102 rat xarið̼̼   18  
115 root xoarinɛ   2, 41  
55 woman/female ð̼̼avʉnɛ   1, 106  
103 meat/flesh ð̼̼ihiɣon   10  
100 wing ɣaᵐbɪn   1, 12  
198 Two word info ɣeru   1  
205 Nine word info ɣihiβe   5  
202 Six word info ɣijon   1  
184 he/she ɣini   1, 29  
204 Eight word info ɣoal   3  
197 One word info ɣɛte   1, 67  
199 Three word info ɣɛtul   1  
200 Four word info ɣɛð̼̼at   1, 65  
203 Seven word info ɣɛᵐbʉt   1  
201 Five word info ɣɪlin̼ɛ   1  
24 head ᵐbatu-   9  
11 dust ᵐbetmaɣaɸ   86  
19 shoulder ᵐbilinɛ   38  
43 ear ᵐbororo-   16  
131 cloud word info ᵐboᵐbor   38  
25 neck ᵐbulavaho-   84  
146 ash ᵐbɪtmaɣaɸ   75, 83  
128 sky ⁿdakaran   30, 31  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: