https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Vao (Torono)

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:vao  Glottocode: vaoo1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above a͡ul   47  
191 all      
192 and      
146 ash ᵐbɪtmaɣaɸ   75, 83  
173 at      
13 back word info wotura-   14  
165 bad, evil -hat   1  
14 belly taᵐbaŋɛ-   13  
176 below lan̼ɛloloð̼̼inɛ   41, 78  
153 big -seax   88  
97 bird nan̼an   1  
147 black -n̼ot   1  
23 blood nɛ-re   1  
15 bone hunɛ-   52  
113 branch word info raŋ   1, 21  
18 breast huhu   1  
56 child nasorik   75  
131 cloud word info ᵐboᵐbor   38  
139 cold word info -n̼ɛlɛgeh   51  
166 correct, true -βararuh   76  
168 day tɛran   6, 52  
10 dirty -lalo   6  
96 dog viri   7, 75, 80  
140 dry word info -n̼an̼ah   11  
82 dull, blunt -ᵐbasis   30  
11 dust ᵐbetmaɣaɸ   86  
43 ear ᵐbororo-   16  
119 earth/soil na-tan   1  
98 egg tol   1  
204 Eight word info ɣoal   3  
45 eye n̼ata-   1  
180 far neha   70  
104 fat/grease      
60 father te   19  
99 feather vulu-n   1  
208 Fifty word info mʷovulɣɛlin̼ɛ   x  
143 fire naxamb   19  
111 fish na-n̼as   53  
201 Five word info ɣɪlin̼ɛ   1  
116 flower      
132 fog      
200 Four word info ɣɛð̼̼at   1, 65  
117 fruit huan   1, 26?  
164 good -rux   67  
118 grass      
151 green -ð̼̼ɛroɣe   70  
26 hair word info wulu-   31  
1 hand nin̼a-   1, 66  
184 he/she ɣini   1, 29  
24 head ᵐbatu-   9  
142 heavy -roɸ   31  
61 house ne-ɪmɛ   1  
194 how? word info mʷoð̼̼aviha   68  
57 husband nuku nahoᵐbɛ      
182 I hina   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside lolon   1  
16 intestines tinɛ-   1  
126 lake na-lɛmb   37  
114 leaf roxenɛ   51, 53  
2 left maɛr   1, 59  
4 leg/foot karu-   49  
135 lightning na-vile   26  
17 liver pɛᵐbɛ-   7, 54  
155 long word info      
108 louse word info na-ɣut   1  
54 man/male namɛr   73  
103 meat/flesh ð̼̼ihiɣon   10  
129 moon na-vulɛ   1  
109 mosquito namuɣe   1  
59 mother pɪᵐbi   20, 62  
30 mouth siŋo-   55  
63 name nɪ-hɪɣa-   1, 39  
158 narrow      
179 near n̼ergit   91  
25 neck ᵐbulavaho-   84  
68 needle      
163 new -ᵐbar   1, 47  
167 night taᵐboŋ   1, 67  
205 Nine word info ɣihiβe   5  
195 no, not      
27 nose gohori-   91  
162 old word info -mɛrsean   1, 124  
197 One word info ɣɛte   1, 67  
209 One Hundred word info mʷofaŋavul   41  
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick -ros   32  
53 person/human being      
133 rain na-uhe   1  
102 rat xarið̼̼   18  
149 red -n̼ɛn̼ɛ   1  
3 right matu   5, 37  
6 road/path na-hal   1  
115 root xoarinɛ   2, 41  
65 rope nuɛh   58  
112 rotten word info -momo   51  
125 salt      
121 sand na-on   1  
124 sea nɛ-teh   1  
203 Seven word info ɣɛᵐbʉt   1  
81 sharp -βor   78  
154 short word info      
19 shoulder ᵐbilinɛ   38  
161 shy, ashamed -n̼eɣonɣan   55, 60  
202 Six word info ɣijon   1  
12 skin wulwulu-   1, 81  
128 sky ⁿdakaran   30, 31  
152 small -vɛlɛlɛ   114  
145 smoke word info mʷoah   2, 76  
106 snake na-mat   12  
110 spider na-ᵐbar   31  
130 star navʉt   1  
79 stick/wood nɛ-ɣe   1  
120 stone na-ð̼̼at   1  
105 tail vilaɣaunɛ   60  
206 Ten word info haŋaβul   5  
178 that      
62 thatch/roof ni-at   1  
187 they inirɛ they 1, 33  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this hini      
183 thou hiniɣo   1, 18, 26  
199 Three word info ɣɛtul   1  
134 thunder nakur   2  
41 to bite      
137 to blow word info -hirhir   26  
28 to breathe      
144 to burn word info -ɣamb   46  
91 to buy -βol   1  
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info -ð̼̼ɛn   7  
7 to come -n̼ɛ   1  
39 to cook word info      
196 to count      
34 to cry -taŋ   1  
78 to cut, hack word info -tɛi   1  
75 to die, be dead -n̼at   1  
90 to dig      
50 to dream -lehi   76  
40 to drink -mun   1, 49  
37 to eat -ɣɛnɣan   1  
95 to fall word info -soɸ   13  
22 to fear -n̼anax   1?  
123 to flow      
101 to fly -vir   76  
86 to grow word info      
44 to hear -roŋɛ   1  
171 to hide word info -hilð̼̼eni   1, 40  
72 to hit word info -lohu   41  
89 to hold word info -tori   35  
69 to hunt word info -worxor   59, 64  
74 to kill -luhun̼ɛti   59  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh -n̼an   51  
49 to lie down word info -soð̼̼itan   89  
76 to live, be alive -n̼aur   1, 76  
92 to open, uncover -βuɣe   1, 56  
84 to plant -laβɔ   10  
93 to pound, beat word info -lulohu   44  
64 to say -vɛrɛi   30  
77 to scratch word info      
46 to see -lehi   14, 94  
67 to sew word info      
70 to shoot word info      
51 to sit -at   109  
48 to sleep -n̼aliho   60  
29 to sniff, smell -ᵐbunbun   42, 69  
36 to spit -lutoð̼̼   37, 102  
80 to split word info -tɪvɛɣehi   43  
88 to squeeze word info -ᵐberihi   16  
71 to stab, pierce      
52 to stand -tur   2, 69  
73 to steal -ð̼̼anaɣo   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info -ᵐburɛ   7  
9 to swim -kar   5  
21 to think      
94 to throw word info -narhini   75  
66 to tie up, fasten -lisi   1, 39  
8 to turn word info -rori   34, 106  
35 to vomit -lulu   8  
5 to walk -ɛh   87  
83 to work word info -ð̼̼ihahax   33  
47 to yawn -ɣinma   36  
32 tongue n̼ɪn̼ɪ-   7, 41  
31 tooth uru-   18  
207 Twenty word info mʷovulɣɛru   6, 25  
198 Two word info ɣeru   1  
138 warm word info      
122 water word info nu-ɛ   2  
185 we word info      
141 wet -ranim   36  
188 what? word info naha   1  
170 when? word info harβan   56, 57, 58  
181 where? word info      
148 white -βuhɛ   1  
189 who? word info ihi   1  
159 wide      
58 wife nuku lɛktɛr   29  
136 wind na-laŋ   1, 77  
100 wing ɣaᵐbɪn   1, 12  
55 woman/female ð̼̼avʉnɛ   1, 106  
127 woods/forest lan̼ʊh wonwon   81, 82?  
107 worm (earthworm) taᵐbragas   71  
169 year huɣaɸ   29, 65  
150 yellow -mɛlmɛlɛx   68  
186 you kami you pl 1, 13  
186 you kami ɣɛru you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: