https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Tsou T63

Source/Author:  Blust, from: Tung (1963) 
Identifiers:  ISO-639-3:tsu  Glottocode: tsou1248 
Notes:  Tung T'ung-ho (1963). A descriptive study of the Tsou language. Taipei: Academia Sinica Special Publications No. 48.  
Data Entry:  Typed By: Peng Du  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 231
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austronesian:Tsouic:Tsou 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 3 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand múcu   4  
2 left vri-na   1  
3 right vhóna tsu 144 1, 68  
4 leg/foot rúru      
5 to walk coecónʉ[a]   21  
6 road/path ceónʉ tsu 223 1  
7 to come oh-   3  
7 to come úso PAN *usah according to Sagart 3  
8 to turn word info miúnu[i]      
9 to swim eu|húŋzu   1  
10 dirty cái   1  
10 dirty cáʔi   1  
11 dust      
12 skin snʉ́fʉ   68  
13 back word info fʔuhu cf Saisiat bö?öl 'bone' (LS) No, BB!! 2  
14 belly bʉeo   69  
15 bone cʉ́ehʉ tsu 141 1  
16 intestines sóeu   55  
17 liver hʔónu   45  
18 breast núnʔu   3  
19 shoulder eíʔsi   52  
20 to know, be knowledgeable bochío   3  
21 to think máʔmi   1  
22 to fear skóeu[va]   62  
23 blood hmúeu   42  
24 head fŋúu based on PAN buŋuh 2  
25 neck sʉ́nʉ   51  
26 hair word info fʔʉ́sʉ   1  
27 nose ŋʉcʉ   48  
28 to breathe eunsóu   1  
29 to sniff, smell eéluʉ[i]      
30 mouth ŋáeo   77  
31 tooth hísi   2  
32 tongue úmo   38  
33 to laugh cócvo[i]   1  
34 to cry móŋsi   1  
35 to vomit teabuto (Ferrell) TSU 169 1, 33  
36 to spit tmʉepósʉ[a]   33?  
37 to eat bónʉ   1  
37 to eat ána   1  
38 to chew word info msímo   45  
38 to chew word info sínvi   45  
39 to cook word info cúeu[a]      
40 to drink mímo   2  
41 to bite bóecʉ Tsu 174 1  
41 to bite eoeóca Tsu 174 1  
42 to suck      
43 ear kóeu   36  
44 to hear t-m-alʉ   2  
45 eye mcóo   1  
46 to see baíto Tsu 183, km becomes b is Tsou 1  
46 to see aíti Tsu 183    
47 to yawn      
48 to sleep oeŋʉ́tʉ   44  
49 to lie down word info oevói      
50 to dream eacéi   45  
51 to sit eusúhŋu[i]   128  
52 to stand eácʉ[i]   77  
53 person/human being cóu   1  
54 man/male hahócŋʉ   17  
55 woman/female mamespíŋi   67  
56 child foinána      
56 child óko   60  
57 husband vcóŋʉ   87  
58 wife vcóŋʉ   84  
59 mother inó   1  
60 father amó   1  
61 house emóo   1  
62 thatch/roof euási      
63 name óŋko   42  
64 to say maínca   131  
65 rope teési   1  
66 to tie up, fasten maepoeísi      
67 to sew word info t-m-éʔsi taqiS 1, 52  
68 needle feézo   31  
69 to hunt word info t-m-aseíti   70  
70 to shoot word info póno   1  
70 to shoot word info pnáa   1  
71 to stab, pierce s-m-úeu   66  
72 to hit word info smízi      
73 to steal meoeói   42  
74 to kill poh-      
75 to die, be dead mcói   1  
76 to live, be alive eansoúa   64  
77 to scratch word info misíʔsi      
78 to cut, hack word info bohi-      
79 stick/wood évi *kawi 1  
79 stick/wood sʔofʉ      
80 to split word info aacʔóhu      
81 sharp máeno      
82 dull, blunt      
83 to work word info hióa   68  
84 to plant emʉ́mʔʉ   59  
84 to plant emʉ́a      
85 to choose esbʉtʉ[a]      
86 to grow word info eusúhci   44  
87 to swell word info euoféoʉ   46  
88 to squeeze word info tvóeʉ      
89 to hold word info tieópʉ[i]   86  
90 to dig máe   57  
91 to buy mihía   44  
92 to open, uncover maávo   14  
92 to open, uncover paávi   14  
93 to pound, beat word info zotpúu[i]   41  
94 to throw word info m-tokʉ   81  
95 to fall word info supeohʉ[i]   92  
96 dog abʔú   69  
97 bird zómu   2  
98 egg fcúeu   50  
99 feather eopúŋu   31  
100 wing eopúŋu   29  
101 to fly toesóso   69  
102 rat búhci   46  
103 meat/flesh beáhci   75  
104 fat/grease hə́sə      
105 tail cívci   20  
106 snake fkói etymon: *buNay 29  
107 worm (earthworm) pólo   58  
108 louse word info teó|cu   1  
109 mosquito moeócʉ   77  
110 spider      
111 fish eóskʉ   72  
112 rotten word info nakúzo      
113 branch word info éhti   45  
113 branch word info ehtísi   45  
114 leaf hʉŋʉ   4, 57  
115 root mísi   3  
116 flower bʉvnʉ      
117 fruit beáhci   18  
118 grass sʔósʔo   70  
119 earth/soil céoa   30  
120 stone skúzu      
121 sand fuyufuʔu [F] 3, 92  
122 water word info chúmu   1  
123 to flow moheóvcu   25  
124 sea [e] tʉpʉ   21  
125 salt síeu   1  
126 lake topúku   35  
127 woods/forest eazólin[ʔ]      
128 sky nʉ́ca   1  
129 moon feóhʉ   1  
130 star coŋéoha   24  
131 cloud word info cmʉ́cmʉ   109  
132 fog      
133 rain tnʉeʉ [N] 1  
133 rain m|ʉchʉ [V] 1  
134 thunder akʔeŋʉca [?] 73  
135 lightning moihócu   66  
136 wind poépe   53  
137 to blow word info hávi      
138 warm word info noeáno      
139 cold word info soeʉmʉ   80  
140 dry word info oemíʔmi   94  
141 wet noeʉ́cʉ   83  
142 heavy ecbʉ́hʉ   7  
143 fire púzu   1  
144 to burn word info ho-      
145 smoke word info feúfeu *qebel 1  
146 ash fúu TSU 134 1  
147 black kuaóŋa   70  
148 white fuecʉʔía   37  
149 red fʉhŋóea   83  
150 yellow hofʔóea   2  
151 green riŋhóva   67  
152 small óko   95  
152 small okósi   95  
153 big lóeo      
154 short word info nanʉhtʉ[a]   80  
155 long word info tacvóhʔi   77  
156 thin word info hípsi Ni[ ]pis 1  
157 thick word info ocmóeʉ *demeR 21  
158 narrow teakótva   57  
159 wide fafʔóhʉ   57  
160 painful, sick cóŋo   86  
161 shy, ashamed hʔoinvéni   50  
162 old word info mameói   105  
163 new fáev|a   1  
164 good ʉmnʉ[a]   99  
165 bad, evil kúi   2  
166 correct, true      
167 night féŋna   1  
168 day híe   47  
169 year tonsóha   63  
170 when? word info homna *Numana 17  
171 to hide word info amʉtʉ[a]      
172 to climb word info tisifóu      
173 at      
174 in, inside aeumóna   18  
175 above noépe   46  
176 below nosʔóeeʉ      
177 this éni   1  
178 that ícʔo   34  
179 near cmúu   85  
180 far covhi[-a]   2  
181 where? word info nénu   1  
181 where? word info ánʔo      
182 I áo   1  
183 thou súu   1  
184 he/she      
185 we word info áto   1  
185 we word info amía   2  
186 you múu   x  
187 they hee      
188 what? word info cúma   44  
189 who? word info sía   33  
190 other cóni      
191 all acʉhʉ[a]   65  
192 and ho   22  
193 if hoci   57  
194 how? word info hía      
195 no, not óʔte   93  
196 to count s-m-upeu   3  
196 to count spuéni   3  
197 One word info cíni   3  
198 Two word info eúso   1  
199 Three word info túeu   1  
200 Four word info sʉptʉ   1  
201 Five word info eimo *Rima -EG 1  
201 Five word info rimo L? -EG 1  
201 Five word info limà L? -EG 1  
202 Six word info nomu   1  
202 Six word info nauma   1  
202 Six word info nómə   1  
203 Seven word info pitu   1  
203 Seven word info pitu   1  
203 Seven word info pitò   1  
204 Eight word info vóeu   3  
204 Eight word info woru   3  
204 Eight word info mevarou   3  
205 Nine word info sio   5  
205 Nine word info siyo   5  
205 Nine word info chuga      
206 Ten word info matl   2  
206 Ten word info massok   2  
206 Ten word info máskə   2  
206 Ten word info máskə   2  
206 Ten word info massok   2  
206 Ten word info matl   2?  
207 Twenty word info mpúsku   1  
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info seʔconiya      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: