https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Proto-Tsouic

Source/Author:  Shigeru Tsuchida 
Identifiers:  ISO-639-3:tsu  Glottocode: tsou1248 
Notes:  Tsuchida, Shigeru. 1975. Reconstruction of Proto-Tsouic Phonology. Ph.D. dissertation. Department of Linguistics, Yale University.

Tsuchida uses ž for /ʒ/.
 
Data Entry:  Typed By: Andrew C. Hsiu  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 106
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austronesian:Tsouic 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 3 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand      
2 left *wíríɦi   1  
3 right      
4 leg/foot      
5 to walk      
6 road/path *čalánə   1  
7 to come *-cəkə́ɬə   40  
8 to turn word info      
9 to swim *-ɬaŋužu   1  
10 dirty      
11 dust      
12 skin *kulíci   1  
13 back word info      
14 belly *civúka stomach 68  
15 bone *cuʔúlaɬə   1  
16 intestines *vaə́lə guts of fish; Proto-Southern Tsouic    
17 liver *acayi   1  
18 breast *núnuɦu   3  
18 breast *θuθu   1  
19 shoulder *ʔaɬaʔačáŋə   49  
20 to know, be knowledgeable *vazáʔə      
21 to think      
22 to fear      
23 blood *caráʔə   1  
23 blood *ɬimúru   42  
24 head *-vúŋúɦu   2  
25 neck      
26 hair word info *vəkə́Sə   1  
27 nose      
28 to breathe *ñiSáwa noun: breath, 28? 1  
29 to sniff, smell *-valí   3  
30 mouth *ŋuθuʔu 2? 2  
31 tooth *aɬíSi   2  
32 tongue      
33 to laugh *cawa   1  
34 to cry *-táŋísi   1  
34 to cry *t-um-áŋisi   1  
35 to vomit      
36 to spit      
37 to eat *-káə́nə   1  
37 to eat **k-um-áənə   1  
38 to chew word info      
39 to cook word info      
40 to drink      
41 to bite *k-um-áracə   1  
42 to suck      
43 ear *calíŋaɦa   1  
44 to hear      
45 eye *macá   1  
45 eye *vuláʔiɬi Proto-Southern Tsouic 16  
46 to see *-kíta   1  
47 to yawn      
48 to sleep      
49 to lie down word info      
50 to dream *čalíri   45  
51 to sit      
52 to stand      
53 person/human being *cáu   1  
54 man/male *-ɬúčaŋə   17  
55 woman/female      
56 child *-áɬákə   1  
57 husband      
58 wife      
59 mother *inaɦa   1  
60 father *ámaɦa      
61 house *rumáʔə   1  
62 thatch/roof      
63 name *ŋázánə   1  
64 to say      
65 rope *talíSi   1  
66 to tie up, fasten      
67 to sew word info *-táʔíθi   1, 52  
67 to sew word info *t-um-áʔiθi   1, 52  
68 needle      
69 to hunt word info *ʔaɬúpu   1  
70 to shoot word info *-pánáʔə   1  
70 to shoot word info *-(m)u-pánaʔə   1  
71 to stab, pierce      
72 to hit word info *-tuku to hit, peck 43  
72 to hit word info *-tukútúku to hit, peck 43  
72 to hit word info *tútuɦu to strike 43  
73 to steal      
74 to kill *-pacáyi   2  
74 to kill *-pačáž   2  
75 to die, be dead *macáyi   1  
76 to live, be alive *-ʔučípi alive 1  
77 to scratch word info *-karawu   1  
78 to cut, hack word info      
79 stick/wood *káiwu Why *S > 0 instead of expected [S]? -EG 1  
80 to split word info      
81 sharp *varə́varə   52  
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant *-lə́mə́kə   58  
85 to choose      
86 to grow word info *c-um-ə́vərə   45  
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
90 to dig *-kaliɦi   1  
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info      
95 to fall word info      
96 dog *tačáu   8  
97 bird *ažámə   2  
98 egg *-rə́və(nɬ)ə      
99 feather *ʔalápuŋu   31  
99 feather *valáku fur    
100 wing      
101 to fly *liámə      
102 rat      
103 meat/flesh      
104 fat/grease *Símarə   2  
105 tail      
106 snake *vuɬáyi   29  
107 worm (earthworm) *kuláyi   2  
108 louse word info *kúcúɦu   1  
109 mosquito      
110 spider      
111 fish      
112 rotten word info      
113 branch word info      
114 leaf *raɬə́ŋə   4  
115 root      
116 flower      
117 fruit *mačuʔu   2  
118 grass      
119 earth/soil *čaráʔə   30  
120 stone *vátuɦu   1  
121 sand *lavúku   3  
122 water word info *čaɬúmu   1  
123 to flow      
124 sea      
125 salt *ma-ʔásiɬi   3, 45  
126 lake      
127 woods/forest      
128 sky      
129 moon *vuláɬə   1  
130 star      
131 cloud word info      
132 fog      
133 rain *ʔúčáɬə   1  
134 thunder      
135 lightning *ʔaapalátə Proto-Southern Tsouic 4  
136 wind      
137 to blow word info      
138 warm word info      
139 cold word info      
140 dry word info      
141 wet      
142 heavy *(m)aličúwə́ɬə   7  
143 fire *apúžu   1  
144 to burn word info      
145 smoke word info      
146 ash      
147 black      
148 white      
149 red      
150 yellow *taɬavikárə   2  
151 green *láŋiɬawu green/blue 67  
152 small      
153 big      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info *ɬípisi   1  
157 thick word info *-čəmə́rə   21  
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick *-Kúámə   85  
161 shy, ashamed      
162 old word info      
163 new *vaʔə́ruɦu   1  
164 good      
165 bad, evil      
166 correct, true      
167 night *-rúván-ã      
168 day      
169 year      
170 when? word info *-ɬaúmán-ã   17  
170 when? word info *-ɬaumã   17  
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above *-vavawu   2  
176 below      
177 this *iniɦi   1  
178 that      
179 near *čaɬi   1  
180 far      
181 where? word info *-inu   1  
182 I *-aku   1  
183 thou *Su   1  
184 he/she      
185 we word info      
186 you      
187 they      
188 what? word info      
189 who? word info      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not      
196 to count      
197 One word info *cáni   3?  
198 Two word info *řúSa   1  
199 Three word info *túlu   1?  
200 Four word info *Sə́pátə   1  
201 Five word info *líma   1  
202 Six word info *ənə́mə   1  
203 Seven word info *pítu   1  
204 Eight word info *wálu   3  
204 Eight word info *-álú   3  
205 Nine word info *θíwa   5  
206 Ten word info *másaɬə   2  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: