https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Tsou T63

Source/Author:  Blust, from: Tung (1963) 
Identifiers:  ISO-639-3:tsu  Glottocode: tsou1248 
Notes:  Tung T'ung-ho (1963). A descriptive study of the Tsou language. Taipei: Academia Sinica Special Publications No. 48.  
Data Entry:  Typed By: Peng Du  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 231
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Austronesian:Tsouic:Tsou 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 3 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above noépe   46  
191 all acʉhʉ[a]   65  
192 and ho   22  
146 ash fúu TSU 134 1  
173 at      
13 back word info fʔuhu cf Saisiat bö?öl 'bone' (LS) No, BB!! 2  
165 bad, evil kúi   2  
14 belly bʉeo   69  
176 below nosʔóeeʉ      
153 big lóeo      
97 bird zómu   2  
147 black kuaóŋa   70  
23 blood hmúeu   42  
15 bone cʉ́ehʉ tsu 141 1  
113 branch word info éhti   45  
113 branch word info ehtísi   45  
18 breast núnʔu   3  
56 child foinána      
56 child óko   60  
131 cloud word info cmʉ́cmʉ   109  
139 cold word info soeʉmʉ   80  
166 correct, true      
168 day híe   47  
10 dirty cái   1  
10 dirty cáʔi   1  
96 dog abʔú   69  
140 dry word info oemíʔmi   94  
82 dull, blunt      
11 dust      
43 ear kóeu   36  
119 earth/soil céoa   30  
98 egg fcúeu   50  
204 Eight word info vóeu   3  
204 Eight word info woru   3  
204 Eight word info mevarou   3  
45 eye mcóo   1  
180 far covhi[-a]   2  
104 fat/grease hə́sə      
60 father amó   1  
99 feather eopúŋu   31  
208 Fifty word info      
143 fire púzu   1  
111 fish eóskʉ   72  
201 Five word info eimo *Rima -EG 1  
201 Five word info rimo L? -EG 1  
201 Five word info limà L? -EG 1  
116 flower bʉvnʉ      
132 fog      
200 Four word info sʉptʉ   1  
117 fruit beáhci   18  
164 good ʉmnʉ[a]   99  
118 grass sʔósʔo   70  
151 green riŋhóva   67  
26 hair word info fʔʉ́sʉ   1  
1 hand múcu   4  
184 he/she      
24 head fŋúu based on PAN buŋuh 2  
142 heavy ecbʉ́hʉ   7  
61 house emóo   1  
194 how? word info hía      
57 husband vcóŋʉ   87  
182 I áo   1  
193 if hoci   57  
174 in, inside aeumóna   18  
16 intestines sóeu   55  
126 lake topúku   35  
114 leaf hʉŋʉ   4, 57  
2 left vri-na   1  
4 leg/foot rúru      
135 lightning moihócu   66  
17 liver hʔónu   45  
155 long word info tacvóhʔi   77  
108 louse word info teó|cu   1  
54 man/male hahócŋʉ   17  
103 meat/flesh beáhci   75  
129 moon feóhʉ   1  
109 mosquito moeócʉ   77  
59 mother inó   1  
30 mouth ŋáeo   77  
63 name óŋko   42  
158 narrow teakótva   57  
179 near cmúu   85  
25 neck sʉ́nʉ   51  
68 needle feézo   31  
163 new fáev|a   1  
167 night féŋna   1  
205 Nine word info sio   5  
205 Nine word info siyo   5  
205 Nine word info chuga      
195 no, not óʔte   93  
27 nose ŋʉcʉ   48  
162 old word info mameói   105  
197 One word info cíni   3  
209 One Hundred word info seʔconiya      
210 One Thousand word info      
190 other cóni      
160 painful, sick cóŋo   86  
53 person/human being cóu   1  
133 rain tnʉeʉ [N] 1  
133 rain m|ʉchʉ [V] 1  
102 rat búhci   46  
149 red fʉhŋóea   83  
3 right vhóna tsu 144 1, 68  
6 road/path ceónʉ tsu 223 1  
115 root mísi   3  
65 rope teési   1  
112 rotten word info nakúzo      
125 salt síeu   1  
121 sand fuyufuʔu [F] 3, 92  
124 sea [e] tʉpʉ   21  
203 Seven word info pitu   1  
203 Seven word info pitu   1  
203 Seven word info pitò   1  
81 sharp máeno      
154 short word info nanʉhtʉ[a]   80  
19 shoulder eíʔsi   52  
161 shy, ashamed hʔoinvéni   50  
202 Six word info nomu   1  
202 Six word info nauma   1  
202 Six word info nómə   1  
12 skin snʉ́fʉ   68  
128 sky nʉ́ca   1  
152 small óko   95  
152 small okósi   95  
145 smoke word info feúfeu *qebel 1  
106 snake fkói etymon: *buNay 29  
110 spider      
130 star coŋéoha   24  
79 stick/wood évi *kawi 1  
79 stick/wood sʔofʉ      
120 stone skúzu      
105 tail cívci   20  
206 Ten word info matl   2  
206 Ten word info massok   2  
206 Ten word info máskə   2  
206 Ten word info máskə   2  
206 Ten word info massok   2  
206 Ten word info matl   2?  
178 that ícʔo   34  
62 thatch/roof euási      
187 they hee      
157 thick word info ocmóeʉ *demeR 21  
156 thin word info hípsi Ni[ ]pis 1  
177 this éni   1  
183 thou súu   1  
199 Three word info túeu   1  
134 thunder akʔeŋʉca [?] 73  
41 to bite bóecʉ Tsu 174 1  
41 to bite eoeóca Tsu 174 1  
137 to blow word info hávi      
28 to breathe eunsóu   1  
144 to burn word info ho-      
91 to buy mihía   44  
38 to chew word info msímo   45  
38 to chew word info sínvi   45  
85 to choose esbʉtʉ[a]      
172 to climb word info tisifóu      
7 to come oh-   3  
7 to come úso PAN *usah according to Sagart 3  
39 to cook word info cúeu[a]      
196 to count s-m-upeu   3  
196 to count spuéni   3  
34 to cry móŋsi   1  
78 to cut, hack word info bohi-      
75 to die, be dead mcói   1  
90 to dig máe   57  
50 to dream eacéi   45  
40 to drink mímo   2  
37 to eat bónʉ   1  
37 to eat ána   1  
95 to fall word info supeohʉ[i]   92  
22 to fear skóeu[va]   62  
123 to flow moheóvcu   25  
101 to fly toesóso   69  
86 to grow word info eusúhci   44  
44 to hear t-m-alʉ   2  
171 to hide word info amʉtʉ[a]      
72 to hit word info smízi      
89 to hold word info tieópʉ[i]   86  
69 to hunt word info t-m-aseíti   70  
74 to kill poh-      
20 to know, be knowledgeable bochío   3  
33 to laugh cócvo[i]   1  
49 to lie down word info oevói      
76 to live, be alive eansoúa   64  
92 to open, uncover maávo   14  
92 to open, uncover paávi   14  
84 to plant emʉ́mʔʉ   59  
84 to plant emʉ́a      
93 to pound, beat word info zotpúu[i]   41  
64 to say maínca   131  
77 to scratch word info misíʔsi      
46 to see baíto Tsu 183, km becomes b is Tsou 1  
46 to see aíti Tsu 183    
67 to sew word info t-m-éʔsi taqiS 1, 52  
70 to shoot word info póno   1  
70 to shoot word info pnáa   1  
51 to sit eusúhŋu[i]   128  
48 to sleep oeŋʉ́tʉ   44  
29 to sniff, smell eéluʉ[i]      
36 to spit tmʉepósʉ[a]   33?  
80 to split word info aacʔóhu      
88 to squeeze word info tvóeʉ      
71 to stab, pierce s-m-úeu   66  
52 to stand eácʉ[i]   77  
73 to steal meoeói   42  
42 to suck      
87 to swell word info euoféoʉ   46  
9 to swim eu|húŋzu   1  
21 to think máʔmi   1  
94 to throw word info m-tokʉ   81  
66 to tie up, fasten maepoeísi      
8 to turn word info miúnu[i]      
35 to vomit teabuto (Ferrell) TSU 169 1, 33  
5 to walk coecónʉ[a]   21  
83 to work word info hióa   68  
47 to yawn      
32 tongue úmo   38  
31 tooth hísi   2  
207 Twenty word info mpúsku   1  
198 Two word info eúso   1  
138 warm word info noeáno      
122 water word info chúmu   1  
185 we word info áto   1  
185 we word info amía   2  
141 wet noeʉ́cʉ   83  
188 what? word info cúma   44  
170 when? word info homna *Numana 17  
181 where? word info nénu   1  
181 where? word info ánʔo      
148 white fuecʉʔía   37  
189 who? word info sía   33  
159 wide fafʔóhʉ   57  
58 wife vcóŋʉ   84  
136 wind poépe   53  
100 wing eopúŋu   29  
55 woman/female mamespíŋi   67  
127 woods/forest eazólin[ʔ]      
107 worm (earthworm) pólo   58  
169 year tonsóha   63  
150 yellow hofʔóea   2  
186 you múu   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: