https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Na'ahai (Mbatvanui) 162-85

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mlx  Glottocode: malf1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
9 to swim      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
61 house      
67 to sew word info      
68 needle      
85 to choose      
86 to grow word info      
104 fat/grease      
123 to flow      
125 salt      
128 sky      
132 fog      
138 warm word info      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
210 One Thousand word info      
140 dry word info -mahamah      
152 small -malaalax      
139 cold word info -malɣah   51  
161 shy, ashamed -mamaɣan      
162 old word info -marlamb      
22 to fear -matatah   1  
47 to yawn -momolɛn   19, 34  
160 painful, sick -mɪhɛx   1  
49 to lie down word info -pas ⁿdeo   25, 62  
92 to open, uncover -sisivan   24  
80 to split word info -tarpor   1  
171 to hide word info -tɪtehɛx   61  
163 new -veveo   1  
196 to count -ᵐbuliŋ   1  
189 who? word info ahɛn   1, 25  
184 he/she ai   1  
183 thou aiunk   1, 18  
177 this aiᵐbʷah      
178 that aiᵐbʷajaŋ      
181 where? word info ambɛʰ   3, 59  
186 you amuru you dual x  
186 you amʷil you pl 1, 13  
195 no, not awah   104  
58 wife han      
151 green i-aɣasan   8  
165 bad, evil i-hat   1  
172 to climb word info i-hax   2  
137 to blow word info i-hup   62, 63  
37 to eat i-kan   1  
81 sharp i-kan   14  
94 to throw word info i-komb   85  
84 to plant i-kor   69  
201 Five word info i-lim   1  
5 to walk i-loŋ   60  
35 to vomit i-lulu   8  
164 good i-lɛh   59  
46 to see i-lɪs   14, 94  
150 yellow i-lʉtlʉt   43  
82 dull, blunt i-mah   34  
33 to laugh i-man   51  
75 to die, be dead i-mas   1  
148 white i-mavus   1  
76 to live, be alive i-meur   1, 76  
112 rotten word info i-mom   51  
147 black i-mɛtmɪt      
40 to drink i-mʉn   1, 49  
77 to scratch word info i-oiɣoi   75  
74 to kill i-orᵐʙun   88, 1  
48 to sleep i-pas   86  
144 to burn word info i-paŋ   39, 91  
149 red i-paŋpaŋ   91  
88 to squeeze word info i-porus   16  
91 to buy i-pul   1  
36 to spit i-pure   35, 86, 96  
64 to say i-pɛ   13, 103  
83 to work word info i-rax   46  
44 to hear i-roŋ   1  
198 Two word info i-ru   1  
69 to hunt word info i-sal   30  
39 to cook word info i-saŋ   87  
51 to sit i-sumb   40  
87 to swell word info i-timb   12  
78 to cut, hack word info i-tiri   1  
52 to stand i-tur   2, 69  
71 to stab, pierce i-tur   14  
145 smoke word info i-tuŋk   94  
197 One word info i-tɛx   14, 4  
34 to cry i-tɛŋ   1  
199 Three word info i-tʉl   1  
72 to hit word info i-uras   94  
93 to pound, beat word info i-uras   60  
73 to steal i-vanax   1, 58  
200 Four word info i-vas   1, 65  
70 to shoot word info i-vini   1  
66 to tie up, fasten i-vit   74  
89 to hold word info i-wurwor   34  
28 to breathe i-ŋarŋar   13  
38 to chew word info i-ŋas   12  
90 to dig i-ɣil   1  
95 to fall word info i-ᵐbah   97  
166 correct, true i-ᵐbarəŋin      
153 big i-ᵐboᵐbo   50  
142 heavy i-ⁿdop   14  
141 wet imʉsmʉs   49  
203 Seven word info iraa-ru   13  
202 Six word info iraa-tɛx      
194 how? word info ivare   30  
59 mother ivhinanian      
101 to fly ivʷɛmb   46  
206 Ten word info laŋvul   5, 8  
167 night lipat      
175 above livʷanmahap      
168 day lɛrɛŋ   6  
174 in, inside lʊnmʉšʉn   1  
185 we word info maru we dual excl    
179 near masaŋsaŋ   90  
170 when? word info matanial   61  
185 we word info matʉl we pl excl    
146 ash mʷoʃun (ɣamb)      
63 name na-aha-n   37  
57 husband na-aiwut   67  
6 road/path na-hal   1  
111 fish na-mahal   52  
32 tongue na-malavmi-n   7, 42  
131 cloud word info na-maliŋ   34  
17 liver na-mamb   7  
97 bird na-man   1  
98 egg na-manlɛn(to)   83  
106 snake na-mat   12  
45 eye na-mata-n   1  
115 root na-raran   2  
119 earth/soil na-tan   1  
124 sea na-tas   1  
13 back word info na-taɣu-n   12  
1 hand na-vara-n   16  
120 stone na-vat   1  
102 rat na-ɣahup   3  
79 stick/wood na-ɣai   1  
143 fire na-ɣamb   19  
100 wing na-ɣaᵐban   1, 12  
113 branch word info na-ᵐbal   31  
24 head na-ᵐbati-n   9  
19 shoulder na-ᵐbatɣavʷa-n   65, 87  
188 what? word info nahai   1  
208 Fifty word info namaratin iru noornan ilaŋvul      
207 Twenty word info namaratin itɛx   35  
209 One Hundred word info namaritin ilim   57  
14 belly naᵐbavu-n   66  
114 leaf ne-reun   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
96 dog ni-kileu   7, 77, 80  
31 tooth ni-liwo-n   1, 35  
134 thunder ni-pil      
16 intestines ni-sini-   1  
18 breast ni-šušu-n   1  
103 meat/flesh ni-vuɣɔʰ   10  
129 moon ni-vʉl   1  
121 sand ni-ᵐbinon   1, 79  
4 leg/foot ni-ᵐbulɛ-n   33  
15 bone ni-ᵐbulᵐʙul   52  
56 child ni-ᵐbunoŋ   81  
105 tail ni-ᵐʙusin   76  
11 dust niap   1  
60 father niptamanian   1?  
10 dirty no-mʷolɔ   43  
130 star no-mʷɔsoi   13  
122 water word info no-oi   2  
126 lake no-oi ⁿdalⁿdal      
12 skin no-olʃin   73  
26 hair word info no-ɣoswul   31, 33  
99 feather no-ᵐbonᵐbo-n   25  
30 mouth no-ᵐboɣo-n   41  
29 to sniff, smell no-ᵐbʷo-n   42  
133 rain nu-uh   1  
135 lightning nu-ŋulum      
108 louse word info nu-ɣut   1  
107 worm (earthworm) nu-ⁿdulas   68, 64  
23 blood næ-ⁿda   1  
136 wind nɛ-lɛŋ   1, 77  
169 year nɛ-teo   1  
109 mosquito nɛ-teoɣas   38, 48  
65 rope nɛ-ɣeo   25  
118 grass nɪ-(ᵐʙun) mʷini   31  
116 flower nɪ-tavhɛn   53, 57  
110 spider nɪ-ŋɛŋeo   8, 79  
127 woods/forest nɪ-ᵐʙunɣai   2, 87  
27 nose nɪ-ᵑginhu-n   1, 58  
25 neck nɪ-ⁿdəlʊ-n   42  
8 to turn word info pul-veɣis   31  
204 Eight word info raa-tʉl      
205 Nine word info raa-vas   20  
187 they ral they 55  
187 they raru they dual x  
176 below salvʉn      
180 far sɛlɛ   5  
55 woman/female vin aiwut   103  
117 fruit vʷan(ɣai)   1, 26  
3 right ᵐbaraŋin   30  
54 man/male ᵐbaᵐbariŋin   117  
50 to dream ᵐbʷɛre   10  
7 to come ᵑga-mi   1  
182 I ᵑgina   1, 21, 22  
2 left ⁿdalmʷir   1, 59  
43 ear ⁿdalɪŋa-n   1, 40  
185 we word info ⁿdaru we dl incl    
185 we word info ⁿdatʉl we pl incl    

Seen an error? Please let us know:

Save Data: