https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Na'ahai (Mbatvanui) 162-85

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mlx  Glottocode: malf1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above livʷanmahap      
191 all      
192 and      
146 ash mʷoʃun (ɣamb)      
173 at      
13 back word info na-taɣu-n   12  
165 bad, evil i-hat   1  
14 belly naᵐbavu-n   66  
176 below salvʉn      
153 big i-ᵐboᵐbo   50  
97 bird na-man   1  
147 black i-mɛtmɪt      
23 blood næ-ⁿda   1  
15 bone ni-ᵐbulᵐʙul   52  
113 branch word info na-ᵐbal   31  
18 breast ni-šušu-n   1  
56 child ni-ᵐbunoŋ   81  
131 cloud word info na-maliŋ   34  
139 cold word info -malɣah   51  
166 correct, true i-ᵐbarəŋin      
168 day lɛrɛŋ   6  
10 dirty no-mʷolɔ   43  
96 dog ni-kileu   7, 77, 80  
140 dry word info -mahamah      
82 dull, blunt i-mah   34  
11 dust niap   1  
43 ear ⁿdalɪŋa-n   1, 40  
119 earth/soil na-tan   1  
98 egg na-manlɛn(to)   83  
204 Eight word info raa-tʉl      
45 eye na-mata-n   1  
180 far sɛlɛ   5  
104 fat/grease      
60 father niptamanian   1?  
99 feather no-ᵐbonᵐbo-n   25  
208 Fifty word info namaratin iru noornan ilaŋvul      
143 fire na-ɣamb   19  
111 fish na-mahal   52  
201 Five word info i-lim   1  
116 flower nɪ-tavhɛn   53, 57  
132 fog      
200 Four word info i-vas   1, 65  
117 fruit vʷan(ɣai)   1, 26  
164 good i-lɛh   59  
118 grass nɪ-(ᵐʙun) mʷini   31  
151 green i-aɣasan   8  
26 hair word info no-ɣoswul   31, 33  
1 hand na-vara-n   16  
184 he/she ai   1  
24 head na-ᵐbati-n   9  
142 heavy i-ⁿdop   14  
61 house      
194 how? word info ivare   30  
57 husband na-aiwut   67  
182 I ᵑgina   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside lʊnmʉšʉn   1  
16 intestines ni-sini-   1  
126 lake no-oi ⁿdalⁿdal      
114 leaf ne-reun   1  
2 left ⁿdalmʷir   1, 59  
4 leg/foot ni-ᵐbulɛ-n   33  
135 lightning nu-ŋulum      
17 liver na-mamb   7  
155 long word info      
108 louse word info nu-ɣut   1  
54 man/male ᵐbaᵐbariŋin   117  
103 meat/flesh ni-vuɣɔʰ   10  
129 moon ni-vʉl   1  
109 mosquito nɛ-teoɣas   38, 48  
59 mother ivhinanian      
30 mouth no-ᵐboɣo-n   41  
63 name na-aha-n   37  
158 narrow      
179 near masaŋsaŋ   90  
25 neck nɪ-ⁿdəlʊ-n   42  
68 needle      
163 new -veveo   1  
167 night lipat      
205 Nine word info raa-vas   20  
195 no, not awah   104  
27 nose nɪ-ᵑginhu-n   1, 58  
162 old word info -marlamb      
197 One word info i-tɛx   14, 4  
209 One Hundred word info namaritin ilim   57  
210 One Thousand word info      
190 other      
160 painful, sick -mɪhɛx   1  
53 person/human being      
133 rain nu-uh   1  
102 rat na-ɣahup   3  
149 red i-paŋpaŋ   91  
3 right ᵐbaraŋin   30  
6 road/path na-hal   1  
115 root na-raran   2  
65 rope nɛ-ɣeo   25  
112 rotten word info i-mom   51  
125 salt      
121 sand ni-ᵐbinon   1, 79  
124 sea na-tas   1  
203 Seven word info iraa-ru   13  
81 sharp i-kan   14  
154 short word info      
19 shoulder na-ᵐbatɣavʷa-n   65, 87  
161 shy, ashamed -mamaɣan      
202 Six word info iraa-tɛx      
12 skin no-olʃin   73  
128 sky      
152 small -malaalax      
145 smoke word info i-tuŋk   94  
106 snake na-mat   12  
110 spider nɪ-ŋɛŋeo   8, 79  
130 star no-mʷɔsoi   13  
79 stick/wood na-ɣai   1  
120 stone na-vat   1  
105 tail ni-ᵐʙusin   76  
206 Ten word info laŋvul   5, 8  
178 that aiᵐbʷajaŋ      
62 thatch/roof ni-at   1  
187 they ral they 55  
187 they raru they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this aiᵐbʷah      
183 thou aiunk   1, 18  
199 Three word info i-tʉl   1  
134 thunder ni-pil      
41 to bite      
137 to blow word info i-hup   62, 63  
28 to breathe i-ŋarŋar   13  
144 to burn word info i-paŋ   39, 91  
91 to buy i-pul   1  
38 to chew word info i-ŋas   12  
85 to choose      
172 to climb word info i-hax   2  
7 to come ᵑga-mi   1  
39 to cook word info i-saŋ   87  
196 to count -ᵐbuliŋ   1  
34 to cry i-tɛŋ   1  
78 to cut, hack word info i-tiri   1  
75 to die, be dead i-mas   1  
90 to dig i-ɣil   1  
50 to dream ᵐbʷɛre   10  
40 to drink i-mʉn   1, 49  
37 to eat i-kan   1  
95 to fall word info i-ᵐbah   97  
22 to fear -matatah   1  
123 to flow      
101 to fly ivʷɛmb   46  
86 to grow word info      
44 to hear i-roŋ   1  
171 to hide word info -tɪtehɛx   61  
72 to hit word info i-uras   94  
89 to hold word info i-wurwor   34  
69 to hunt word info i-sal   30  
74 to kill i-orᵐʙun   88, 1  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh i-man   51  
49 to lie down word info -pas ⁿdeo   25, 62  
76 to live, be alive i-meur   1, 76  
92 to open, uncover -sisivan   24  
84 to plant i-kor   69  
93 to pound, beat word info i-uras   60  
64 to say i-pɛ   13, 103  
77 to scratch word info i-oiɣoi   75  
46 to see i-lɪs   14, 94  
67 to sew word info      
70 to shoot word info i-vini   1  
51 to sit i-sumb   40  
48 to sleep i-pas   86  
29 to sniff, smell no-ᵐbʷo-n   42  
36 to spit i-pure   35, 86, 96  
80 to split word info -tarpor   1  
88 to squeeze word info i-porus   16  
71 to stab, pierce i-tur   14  
52 to stand i-tur   2, 69  
73 to steal i-vanax   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info i-timb   12  
9 to swim      
21 to think      
94 to throw word info i-komb   85  
66 to tie up, fasten i-vit   74  
8 to turn word info pul-veɣis   31  
35 to vomit i-lulu   8  
5 to walk i-loŋ   60  
83 to work word info i-rax   46  
47 to yawn -momolɛn   19, 34  
32 tongue na-malavmi-n   7, 42  
31 tooth ni-liwo-n   1, 35  
207 Twenty word info namaratin itɛx   35  
198 Two word info i-ru   1  
138 warm word info      
122 water word info no-oi   2  
185 we word info ⁿdatʉl we pl incl    
185 we word info matʉl we pl excl    
185 we word info ⁿdaru we dl incl    
185 we word info maru we dual excl    
141 wet imʉsmʉs   49  
188 what? word info nahai   1  
170 when? word info matanial   61  
181 where? word info ambɛʰ   3, 59  
148 white i-mavus   1  
189 who? word info ahɛn   1, 25  
159 wide      
58 wife han      
136 wind nɛ-lɛŋ   1, 77  
100 wing na-ɣaᵐban   1, 12  
55 woman/female vin aiwut   103  
127 woods/forest nɪ-ᵐʙunɣai   2, 87  
107 worm (earthworm) nu-ⁿdulas   68, 64  
169 year nɛ-teo   1  
150 yellow i-lʉtlʉt   43  
186 you amʷil you pl 1, 13  
186 you amuru you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: