https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Na'ahai (Toman Island) 162-82

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mlx  Glottocode: malf1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 1 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
28 to breathe      
41 to bite      
42 to suck      
53 person/human being      
67 to sew word info      
68 needle      
72 to hit word info      
77 to scratch word info      
85 to choose      
86 to grow word info      
100 wing      
104 fat/grease      
123 to flow      
125 salt      
128 sky      
138 warm word info      
144 to burn word info      
146 ash      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
173 at      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
207 Twenty word info      
26 hair word info no-osful      
32 tongue nɛ-mɛlamiɳi-n      
110 spider maŋiŋeoʰ      
126 lake no-oi ⁿdalⁿdal      
127 woods/forest nɪ-ᵐʙunai      
132 fog na-ᵐban      
134 thunder ni-pil      
140 dry word info -mahamah      
147 black -mɪtmɛt      
152 small -mɪlaʔlaʔ      
154 short word info ᵐbəʔᵐbəʔ      
161 shy, ashamed -mæmaʔan      
166 correct, true -ᵐbarɪŋin      
167 night ip˺ʔat      
171 to hide word info -luʔluʔ      
175 above vɛnmahaʔ      
176 below salvun      
177 this aɪnbah      
178 that ᵐbajaŋ      
185 we word info ⁿdatul we pl incl    
185 we word info ⁿdal we pl excl    
185 we word info ⁿdaharu we dl incl    
185 we word info maruru we dual excl    
202 Six word info raʔ-tɛ      
204 Eight word info raʔ-tʉl      
208 Fifty word info namaratin ilim      
210 One Thousand word info namaritin ilim nooron ilaŋavul nDuman ilim      
6 road/path na-hal   1  
7 to come xa-mi   1  
11 dust ni-ap˺   1  
18 breast nɪ-šušu-n   1  
22 to fear mataʔta   1  
23 blood naⁿdaʰ   1  
34 to cry -tɪng   1  
37 to eat -kan   1  
44 to hear wo-roŋ   1  
45 eye na-mata-n   1  
61 house ni-um   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
70 to shoot word info xa-pan   1  
75 to die, be dead -mɛs   1  
78 to cut, hack word info ka-tiri   1  
79 stick/wood na-ai   1  
80 to split word info -tarpor   1  
90 to dig ᵑga-ʔil   1  
91 to buy -pul   1  
97 bird na-man   1  
108 louse word info ni-ut   1  
114 leaf ne-reun   1  
119 earth/soil na-tan   1  
120 stone na-vat   1  
124 sea nɛ-tɛs   1  
129 moon ni-vul   1  
133 rain nu-uʰ   1  
148 white -mævus   1  
160 painful, sick -mɛhɛʔ   1  
163 new -vɛveo   1  
165 bad, evil i-hat   1  
169 year nɛ-teo   1  
174 in, inside lɛnmʉšʉn   1  
184 he/she hajih   1  
188 what? word info nahai   1  
196 to count -ᵐbʷiliŋ   1  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-tʉl   1  
201 Five word info i-lim   1  
183 thou aiuŋ   1, 17  
189 who? word info haiɛn   1, 25  
117 fruit na-wan   1, 26  
63 name ni-iʔdialect   1, 35  
43 ear ⁿdalɪŋa-n   1, 40  
76 to live, be alive -meur   1, 76  
136 wind nɛ-lɛŋ   1, 77  
121 sand ni-ᵐbunʊn   1, 79  
186 you hamʷil you pl 1, 13  
182 I ᵑgina   1, 21, 22  
31 tooth ni-livʷo-n   1, 35  
40 to drink -mʉn   1, 49  
27 nose ᵑginhu-n   1, 58  
73 to steal -vanaʔ   1, 58  
2 left ⁿdalmʷiir   1, 59  
200 Four word info i-væs   1, 65  
50 to dream nɪᵐbʷɛre   10  
103 meat/flesh ni-vuəh   10  
55 woman/female ni-vin aiwut   103  
195 no, not awaʔ   104  
54 man/male nɛ-ᵐboᵐbariŋin   117  
13 back word info tao-n   12  
38 to chew word info -ŋas   12  
87 to swell word info -tim   12  
106 snake nɛ-mʷat   12  
141 wet -ⁿdomⁿdom   121  
130 star nɪ-mʷosoi   13  
203 Seven word info raʔ-ru   13  
64 to say ᵑga-pɛ   13, 103  
71 to stab, pierce ᵑga-tur   14  
81 sharp ka-sɛpkankan   14  
142 heavy -ⁿdop   14  
46 to see ku-lɛs   14, 94  
197 One word info i-tɛ   14, 4  
1 hand na-var   16  
88 to squeeze word info -ᵐbus   18, 71  
60 father tata   19  
143 fire na-ʔam   19  
47 to yawn -mʷoolɛn   19, 34  
122 water word info no-oi   2  
172 to climb word info -haʔ   2  
115 root na-ʔaran   2, 41  
52 to stand -tur   2, 69  
205 Nine word info raʔ-vas   20  
93 to pound, beat word info ᵑga-tuʔtuʔ   20, 2  
92 to open, uncover -sisivan   24  
65 rope nɛ-ʔeo   25  
99 feather nɛᵐbonᵐbo-n   25  
49 to lie down word info -pas ⁿdeo   25, 62  
135 lightning ni-pilpar   26  
162 old word info marlam   26  
102 rat na-ʔahop   3  
181 where? word info hambɛ   3, 59  
3 right ᵐbarəŋin   30  
69 to hunt word info -sal   30  
194 how? word info ivare   30  
8 to turn word info -vis   31  
113 branch word info na-ᵐbal   31  
118 grass ni-mʷini   31  
4 leg/foot ni-ᵐbulɛ-n   33  
82 dull, blunt i-mah   34  
89 to hold word info ᵑga-vurvor   34  
36 to spit -pre   35, 86, 96  
131 cloud word info nɪ-ᵐbʷorᵐbʷorʔ   38  
109 mosquito nɪ-teoˀas   38, 48  
51 to sit ga-sum   40  
30 mouth no-ᵐboʔo-n   41  
25 neck nɛ-ⁿdolə-n   42  
29 to sniff, smell no-ᵐbo-n   42  
10 dirty mʷuloʰ   43  
150 yellow -lʉtlʉt   43  
83 to work word info -raʔ   46  
101 to fly nɛ-vɛm   46  
9 to swim xa-ŋar   5  
180 far selɛ   5  
58 wife ni-vin aiwut (tiai)   5, 89  
206 Ten word info laŋvul   5, 8  
153 big -ᵐboᵐbo   50  
33 to laugh a-man   51  
112 rotten word info -mom   51  
139 cold word info -malah   51  
15 bone ni-ᵐbulᵐbul   52  
111 fish na-mahal   52  
116 flower na-tavhɪn   53, 57  
187 they haral they 55  
209 One Hundred word info namaritin ilim nooron ilaŋavul   57  
164 good i-lɛh   59  
168 day lɛrɛŋ   6  
5 to walk ᵑga-loŋ   60  
170 when? word info matanial   61  
137 to blow word info i-hup   62, 63  
19 shoulder na-ᵐbatawa-n   65, 87  
14 belly ᵐbaʔavu-n   66  
57 husband aiwut   67  
107 worm (earthworm) ⁿdulas   68, 64  
84 to plant -kor   69  
17 liver na-mam   7, 56  
96 dog kiliuʰ   7, 77, 80  
12 skin olsi-n   73  
66 to tie up, fasten ka-vit   74  
105 tail ᵐbušʉn   76  
35 to vomit -lu   8  
151 green i-ʔaʔasan   8  
56 child ni-ᵐbunoŋ   81  
16 intestines na-avʷut   83  
98 egg manlɛ-n   83  
94 to throw word info ᵑga-kom   85  
48 to sleep -pas   86  
39 to cook word info -saŋ   87  
74 to kill ᵑgo-orᵐbun   88, 1  
24 head ᵐbʷati-n   9  
179 near masaŋ   90  
59 mother ᵑgiai   91  
149 red -paŋpaŋ   91  
145 smoke word info -tuŋtuŋ   94  
95 to fall word info -ᵐbah   97  
186 you amuru you dual x  
187 they raru they dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: