https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Na'ahai (Toman Island) 162-82

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mlx  Glottocode: malf1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above vɛnmahaʔ      
191 all      
192 and      
146 ash      
173 at      
13 back word info tao-n   12  
165 bad, evil i-hat   1  
14 belly ᵐbaʔavu-n   66  
176 below salvun      
153 big -ᵐboᵐbo   50  
97 bird na-man   1  
147 black -mɪtmɛt      
23 blood naⁿdaʰ   1  
15 bone ni-ᵐbulᵐbul   52  
113 branch word info na-ᵐbal   31  
18 breast nɪ-šušu-n   1  
56 child ni-ᵐbunoŋ   81  
131 cloud word info nɪ-ᵐbʷorᵐbʷorʔ   38  
139 cold word info -malah   51  
166 correct, true -ᵐbarɪŋin      
168 day lɛrɛŋ   6  
10 dirty mʷuloʰ   43  
96 dog kiliuʰ   7, 77, 80  
140 dry word info -mahamah      
82 dull, blunt i-mah   34  
11 dust ni-ap˺   1  
43 ear ⁿdalɪŋa-n   1, 40  
119 earth/soil na-tan   1  
98 egg manlɛ-n   83  
204 Eight word info raʔ-tʉl      
45 eye na-mata-n   1  
180 far selɛ   5  
104 fat/grease      
60 father tata   19  
99 feather nɛᵐbonᵐbo-n   25  
208 Fifty word info namaratin ilim      
143 fire na-ʔam   19  
111 fish na-mahal   52  
201 Five word info i-lim   1  
116 flower na-tavhɪn   53, 57  
132 fog na-ᵐban      
200 Four word info i-væs   1, 65  
117 fruit na-wan   1, 26  
164 good i-lɛh   59  
118 grass ni-mʷini   31  
151 green i-ʔaʔasan   8  
26 hair word info no-osful      
1 hand na-var   16  
184 he/she hajih   1  
24 head ᵐbʷati-n   9  
142 heavy -ⁿdop   14  
61 house ni-um   1  
194 how? word info ivare   30  
57 husband aiwut   67  
182 I ᵑgina   1, 21, 22  
193 if      
174 in, inside lɛnmʉšʉn   1  
16 intestines na-avʷut   83  
126 lake no-oi ⁿdalⁿdal      
114 leaf ne-reun   1  
2 left ⁿdalmʷiir   1, 59  
4 leg/foot ni-ᵐbulɛ-n   33  
135 lightning ni-pilpar   26  
17 liver na-mam   7, 56  
155 long word info      
108 louse word info ni-ut   1  
54 man/male nɛ-ᵐboᵐbariŋin   117  
103 meat/flesh ni-vuəh   10  
129 moon ni-vul   1  
109 mosquito nɪ-teoˀas   38, 48  
59 mother ᵑgiai   91  
30 mouth no-ᵐboʔo-n   41  
63 name ni-iʔdialect   1, 35  
158 narrow      
179 near masaŋ   90  
25 neck nɛ-ⁿdolə-n   42  
68 needle      
163 new -vɛveo   1  
167 night ip˺ʔat      
205 Nine word info raʔ-vas   20  
195 no, not awaʔ   104  
27 nose ᵑginhu-n   1, 58  
162 old word info marlam   26  
197 One word info i-tɛ   14, 4  
209 One Hundred word info namaritin ilim nooron ilaŋavul   57  
210 One Thousand word info namaritin ilim nooron ilaŋavul nDuman ilim      
190 other      
160 painful, sick -mɛhɛʔ   1  
53 person/human being      
133 rain nu-uʰ   1  
102 rat na-ʔahop   3  
149 red -paŋpaŋ   91  
3 right ᵐbarəŋin   30  
6 road/path na-hal   1  
115 root na-ʔaran   2, 41  
65 rope nɛ-ʔeo   25  
112 rotten word info -mom   51  
125 salt      
121 sand ni-ᵐbunʊn   1, 79  
124 sea nɛ-tɛs   1  
203 Seven word info raʔ-ru   13  
81 sharp ka-sɛpkankan   14  
154 short word info ᵐbəʔᵐbəʔ      
19 shoulder na-ᵐbatawa-n   65, 87  
161 shy, ashamed -mæmaʔan      
202 Six word info raʔ-tɛ      
12 skin olsi-n   73  
128 sky      
152 small -mɪlaʔlaʔ      
145 smoke word info -tuŋtuŋ   94  
106 snake nɛ-mʷat   12  
110 spider maŋiŋeoʰ      
130 star nɪ-mʷosoi   13  
79 stick/wood na-ai   1  
120 stone na-vat   1  
105 tail ᵐbušʉn   76  
206 Ten word info laŋvul   5, 8  
178 that ᵐbajaŋ      
62 thatch/roof ni-at   1  
187 they haral they 55  
187 they raru they dual x  
157 thick word info      
156 thin word info      
177 this aɪnbah      
183 thou aiuŋ   1, 17  
199 Three word info i-tʉl   1  
134 thunder ni-pil      
41 to bite      
137 to blow word info i-hup   62, 63  
28 to breathe      
144 to burn word info      
91 to buy -pul   1  
38 to chew word info -ŋas   12  
85 to choose      
172 to climb word info -haʔ   2  
7 to come xa-mi   1  
39 to cook word info -saŋ   87  
196 to count -ᵐbʷiliŋ   1  
34 to cry -tɪng   1  
78 to cut, hack word info ka-tiri   1  
75 to die, be dead -mɛs   1  
90 to dig ᵑga-ʔil   1  
50 to dream nɪᵐbʷɛre   10  
40 to drink -mʉn   1, 49  
37 to eat -kan   1  
95 to fall word info -ᵐbah   97  
22 to fear mataʔta   1  
123 to flow      
101 to fly nɛ-vɛm   46  
86 to grow word info      
44 to hear wo-roŋ   1  
171 to hide word info -luʔluʔ      
72 to hit word info      
89 to hold word info ᵑga-vurvor   34  
69 to hunt word info -sal   30  
74 to kill ᵑgo-orᵐbun   88, 1  
20 to know, be knowledgeable      
33 to laugh a-man   51  
49 to lie down word info -pas ⁿdeo   25, 62  
76 to live, be alive -meur   1, 76  
92 to open, uncover -sisivan   24  
84 to plant -kor   69  
93 to pound, beat word info ᵑga-tuʔtuʔ   20, 2  
64 to say ᵑga-pɛ   13, 103  
77 to scratch word info      
46 to see ku-lɛs   14, 94  
67 to sew word info      
70 to shoot word info xa-pan   1  
51 to sit ga-sum   40  
48 to sleep -pas   86  
29 to sniff, smell no-ᵐbo-n   42  
36 to spit -pre   35, 86, 96  
80 to split word info -tarpor   1  
88 to squeeze word info -ᵐbus   18, 71  
71 to stab, pierce ᵑga-tur   14  
52 to stand -tur   2, 69  
73 to steal -vanaʔ   1, 58  
42 to suck      
87 to swell word info -tim   12  
9 to swim xa-ŋar   5  
21 to think      
94 to throw word info ᵑga-kom   85  
66 to tie up, fasten ka-vit   74  
8 to turn word info -vis   31  
35 to vomit -lu   8  
5 to walk ᵑga-loŋ   60  
83 to work word info -raʔ   46  
47 to yawn -mʷoolɛn   19, 34  
32 tongue nɛ-mɛlamiɳi-n      
31 tooth ni-livʷo-n   1, 35  
207 Twenty word info      
198 Two word info i-ru   1  
138 warm word info      
122 water word info no-oi   2  
185 we word info ⁿdatul we pl incl    
185 we word info ⁿdal we pl excl    
185 we word info ⁿdaharu we dl incl    
185 we word info maruru we dual excl    
141 wet -ⁿdomⁿdom   121  
188 what? word info nahai   1  
170 when? word info matanial   61  
181 where? word info hambɛ   3, 59  
148 white -mævus   1  
189 who? word info haiɛn   1, 25  
159 wide      
58 wife ni-vin aiwut (tiai)   5, 89  
136 wind nɛ-lɛŋ   1, 77  
100 wing      
55 woman/female ni-vin aiwut   103  
127 woods/forest nɪ-ᵐʙunai      
107 worm (earthworm) ⁿdulas   68, 64  
169 year nɛ-teo   1  
150 yellow -lʉtlʉt   43  
186 you hamʷil you pl 1, 13  
186 you amuru you dual x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: