https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Na'ahai (Toman Island) 162-82

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Identifiers:  ISO-639-3:mlx  Glottocode: malf1237 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand na-var   16  
2 left ⁿdalmʷiir   1, 59  
3 right ᵐbarəŋin   30  
4 leg/foot ni-ᵐbulɛ-n   33  
5 to walk ᵑga-loŋ   60  
6 road/path na-hal   1  
7 to come xa-mi   1  
8 to turn word info -vis   31  
9 to swim xa-ŋar   5  
10 dirty mʷuloʰ   43  
11 dust ni-ap˺   1  
12 skin olsi-n   73  
13 back word info tao-n   12  
14 belly ᵐbaʔavu-n   66  
15 bone ni-ᵐbulᵐbul   52  
16 intestines na-avʷut   83  
17 liver na-mam   7, 56  
18 breast nɪ-šušu-n   1  
19 shoulder na-ᵐbatawa-n   65, 87  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear mataʔta   1  
23 blood naⁿdaʰ   1  
24 head ᵐbʷati-n   9  
25 neck nɛ-ⁿdolə-n   42  
26 hair word info no-osful      
27 nose ᵑginhu-n   1, 58  
28 to breathe      
29 to sniff, smell no-ᵐbo-n   42  
30 mouth no-ᵐboʔo-n   41  
31 tooth ni-livʷo-n   1, 35  
32 tongue nɛ-mɛlamiɳi-n      
33 to laugh a-man   51  
34 to cry -tɪng   1  
35 to vomit -lu   8  
36 to spit -pre   35, 86, 96  
37 to eat -kan   1  
38 to chew word info -ŋas   12  
39 to cook word info -saŋ   87  
40 to drink -mʉn   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear ⁿdalɪŋa-n   1, 40  
44 to hear wo-roŋ   1  
45 eye na-mata-n   1  
46 to see ku-lɛs   14, 94  
47 to yawn -mʷoolɛn   19, 34  
48 to sleep -pas   86  
49 to lie down word info -pas ⁿdeo   25, 62  
50 to dream nɪᵐbʷɛre   10  
51 to sit ga-sum   40  
52 to stand -tur   2, 69  
53 person/human being      
54 man/male nɛ-ᵐboᵐbariŋin   117  
55 woman/female ni-vin aiwut   103  
56 child ni-ᵐbunoŋ   81  
57 husband aiwut   67  
58 wife ni-vin aiwut (tiai)   5, 89  
59 mother ᵑgiai   91  
60 father tata   19  
61 house ni-um   1  
62 thatch/roof ni-at   1  
63 name ni-iʔdialect   1, 35  
64 to say ᵑga-pɛ   13, 103  
65 rope nɛ-ʔeo   25  
66 to tie up, fasten ka-vit   74  
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info -sal   30  
70 to shoot word info xa-pan   1  
71 to stab, pierce ᵑga-tur   14  
72 to hit word info      
73 to steal -vanaʔ   1, 58  
74 to kill ᵑgo-orᵐbun   88, 1  
75 to die, be dead -mɛs   1  
76 to live, be alive -meur   1, 76  
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info ka-tiri   1  
79 stick/wood na-ai   1  
80 to split word info -tarpor   1  
81 sharp ka-sɛpkankan   14  
82 dull, blunt i-mah   34  
83 to work word info -raʔ   46  
84 to plant -kor   69  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info -tim   12  
88 to squeeze word info -ᵐbus   18, 71  
89 to hold word info ᵑga-vurvor   34  
90 to dig ᵑga-ʔil   1  
91 to buy -pul   1  
92 to open, uncover -sisivan   24  
93 to pound, beat word info ᵑga-tuʔtuʔ   20, 2  
94 to throw word info ᵑga-kom   85  
95 to fall word info -ᵐbah   97  
96 dog kiliuʰ   7, 77, 80  
97 bird na-man   1  
98 egg manlɛ-n   83  
99 feather nɛᵐbonᵐbo-n   25  
100 wing      
101 to fly nɛ-vɛm   46  
102 rat na-ʔahop   3  
103 meat/flesh ni-vuəh   10  
104 fat/grease      
105 tail ᵐbušʉn   76  
106 snake nɛ-mʷat   12  
107 worm (earthworm) ⁿdulas   68, 64  
108 louse word info ni-ut   1  
109 mosquito nɪ-teoˀas   38, 48  
110 spider maŋiŋeoʰ      
111 fish na-mahal   52  
112 rotten word info -mom   51  
113 branch word info na-ᵐbal   31  
114 leaf ne-reun   1  
115 root na-ʔaran   2, 41  
116 flower na-tavhɪn   53, 57  
117 fruit na-wan   1, 26  
118 grass ni-mʷini   31  
119 earth/soil na-tan   1  
120 stone na-vat   1  
121 sand ni-ᵐbunʊn   1, 79  
122 water word info no-oi   2  
123 to flow      
124 sea nɛ-tɛs   1  
125 salt      
126 lake no-oi ⁿdalⁿdal      
127 woods/forest nɪ-ᵐʙunai      
128 sky      
129 moon ni-vul   1  
130 star nɪ-mʷosoi   13  
131 cloud word info nɪ-ᵐbʷorᵐbʷorʔ   38  
132 fog na-ᵐban      
133 rain nu-uʰ   1  
134 thunder ni-pil      
135 lightning ni-pilpar   26  
136 wind nɛ-lɛŋ   1, 77  
137 to blow word info i-hup   62, 63  
138 warm word info      
139 cold word info -malah   51  
140 dry word info -mahamah      
141 wet -ⁿdomⁿdom   121  
142 heavy -ⁿdop   14  
143 fire na-ʔam   19  
144 to burn word info      
145 smoke word info -tuŋtuŋ   94  
146 ash      
147 black -mɪtmɛt      
148 white -mævus   1  
149 red -paŋpaŋ   91  
150 yellow -lʉtlʉt   43  
151 green i-ʔaʔasan   8  
152 small -mɪlaʔlaʔ      
153 big -ᵐboᵐbo   50  
154 short word info ᵐbəʔᵐbəʔ      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick -mɛhɛʔ   1  
161 shy, ashamed -mæmaʔan      
162 old word info marlam   26  
163 new -vɛveo   1  
164 good i-lɛh   59  
165 bad, evil i-hat   1  
166 correct, true -ᵐbarɪŋin      
167 night ip˺ʔat      
168 day lɛrɛŋ   6  
169 year nɛ-teo   1  
170 when? word info matanial   61  
171 to hide word info -luʔluʔ      
172 to climb word info -haʔ   2  
173 at      
174 in, inside lɛnmʉšʉn   1  
175 above vɛnmahaʔ      
176 below salvun      
177 this aɪnbah      
178 that ᵐbajaŋ      
179 near masaŋ   90  
180 far selɛ   5  
181 where? word info hambɛ   3, 59  
182 I ᵑgina   1, 21, 22  
183 thou aiuŋ   1, 17  
184 he/she hajih   1  
185 we word info ⁿdatul we pl incl    
185 we word info ⁿdal we pl excl    
185 we word info ⁿdaharu we dl incl    
185 we word info maruru we dual excl    
186 you hamʷil you pl 1, 13  
186 you amuru you dual x  
187 they haral they 55  
187 they raru they dual x  
188 what? word info nahai   1  
189 who? word info haiɛn   1, 25  
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info ivare   30  
195 no, not awaʔ   104  
196 to count -ᵐbʷiliŋ   1  
197 One word info i-tɛ   14, 4  
198 Two word info i-ru   1  
199 Three word info i-tʉl   1  
200 Four word info i-væs   1, 65  
201 Five word info i-lim   1  
202 Six word info raʔ-tɛ      
203 Seven word info raʔ-ru   13  
204 Eight word info raʔ-tʉl      
205 Nine word info raʔ-vas   20  
206 Ten word info laŋvul   5, 8  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info namaratin ilim      
209 One Hundred word info namaritin ilim nooron ilaŋavul   57  
210 One Thousand word info namaritin ilim nooron ilaŋavul nDuman ilim      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: