https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Inati (Hamtic)

Source/Author:  Hsiu, Andrew. 2018. Inati word lists. m.s. 
Identifiers:  ISO-639-3:atk  Glottocode: atii1237 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Andrew Hsiu  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Greater Central Philippine:Central Philippine:Bisayan:Central:Peripheral 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 4 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand limá   1, 64  
1 hand pálad palm? x  
2 left walǽʔ   25, 68  
3 right toʔó   5, 25  
4 leg/foot bitís   23  
5 to walk lákaw   1  
6 road/path aragyan   56  
7 to come dógok   61  
8 to turn word info likóʔ   21  
9 to swim langóy   1  
10 dirty higkɨ   11  
11 dust ábo   1  
12 skin pánit   2  
13 back word info likód   1  
14 belly katówan   84  
14 belly pinisdákan      
15 bone tolen   1  
16 intestines tináʔi   1  
17 liver atay   1  
18 breast títi   6  
19 shoulder abága   1  
20 to know, be knowledgeable maʔǽræm   145  
21 to think pamínsar   64  
22 to fear gɨláng   96  
23 blood dugóʔ   16  
24 head olo   1  
25 neck liʔɨg   1  
26 hair word info bólbol   26  
27 nose órong   1, 84  
27 nose úrong   1, 84  
28 to breathe ginháwa   1, 70  
29 to sniff, smell omót      
30 mouth bebeʔ   1  
31 tooth ærǽngkæb      
32 tongue dilaʔ   4  
33 to laugh ágil   114  
34 to cry dáyag   83  
35 to vomit lóʔæd   44  
36 to spit dópræʔ   1, 36  
37 to eat hæmængæn   58  
38 to chew word info ósap   17, 18  
39 to cook word info daha      
40 to drink omak   57  
41 to bite kádat   1  
42 to suck sɨpsɨp   1  
42 to suck ídɨp   90  
43 ear talíngæ   1  
44 to hear pamati   20  
45 eye mǽtæ   1  
46 to see nakítæ      
47 to yawn pangngóyʔab   19  
48 to sleep kitórod   1, 102  
49 to lie down word info iding   114  
50 to dream démgo   21  
51 to sit guráng   138  
52 to stand tinós   84  
53 person/human being taβo   1  
54 man/male alíwas   31  
55 woman/female binóhat   92  
56 child taʔának   1  
57 husband bæbǽtæ      
58 wife      
59 mother nána   1, 73  
60 father mama   1, 10  
61 house báli   14  
61 house sapew   71  
62 thatch/roof ætæp   1  
63 name ngáran   1  
64 to say hambal   171  
65 rope lóbid   21  
66 to tie up, fasten higti   1  
67 to sew word info tahíʔ   1  
68 needle dagɨ́m   1, 34  
69 to hunt word info pangayám   25  
70 to shoot word info pamanáʔ      
71 to stab, pierce labuʔín      
72 to hit word info      
73 to steal lupós      
73 to steal panákab      
74 to kill pilós   31  
75 to die, be dead pilósin   49  
76 to live, be alive buhíʔ   14, 74  
77 to scratch word info pangálot      
78 to cut, hack word info otden      
79 stick/wood káyo   1  
80 to split word info biʔalín   103  
81 sharp matærǽm   1  
82 dull, blunt otden      
83 to work word info óbra   102  
84 to plant tanɨ́m   2  
85 to choose píli   1  
86 to grow word info tobo   1  
87 to swell word info banɨ́g      
88 to squeeze word info pɨgáʔin   1, 37  
89 to hold word info kaptí   25  
90 to dig kotkot   13  
91 to buy bakál   32  
92 to open, uncover boksán   1  
92 to open, uncover abríhan      
93 to pound, beat word info tutuhín      
94 to throw word info balángin      
95 to fall word info nadágdag      
95 to fall word info ginlempes      
96 dog áyam   23  
97 bird píspis   27  
98 egg tabon   59  
99 feather bólbol   1, 67  
100 wing pakpák   33  
101 to fly lupad   21  
102 rat balabew   1, 30  
103 meat/flesh kɨsɨ́g   104  
104 fat/grease tebǽ   23  
105 tail íkog   1  
106 snake manʔɨg   66  
107 worm (earthworm) lógay      
108 louse word info kosled   19  
109 mosquito yámok   1, 90  
110 spider damáng   70  
111 fish isdáʔ   18  
112 rotten word info nanimáhoʔ      
112 rotten word info dunód      
113 branch word info sangá   2  
114 leaf dáhon   1  
115 root gamót   3  
116 flower búlak   22  
117 fruit búnga   9  
118 grass hilamón   91, 92  
119 earth/soil lógtaʔ   25, 83  
120 stone báto   1  
121 sand barás   19  
122 water word info sápaʔ   30  
123 to flow ílig   71, 72  
124 sea kadagátan   25  
125 salt asín   3  
126 lake alung-asog      
127 woods/forest kalásan   1  
128 sky lángit   1  
129 moon búlan   1  
130 star bitoʔon   1  
131 cloud word info pangánod   27  
132 fog tonʔog   75  
133 rain dáʔit   63  
134 thunder dagɨ́ʔɨb   2, 108  
135 lightning kilat   1  
136 wind hángin   1  
137 to blow word info púyup   1, 44  
138 warm word info maʔínit   23  
139 cold word info maramíg   22  
140 dry word info mará   26  
141 wet bæsǽ   1  
142 heavy bugʔát   1, 63  
143 fire himpon   40  
144 to burn word info sunóg   21  
145 smoke word info asóʔ   2, 53  
146 ash ábo   1  
147 black itóm   1  
148 white putíʔ   1  
149 red puláʔ   28, 31  
150 yellow      
151 green berdí   x  
152 small maʔisót   150  
152 small magamáy   29  
153 big bíʔas   94  
154 short word info mabɨgɨʔ      
155 long word info malábɨg   92  
156 thin word info masiráng      
157 thick word info madámɨl   21  
158 narrow makítid   19  
159 wide mawáyang      
160 painful, sick sakít   1  
161 shy, ashamed naʔóyæ      
162 old word info tarópot      
162 old word info maropóy   140  
162 old word info tamálʔam      
163 new bédoʔ   1  
164 good maʔayád   29, 46  
164 good mayad   29, 46  
165 bad, evil maláʔin      
166 correct, true matoʔod      
166 correct, true insákto   x  
167 night kelép   20, 71  
168 day edlew   1  
169 year túʔig   25  
170 when? word info sanʔó   10, 20  
171 to hide word info panágo   13  
172 to climb word info sáka   55  
173 at      
174 in, inside kísɨlɨd   46  
175 above máwang   66  
176 below dalím   20  
177 this tikǽ   65  
178 that nɨ́dtæ      
179 near maʔisɨ́p   123  
180 far mésned   47  
181 where? word info ará      
182 I áko   1, 5  
183 thou ikæ   1  
184 he/she iyǽ   1  
185 we word info ikám      
185 we word info kítæ      
186 you ikím      
187 they      
188 what? word info íræ      
188 what? word info miya   68  
189 who? word info sinʔó   14, 47  
190 other sérken      
191 all tanád      
192 and      
193 if kud      
194 how? word info paʔáno   29, 77  
195 no, not dínæ   118  
196 to count ísip   79  
197 One word info teʔǽsæ   1?  
198 Two word info darwǽ   1, 23  
199 Three word info tatló   1, 10  
200 Four word info apát   1, 16  
201 Five word info limá   1  
202 Six word info anɨ́m   1  
203 Seven word info pitó   1  
204 Eight word info waló   3  
205 Nine word info siyám   9  
206 Ten word info napólo   5, 41  
207 Twenty word info béinte   x  
208 Fifty word info singkwénta   x  
209 One Hundred word info sanggátos   4  
210 One Thousand word info sanglíbo   5  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: