https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Inati (Jordan, Guimaras)

Source/Author:  Hsiu, Andrew. 2018. Inati word lists. m.s. 
Identifiers:  ISO-639-3:atk  Glottocode: atii1237 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Andrew Hsiu  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Greater Central Philippine:Central Philippine:Bisayan:Central:Peripheral 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 4 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand limá   1, 64  
1 hand pálad palm? x  
2 left walǽʔ   25, 68  
3 right tuʔó   5, 25  
4 leg/foot      
5 to walk lákaw   1  
6 road/path árædæn      
7 to come dúgok   61  
7 to come ádi      
8 to turn word info likoʔ   21  
9 to swim langóy   1  
10 dirty      
11 dust ábo   1  
12 skin pánit   2  
13 back word info likód   1  
14 belly katúwan   94  
15 bone túlang   1  
16 intestines tináʔi   1  
17 liver atáy   1  
18 breast bægǽn      
19 shoulder abága   1  
20 to know, be knowledgeable namánʔan   143  
21 to think panɨmdom   13  
22 to fear gɨláng   96  
23 blood dugóʔ   16  
24 head búkæd      
25 neck líʔog   1  
26 hair word info bólbol   26  
27 nose úrong   1, 84  
28 to breathe ginháwa   1, 70  
29 to sniff, smell panimáho      
30 mouth bebeʔ   1  
31 tooth ónto      
32 tongue dílæʔ   4  
33 to laugh ágil   114  
34 to cry dáyag   83  
35 to vomit lúʔæd   44  
36 to spit dúpræʔ   1, 36  
37 to eat hæmǽngæn   58  
38 to chew word info úsap   17, 18  
39 to cook word info ráha      
40 to drink úmak   57  
41 to bite kádat   1  
42 to suck sópsop   1, 73  
42 to suck idɨp   90  
43 ear talíngæ   1  
44 to hear památi   20  
45 eye mǽtæ   1  
46 to see kítæ      
47 to yawn pangngóyʔab   19  
48 to sleep kitórod   1, 102  
49 to lie down word info      
50 to dream dámgo   21  
51 to sit guráng   138  
52 to stand tinós   84  
53 person/human being otá   4, 77  
54 man/male ámos   106  
55 woman/female binóhat   92  
56 child taʔának   1  
57 husband alíwas      
58 wife      
59 mother nána   1, 73  
60 father      
61 house sápew   71  
62 thatch/roof atǽp   1  
63 name ngáran   1  
64 to say nagkanǽʔ      
64 to say kínʔan      
65 rope lúbid   21  
66 to tie up, fasten hígtan   1  
67 to sew word info tahíʔ   1  
68 needle dágum   1  
69 to hunt word info nangayám   25  
70 to shoot word info nagtíroʔ      
71 to stab, pierce sáksak   68  
72 to hit word info lámba      
73 to steal matákab      
74 to kill nagpíros   31  
75 to die, be dead píros   49  
76 to live, be alive      
77 to scratch word info kɨ́mos      
78 to cut, hack word info otda      
79 stick/wood káyu   1  
80 to split word info biníʔal   103  
81 sharp matarám   1  
81 sharp mataráwis      
82 dull, blunt      
83 to work word info úbra   102  
84 to plant magtanúm   2  
85 to choose píli   1  
86 to grow word info túbo   1  
87 to swell word info namara      
88 to squeeze word info písgaʔa   1, 37  
89 to hold word info kaptan   25  
90 to dig magbúho      
91 to buy pamakál      
92 to open, uncover boksí   1  
92 to open, uncover magábri      
93 to pound, beat word info bayyú      
94 to throw word info balánga      
95 to fall word info naʔúlog      
96 dog áyam   23  
97 bird píspis   27  
98 egg tábon   59  
99 feather bólbol   1, 67  
100 wing pákpak   33  
101 to fly lupǽd   21  
102 rat balabew   1, 30  
103 meat/flesh kárni   x  
103 meat/flesh únud   27  
104 fat/grease tebǽ   23  
105 tail tubáng      
106 snake mánʔɨg   66  
107 worm (earthworm) lalágo   36  
108 louse word info kútu   1  
109 mosquito lámok   1, 33  
110 spider damáng   70  
111 fish ísdaʔ   18  
112 rotten word info nangilámʔos      
113 branch word info sangá   2  
114 leaf dáhon   1  
115 root gamót   3  
116 flower búlak   22  
117 fruit búngæ      
118 grass ságbot   23  
119 earth/soil lúgtaʔ   25, 83  
119 earth/soil dúgtæʔ      
120 stone báto   1  
121 sand yabʔok      
122 water word info sápaʔ   30  
123 to flow dalúdʔdo      
124 sea lawód   6  
125 salt mapaʔít      
126 lake sapáʔ   51  
127 woods/forest kalásan   1  
128 sky lángit   1  
129 moon búlan   1  
130 star bitoʔɨn   1  
131 cloud word info pangánod   27  
132 fog tónʔog   75  
133 rain dáʔit   63  
134 thunder dagɨ́ʔob   2, 108  
135 lightning kilát   1  
136 wind hángin   1  
137 to blow word info dupóy-dúpoy      
137 to blow word info táyhop   1, 44  
138 warm word info maʔínit   23  
139 cold word info maramíg   22  
140 dry word info túyhin      
141 wet basǽ   1  
142 heavy bugʔǽt   1, 63  
143 fire hímpon   40  
144 to burn word info súnog   21  
145 smoke word info asúʔ   2, 53  
146 ash ábu   1  
147 black itóm   1  
148 white mapútiʔ   1  
149 red mapulæʔ   28  
150 yellow diláw   27  
151 green kolor dáhon      
152 small maʔisót   150  
153 big mabíʔas      
154 short word info manæbǽʔ      
155 long word info malábɨg   92  
156 thin word info nipís   1  
157 thick word info madámol   21  
158 narrow maguktók      
159 wide malígwæ      
160 painful, sick sakít   1  
161 shy, ashamed kaʔoyǽ      
162 old word info marúpot   140  
163 new bægʔo   1  
164 good manámi      
165 bad, evil kaláʔin      
166 correct, true hústo   x  
166 correct, true saktoʔ   x  
167 night kælǽp   20, 71  
168 day      
169 year tinúʔig   25  
170 when? word info kánʔay      
171 to hide word info panágu      
172 to climb word info sáka   55  
173 at kæræ      
174 in, inside kísɨlɨd   46  
175 above máwang   66  
176 below kidálim   20  
177 this táktæ   65  
178 that wádtæ      
179 near maʔisɨ́p   123  
180 far mésned   47  
181 where? word info ærǽ      
182 I áko   1, 5  
183 thou ikæ   1  
184 he/she íyæ   1  
185 we word info ikám      
185 we word info kitǽ      
186 you      
187 they íræ      
188 what? word info miyæ   68  
189 who? word info ginʔu   14  
190 other sérkæn      
191 all ríbu      
192 and æt      
193 if ginú      
194 how? word info paʔúno   29, 77  
195 no, not dínæ   118  
196 to count ísip   79  
197 One word info isǽ   1  
198 Two word info darwǽ   1, 23  
199 Three word info tatló   1, 10  
200 Four word info apát   1, 16  
201 Five word info limá   1  
202 Six word info anóm   1  
203 Seven word info pitó   1  
204 Eight word info waló   3  
205 Nine word info siyám   9  
206 Ten word info púlo   5  
207 Twenty word info dúsi      
208 Fifty word info singkwínta   x  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info isá kalíbo   5  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: