https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Inati (Hamtic)

Source/Author:  Hsiu, Andrew. 2018. Inati word lists. m.s. 
Identifiers:  ISO-639-3:atk  Glottocode: atii1237 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Andrew Hsiu  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Greater Central Philippine:Central Philippine:Bisayan:Central:Peripheral 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 4 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above máwang   66  
191 all tanád      
192 and      
146 ash ábo   1  
173 at      
13 back word info likód   1  
165 bad, evil maláʔin      
14 belly katówan   84  
14 belly pinisdákan      
176 below dalím   20  
153 big bíʔas   94  
97 bird píspis   27  
147 black itóm   1  
23 blood dugóʔ   16  
15 bone tolen   1  
113 branch word info sangá   2  
18 breast títi   6  
56 child taʔának   1  
131 cloud word info pangánod   27  
139 cold word info maramíg   22  
166 correct, true matoʔod      
166 correct, true insákto   x  
168 day edlew   1  
10 dirty higkɨ   11  
96 dog áyam   23  
140 dry word info mará   26  
82 dull, blunt otden      
11 dust ábo   1  
43 ear talíngæ   1  
119 earth/soil lógtaʔ   25, 83  
98 egg tabon   59  
204 Eight word info waló   3  
45 eye mǽtæ   1  
180 far mésned   47  
104 fat/grease tebǽ   23  
60 father mama   1, 10  
99 feather bólbol   1, 67  
208 Fifty word info singkwénta   x  
143 fire himpon   40  
111 fish isdáʔ   18  
201 Five word info limá   1  
116 flower búlak   22  
132 fog tonʔog   75  
200 Four word info apát   1, 16  
117 fruit búnga   9  
164 good maʔayád   29, 46  
164 good mayad   29, 46  
118 grass hilamón   91, 92  
151 green berdí   x  
26 hair word info bólbol   26  
1 hand limá   1, 64  
1 hand pálad palm? x  
184 he/she iyǽ   1  
24 head olo   1  
142 heavy bugʔát   1, 63  
61 house báli   14  
61 house sapew   71  
194 how? word info paʔáno   29, 77  
57 husband bæbǽtæ      
182 I áko   1, 5  
193 if kud      
174 in, inside kísɨlɨd   46  
16 intestines tináʔi   1  
126 lake alung-asog      
114 leaf dáhon   1  
2 left walǽʔ   25, 68  
4 leg/foot bitís   23  
135 lightning kilat   1  
17 liver atay   1  
155 long word info malábɨg   92  
108 louse word info kosled   19  
54 man/male alíwas   31  
103 meat/flesh kɨsɨ́g   104  
129 moon búlan   1  
109 mosquito yámok   1, 90  
59 mother nána   1, 73  
30 mouth bebeʔ   1  
63 name ngáran   1  
158 narrow makítid   19  
179 near maʔisɨ́p   123  
25 neck liʔɨg   1  
68 needle dagɨ́m   1, 34  
163 new bédoʔ   1  
167 night kelép   20, 71  
205 Nine word info siyám   9  
195 no, not dínæ   118  
27 nose órong   1, 84  
27 nose úrong   1, 84  
162 old word info tarópot      
162 old word info maropóy   140  
162 old word info tamálʔam      
197 One word info teʔǽsæ   1?  
209 One Hundred word info sanggátos   4  
210 One Thousand word info sanglíbo   5  
190 other sérken      
160 painful, sick sakít   1  
53 person/human being taβo   1  
133 rain dáʔit   63  
102 rat balabew   1, 30  
149 red puláʔ   28, 31  
3 right toʔó   5, 25  
6 road/path aragyan   56  
115 root gamót   3  
65 rope lóbid   21  
112 rotten word info nanimáhoʔ      
112 rotten word info dunód      
125 salt asín   3  
121 sand barás   19  
124 sea kadagátan   25  
203 Seven word info pitó   1  
81 sharp matærǽm   1  
154 short word info mabɨgɨʔ      
19 shoulder abága   1  
161 shy, ashamed naʔóyæ      
202 Six word info anɨ́m   1  
12 skin pánit   2  
128 sky lángit   1  
152 small maʔisót   150  
152 small magamáy   29  
145 smoke word info asóʔ   2, 53  
106 snake manʔɨg   66  
110 spider damáng   70  
130 star bitoʔon   1  
79 stick/wood káyo   1  
120 stone báto   1  
105 tail íkog   1  
206 Ten word info napólo   5, 41  
178 that nɨ́dtæ      
62 thatch/roof ætæp   1  
187 they      
157 thick word info madámɨl   21  
156 thin word info masiráng      
177 this tikǽ   65  
183 thou ikæ   1  
199 Three word info tatló   1, 10  
134 thunder dagɨ́ʔɨb   2, 108  
41 to bite kádat   1  
137 to blow word info púyup   1, 44  
28 to breathe ginháwa   1, 70  
144 to burn word info sunóg   21  
91 to buy bakál   32  
38 to chew word info ósap   17, 18  
85 to choose píli   1  
172 to climb word info sáka   55  
7 to come dógok   61  
39 to cook word info daha      
196 to count ísip   79  
34 to cry dáyag   83  
78 to cut, hack word info otden      
75 to die, be dead pilósin   49  
90 to dig kotkot   13  
50 to dream démgo   21  
40 to drink omak   57  
37 to eat hæmængæn   58  
95 to fall word info nadágdag      
95 to fall word info ginlempes      
22 to fear gɨláng   96  
123 to flow ílig   71, 72  
101 to fly lupad   21  
86 to grow word info tobo   1  
44 to hear pamati   20  
171 to hide word info panágo   13  
72 to hit word info      
89 to hold word info kaptí   25  
69 to hunt word info pangayám   25  
74 to kill pilós   31  
20 to know, be knowledgeable maʔǽræm   145  
33 to laugh ágil   114  
49 to lie down word info iding   114  
76 to live, be alive buhíʔ   14, 74  
92 to open, uncover boksán   1  
92 to open, uncover abríhan      
84 to plant tanɨ́m   2  
93 to pound, beat word info tutuhín      
64 to say hambal   171  
77 to scratch word info pangálot      
46 to see nakítæ      
67 to sew word info tahíʔ   1  
70 to shoot word info pamanáʔ      
51 to sit guráng   138  
48 to sleep kitórod   1, 102  
29 to sniff, smell omót      
36 to spit dópræʔ   1, 36  
80 to split word info biʔalín   103  
88 to squeeze word info pɨgáʔin   1, 37  
71 to stab, pierce labuʔín      
52 to stand tinós   84  
73 to steal lupós      
73 to steal panákab      
42 to suck sɨpsɨp   1  
42 to suck ídɨp   90  
87 to swell word info banɨ́g      
9 to swim langóy   1  
21 to think pamínsar   64  
94 to throw word info balángin      
66 to tie up, fasten higti   1  
8 to turn word info likóʔ   21  
35 to vomit lóʔæd   44  
5 to walk lákaw   1  
83 to work word info óbra   102  
47 to yawn pangngóyʔab   19  
32 tongue dilaʔ   4  
31 tooth ærǽngkæb      
207 Twenty word info béinte   x  
198 Two word info darwǽ   1, 23  
138 warm word info maʔínit   23  
122 water word info sápaʔ   30  
185 we word info ikám      
185 we word info kítæ      
141 wet bæsǽ   1  
188 what? word info íræ      
188 what? word info miya   68  
170 when? word info sanʔó   10, 20  
181 where? word info ará      
148 white putíʔ   1  
189 who? word info sinʔó   14, 47  
159 wide mawáyang      
58 wife      
136 wind hángin   1  
100 wing pakpák   33  
55 woman/female binóhat   92  
127 woods/forest kalásan   1  
107 worm (earthworm) lógay      
169 year túʔig   25  
150 yellow      
186 you ikím      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: