https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Jiamao

Source/Author:  Liu (2008) 
Identifiers:  ISO-639-3:jio  Glottocode: jiam1236 
Notes:  Liu, Yuanchao 刘援朝. 2008. "Liyu Jiamaohua gaikuang 黎语加茂话概况." In Minzu Yuwen 民族语文, 2008(1).
 
Data Entry:  Typed By: Andrew Hsiu  Checked By: Andrew Hsiu 
Statistics: 
  • Total Data: 163
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Tai-Kadai:Hlaic:Jiamao 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand kɯ2 ma1      
2 left huəi4      
3 right mɯa5      
4 leg/foot hɔːk9      
5 to walk pai1      
6 road/path kɯ2 tin1      
7 to come mɯŋ4      
8 to turn word info van1      
9 to swim kɯ2 lɔn1      
10 dirty siat7      
11 dust huəi1      
12 skin na1      
13 back word info kɯ2 leu4      
14 belly lɯi4      
15 bone liək8      
16 intestines tin1 lɯi4      
17 liver ŋuən1      
18 breast ȵen5      
19 shoulder kɯ2 vet8      
20 to know, be knowledgeable min4 taːi2      
21 to think      
22 to fear tʰɔ4      
23 blood tʰuət8      
24 head kiːu1      
25 neck kɯ2 tsaŋ2      
26 hair word info tiəm1 kiːu1      
27 nose kɯ2 hɔːt9      
28 to breathe      
29 to sniff, smell      
30 mouth kɯ2 mɯəŋ4      
31 tooth saŋ1      
32 tongue lɔŋ1 tʰiːn4      
33 to laugh tsou1      
34 to cry      
35 to vomit ɔŋ1      
35 to vomit pʰi1      
36 to spit      
37 to eat tei5      
38 to chew word info      
39 to cook word info      
40 to drink ɔːk9      
41 to bite daːn1      
42 to suck tan1      
42 to suck tʰaːu5      
43 ear kɯ2 kɔ1      
44 to hear ŋei2      
45 eye kɯ2 tou1      
46 to see mai1 suəŋ5      
47 to yawn      
48 to sleep ŋɔ4      
49 to lie down word info ŋɔ4      
50 to dream      
51 to sit tsiəŋ1      
52 to stand suːn1      
53 person/human being tʰai1      
54 man/male pʰɯ1 tsə4      
55 woman/female mɯ2 taːu1      
56 child tʰiək8      
57 husband tʰa4      
58 wife naːu5      
59 mother maːi5      
60 father po5      
61 house      
62 thatch/roof      
63 name pʰe1      
64 to say hu1      
65 rope tɯi1      
66 to tie up, fasten      
67 to sew word info bɔk9      
67 to sew word info ȵɔːp9      
68 needle      
69 to hunt word info tuən2      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce      
72 to hit word info təp8      
73 to steal      
74 to kill tse2      
75 to die, be dead lɔːt9      
76 to live, be alive      
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info tʰaːn1      
79 stick/wood      
80 to split word info dua4      
81 sharp      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
90 to dig tau1      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info fat7      
94 to throw word info fit7      
95 to fall word info dɔːk9      
96 dog pou4      
97 bird nɔːk9      
98 egg tsum1      
99 feather hɔːŋ4      
100 wing pʰi5      
101 to fly fin4      
102 rat kɯ2 ken4      
103 meat/flesh kəːm1      
104 fat/grease      
105 tail lɯəŋ3 suət9      
106 snake buət9      
107 worm (earthworm) zɔːt8      
107 worm (earthworm) jɔːt8      
108 louse word info      
109 mosquito kɯ2 sak7      
110 spider tam1 tʰai4      
111 fish tʰou4      
112 rotten word info      
113 branch word info      
114 leaf pi4      
115 root tat7      
116 flower ŋɯa1      
117 fruit mɯat7      
118 grass kəːn4      
119 earth/soil kɯ2 len4      
120 stone siːn1      
121 sand kɯ2 dei1      
122 water word info naːm1      
123 to flow lɔːt7      
124 sea laːŋ1      
125 salt nɔːu4      
126 lake tʰa2      
127 woods/forest      
128 sky vɔːn1 vuəi1      
129 moon nuən1      
130 star tsap8 tsin5      
131 cloud word info pou1      
132 fog kɔːu4      
133 rain pɔŋ1      
134 thunder hu1 vuəi1      
135 lightning      
136 wind kɯ2 vɯat7      
137 to blow word info aːu1      
138 warm word info      
139 cold word info hɯai1      
140 dry word info tou4 kʰa1      
141 wet pəːn4      
142 heavy kʰɔːn1      
143 fire paːi1      
144 to burn word info tsei1      
145 smoke word info en4 tso1      
146 ash nɯa2 paːi1      
147 black sei1      
148 white kʰou1      
149 red tʰɯːu1      
150 yellow tsai4      
151 green laːk8      
152 small təːk8      
153 big lo1      
154 short word info tʰa1      
155 long word info tou4      
156 thin word info kai1      
157 thick word info nou1      
158 narrow viːn5      
159 wide vi4      
160 painful, sick      
161 shy, ashamed      
162 old word info tso1      
163 new ȵau1      
164 good maŋ1      
165 bad, evil ai1      
166 correct, true      
167 night kɯ2 sɔːp9      
168 day vɔːn1      
169 year ma1      
170 when? word info      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at su1      
174 in, inside      
175 above      
176 below      
177 this nɛ5      
178 that kɛ4      
178 that mɔ5      
179 near la1      
180 far laːi1      
181 where? word info laːi4      
182 I kau1      
183 thou məi1      
184 he/she nei5      
185 we word info      
186 you sau1      
187 they mou5      
188 what? word info      
189 who? word info      
190 other      
191 all kɔm1 kai1      
192 and bɛ1      
193 if na1      
194 how? word info leŋ4 laːi4      
195 no, not ŋɔ1      
196 to count kʰa4      
197 One word info kɯ2      
197 One word info tsɯ5      
198 Two word info tʰiau4      
199 Three word info taːu3      
200 Four word info tiəu1      
201 Five word info pu4      
202 Six word info nəm4      
203 Seven word info dau1      
204 Eight word info ku1      
205 Nine word info fə1      
206 Ten word info puət9      
206 Ten word info kɯ2 pɔŋ4      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: