https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Jiamao (Lingshui)

Source/Author:  Huang (2011) 
Identifiers:  ISO-639-3:jio  Glottocode: jiam1236 
Notes:  Huang, Quan 黄权. 2011. Chinese-Hlai dictionary (Sai dialect) [汉黎字典(赛方言)]. Kunming: Yunnan People's Press 云南民族出版社.

This is the previously undocumented Jiamao dialect of Lingshui County, rather than the previously documented Jiamao dialect of Jiamao Township, Baoting County in Hainan.

Note that there are many nominal prefixes such as kɯ³³.
 
Data Entry:  Typed By: Andrew Hsiu  Checked By: Andrew Hsiu 
Statistics: 
  • Total Data: 170
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Tai-Kadai:Hlaic:Jiamao 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand kɯ33 ma51      
2 left ʔai31 həːi11      
3 right ʔai31 pok22      
4 leg/foot hɔːk31      
5 to walk pai51      
6 road/path kɯ33 tin51      
7 to come məŋ11      
8 to turn word info tsaːm11      
9 to swim pɔi33      
10 dirty tsʰiak55      
11 dust kɯ33 poŋ33      
12 skin na51      
13 back word info      
14 belly lɯi33      
15 bone liək22      
16 intestines      
17 liver ŋəːn51      
18 breast nen33      
19 shoulder      
20 to know, be knowledgeable həːm31 tei11      
21 to think tsʰɔːn33      
22 to fear ʔɔːi51      
23 blood tʰəːt22      
24 head kɯ33 kiːu51      
25 neck kɯ33 tsaːŋ31      
26 hair word info hɔːŋ33      
27 nose kɯ33 hɔːt31      
28 to breathe      
29 to sniff, smell hɔːi33      
30 mouth kɯ33 muəŋ11      
31 tooth tsʰaŋ51      
32 tongue tʰiːn33      
33 to laugh tsu33      
34 to cry ŋaːi51      
35 to vomit ʔɔŋ51      
36 to spit      
37 to eat tei33      
38 to chew word info tsʰɯa33      
39 to cook word info tsʰaːu51      
40 to drink ʔɔːk51      
40 to drink ʔɔːk31      
41 to bite daːn51      
42 to suck tsut55      
43 ear kɯ33 ko51      
44 to hear ŋei31      
45 eye kɯ33 tou51      
46 to see tsʰoŋ33      
47 to yawn      
48 to sleep ŋo31      
49 to lie down word info ŋo31      
50 to dream kɯ33 pɔːn51      
51 to sit tsiəŋ51      
52 to stand ŋɔ33      
53 person/human being ɬaːi33      
54 man/male bɯ51 tsəː33      
55 woman/female bɯ51 hɔːm33      
56 child kɯ33 lat55      
57 husband tʰa33      
58 wife naːu33      
59 mother mei33      
60 father pou33      
61 house tʰɯ33      
62 thatch/roof      
63 name pʰɯ51      
64 to say hu51      
65 rope tɯi51      
66 to tie up, fasten      
67 to sew word info zɔːp31      
68 needle kəːt22      
69 to hunt word info nɯːu11      
70 to shoot word info niː51      
71 to stab, pierce      
72 to hit word info piː33      
73 to steal tsaːk31      
74 to kill tse31      
75 to die, be dead lɔːt31      
76 to live, be alive tʰaːu11      
77 to scratch word info ləːm51      
78 to cut, hack word info pʰat55      
79 stick/wood      
80 to split word info zei51      
81 sharp tsiːm33      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info tɔk31      
87 to swell word info pʰum11      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
90 to dig tau51      
91 to buy taːt31      
91 to buy tat55      
92 to open, uncover ʔou51      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info      
95 to fall word info dɔːk31      
96 dog pou11      
97 bird nɔːk31      
98 egg tsum51      
99 feather hɔːŋ33      
100 wing pʰi33      
101 to fly fiːn33      
102 rat      
103 meat/flesh kəːm51      
104 fat/grease kuːi51      
105 tail tsʰɔːt31      
106 snake bəːt31      
107 worm (earthworm) kɯ33 lau51      
108 louse word info tau51      
109 mosquito kɯ33 tsʰak55      
110 spider tap31 taːi33      
111 fish ɬou11      
112 rotten word info pak22      
113 branch word info      
114 leaf piːʔ55      
115 root tat55      
116 flower ŋɯa51      
117 fruit mɯat55      
118 grass kəːn31      
119 earth/soil kɯ33 leːn31      
120 stone tsʰiːn51      
121 sand kɯ33 dɔːi51      
122 water word info naːm51      
123 to flow      
124 sea      
125 salt nəːu51      
126 lake      
127 woods/forest ŋɔːn33      
128 sky vɔːi51      
129 moon nəːn51      
130 star tap31 tsin33      
131 cloud word info pou51      
132 fog hɯan11 kəːu33      
133 rain pɔŋ51      
134 thunder vɔːi51 ʔiu51      
135 lightning lip55      
136 wind kɯ33 vɯat55      
137 to blow word info ʔaːu51      
138 warm word info tʰɔːm33      
139 cold word info tsʰem51      
140 dry word info kʰa51      
141 wet pəːn11      
142 heavy      
143 fire pai51      
144 to burn word info tsei51      
145 smoke word info hɯan11      
146 ash      
147 black tsʰei51      
148 white kʰou51      
149 red haːŋ51      
150 yellow      
151 green kʰeːu51      
152 small təːk31      
153 big lo51      
154 short word info tʰa51      
155 long word info tou11      
156 thin word info zəːp22      
157 thick word info lo51      
158 narrow      
159 wide viː11      
160 painful, sick taːk31      
161 shy, ashamed ʔai51həːi51      
162 old word info tso51      
163 new niau51      
164 good maŋ51      
165 bad, evil ʔai51      
166 correct, true tʰet55      
167 night tsʰɔːp31      
168 day vɔːn51      
169 year ma51      
170 when? word info      
171 to hide word info miət22      
172 to climb word info      
173 at tɔk31      
174 in, inside kɯ33 u33      
175 above      
176 below      
177 this ne33      
178 that      
179 near la51      
180 far lai51      
181 where? word info      
182 I kau51      
183 thou mai51      
184 he/she nei33      
185 we word info ʔau51      
186 you      
187 they      
188 what? word info paːi51      
189 who? word info kaːi33      
190 other      
191 all      
192 and be51      
193 if      
194 how? word info      
195 no, not be33      
196 to count      
197 One word info kɯ33      
198 Two word info tʰiau11      
199 Three word info taːu51      
200 Four word info tiəu51      
201 Five word info pu33      
202 Six word info nəm11      
203 Seven word info dau51      
204 Eight word info ku51      
205 Nine word info pʰə51      
206 Ten word info pɔːt31      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info kɯ33 kɯːn51      
210 One Thousand word info kɯ33 laŋ51      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: