https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Wehea (Wahau)

Source/Author:  DeAndré A. Espree-Conaway (2020) 
Identifiers:  ISO-639-3:mxd  Glottocode: moda1244 
Notes:  From my original fieldwork in 2020. A language variety of Modang (ISO 639-3: [mxd] ; Glottocode: moda1244). However, it is likely unintelligible with most other Modang varieties (Espree-Conaway 2022). 
Data Entry:  Typed By: DeAndré A. Espree-Conaway  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:North Borneo:North Sarawakan:Kayan-Kenyah:Kayanic:Modang  
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 7 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand guɛʔ      
2 left luɛʔ      
3 right nəʔa      
4 leg/foot tɛs      
5 to walk əmnjæ      
6 road/path læ̃n      
7 to come hai      
8 to turn word info mɔɛ      
9 to swim ənʤɔk      
10 dirty məlah      
11 dust əwa      
12 skin las      
13 back word info ləʔɪp      
14 belly      
15 bone tɬɔaŋ      
16 intestines kəʤɪt      
17 liver tçuʔ      
18 breast mɛbaŋ      
18 breast məɛ      
18 breast wɛʔ      
19 shoulder ləʔɪp      
20 to know, be knowledgeable tẽŋ      
21 to think ŋəlnəŋ      
21 to think nəmwak      
22 to fear kut      
23 blood lahaʔ      
24 head duk      
25 neck kəlnan      
26 hair word info wɔk      
27 nose guaŋluŋ      
28 to breathe ŋaɲɛn      
29 to sniff, smell buʔ      
30 mouth guaŋwaʔ      
31 tooth kuwa      
32 tongue tlæʔ      
33 to laugh kɔlɔʔ      
34 to cry nəŋɛs      
35 to vomit əntuwə      
36 to spit nətplaʔ      
37 to eat huʔ      
38 to chew word info nəʔaɛ      
39 to cook word info məŋjɛk      
40 to drink mək      
41 to bite əntəp      
42 to suck ŋəsɪp      
43 ear kəliŋɪn      
44 to hear ŋəʤiŋ      
45 eye əmtæ̃n      
46 to see ənliʔ      
47 to yawn ŋuwə      
48 to sleep ənduk      
49 to lie down word info ŋəlɛʔ      
50 to dream ʤəːlap      
51 to sit ŋɔk      
52 to stand nəkʤaŋ      
53 person/human being səwən      
54 man/male ləkai      
55 woman/female lədɔ      
56 child ɲæ̃ksɔ      
57 husband səguən      
58 wife səguən      
59 mother jəij      
60 father mæ̃ʔ      
61 house əmsə      
62 thatch/roof səpjɛ      
63 name ŋəlan      
64 to say ənsjə      
65 rope tlɔn      
66 to tie up, fasten ənʤət      
67 to sew word info nəhut      
68 needle slai      
69 to hunt word info səlat      
70 to shoot word info əmnã      
71 to stab, pierce əntɔh      
72 to hit word info əmwɔk      
72 to hit word info ənkut      
73 to steal kɛa      
74 to kill taj      
75 to die, be dead luwas      
76 to live, be alive bəlɔm      
77 to scratch word info ŋəʤɛb      
78 to cut, hack word info ntaʔ      
79 stick/wood həʤuŋ tree    
79 stick/wood kəʤə wood    
80 to split word info əmtãk      
81 sharp əmtãk      
82 dull, blunt amnəŋʔat      
82 dull, blunt pəʔ      
83 to work word info naʔhuʔ      
84 to plant nuwən      
85 to choose nlɪʔ      
86 to grow word info bəlɔm      
87 to swell word info pluŋ      
88 to squeeze word info əmsɪt      
89 to hold word info əmgaŋ      
89 to hold word info əmkam      
90 to dig əmkɛjət      
91 to buy ənliə      
92 to open, uncover əmbə      
93 to pound, beat word info ənnaŋ      
94 to throw word info ənʃələ      
95 to fall word info dupheaʔ      
96 dog tluŋ      
97 bird mnuk      
98 egg tlɔh      
99 feather blun      
100 wing kəpɪt      
101 to fly mlɛaŋ      
102 rat əwɛa      
103 meat/flesh sɛn      
104 fat/grease lənɪp      
105 tail kɪh      
106 snake pək      
107 worm (earthworm) kəslaŋ      
108 louse word info tək      
109 mosquito ləmuk      
110 spider ʤəʤut      
110 spider səlgwaʔ      
111 fish tuk      
112 rotten word info məhə      
113 branch word info sənjæt      
113 branch word info stan      
114 leaf htɪn      
115 root wəkæt      
116 flower sleəp      
117 fruit guaʔ      
118 grass laː      
119 earth/soil nnaʔ      
120 stone wəta      
121 sand nɛhas      
122 water word info hŋuj      
123 to flow nul      
124 sea lɛawut      
125 salt həʤəʔ      
126 lake kuŋ      
127 woods/forest las      
127 woods/forest kəduŋlas      
128 sky ləŋɪt      
129 moon luwən      
130 star kəlwiŋ      
130 star tuntəʔ      
131 cloud word info həwun      
132 fog bop      
133 rain ʃjɪn      
134 thunder glaɛ      
135 lightning ʔnɔŋ      
136 wind wɛhɛə      
137 to blow word info nəp      
138 warm word info ŋəhmaj      
139 cold word info blaʔ      
139 cold word info məlsiŋ      
140 dry word info kəhəwaŋ      
141 wet kəsak      
142 heavy bəhat      
143 fire əpɔj      
144 to burn word info əntuŋ      
145 smoke word info sɔn      
146 ash əwa      
147 black mədəm      
148 white məkluŋ      
149 red məlhɛaŋ      
150 yellow məŋʃə      
151 green məŋhɔmɔn      
152 small məŋmuk      
153 big pwən      
154 short word info mdjaʔ      
155 long word info kəja      
156 thin word info məŋpɪs      
157 thick word info təmaŋ      
158 narrow dan      
159 wide blɛaŋ      
160 painful, sick plas      
161 shy, ashamed səʔɛ      
162 old word info bəas      
163 new məhliŋ      
164 good kas      
165 bad, evil ak      
166 correct, true hjuʔ      
167 night madəm      
168 day dɛã      
169 year təʔɔn      
170 when? word info nəma      
171 to hide word info əŋkə      
172 to climb word info nəkɛt      
173 at      
174 in, inside lamaj      
175 above sun      
176 below mkuŋ      
177 this ne      
178 that tui      
179 near ʤaʔan      
180 far dluʔ      
181 where? word info təma      
182 I kuj      
183 thou tɛəm      
183 thou ki      
183 thou ke      
184 he/she si      
184 he/she əh      
185 we word info təm      
186 you sla      
186 you tɪəm      
187 they sah      
188 what? word info kɔnan      
189 who? word info hɛʔ      
190 other əlap      
191 all tabuaŋ      
192 and wan      
193 if dɛa      
194 how? word info jɪtmaː      
195 no, not am      
195 no, not əlap      
196 to count ŋətuŋ      
197 One word info ʃja      
197 One word info səʔ      
198 Two word info ləgəʔ      
199 Three word info tla      
200 Four word info pat      
201 Five word info mək      
202 Six word info nam      
203 Seven word info ʤuʔ      
204 Eight word info ʤəʔ      
205 Nine word info səptjɪn      
206 Ten word info swaŋ      
206 Ten word info suwaŋ      
207 Twenty word info ŋgə pluʔ      
208 Fifty word info mək pluʔ      
209 One Hundred word info mtus      
210 One Thousand word info sjaʤɪmlan      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: