https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Modang

Source/Author:  Antonio Guerreiro 
Identifiers:  ISO-639-3:mxd  Glottocode: moda1244 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Debasish Roy  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:North Borneo:North Sarawakan:Kayan-Kenyah:Kayanic:Modang 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand gwɛ   25  
2 left luy   86  
3 right mə'a      
4 leg/foot rɛs      
5 to walk əmnɛa      
6 road/path lah   1  
7 to come hay   1?  
8 to turn word info mdo'      
9 to swim ənjo'   20  
10 dirty məlmah      
11 dust nyɛ      
12 skin laés   20  
13 back word info kəjun məl      
14 belly soh   25  
15 bone tuang   1  
15 bone tluang   1  
16 intestines wət kuən      
17 liver hətaɛ   1  
18 breast wi'   24  
19 shoulder lə'ip   18  
20 to know, be knowledgeable ptɛng   24  
21 to think nəmuak      
22 to fear pkut   1  
23 blood lə'a   1?  
24 head du'   1?  
25 neck kəlnan      
26 hair word info wok   1  
27 nose guang lung   1  
28 to breathe ngəs ngiang   23  
29 to sniff, smell mbu   25, 21  
30 mouth guang wa'   1?  
31 tooth kwə   70  
32 tongue tla'   4?  
33 to laugh kəlo'   24  
34 to cry nəngɛs   1  
35 to vomit əntua'   1  
36 to spit nəploa'      
37 to eat mun   17  
37 to eat hu'      
38 to chew word info əmpa' [cp 84]    
39 to cook word info məngsɛak   19  
40 to drink mək      
41 to bite əntəp   1?  
42 to suck ənjik      
43 ear kəlnyə|n   1  
44 to hear ngəhjing   13  
45 eye mta|n   1  
46 to see ənli'      
47 to yawn nguə   7  
48 to sleep əndu'   1?  
49 to lie down word info ngəla'      
50 to dream əmpi|n   1?  
51 to sit ngo   30  
52 to stand nəkjang   18  
53 person/human being səwʊn      
54 man/male ləkaɛ   2  
55 woman/female lədoh   15  
56 child nɛək   1  
57 husband səgwən   2?  
58 wife səgwən   1  
59 mother nyə|n [ref] / y?E(ad) 1  
60 father mà|n [ref] / m?@(ad) 1  
61 house msow      
61 house min   13  
62 thatch/roof səpɛa   15  
63 name ngəlan   1  
64 to say ənsiə      
65 rope təlon   1  
65 rope tləɛ   1  
66 to tie up, fasten ngəpas      
67 to sew word info nəhut   24  
68 needle selay      
69 to hunt word info lɛng tlung   24  
70 to shoot word info mənah   1  
71 to stab, pierce əntoh      
72 to hit word info əntong      
73 to steal əngkɛa [cp 5,102,168,175] 1  
74 to kill mətaɛ   2  
75 to die, be dead ləwas   13  
76 to live, be alive blom   11  
77 to scratch word info ngəjəb      
78 to cut, hack word info əndung      
79 stick/wood kəjə   1  
80 to split word info ənta'   19  
81 sharp nə'at   30  
82 dull, blunt kə'ok      
83 to work word info na'hu'      
84 to plant əndam [cp 38] 2?  
85 to choose ngəli'   1  
86 to grow word info bu'   1  
87 to swell word info plung      
88 to squeeze word info ngəpis   28  
89 to hold word info əngkam   1  
90 to dig ənkiɛt   19  
91 to buy ənliə      
92 to open, uncover əmbə      
93 to pound, beat word info əmpə   5?  
94 to throw word info ənsiəl   21  
95 to fall word info tə'ɛak   27  
96 dog tlung      
97 bird mnuk   1  
98 egg tloh   1  
99 feather blu|n   1  
100 wing kəpit   46  
101 to fly mléang   19  
102 rat əwɛa [cp. 5,73,168,175]    
103 meat/flesh sɛ|n   1  
104 fat/grease ləni'   24?  
105 tail kih   1?  
106 snake pə'   1?  
107 worm (earthworm) kəslang   18  
108 louse word info   1?  
109 mosquito ləmuk   1  
110 spider səlguak      
111 fish tuk   15  
112 rotten word info mləm food 25  
112 rotten word info mbu tup smell 52  
113 branch word info      
114 leaf hətin      
114 leaf sung   19  
115 root wəkɛat   2  
115 root akai kayu   2  
116 flower sliəp      
117 fruit guak   1  
118 grass laa      
119 earth/soil mna'   1  
120 stone wətà [cp 146,199] 1?  
121 sand bəlngin   20  
122 water word info hanguy   12  
123 to flow əmnul   20  
124 sea lwaut   6  
125 salt həjə'      
126 lake pkung      
127 woods/forest las   1  
128 sky ləngɛt   1  
129 moon wəllun   1  
130 star tuntə'      
131 cloud word info bo' həwun   1  
132 fog məng bop      
133 rain siən   1?  
134 thunder dlay   31  
135 lightning nong      
136 wind wəhɛə [&<+baRiuS]    
137 to blow word info nəp   1?  
138 warm word info əmnas   1  
139 cold word info bla'      
140 dry word info kəhwang   22?  
141 wet wəsà'   1  
142 heavy bəhat   1  
143 fire əpoɛ   1  
144 to burn word info əntung   19  
145 smoke word info so|n   19  
146 ash əwa [cp 120, 199] 1  
147 black məldung   19  
148 white məklung      
149 red məlhɛang      
150 yellow məngsɛa   35  
151 green mənghom   27  
152 small so'   20  
153 big pwun      
154 short word info əmdya'      
155 long word info kəjah   25  
156 thin word info pis   1  
157 thick word info təmang   20  
158 narrow mə'muk      
159 wide bléang   13  
160 painful, sick plas   22  
160 painful, sick lɛng'ak      
161 shy, ashamed sə'ɛh   14  
162 old word info bə'as   19  
162 old word info nə'      
163 new məhling      
164 good kas   28  
165 bad, evil ak   28  
166 correct, true ə      
167 night maɛdəm   20?  
168 day dɛa [5,73,102,168,175]    
169 year tə'on   1  
170 when? word info nəma   9  
171 to hide word info əngkə      
172 to climb word info bɛa      
173 at la   2  
174 in, inside lamaɛ      
175 above tŭ|bɛa   2?  
176 below tŭtya'      
177 this   1  
178 that tu|y   16  
179 near jə'an      
180 far dlu'      
181 where? word info təmaw   14  
181 where? word info təmà   14  
182 I kuy   1  
182 I ku   1  
183 thou ky'   1  
184 he/she sih   10  
185 we word info tam   71  
185 we word info may   2  
186 you tium tabuang      
187 they sah   1?  
188 what? word info nən   2  
189 who? word info hɛ'   1  
190 other əlap   11  
191 all tabuang      
192 and wan      
193 if bang   20  
194 how? word info yitmaw      
195 no, not am      
196 to count ənsə      
197 One word info siah   1?  
198 Two word info ləgə'      
199 Three word info ətla [cp 120, 146] 1  
200 Four word info paét   1  
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: