https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Sakao (Port-Olry)

Source/Author:  Jacques Guy 
Identifiers:  ISO-639-3:sku  Glottocode: saka1289 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Debasish Roy  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:East Santo:North 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 6 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
67 to sew word info      
68 needle      
93 to pound, beat word info      
177 this      
178 that      
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
1 hand ɔlklɛ-ɣ   55  
1 hand ɔlkla-n   55  
1 hand [ɒ]wɒlk-   55  
2 left jɛnar   2  
3 right jɛr   54  
4 leg/foot ule-ɣ   37  
4 leg/foot ule-n   37  
4 leg/foot ule-   37  
5 to walk jaljal   10  
6 road/path [a]hal   1  
7 to come lam   1, 25  
8 to turn word info rjø   125  
9 to swim ɣɛr   5  
10 dirty lœhœr   19  
11 dust [a]taŋtaŋ   45  
12 skin [œ]lɨky-ɣ      
12 skin [œ]lœkœ-n      
12 skin [œ]lyk-      
13 back word info [œ]βly-ɣ   76  
13 back word info [œ]βlœ-n [œ]βyl-   76  
14 belly [œ]ðɨŋœ-ɣ   60  
14 belly [ɒ]ðɨŋɒ-n   60  
14 belly [œ]ðœŋ-   60  
15 bone akry-ɣ   27  
15 bone akrœ-n   27  
15 bone akyr-   27  
18 breast [ɛ]ssi   1  
19 shoulder [ɒ]ðɒlβarkɛ   54  
19 shoulder [ɒ]βɒtɔlklɛ-ɣ   76  
20 to know, be knowledgeable ɣœðhɛri   76  
22 to fear kɛðkɛð   24  
23 blood [ɛ]nɛ-ɣ   1  
23 blood [ɛ]nɛ-n   1  
23 blood [ɛ]nɛ-   1  
24 head [œ]βðy-ɣ   9  
24 head [œ]βðœ-n   9  
24 head [œ]βyð-   9  
25 neck [œ]rlœ-ɣ   42  
25 neck [ɔ]rlɔ-n   42  
25 neck [œ]rœl-   42  
26 hair word info uly-ɣ   31  
26 hair word info ulœ-n   31  
26 hair word info [n]øl-   31  
27 nose [ɛ]ðɛlhy-ɣ   1, 49  
27 nose [ɛ]ðelhœ-n   1, 49  
28 to breathe naryŋ   12  
29 to sniff, smell mmɨhy   65  
30 mouth [œ]sɨŋœ-ɣ   55  
30 mouth [ɔ]sɨŋɔ-n   55  
30 mouth [œ]sœŋ-   55  
31 tooth [œ]ry-ɣ   18  
31 tooth [œ]rœ-n   18  
31 tooth [œ]ry-   18  
32 tongue [œ]nœ-ɣ   7  
32 tongue [ɒ]nɒ-n [œ]nœ-   7  
33 to laugh wyr   13  
34 to cry ŋɒr   5  
34 to cry   32  
35 to vomit lu   8  
38 to chew word info sɒm   21  
39 to cook word info kœɛ      
40 to drink sym   52  
41 to bite wuryð   54  
42 to suck mœk   61  
43 ear [œ]βrœ-ɣ   16  
43 ear [ɔ]βrɔ-n   16  
43 ear [ɒ]βɒr-   16  
44 to hear rɔɣ   1  
45 eye mðɛ-ɣ   1  
45 eye mða-n   1  
45 eye [ɒ]nɒð-   1  
46 to see ɣœð   1  
47 to yawn wijaɣ      
48 to sleep ŋɔr   63  
49 to lie down word info ŋɔrsu   61  
50 to dream wɔswɔs      
51 to sit rɔsu   123  
52 to stand marjɛ   66  
53 person/human being aðœŋœn   54  
54 man/male [a][w]arl   92  
55 woman/female [a][w]akœr   82  
56 child walðy-ɣ   49  
56 child walðœ-n   49  
56 child alð-   49  
58 wife wakœr   61  
59 mother ðjœ-ɣ   1  
59 mother ðjɒ-n   1  
59 mother [œ]ðjœ-   1  
60 father ðɛnɛ-ɣ   1  
60 father ðana-n   1  
61 house [ɔ]lɔm   53  
63 name [a][w]ase-ɣ   1, 18  
63 name [a][w]ase-n   1, 18  
63 name [a][w]as-   1, 18  
65 rope [ɛ]wɛ   25  
66 to tie up, fasten li   1, 39  
70 to shoot word info sɔn      
71 to stab, pierce sy   1, 8  
72 to hit word info rɒs      
73 to steal kysø   50  
73 to steal kɛsø   50  
74 to kill jil sœβ      
75 to die, be dead nɛð   1  
76 to live, be alive   58  
77 to scratch word info kœrœð   44  
78 to cut, hack word info to   1  
79 stick/wood [a]mas   24  
80 to split word info sar      
82 dull, blunt βytβyt   15  
82 dull, blunt βylβyl   1  
83 to work word info jøm   1  
84 to plant te   2  
85 to choose ri   1?  
86 to grow word info lu   19  
87 to swell word info sœɣ   15  
88 to squeeze word info jir   16  
89 to hold word info teryr   35?  
91 to buy wœl   1  
92 to open, uncover wu   1  
94 to throw word info pɨtjø      
95 to fall word info ʀer      
97 bird [ɛ]nɛs   24  
98 egg atɨly-ɣ   1  
98 egg atœlœ-n   1  
98 egg atœl-   1  
100 wing aβyljɛ-ɣ   38  
100 wing aβylja-n   38  
100 wing aβyl-   38  
101 to fly hɔl   31  
102 rat [n]oɔ   18  
103 meat/flesh [a]sasky-ɣ      
103 meat/flesh [a]sask-      
103 meat/flesh [a]saskœ-n      
104 fat/grease [œ]rø-   44  
105 tail ɔlœ-ɣ   64  
105 tail ɔlɒ-n   64  
105 tail [ɒ]wɒl-   64  
106 snake [ɔ]jo      
107 worm (earthworm) [ɛ]sɨlɛt   1, 8  
108 louse word info [n]øð   1  
109 mosquito [œ]sœk   46  
110 spider [a]ðal   1?  
110 spider [a]βar   31  
113 branch word info [ɒ]βɒŋ-   22?  
113 branch word info [a]βɨŋa-n   22?  
114 leaf [ɛ]rɛ-   1  
114 leaf [ɛ]rɛ-n   1  
115 root [n]ar-   2  
115 root arø-n   2  
116 flower [n]ør-   35  
116 flower [n]øra-n   35  
117 fruit [a][w]an-   1, 26  
117 fruit [a][w]any-   1, 26  
118 grass [œ]mœs   51  
119 earth/soil [ɒ]lɒð   11, 75  
120 stone [ɛ]jɛð   1  
121 sand [n]ɔn   1  
122 water word info [ɔ]ro   1  
123 to flow ɣɛl   66  
124 sea [ɛ]ðɛ   1  
125 salt [ɛ]ðehal      
126 lake [ɔ]roðyr      
127 woods/forest uwyð   7  
129 moon [aðði]   6  
130 star [n]eð   1  
131 cloud word info [a]ðalan   3, 36  
132 fog [œ]mœɣœɛ   3, 32  
133 rain [ɔ]tɔɣ   49  
134 thunder aðði βar   15  
135 lightning [œ]pœl   26, 70  
136 wind [ɒ]hɒr   55?  
137 to blow word info hɒr   26  
137 to blow word info hy   62  
138 warm word info jɛrttɔβ      
139 cold word info kkœrœr   107  
140 dry word info ɣœr   29  
140 dry word info rak   1, 85  
141 wet kala      
142 heavy βɨŋœn   34  
144 to burn word info hyl   4  
145 smoke word info pɨljo   2, 75  
146 ash [n]œɛ      
147 black wyr   29  
148 white woɣ   13  
149 red kar   53  
150 yellow nɛlja      
151 green jɒs   42?  
152 small kkri   2  
153 big βriβ      
154 short word info ppe   9  
155 long word info pɛrɛ   16  
156 thin word info ððɨŋe      
157 thick word info nyβ      
158 narrow kkri   22?  
160 painful, sick wwɛ      
160 painful, sick sɨβɒð      
164 good βcɣβcɣ      
165 bad, evil hɛð   1  
166 correct, true nɒttu      
167 night [ɔ]por   1  
168 day [ɛ]rɛn   6  
169 year ina      
170 when? word info laŋ   56  
170 when? word info malaŋ   56?  
172 to climb word info rɣð      
173 at l-   20  
173 at ly-ɣ   20  
173 at lœ-n   20  
174 in, inside l-   1  
174 in, inside ly-ɣ   1  
174 in, inside lœ-n   1  
175 above l-[ɒ]βɒr-   2?  
175 above l-[ɒ]βrɒ-n   2?  
176 below nnat-   9  
176 below nnatɛ-ɣ   9  
176 below nnata-n   9  
179 near ppe   68?  
180 far pɛrɛ      
181 where? word info      
182 I jœn   1, 21, 22  
183 thou i   1  
184 he/she ni   1, 6  
185 we word info jœr   1  
185 we word info ɣam   2  
186 you ɣe   44  
187 they jør   1, 69  
188 what? word info [a]ja   1  
189 who? word info hi   1  
190 other pɛl      
191 all ɨre-p      
192 and ɣɛ   1  
193 if we   3?  
194 how? word info ðeme      
197 One word info te tɨkyn   14  
199 Three word info ðœl   1  
200 Four word info i|jɛð   1, 65  
161 shy, ashamed sɒkɒl 'don't want'    
36 to spit kɔrsym < *kaʀat 'bite' + *musi (metathesized?) 14, 82, 97, 99  
99 feather uly-ɣ =hair 1  
99 feather ulœ-n =hair 1  
99 feather [n]øl- =hair 1  
57 husband warl =man 74  
159 wide βriβ big    
171 to hide word info rottɔɣɔn future, past    
104 fat/grease [œ]rø-n His grease 44  
21 to think rɛm intr. 13  
37 to eat yɛn intr. 1  
64 to say war intr. 30  
90 to dig ɣel intr. 1  
62 thatch/roof [ɛ]rɛtalo lit. 'atalo leaves'    
69 to hunt word info sar [œ]pœs lit. 'to spread the dogs' 30  
69 to hunt word info kœl lit. 'to spread the dogs'    
128 sky [ɒ]βɒraðði lit. above the moon 85  
143 fire [a]kar lit. the red 41  
103 meat/flesh ɔnɛð lit. what is dead    
96 dog [ɛ]rɛwyr litt. "whites man's hermaphrodite pig"    
104 fat/grease [œ]rø-ɣ My grease 44  
196 to count jɛtjɛt no / not (verb prefix)    
111 fish [ɛ]nɛs same as 'bird' 53  
30 mouth ijɛ-ɣ ija-n ijɛ- this is a singular paradigm    
81 sharp ɣen to eat 14  
21 to think rœm tr. 13  
37 to eat yœn tr. 1  
64 to say wɒr tr. 30  
90 to dig ɣœl tr. 1  
195 no, not œhœn verb    
195 no, not jaβ verb    
162 old word info βɒtwari [=reticent]    
112 rotten word info βœn [=stink] 52, 109  
16 intestines [ɔ]kɔðɨŋœ-ɣ [cf. belly] 1, 57  
163 new ɣaraβ [honourable man, now used for women too] 9  
17 liver [ɛ]pɛkar [kar= 'red'] 7, 35  
198 Two word info ru [one only] 1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: