https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Sakao (Port-Olry)

Source/Author:  Jacques Guy 
Identifiers:  ISO-639-3:sku  Glottocode: saka1289 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Debasish Roy  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:East Santo:North 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 6 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above l-[ɒ]βɒr-   2?  
175 above l-[ɒ]βrɒ-n   2?  
191 all ɨre-p      
192 and ɣɛ   1  
146 ash [n]œɛ      
173 at l-   20  
173 at ly-ɣ   20  
173 at lœ-n   20  
13 back word info [œ]βly-ɣ   76  
13 back word info [œ]βlœ-n [œ]βyl-   76  
165 bad, evil hɛð   1  
14 belly [œ]ðɨŋœ-ɣ   60  
14 belly [ɒ]ðɨŋɒ-n   60  
14 belly [œ]ðœŋ-   60  
176 below nnat-   9  
176 below nnatɛ-ɣ   9  
176 below nnata-n   9  
153 big βriβ      
97 bird [ɛ]nɛs   24  
147 black wyr   29  
23 blood [ɛ]nɛ-ɣ   1  
23 blood [ɛ]nɛ-n   1  
23 blood [ɛ]nɛ-   1  
15 bone akry-ɣ   27  
15 bone akrœ-n   27  
15 bone akyr-   27  
113 branch word info [ɒ]βɒŋ-   22?  
113 branch word info [a]βɨŋa-n   22?  
18 breast [ɛ]ssi   1  
56 child walðy-ɣ   49  
56 child walðœ-n   49  
56 child alð-   49  
131 cloud word info [a]ðalan   3, 36  
139 cold word info kkœrœr   107  
166 correct, true nɒttu      
168 day [ɛ]rɛn   6  
10 dirty lœhœr   19  
96 dog [ɛ]rɛwyr litt. "whites man's hermaphrodite pig"    
140 dry word info ɣœr   29  
140 dry word info rak   1, 85  
82 dull, blunt βytβyt   15  
82 dull, blunt βylβyl   1  
11 dust [a]taŋtaŋ   45  
43 ear [œ]βrœ-ɣ   16  
43 ear [ɔ]βrɔ-n   16  
43 ear [ɒ]βɒr-   16  
119 earth/soil [ɒ]lɒð   11, 75  
98 egg atɨly-ɣ   1  
98 egg atœlœ-n   1  
98 egg atœl-   1  
204 Eight word info      
45 eye mðɛ-ɣ   1  
45 eye mða-n   1  
45 eye [ɒ]nɒð-   1  
180 far pɛrɛ      
104 fat/grease [œ]rø-ɣ My grease 44  
104 fat/grease [œ]rø-n His grease 44  
104 fat/grease [œ]rø-   44  
60 father ðɛnɛ-ɣ   1  
60 father ðana-n   1  
99 feather uly-ɣ =hair 1  
99 feather ulœ-n =hair 1  
99 feather [n]øl- =hair 1  
208 Fifty word info      
143 fire [a]kar lit. the red 41  
111 fish [ɛ]nɛs same as 'bird' 53  
201 Five word info      
116 flower [n]ør-   35  
116 flower [n]øra-n   35  
132 fog [œ]mœɣœɛ   3, 32  
200 Four word info i|jɛð   1, 65  
117 fruit [a][w]an-   1, 26  
117 fruit [a][w]any-   1, 26  
164 good βcɣβcɣ      
118 grass [œ]mœs   51  
151 green jɒs   42?  
26 hair word info uly-ɣ   31  
26 hair word info ulœ-n   31  
26 hair word info [n]øl-   31  
1 hand ɔlklɛ-ɣ   55  
1 hand ɔlkla-n   55  
1 hand [ɒ]wɒlk-   55  
184 he/she ni   1, 6  
24 head [œ]βðy-ɣ   9  
24 head [œ]βðœ-n   9  
24 head [œ]βyð-   9  
142 heavy βɨŋœn   34  
61 house [ɔ]lɔm   53  
194 how? word info ðeme      
57 husband warl =man 74  
182 I jœn   1, 21, 22  
193 if we   3?  
174 in, inside l-   1  
174 in, inside ly-ɣ   1  
174 in, inside lœ-n   1  
16 intestines [ɔ]kɔðɨŋœ-ɣ [cf. belly] 1, 57  
126 lake [ɔ]roðyr      
114 leaf [ɛ]rɛ-   1  
114 leaf [ɛ]rɛ-n   1  
2 left jɛnar   2  
4 leg/foot ule-ɣ   37  
4 leg/foot ule-n   37  
4 leg/foot ule-   37  
135 lightning [œ]pœl   26, 70  
17 liver [ɛ]pɛkar [kar= 'red'] 7, 35  
155 long word info pɛrɛ   16  
108 louse word info [n]øð   1  
54 man/male [a][w]arl   92  
103 meat/flesh ɔnɛð lit. what is dead    
103 meat/flesh [a]sasky-ɣ      
103 meat/flesh [a]sask-      
103 meat/flesh [a]saskœ-n      
129 moon [aðði]   6  
109 mosquito [œ]sœk   46  
59 mother ðjœ-ɣ   1  
59 mother ðjɒ-n   1  
59 mother [œ]ðjœ-   1  
30 mouth [œ]sɨŋœ-ɣ   55  
30 mouth [ɔ]sɨŋɔ-n   55  
30 mouth [œ]sœŋ-   55  
30 mouth ijɛ-ɣ ija-n ijɛ- this is a singular paradigm    
63 name [a][w]ase-ɣ   1, 18  
63 name [a][w]ase-n   1, 18  
63 name [a][w]as-   1, 18  
158 narrow kkri   22?  
179 near ppe   68?  
25 neck [œ]rlœ-ɣ   42  
25 neck [ɔ]rlɔ-n   42  
25 neck [œ]rœl-   42  
68 needle      
163 new ɣaraβ [honourable man, now used for women too] 9  
167 night [ɔ]por   1  
205 Nine word info      
195 no, not œhœn verb    
195 no, not jaβ verb    
27 nose [ɛ]ðɛlhy-ɣ   1, 49  
27 nose [ɛ]ðelhœ-n   1, 49  
162 old word info βɒtwari [=reticent]    
197 One word info te tɨkyn   14  
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      
190 other pɛl      
160 painful, sick wwɛ      
160 painful, sick sɨβɒð      
53 person/human being aðœŋœn   54  
133 rain [ɔ]tɔɣ   49  
102 rat [n]oɔ   18  
149 red kar   53  
3 right jɛr   54  
6 road/path [a]hal   1  
115 root [n]ar-   2  
115 root arø-n   2  
65 rope [ɛ]wɛ   25  
112 rotten word info βœn [=stink] 52, 109  
125 salt [ɛ]ðehal      
121 sand [n]ɔn   1  
124 sea [ɛ]ðɛ   1  
203 Seven word info      
81 sharp ɣen to eat 14  
154 short word info ppe   9  
19 shoulder [ɒ]ðɒlβarkɛ   54  
19 shoulder [ɒ]βɒtɔlklɛ-ɣ   76  
161 shy, ashamed sɒkɒl 'don't want'    
202 Six word info      
12 skin [œ]lɨky-ɣ      
12 skin [œ]lœkœ-n      
12 skin [œ]lyk-      
128 sky [ɒ]βɒraðði lit. above the moon 85  
152 small kkri   2  
145 smoke word info pɨljo   2, 75  
106 snake [ɔ]jo      
110 spider [a]ðal   1?  
110 spider [a]βar   31  
130 star [n]eð   1  
79 stick/wood [a]mas   24  
120 stone [ɛ]jɛð   1  
105 tail ɔlœ-ɣ   64  
105 tail ɔlɒ-n   64  
105 tail [ɒ]wɒl-   64  
206 Ten word info      
178 that      
62 thatch/roof [ɛ]rɛtalo lit. 'atalo leaves'    
187 they jør   1, 69  
157 thick word info nyβ      
156 thin word info ððɨŋe      
177 this      
183 thou i   1  
199 Three word info ðœl   1  
134 thunder aðði βar   15  
41 to bite wuryð   54  
137 to blow word info hɒr   26  
137 to blow word info hy   62  
28 to breathe naryŋ   12  
144 to burn word info hyl   4  
91 to buy wœl   1  
38 to chew word info sɒm   21  
85 to choose ri   1?  
172 to climb word info rɣð      
7 to come lam   1, 25  
39 to cook word info kœɛ      
196 to count jɛtjɛt no / not (verb prefix)    
34 to cry ŋɒr   5  
34 to cry   32  
78 to cut, hack word info to   1  
75 to die, be dead nɛð   1  
90 to dig ɣœl tr. 1  
90 to dig ɣel intr. 1  
50 to dream wɔswɔs      
40 to drink sym   52  
37 to eat yœn tr. 1  
37 to eat yɛn intr. 1  
95 to fall word info ʀer      
22 to fear kɛðkɛð   24  
123 to flow ɣɛl   66  
101 to fly hɔl   31  
86 to grow word info lu   19  
44 to hear rɔɣ   1  
171 to hide word info rottɔɣɔn future, past    
72 to hit word info rɒs      
89 to hold word info teryr   35?  
69 to hunt word info sar [œ]pœs lit. 'to spread the dogs' 30  
69 to hunt word info kœl lit. 'to spread the dogs'    
74 to kill jil sœβ      
20 to know, be knowledgeable ɣœðhɛri   76  
33 to laugh wyr   13  
49 to lie down word info ŋɔrsu   61  
76 to live, be alive   58  
92 to open, uncover wu   1  
84 to plant te   2  
93 to pound, beat word info      
64 to say wɒr tr. 30  
64 to say war intr. 30  
77 to scratch word info kœrœð   44  
46 to see ɣœð   1  
67 to sew word info      
70 to shoot word info sɔn      
51 to sit rɔsu   123  
48 to sleep ŋɔr   63  
29 to sniff, smell mmɨhy   65  
36 to spit kɔrsym < *kaʀat 'bite' + *musi (metathesized?) 14, 82, 97, 99  
80 to split word info sar      
88 to squeeze word info jir   16  
71 to stab, pierce sy   1, 8  
52 to stand marjɛ   66  
73 to steal kysø   50  
73 to steal kɛsø   50  
42 to suck mœk   61  
87 to swell word info sœɣ   15  
9 to swim ɣɛr   5  
21 to think rœm tr. 13  
21 to think rɛm intr. 13  
94 to throw word info pɨtjø      
66 to tie up, fasten li   1, 39  
8 to turn word info rjø   125  
35 to vomit lu   8  
5 to walk jaljal   10  
83 to work word info jøm   1  
47 to yawn wijaɣ      
32 tongue [œ]nœ-ɣ   7  
32 tongue [ɒ]nɒ-n [œ]nœ-   7  
31 tooth [œ]ry-ɣ   18  
31 tooth [œ]rœ-n   18  
31 tooth [œ]ry-   18  
207 Twenty word info      
198 Two word info ru [one only] 1  
138 warm word info jɛrttɔβ      
122 water word info [ɔ]ro   1  
185 we word info jœr   1  
185 we word info ɣam   2  
141 wet kala      
188 what? word info [a]ja   1  
170 when? word info laŋ   56  
170 when? word info malaŋ   56?  
181 where? word info      
148 white woɣ   13  
189 who? word info hi   1  
159 wide βriβ big    
58 wife wakœr   61  
136 wind [ɒ]hɒr   55?  
100 wing aβyljɛ-ɣ   38  
100 wing aβylja-n   38  
100 wing aβyl-   38  
55 woman/female [a][w]akœr   82  
127 woods/forest uwyð   7  
107 worm (earthworm) [ɛ]sɨlɛt   1, 8  
169 year ina      
150 yellow nɛlja      
186 you ɣe   44  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: