https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Saaroa F69

Source/Author:  Ferrell (1969) 
Identifiers:  ISO-639-3:sxr  Glottocode: saar1237 
Notes:  Ferrell, R.(1969). Taiwan Aboriginal Groups: Problems in cultural and linguistic classification. Monograph 17: Institute of Ethnology, Academica Sinica 
Problems:  Some slightly different cognacy - see annotations column. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 287
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 1
 
Classification:  Austronesian:Tsouic:Saaroa 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 5 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
57 husband      
58 wife      
62 thatch/roof      
68 needle      
73 to steal      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
113 branch word info      
161 shy, ashamed      
169 year      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
193 if      
195 no, not      
208 Fifty word info      
210 One Thousand word info      
7 to come kucu      
8 to turn word info sakuapikolo      
10 dirty aərə      
11 dust ʔaərə      
12 skin baliɬacə      
16 intestines baələ      
22 to fear muruaɬə      
25 neck aləməsa      
25 neck lakuakucoʔo      
25 neck guon-gorath      
36 to spit tuici Sputum / Spittle not verb    
37 to eat a:nwisa      
39 to cook word info aba:bo      
45 eye ouraitla      
49 to lie down word info mata:saʔai      
64 to say amiɬa:      
64 to say amiami      
69 to hunt word info muruacəka:      
70 to shoot word info pa:ɬaɬito      
72 to hit word info pana to hit (with fist)    
78 to cut, hack word info uaŋətəɬə      
78 to cut, hack word info rumaruurutu      
82 dull, blunt kuabarəbarə      
89 to hold word info umaəməcə      
89 to hold word info pa:la      
90 to dig cumaciucuuku      
99 feather popoka Feather[down]    
108 louse word info caracə      
116 flower tabaɬiɬa      
123 to flow puabauaɬə      
127 woods/forest bubuluŋa      
128 sky ari L < Maga Rukai? -EG    
132 fog mələməta      
132 fog kaɬaməra      
138 warm word info masoŋoli      
140 dry word info maparapa      
141 wet mataɬəŋərə      
145 smoke word info worlbouro      
150 yellow maɬisarə      
150 yellow mabəraicua      
155 long word info tataisa      
159 wide [m]alanarə      
160 painful, sick marupaɬai      
166 correct, true macuisa      
167 night səəsə́ma      
176 below kalaɬapa      
178 that ka:yo      
181 where? word info ani      
194 how? word info auni:ni      
207 Twenty word info maarəɬ      
209 One Hundred word info ɬimioŋo      
2 left iri   1  
6 road/path salaʔa   1  
9 to swim makaɬaŋolo   1  
13 back word info likoso   1  
15 bone cúlaɬə   1  
17 liver ʔaciʔi   1  
18 breast ʔususu   1  
18 breast usə́usu   1  
23 blood caraʔə   1  
26 hair word info bəkə:   1  
28 to breathe muruaniania:   1  
33 to laugh maca:ca:   1  
34 to cry tumataŋi:   1  
41 to bite uma:racə   1  
43 ear caliŋa   1  
43 ear charunga   1  
46 to see kumakita   1  
48 to sleep ma:tatusoro   1  
52 to stand muasiri   1  
53 person/human being cucoʔo   1  
59 mother inaʔa   1  
63 name ŋaɬa   1  
65 rope ɬikitalia   1  
69 to hunt word info muaɬuaɬupo   1  
70 to shoot word info uapana   1  
75 to die, be dead mamaci   1  
76 to live, be alive maŋusipi   1  
77 to scratch word info kara:ro *k-aR-aRaw 1  
79 stick/wood kioʔo Tree / wood; *kahu 1  
90 to dig kumakali   1  
108 louse word info kucoʔo   1  
120 stone batoʔo   1  
122 water word info saɬomo   1  
122 water word info satloum   1  
128 sky laŋica   1  
129 moon bulaɬə   1  
129 moon vu:laɬ[i]   1  
133 rain usaɬə   1  
143 fire apoɬo   1  
143 fire apuɬ[u]   1  
143 fire apouth   1  
144 to burn word info muacuɬo Note: Intransitive not Transitive. 1  
145 smoke word info bu:bula *qebel 1  
146 ash ʔaboʔo   1  
156 thin word info maɬipi: ma-Ni[ ]pi[ ] 1  
163 new baroʔo   1  
167 night bərəŋanə   1  
177 this kaniʔi   1  
179 near masaɬi   1  
181 where? word info ni:nau   1  
183 thou iɬao   1  
184 he/she iɬaisa   1  
184 he/she -isa[na]   1  
185 we word info iɬata   1  
186 you iɬamo   1  
190 other usuma:nə   1  
197 One word info saoú   1  
198 Two word info su:a   1  
198 Two word info usua   1  
198 Two word info sou   1  
199 Three word info to:lo   1  
199 Three word info utolo   1  
199 Three word info toro   1  
200 Four word info pa:tə   1  
200 Four word info upatə   1  
200 Four word info pati   1  
201 Five word info ulima   1  
201 Five word info rima *Rima -EG 1  
201 Five word info kulima   1  
202 Six word info ənəmə   1  
202 Six word info neum   1  
202 Six word info kənəmə   1  
203 Seven word info kupito   1  
203 Seven word info upito   1  
203 Seven word info pitò   1  
207 Twenty word info mapúaɬ   1  
207 Twenty word info mapoaɬə   1  
35 to vomit ta:ruta   1, 33  
60 father amaʔa   1, 39  
67 to sew word info tumaɬisua   1, 52  
3 right aɬanə   1, 68  
66 to tie up, fasten pa:ɬəməɬə   100  
164 good mabacaŋə   100  
72 to hit word info mariabakəsə to hit (with fist) 104  
162 old word info aɬa:ma   106  
162 old word info ɬamama   106  
148 white mapoɬi   111  
10 dirty a:ɬaŋəaŋa   113  
51 to sit tuakələŋə   127  
45 eye bulaiɬi   16  
54 man/male ɬaɬusa   17  
168 day a:ri   17  
170 when? word info ki:ɬaumaŋe   17  
170 when? word info cuɬaumaŋə   17  
174 in, inside ruruma:nə   18  
24 head boŋoʔo   2  
30 mouth ŋuso:   2  
31 tooth aɬi:   2  
40 to drink miama   2  
44 to hear tumimaɬa   2  
74 to kill pa:papaci   2  
97 bird aɬamə   2  
104 fat/grease ʔimarə   2  
107 worm (earthworm) kuliʔi   2  
117 fruit masoʔo   2  
124 sea tənəmə   2  
127 woods/forest ki:kiuʔua:   2  
175 above ibabo   2  
180 far masaiɬa   2  
185 we word info iɬaɬamo   2  
196 to count umaiapə   2  
206 Ten word info ma:ɬə   2  
206 Ten word info kuma:ɬə   2  
206 Ten word info koumath   2  
206 Ten word info koumath   2  
206 Ten word info kuma:ɬə   2  
206 Ten word info ma:ɬə   2  
105 tail ʔisisi   20  
105 tail isiisi   20  
5 to walk muasa:sala appears to contain 24 and 52 21  
157 thick word info makisumuru *maki-demeR 21  
192 and ɬa   22  
192 and noka   22  
130 star ʔacaŋəraɬa   24  
123 to flow mua:ɬuso   25  
27 nose ŋo:ŋoro   28  
27 nose ngoun-goro   28  
100 wing alápuŋ   29  
106 snake buɬiʔi etymon: *buNay 29  
24 head bangou   2?  
30 mouth mussou   2?  
20 to know, be knowledgeable macaɬia   3  
20 to know, be knowledgeable takuacaɬia   3  
29 to sniff, smell uma:bali   3  
36 to spit ŋalíʔi   3  
51 to sit tuaparo   3  
115 root ramiʔi   3  
121 sand laboko   3  
121 sand rabúku   3  
125 salt aiɬu   3  
160 painful, sick macarəmə   3  
197 One word info ca:ni   3  
197 One word info ucani   3  
204 Eight word info kualo   3  
204 Eight word info ualo   3  
204 Eight word info mivarou   3  
125 salt maiɬi   3, 45  
125 salt [m]áiɬi   3, 45  
134 thunder sululuŋa   3, 99  
55 woman/female aɬaina a-Na-ina 30  
55 woman/female atlain   30  
119 earth/soil sarə:   30  
99 feather ʔalapoŋo Feather[plume] 31  
102 rat taloboco   31  
178 that kanaʔa   31  
178 that kanao   31  
178 that kanau   31  
103 meat/flesh tiɬaʔaɬə   32  
126 lake tətənəma Also 'sea' 34  
131 cloud word info lu:luŋa   35 L
189 who? word info ŋaɬaisa   36  
189 who? word info ŋaɬaisi   36  
37 to eat uma:u   37  
37 to eat a:u   37  
37 to eat umu   37  
112 rotten word info cumakə   38  
1 hand ramoco   4  
1 hand ramucho   4  
114 leaf laɬəŋə   4  
135 lightning ʔa:palata:   4  
178 that isa   4  
178 that aniisa   4  
178 that iɬaisa   4  
7 to come muacəkəɬə   40  
137 to blow word info pa:ripa   41  
187 they iɬaisa   46  
187 they -isa[na]   46  
188 what? word info ŋaɬaisa   46  
42 to suck maliamucoco   47  
32 tongue ʔabasə   5  
118 grass sə:səŋə   5  
205 Nine word info kusia   5  
205 Nine word info usia   5  
205 Nine word info siwá   5  
19 shoulder aɬiasa   51  
81 sharp mabarəbarə   52  
98 egg ʔasarə   52  
25 neck kuaŋələɬa   53  
4 leg/foot sapaɬə   55  
4 leg/foot saptl   55  
158 narrow maini   58  
21 to think pa:cə:cəpəŋə   59  
132 fog pakamətəməta   59  
110 spider sarapo   60  
2 left baciki   61  
61 house salia   61  
8 to turn word info takəəsə́ələ   62  
56 child mamaini   62  
119 earth/soil sasaẓuana   62  
151 green malaŋiɬo Green / Blue 67  
191 all mə:məa   67  
4 leg/foot sa:ə   68  
14 belly cibuka   68  
88 to squeeze word info maiaəpəcu Squeeze (in hand) 68  
109 mosquito ɬatika:sə *tika[sS] with Na- plural prefix. LS 68  
83 to work word info takuʔi:ʔiarə   69  
142 heavy malisə:ɬə   7  
166 correct, true mətəaɬə   70  
101 to fly miapiɬiɬi   71  
147 black malicəcə   71  
176 below líkaʔa   72  
80 to split word info ruapici   73  
111 fish butukuɬo   73  
103 meat/flesh papaʔa   74  
165 bad, evil takuliacə   74  
136 wind baratə   76  
153 big taisa   78, 79  
48 to sleep maarusap   79  
48 to sleep marisap[ə]   79  
155 long word info mələŋəsə   79  
96 dog tasau   8  
100 wing puakə   8  
94 to throw word info mata:pono   80  
139 cold word info masarəmə   80  
95 to fall word info muacilí   82  
154 short word info manitəkə   82  
149 red matabuɬiu   84  
71 to stab, pierce ɬumaɬiboro   87  
140 dry word info maŋanə   95  
152 small maini   96  
182 I -ako   x  
182 I -ɨako   x  
183 thou -o   x  
185 we word info -ita   x  
185 we word info -amo   x  
186 you -mo   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: