https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Saaroa F69

Source/Author:  Ferrell (1969) 
Identifiers:  ISO-639-3:sxr  Glottocode: saar1237 
Notes:  Ferrell, R.(1969). Taiwan Aboriginal Groups: Problems in cultural and linguistic classification. Monograph 17: Institute of Ethnology, Academica Sinica 
Problems:  Some slightly different cognacy - see annotations column. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 287
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 1
 
Classification:  Austronesian:Tsouic:Saaroa 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 5 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
38 to chew word info      
47 to yawn      
50 to dream      
57 husband      
58 wife      
62 thatch/roof      
68 needle      
73 to steal      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
113 branch word info      
161 shy, ashamed      
169 year      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
193 if      
195 no, not      
208 Fifty word info      
210 One Thousand word info      
1 hand ramoco   4  
1 hand ramucho   4  
2 left baciki   61  
2 left iri   1  
3 right aɬanə   1, 68  
4 leg/foot sapaɬə   55  
4 leg/foot sa:ə   68  
4 leg/foot saptl   55  
5 to walk muasa:sala appears to contain 24 and 52 21  
6 road/path salaʔa   1  
7 to come muacəkəɬə   40  
7 to come kucu      
8 to turn word info sakuapikolo      
8 to turn word info takəəsə́ələ   62  
9 to swim makaɬaŋolo   1  
10 dirty a:ɬaŋəaŋa   113  
10 dirty aərə      
11 dust ʔaərə      
12 skin baliɬacə      
13 back word info likoso   1  
14 belly cibuka   68  
15 bone cúlaɬə   1  
16 intestines baələ      
17 liver ʔaciʔi   1  
18 breast ʔususu   1  
18 breast usə́usu   1  
19 shoulder aɬiasa   51  
20 to know, be knowledgeable macaɬia   3  
20 to know, be knowledgeable takuacaɬia   3  
21 to think pa:cə:cəpəŋə   59  
22 to fear muruaɬə      
23 blood caraʔə   1  
24 head boŋoʔo   2  
24 head bangou   2?  
25 neck kuaŋələɬa   53  
25 neck aləməsa      
25 neck lakuakucoʔo      
25 neck guon-gorath      
26 hair word info bəkə:   1  
27 nose ŋo:ŋoro   28  
27 nose ngoun-goro   28  
28 to breathe muruaniania:   1  
29 to sniff, smell uma:bali   3  
30 mouth ŋuso:   2  
30 mouth mussou   2?  
31 tooth aɬi:   2  
32 tongue ʔabasə   5  
33 to laugh maca:ca:   1  
34 to cry tumataŋi:   1  
35 to vomit ta:ruta   1, 33  
36 to spit tuici Sputum / Spittle not verb    
36 to spit ŋalíʔi   3  
37 to eat uma:u   37  
37 to eat a:u   37  
37 to eat umu   37  
37 to eat a:nwisa      
39 to cook word info aba:bo      
40 to drink miama   2  
41 to bite uma:racə   1  
42 to suck maliamucoco   47  
43 ear caliŋa   1  
43 ear charunga   1  
44 to hear tumimaɬa   2  
45 eye bulaiɬi   16  
45 eye ouraitla      
46 to see kumakita   1  
48 to sleep ma:tatusoro   1  
48 to sleep maarusap   79  
48 to sleep marisap[ə]   79  
49 to lie down word info mata:saʔai      
51 to sit tuaparo   3  
51 to sit tuakələŋə   127  
52 to stand muasiri   1  
53 person/human being cucoʔo   1  
54 man/male ɬaɬusa   17  
55 woman/female aɬaina a-Na-ina 30  
55 woman/female atlain   30  
56 child mamaini   62  
59 mother inaʔa   1  
60 father amaʔa   1, 39  
61 house salia   61  
63 name ŋaɬa   1  
64 to say amiɬa:      
64 to say amiami      
65 rope ɬikitalia   1  
66 to tie up, fasten pa:ɬəməɬə   100  
67 to sew word info tumaɬisua   1, 52  
69 to hunt word info muruacəka:      
69 to hunt word info muaɬuaɬupo   1  
70 to shoot word info uapana   1  
70 to shoot word info pa:ɬaɬito      
71 to stab, pierce ɬumaɬiboro   87  
72 to hit word info mariabakəsə to hit (with fist) 104  
72 to hit word info pana to hit (with fist)    
74 to kill pa:papaci   2  
75 to die, be dead mamaci   1  
76 to live, be alive maŋusipi   1  
77 to scratch word info kara:ro *k-aR-aRaw 1  
78 to cut, hack word info uaŋətəɬə      
78 to cut, hack word info rumaruurutu      
79 stick/wood kioʔo Tree / wood; *kahu 1  
80 to split word info ruapici   73  
81 sharp mabarəbarə   52  
82 dull, blunt kuabarəbarə      
83 to work word info takuʔi:ʔiarə   69  
88 to squeeze word info maiaəpəcu Squeeze (in hand) 68  
89 to hold word info umaəməcə      
89 to hold word info pa:la      
90 to dig kumakali   1  
90 to dig cumaciucuuku      
94 to throw word info mata:pono   80  
95 to fall word info muacilí   82  
96 dog tasau   8  
97 bird aɬamə   2  
98 egg ʔasarə   52  
99 feather ʔalapoŋo Feather[plume] 31  
99 feather popoka Feather[down]    
100 wing puakə   8  
100 wing alápuŋ   29  
101 to fly miapiɬiɬi   71  
102 rat taloboco   31  
103 meat/flesh papaʔa   74  
103 meat/flesh tiɬaʔaɬə   32  
104 fat/grease ʔimarə   2  
105 tail ʔisisi   20  
105 tail isiisi   20  
106 snake buɬiʔi etymon: *buNay 29  
107 worm (earthworm) kuliʔi   2  
108 louse word info caracə      
108 louse word info kucoʔo   1  
109 mosquito ɬatika:sə *tika[sS] with Na- plural prefix. LS 68  
110 spider sarapo   60  
111 fish butukuɬo   73  
112 rotten word info cumakə   38  
114 leaf laɬəŋə   4  
115 root ramiʔi   3  
116 flower tabaɬiɬa      
117 fruit masoʔo   2  
118 grass sə:səŋə   5  
119 earth/soil sarə:   30  
119 earth/soil sasaẓuana   62  
120 stone batoʔo   1  
121 sand laboko   3  
121 sand rabúku   3  
122 water word info saɬomo   1  
122 water word info satloum   1  
123 to flow puabauaɬə      
123 to flow mua:ɬuso   25  
124 sea tənəmə   2  
125 salt maiɬi   3, 45  
125 salt [m]áiɬi   3, 45  
125 salt aiɬu   3  
126 lake tətənəma Also 'sea' 34  
127 woods/forest ki:kiuʔua:   2  
127 woods/forest bubuluŋa      
128 sky laŋica   1  
128 sky ari L < Maga Rukai? -EG    
129 moon bulaɬə   1  
129 moon vu:laɬ[i]   1  
130 star ʔacaŋəraɬa   24  
132 fog mələməta      
132 fog pakamətəməta   59  
132 fog kaɬaməra      
133 rain usaɬə   1  
134 thunder sululuŋa   3, 99  
135 lightning ʔa:palata:   4  
136 wind baratə   76  
137 to blow word info pa:ripa   41  
138 warm word info masoŋoli      
139 cold word info masarəmə   80  
140 dry word info maparapa      
140 dry word info maŋanə   95  
141 wet mataɬəŋərə      
142 heavy malisə:ɬə   7  
143 fire apoɬo   1  
143 fire apuɬ[u]   1  
143 fire apouth   1  
144 to burn word info muacuɬo Note: Intransitive not Transitive. 1  
145 smoke word info bu:bula *qebel 1  
145 smoke word info worlbouro      
146 ash ʔaboʔo   1  
147 black malicəcə   71  
148 white mapoɬi   111  
149 red matabuɬiu   84  
150 yellow maɬisarə      
150 yellow mabəraicua      
151 green malaŋiɬo Green / Blue 67  
152 small maini   96  
153 big taisa   78, 79  
154 short word info manitəkə   82  
155 long word info mələŋəsə   79  
155 long word info tataisa      
156 thin word info maɬipi: ma-Ni[ ]pi[ ] 1  
157 thick word info makisumuru *maki-demeR 21  
158 narrow maini   58  
159 wide [m]alanarə      
160 painful, sick macarəmə   3  
160 painful, sick marupaɬai      
162 old word info aɬa:ma   106  
162 old word info ɬamama   106  
163 new baroʔo   1  
164 good mabacaŋə   100  
165 bad, evil takuliacə   74  
166 correct, true mətəaɬə   70  
166 correct, true macuisa      
167 night bərəŋanə   1  
167 night səəsə́ma      
168 day a:ri   17  
170 when? word info ki:ɬaumaŋe   17  
170 when? word info cuɬaumaŋə   17  
174 in, inside ruruma:nə   18  
175 above ibabo   2  
176 below kalaɬapa      
176 below líkaʔa   72  
177 this kaniʔi   1  
178 that kanaʔa   31  
178 that kanao   31  
178 that ka:yo      
178 that isa   4  
178 that aniisa   4  
178 that iɬaisa   4  
178 that kanau   31  
179 near masaɬi   1  
180 far masaiɬa   2  
181 where? word info ni:nau   1  
181 where? word info ani      
182 I -ako   x  
182 I -ɨako   x  
183 thou iɬao   1  
183 thou -o   x  
184 he/she iɬaisa   1  
184 he/she -isa[na]   1  
185 we word info iɬata   1  
185 we word info -ita   x  
185 we word info iɬaɬamo   2  
185 we word info -amo   x  
186 you iɬamo   1  
186 you -mo   x  
187 they iɬaisa   46  
187 they -isa[na]   46  
188 what? word info ŋaɬaisa   46  
189 who? word info ŋaɬaisa   36  
189 who? word info ŋaɬaisi   36  
190 other usuma:nə   1  
191 all mə:məa   67  
192 and ɬa   22  
192 and noka   22  
194 how? word info auni:ni      
196 to count umaiapə   2  
197 One word info ca:ni   3  
197 One word info ucani   3  
197 One word info saoú   1  
198 Two word info su:a   1  
198 Two word info usua   1  
198 Two word info sou   1  
199 Three word info to:lo   1  
199 Three word info utolo   1  
199 Three word info toro   1  
200 Four word info pa:tə   1  
200 Four word info upatə   1  
200 Four word info pati   1  
201 Five word info ulima   1  
201 Five word info rima *Rima -EG 1  
201 Five word info kulima   1  
202 Six word info ənəmə   1  
202 Six word info neum   1  
202 Six word info kənəmə   1  
203 Seven word info kupito   1  
203 Seven word info upito   1  
203 Seven word info pitò   1  
204 Eight word info kualo   3  
204 Eight word info ualo   3  
204 Eight word info mivarou   3  
205 Nine word info kusia   5  
205 Nine word info usia   5  
205 Nine word info siwá   5  
206 Ten word info ma:ɬə   2  
206 Ten word info kuma:ɬə   2  
206 Ten word info koumath   2  
206 Ten word info koumath   2  
206 Ten word info kuma:ɬə   2  
206 Ten word info ma:ɬə   2  
207 Twenty word info mapúaɬ   1  
207 Twenty word info maarəɬ      
207 Twenty word info mapoaɬə   1  
209 One Hundred word info ɬimioŋo      
131 cloud word info lu:luŋa   35 L

Seen an error? Please let us know:

Save Data: