https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Saaroa F69

Source/Author:  Ferrell (1969) 
Identifiers:  ISO-639-3:sxr  Glottocode: saar1237 
Notes:  Ferrell, R.(1969). Taiwan Aboriginal Groups: Problems in cultural and linguistic classification. Monograph 17: Institute of Ethnology, Academica Sinica 
Problems:  Some slightly different cognacy - see annotations column. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics: 
  • Total Data: 287
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 1
 
Classification:  Austronesian:Tsouic:Saaroa 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing all of 5 entries

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above ibabo   2  
191 all mə:məa   67  
192 and ɬa   22  
192 and noka   22  
146 ash ʔaboʔo   1  
173 at      
13 back word info likoso   1  
165 bad, evil takuliacə   74  
14 belly cibuka   68  
176 below kalaɬapa      
176 below líkaʔa   72  
153 big taisa   78, 79  
97 bird aɬamə   2  
147 black malicəcə   71  
23 blood caraʔə   1  
15 bone cúlaɬə   1  
113 branch word info      
18 breast ʔususu   1  
18 breast usə́usu   1  
56 child mamaini   62  
131 cloud word info lu:luŋa   35 L
139 cold word info masarəmə   80  
166 correct, true mətəaɬə   70  
166 correct, true macuisa      
168 day a:ri   17  
10 dirty a:ɬaŋəaŋa   113  
10 dirty aərə      
96 dog tasau   8  
140 dry word info maparapa      
140 dry word info maŋanə   95  
82 dull, blunt kuabarəbarə      
11 dust ʔaərə      
43 ear caliŋa   1  
43 ear charunga   1  
119 earth/soil sarə:   30  
119 earth/soil sasaẓuana   62  
98 egg ʔasarə   52  
204 Eight word info kualo   3  
204 Eight word info ualo   3  
204 Eight word info mivarou   3  
45 eye bulaiɬi   16  
45 eye ouraitla      
180 far masaiɬa   2  
104 fat/grease ʔimarə   2  
60 father amaʔa   1, 39  
99 feather ʔalapoŋo Feather[plume] 31  
99 feather popoka Feather[down]    
208 Fifty word info      
143 fire apoɬo   1  
143 fire apuɬ[u]   1  
143 fire apouth   1  
111 fish butukuɬo   73  
201 Five word info ulima   1  
201 Five word info rima *Rima -EG 1  
201 Five word info kulima   1  
116 flower tabaɬiɬa      
132 fog mələməta      
132 fog pakamətəməta   59  
132 fog kaɬaməra      
200 Four word info pa:tə   1  
200 Four word info upatə   1  
200 Four word info pati   1  
117 fruit masoʔo   2  
164 good mabacaŋə   100  
118 grass sə:səŋə   5  
151 green malaŋiɬo Green / Blue 67  
26 hair word info bəkə:   1  
1 hand ramoco   4  
1 hand ramucho   4  
184 he/she iɬaisa   1  
184 he/she -isa[na]   1  
24 head boŋoʔo   2  
24 head bangou   2?  
142 heavy malisə:ɬə   7  
61 house salia   61  
194 how? word info auni:ni      
57 husband      
182 I -ako   x  
182 I -ɨako   x  
193 if      
174 in, inside ruruma:nə   18  
16 intestines baələ      
126 lake tətənəma Also 'sea' 34  
114 leaf laɬəŋə   4  
2 left baciki   61  
2 left iri   1  
4 leg/foot sapaɬə   55  
4 leg/foot sa:ə   68  
4 leg/foot saptl   55  
135 lightning ʔa:palata:   4  
17 liver ʔaciʔi   1  
155 long word info mələŋəsə   79  
155 long word info tataisa      
108 louse word info caracə      
108 louse word info kucoʔo   1  
54 man/male ɬaɬusa   17  
103 meat/flesh papaʔa   74  
103 meat/flesh tiɬaʔaɬə   32  
129 moon bulaɬə   1  
129 moon vu:laɬ[i]   1  
109 mosquito ɬatika:sə *tika[sS] with Na- plural prefix. LS 68  
59 mother inaʔa   1  
30 mouth ŋuso:   2  
30 mouth mussou   2?  
63 name ŋaɬa   1  
158 narrow maini   58  
179 near masaɬi   1  
25 neck kuaŋələɬa   53  
25 neck aləməsa      
25 neck lakuakucoʔo      
25 neck guon-gorath      
68 needle      
163 new baroʔo   1  
167 night bərəŋanə   1  
167 night səəsə́ma      
205 Nine word info kusia   5  
205 Nine word info usia   5  
205 Nine word info siwá   5  
195 no, not      
27 nose ŋo:ŋoro   28  
27 nose ngoun-goro   28  
162 old word info aɬa:ma   106  
162 old word info ɬamama   106  
197 One word info ca:ni   3  
197 One word info ucani   3  
197 One word info saoú   1  
209 One Hundred word info ɬimioŋo      
210 One Thousand word info      
190 other usuma:nə   1  
160 painful, sick macarəmə   3  
160 painful, sick marupaɬai      
53 person/human being cucoʔo   1  
133 rain usaɬə   1  
102 rat taloboco   31  
149 red matabuɬiu   84  
3 right aɬanə   1, 68  
6 road/path salaʔa   1  
115 root ramiʔi   3  
65 rope ɬikitalia   1  
112 rotten word info cumakə   38  
125 salt maiɬi   3, 45  
125 salt [m]áiɬi   3, 45  
125 salt aiɬu   3  
121 sand laboko   3  
121 sand rabúku   3  
124 sea tənəmə   2  
203 Seven word info kupito   1  
203 Seven word info upito   1  
203 Seven word info pitò   1  
81 sharp mabarəbarə   52  
154 short word info manitəkə   82  
19 shoulder aɬiasa   51  
161 shy, ashamed      
202 Six word info ənəmə   1  
202 Six word info neum   1  
202 Six word info kənəmə   1  
12 skin baliɬacə      
128 sky laŋica   1  
128 sky ari L < Maga Rukai? -EG    
152 small maini   96  
145 smoke word info bu:bula *qebel 1  
145 smoke word info worlbouro      
106 snake buɬiʔi etymon: *buNay 29  
110 spider sarapo   60  
130 star ʔacaŋəraɬa   24  
79 stick/wood kioʔo Tree / wood; *kahu 1  
120 stone batoʔo   1  
105 tail ʔisisi   20  
105 tail isiisi   20  
206 Ten word info ma:ɬə   2  
206 Ten word info kuma:ɬə   2  
206 Ten word info koumath   2  
206 Ten word info koumath   2  
206 Ten word info kuma:ɬə   2  
206 Ten word info ma:ɬə   2  
178 that kanaʔa   31  
178 that kanao   31  
178 that ka:yo      
178 that isa   4  
178 that aniisa   4  
178 that iɬaisa   4  
178 that kanau   31  
62 thatch/roof      
187 they iɬaisa   46  
187 they -isa[na]   46  
157 thick word info makisumuru *maki-demeR 21  
156 thin word info maɬipi: ma-Ni[ ]pi[ ] 1  
177 this kaniʔi   1  
183 thou iɬao   1  
183 thou -o   x  
199 Three word info to:lo   1  
199 Three word info utolo   1  
199 Three word info toro   1  
134 thunder sululuŋa   3, 99  
41 to bite uma:racə   1  
137 to blow word info pa:ripa   41  
28 to breathe muruaniania:   1  
144 to burn word info muacuɬo Note: Intransitive not Transitive. 1  
91 to buy      
38 to chew word info      
85 to choose      
172 to climb word info      
7 to come muacəkəɬə   40  
7 to come kucu      
39 to cook word info aba:bo      
196 to count umaiapə   2  
34 to cry tumataŋi:   1  
78 to cut, hack word info uaŋətəɬə      
78 to cut, hack word info rumaruurutu      
75 to die, be dead mamaci   1  
90 to dig kumakali   1  
90 to dig cumaciucuuku      
50 to dream      
40 to drink miama   2  
37 to eat uma:u   37  
37 to eat a:u   37  
37 to eat umu   37  
37 to eat a:nwisa      
95 to fall word info muacilí   82  
22 to fear muruaɬə      
123 to flow puabauaɬə      
123 to flow mua:ɬuso   25  
101 to fly miapiɬiɬi   71  
86 to grow word info      
44 to hear tumimaɬa   2  
171 to hide word info      
72 to hit word info mariabakəsə to hit (with fist) 104  
72 to hit word info pana to hit (with fist)    
89 to hold word info umaəməcə      
89 to hold word info pa:la      
69 to hunt word info muruacəka:      
69 to hunt word info muaɬuaɬupo   1  
74 to kill pa:papaci   2  
20 to know, be knowledgeable macaɬia   3  
20 to know, be knowledgeable takuacaɬia   3  
33 to laugh maca:ca:   1  
49 to lie down word info mata:saʔai      
76 to live, be alive maŋusipi   1  
92 to open, uncover      
84 to plant      
93 to pound, beat word info      
64 to say amiɬa:      
64 to say amiami      
77 to scratch word info kara:ro *k-aR-aRaw 1  
46 to see kumakita   1  
67 to sew word info tumaɬisua   1, 52  
70 to shoot word info uapana   1  
70 to shoot word info pa:ɬaɬito      
51 to sit tuaparo   3  
51 to sit tuakələŋə   127  
48 to sleep ma:tatusoro   1  
48 to sleep maarusap   79  
48 to sleep marisap[ə]   79  
29 to sniff, smell uma:bali   3  
36 to spit tuici Sputum / Spittle not verb    
36 to spit ŋalíʔi   3  
80 to split word info ruapici   73  
88 to squeeze word info maiaəpəcu Squeeze (in hand) 68  
71 to stab, pierce ɬumaɬiboro   87  
52 to stand muasiri   1  
73 to steal      
42 to suck maliamucoco   47  
87 to swell word info      
9 to swim makaɬaŋolo   1  
21 to think pa:cə:cəpəŋə   59  
94 to throw word info mata:pono   80  
66 to tie up, fasten pa:ɬəməɬə   100  
8 to turn word info sakuapikolo      
8 to turn word info takəəsə́ələ   62  
35 to vomit ta:ruta   1, 33  
5 to walk muasa:sala appears to contain 24 and 52 21  
83 to work word info takuʔi:ʔiarə   69  
47 to yawn      
32 tongue ʔabasə   5  
31 tooth aɬi:   2  
207 Twenty word info mapúaɬ   1  
207 Twenty word info maarəɬ      
207 Twenty word info mapoaɬə   1  
198 Two word info su:a   1  
198 Two word info usua   1  
198 Two word info sou   1  
138 warm word info masoŋoli      
122 water word info saɬomo   1  
122 water word info satloum   1  
185 we word info iɬata   1  
185 we word info -ita   x  
185 we word info iɬaɬamo   2  
185 we word info -amo   x  
141 wet mataɬəŋərə      
188 what? word info ŋaɬaisa   46  
170 when? word info ki:ɬaumaŋe   17  
170 when? word info cuɬaumaŋə   17  
181 where? word info ni:nau   1  
181 where? word info ani      
148 white mapoɬi   111  
189 who? word info ŋaɬaisa   36  
189 who? word info ŋaɬaisi   36  
159 wide [m]alanarə      
58 wife      
136 wind baratə   76  
100 wing puakə   8  
100 wing alápuŋ   29  
55 woman/female aɬaina a-Na-ina 30  
55 woman/female atlain   30  
127 woods/forest ki:kiuʔua:   2  
127 woods/forest bubuluŋa      
107 worm (earthworm) kuliʔi   2  
169 year      
150 yellow maɬisarə      
150 yellow mabəraicua      
186 you iɬamo   1  
186 you -mo   x  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: