https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Bontok, Guina-ang

Source/Author:  Reid (1971) 
Identifiers:  ISO-639-3:lbk  Glottocode: guin1256 
Notes:  Reid, L.A. (1971). Philippine Minor Languages: Word Lists and Phonologies. Oceanic Linguistics Special Publication no. 8. University of Hawaii Press. 
Data Entry:  Typed By: Janet Moody  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Northern Luzon:Meso-Cordilleran:South-Central Cordilleran:Central Cordilleran:North Central Cordilleran:Nuclear Cordilleran:Bontok-Kankanay:Bontok 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 56 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
6 road/path      
7 to come      
47 to yawn      
49 to lie down word info      
70 to shoot word info      
72 to hit word info      
76 to live, be alive      
80 to split word info      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
92 to open, uncover      
103 meat/flesh      
113 branch word info      
118 grass      
123 to flow      
132 fog      
166 correct, true      
173 at      
174 in, inside      
175 above      
177 this      
178 that      
182 I      
183 thou      
184 he/she      
185 we word info      
186 you      
187 they      
192 and      
4 leg/foot si'ki   24  
5 to walk ma'nalan ('dalan)   21  
8 to turn word info babʔawɨs'wɨs   76  
9 to swim ki'yat   37  
10 dirty 'kalɨt   57  
12 skin kup'kup   41  
13 back word info ʔɨ'dɨg   21  
14 belly pu'tu   52  
15 bone tuŋ'ʔal   1  
16 intestines pu'tu   72  
17 liver ʔag'tɨy   1 L
18 breast 'susu   1  
19 shoulder 'pukɨl   32  
21 to think ʔinsɨ'mɨk   44  
22 to fear ʔɨg'yat   30  
23 blood 'dala   1  
24 head 'ʔulu   1  
25 neck ba'gaŋ   73  
26 hair word info bu'ʔuk   1, 65  
27 nose ʔɨ'ŋɨl   85  
28 to breathe ʔin'ʔaŋɨs   23, 24  
29 to sniff, smell 'suŋsuŋ   9  
30 mouth tu'pɨk   34  
32 tongue 'dila   4  
33 to laugh ʔɨ'yɨk   26, 37  
34 to cry 'ʔagal   21  
35 to vomit 'ʔuta   1  
36 to spit 'tubba   44  
37 to eat ma'ŋan   1, 14  
39 to cook word info 'lutu   20  
40 to drink ʔi'num   1  
41 to bite kɨ'tɨb   71  
42 to suck sup'sup   1, 73  
43 ear 'kulɨŋ   46  
44 to hear dɨ'ŋɨl   1  
45 eye ma'ta   1  
46 to see 'ʔila   26  
48 to sleep 'sɨyɨp   31  
50 to dream ʔiʔi'taw   31  
51 to sit pa'tuŋ   52  
52 to stand tak'dɨg   85, 86  
53 person/human being ʔipu'gaw   30  
54 man/male la'laki   2, 99  
55 woman/female ba'baʔi   1, 105  
56 child ʔu'ŋa   22  
57 husband ʔa'sawa   2  
58 wife ʔa'sawa   1  
61 house 'ʔabuŋ   16  
62 thatch/roof ʔa'tɨp   1  
63 name 'ŋadan   1, 47  
64 to say ka'nan   35, 36  
65 rope ta'li   1  
66 to tie up, fasten ba'ʔud   40  
67 to sew word info 'daʔit   2  
68 needle 'dagum   1  
69 to hunt word info ʔa'nup   1  
71 to stab, pierce 'badyuk   42  
73 to steal 'ʔakɨw   1, 54  
74 to kill pa'tɨy   2  
77 to scratch word info gug'ʔu   22  
78 to cut, hack word info 'gɨgɨd   45  
79 stick/wood 'kaʔɨw   1  
81 sharp man'bɨŋ (tɨ'bɨŋ)   40  
82 dull, blunt naʔu'pɨd      
83 to work word info du'nu      
84 to plant ʔɨ'sɨk   28  
85 to choose 'pili   1  
89 to hold word info ʔɨg'nan   43  
90 to dig ka'ʔuban   77  
91 to buy lu'maku   27  
93 to pound, beat word info 'bayu   1  
94 to throw word info tɨp'ʔal   96  
95 to fall word info 'ʔɨkdag   55  
96 dog 'ʔasu   1  
97 bird ʔin'yulan   74  
98 egg ʔit'lug   1, 24  
99 feather la'wi   14  
100 wing pa'yak   33, 40  
101 to fly 'tayaw   83, 38  
102 rat 'ʔutut   25  
105 tail 'ʔipus   30  
106 snake ʔu'wal      
107 worm (earthworm) kɨ'laŋ   18  
109 mosquito la'muk   1, 33  
110 spider ka'wa   1, 71  
111 fish ga'dɨw   37  
112 rotten word info nab'luk   1, 102  
114 leaf 'tubu   23  
115 root la'mut   3  
116 flower sab'sabuŋ   1, 24  
117 fruit bɨ'gas   15  
119 earth/soil 'luta   25  
120 stone ba'tu   1  
121 sand la'gan   38  
122 water word info da'num   1  
125 salt ʔa'sin   3  
126 lake pu'suŋ   18  
127 woods/forest kaka'ʔɨwan   2  
128 sky 'daya   22  
129 moon 'bulan   1  
130 star ta'law   25  
131 cloud word info li'buʔu   50  
133 rain ʔu'dan   1  
135 lightning kɨl'yat   1  
136 wind la'tɨŋ   38  
137 to blow word info ʔa'yup      
139 cold word info tɨ'lɨk   117  
141 wet ʔɨ'bɨl   26  
142 heavy dag'sɨn   23  
143 fire ʔa'puy   1  
144 to burn word info tu'yaw      
145 smoke word info ga'suk   2, 53  
146 ash da'pul   17  
147 black 'ŋitit   17  
148 white puta'ʔak   107  
149 red ŋayaŋ'ʔa   115  
152 small ban'ʔig   33  
153 big da'kɨl   22, 102  
155 long word info ʔan'du   1  
156 thin word info 'yapit   1, 2  
157 thick word info sɨ'dɨl   34  
158 narrow li'pit   1  
159 wide ʔɨw'wa   1, 61  
160 painful, sick sa'kit   1  
161 shy, ashamed ʔɨ'nɨl   26  
163 new ba'lu   1, 54  
164 good ga'wis   48  
165 bad, evil 'ŋaʔag   35  
167 night la'bi   21  
168 day ʔal'gɨw   1  
169 year ta'wɨn   1, 71  
170 when? word info ʔad ka'ʔat na   64  
171 to hide word info 'tabun   19  
172 to climb word info 'kalab   17, 53  
179 near ʔasag'ʔɨn   47, 49  
180 far ʔa'dawwi   1, 36  
181 where? word info ʔintu   1, 28  
188 what? word info   2, 18  
189 who? word info 'sinɨ   14, 47  
190 other tɨ'kɨn   34  
191 all ʔam'ʔin   1  
193 if mu   3, 24  
195 no, not ba'kɨn   26  
196 to count 'bilaŋ   1  
197 One word info ʔɨ'sa   1  
198 Two word info du'wa   1  
199 Three word info tu'lu   1  
200 Four word info ʔɨ'pat   1  
201 Five word info li'ma   1  
202 Six word info ʔɨ'nɨm   1  
203 Seven word info pi'tu   1  
204 Eight word info wa'lu   3  
205 Nine word info si'yam   9  
206 Ten word info 'pulu   5  
206 Ten word info sin'pulu   5  
207 Twenty word info duwan'pulu   3, 6  
208 Fifty word info liman'pulu   1, 2  
209 One Hundred word info ga'sut   4, 50  
209 One Hundred word info sin-ga'sut   4, 50  
210 One Thousand word info 'libu   5  
210 One Thousand word info sin'libu   5  
38 to chew word info ma'ma *betel chew 1  
39 to cook word info lu'wag *to boil 33  
104 fat/grease bɨ'lat 104. fat (the substance)    
1 hand 'lima and arm 1, 64  
18 breast kɨgkɨg'ʔɨw chest    
134 thunder ki'dul corrected (LAR) 2, 92  
75 to die, be dead na'tɨy dead 1  
140 dry word info namagʔa'nan dry (not wet) 26, 57  
11 dust da'pul from (Reid) *dapuR 77  
2 left kanni'gid from Ilokano 36 L
3 right kanna'wan from Ilokano 1, 67 L
124 sea bay'bay from Ilokano 28 L
138 warm word info 'ʔatuŋ hot (as water) 38  
194 how? word info ka'ʔat na how many x  
77 to scratch word info ga'tɨl itch 37, 41  
20 to know, be knowledgeable ʔam'mu know (a person) 25, 28  
108 louse word info 'kutu lice (head) 1  
151 green kagʔa'ŋɨl lit. like sweet potato leaf    
150 yellow kag'kunɨg lit. like turmeric dye 1  
162 old word info naba'yag old (objects) x  
162 old word info na'lakay old (people) 20  
154 short word info ʔap'tik short (object) 49  
154 short word info ʔap'tik short (person) 49  
88 to squeeze word info kɨm'kɨm Should be gɨmgɨm,'hold tightly in the hand'    
31 tooth bab'ʔa teeth 72  
59 mother ʔi'na term of reference 1  
60 father ʔa'ma term of reference 1  
140 dry word info ʔisap'ʔiy to dry 40  
176 below 'daʔul under 33  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: