https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Bontok, Guina-ang

Source/Author:  Reid (1971) 
Identifiers:  ISO-639-3:lbk  Glottocode: guin1256 
Notes:  Reid, L.A. (1971). Philippine Minor Languages: Word Lists and Phonologies. Oceanic Linguistics Special Publication no. 8. University of Hawaii Press. 
Data Entry:  Typed By: Janet Moody  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Northern Luzon:Meso-Cordilleran:South-Central Cordilleran:Central Cordilleran:North Central Cordilleran:Nuclear Cordilleran:Bontok-Kankanay:Bontok 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 56 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above      
191 all ʔam'ʔin   1  
192 and      
146 ash da'pul   17  
173 at      
13 back word info ʔɨ'dɨg   21  
165 bad, evil 'ŋaʔag   35  
14 belly pu'tu   52  
176 below 'daʔul under 33  
153 big da'kɨl   22, 102  
97 bird ʔin'yulan   74  
147 black 'ŋitit   17  
23 blood 'dala   1  
15 bone tuŋ'ʔal   1  
113 branch word info      
18 breast 'susu   1  
18 breast kɨgkɨg'ʔɨw chest    
56 child ʔu'ŋa   22  
131 cloud word info li'buʔu   50  
139 cold word info tɨ'lɨk   117  
166 correct, true      
168 day ʔal'gɨw   1  
10 dirty 'kalɨt   57  
96 dog 'ʔasu   1  
140 dry word info namagʔa'nan dry (not wet) 26, 57  
140 dry word info ʔisap'ʔiy to dry 40  
82 dull, blunt naʔu'pɨd      
11 dust da'pul from (Reid) *dapuR 77  
43 ear 'kulɨŋ   46  
119 earth/soil 'luta   25  
98 egg ʔit'lug   1, 24  
204 Eight word info wa'lu   3  
45 eye ma'ta   1  
180 far ʔa'dawwi   1, 36  
104 fat/grease bɨ'lat 104. fat (the substance)    
60 father ʔa'ma term of reference 1  
99 feather la'wi   14  
208 Fifty word info liman'pulu   1, 2  
143 fire ʔa'puy   1  
111 fish ga'dɨw   37  
201 Five word info li'ma   1  
116 flower sab'sabuŋ   1, 24  
132 fog      
200 Four word info ʔɨ'pat   1  
117 fruit bɨ'gas   15  
164 good ga'wis   48  
118 grass      
151 green kagʔa'ŋɨl lit. like sweet potato leaf    
26 hair word info bu'ʔuk   1, 65  
1 hand 'lima and arm 1, 64  
184 he/she      
24 head 'ʔulu   1  
142 heavy dag'sɨn   23  
61 house 'ʔabuŋ   16  
194 how? word info ka'ʔat na how many x  
57 husband ʔa'sawa   2  
182 I      
193 if mu   3, 24  
174 in, inside      
16 intestines pu'tu   72  
126 lake pu'suŋ   18  
114 leaf 'tubu   23  
2 left kanni'gid from Ilokano 36 L
4 leg/foot si'ki   24  
135 lightning kɨl'yat   1  
17 liver ʔag'tɨy   1 L
155 long word info ʔan'du   1  
108 louse word info 'kutu lice (head) 1  
54 man/male la'laki   2, 99  
103 meat/flesh      
129 moon 'bulan   1  
109 mosquito la'muk   1, 33  
59 mother ʔi'na term of reference 1  
30 mouth tu'pɨk   34  
63 name 'ŋadan   1, 47  
158 narrow li'pit   1  
179 near ʔasag'ʔɨn   47, 49  
25 neck ba'gaŋ   73  
68 needle 'dagum   1  
163 new ba'lu   1, 54  
167 night la'bi   21  
205 Nine word info si'yam   9  
195 no, not ba'kɨn   26  
27 nose ʔɨ'ŋɨl   85  
162 old word info naba'yag old (objects) x  
162 old word info na'lakay old (people) 20  
197 One word info ʔɨ'sa   1  
209 One Hundred word info ga'sut   4, 50  
209 One Hundred word info sin-ga'sut   4, 50  
210 One Thousand word info 'libu   5  
210 One Thousand word info sin'libu   5  
190 other tɨ'kɨn   34  
160 painful, sick sa'kit   1  
53 person/human being ʔipu'gaw   30  
133 rain ʔu'dan   1  
102 rat 'ʔutut   25  
149 red ŋayaŋ'ʔa   115  
3 right kanna'wan from Ilokano 1, 67 L
6 road/path      
115 root la'mut   3  
65 rope ta'li   1  
112 rotten word info nab'luk   1, 102  
125 salt ʔa'sin   3  
121 sand la'gan   38  
124 sea bay'bay from Ilokano 28 L
203 Seven word info pi'tu   1  
81 sharp man'bɨŋ (tɨ'bɨŋ)   40  
154 short word info ʔap'tik short (person) 49  
154 short word info ʔap'tik short (object) 49  
19 shoulder 'pukɨl   32  
161 shy, ashamed ʔɨ'nɨl   26  
202 Six word info ʔɨ'nɨm   1  
12 skin kup'kup   41  
128 sky 'daya   22  
152 small ban'ʔig   33  
145 smoke word info ga'suk   2, 53  
106 snake ʔu'wal      
110 spider ka'wa   1, 71  
130 star ta'law   25  
79 stick/wood 'kaʔɨw   1  
120 stone ba'tu   1  
105 tail 'ʔipus   30  
206 Ten word info 'pulu   5  
206 Ten word info sin'pulu   5  
178 that      
62 thatch/roof ʔa'tɨp   1  
187 they      
157 thick word info sɨ'dɨl   34  
156 thin word info 'yapit   1, 2  
177 this      
183 thou      
199 Three word info tu'lu   1  
134 thunder ki'dul corrected (LAR) 2, 92  
41 to bite kɨ'tɨb   71  
137 to blow word info ʔa'yup      
28 to breathe ʔin'ʔaŋɨs   23, 24  
144 to burn word info tu'yaw      
91 to buy lu'maku   27  
38 to chew word info ma'ma *betel chew 1  
85 to choose 'pili   1  
172 to climb word info 'kalab   17, 53  
7 to come      
39 to cook word info lu'wag *to boil 33  
39 to cook word info 'lutu   20  
196 to count 'bilaŋ   1  
34 to cry 'ʔagal   21  
78 to cut, hack word info 'gɨgɨd   45  
75 to die, be dead na'tɨy dead 1  
90 to dig ka'ʔuban   77  
50 to dream ʔiʔi'taw   31  
40 to drink ʔi'num   1  
37 to eat ma'ŋan   1, 14  
95 to fall word info 'ʔɨkdag   55  
22 to fear ʔɨg'yat   30  
123 to flow      
101 to fly 'tayaw   83, 38  
86 to grow word info      
44 to hear dɨ'ŋɨl   1  
171 to hide word info 'tabun   19  
72 to hit word info      
89 to hold word info ʔɨg'nan   43  
69 to hunt word info ʔa'nup   1  
74 to kill pa'tɨy   2  
20 to know, be knowledgeable ʔam'mu know (a person) 25, 28  
33 to laugh ʔɨ'yɨk   26, 37  
49 to lie down word info      
76 to live, be alive      
92 to open, uncover      
84 to plant ʔɨ'sɨk   28  
93 to pound, beat word info 'bayu   1  
64 to say ka'nan   35, 36  
77 to scratch word info ga'tɨl itch 37, 41  
77 to scratch word info gug'ʔu   22  
46 to see 'ʔila   26  
67 to sew word info 'daʔit   2  
70 to shoot word info      
51 to sit pa'tuŋ   52  
48 to sleep 'sɨyɨp   31  
29 to sniff, smell 'suŋsuŋ   9  
36 to spit 'tubba   44  
80 to split word info      
88 to squeeze word info kɨm'kɨm Should be gɨmgɨm,'hold tightly in the hand'    
71 to stab, pierce 'badyuk   42  
52 to stand tak'dɨg   85, 86  
73 to steal 'ʔakɨw   1, 54  
42 to suck sup'sup   1, 73  
87 to swell word info      
9 to swim ki'yat   37  
21 to think ʔinsɨ'mɨk   44  
94 to throw word info tɨp'ʔal   96  
66 to tie up, fasten ba'ʔud   40  
8 to turn word info babʔawɨs'wɨs   76  
35 to vomit 'ʔuta   1  
5 to walk ma'nalan ('dalan)   21  
83 to work word info du'nu      
47 to yawn      
32 tongue 'dila   4  
31 tooth bab'ʔa teeth 72  
207 Twenty word info duwan'pulu   3, 6  
198 Two word info du'wa   1  
138 warm word info 'ʔatuŋ hot (as water) 38  
122 water word info da'num   1  
185 we word info      
141 wet ʔɨ'bɨl   26  
188 what? word info   2, 18  
170 when? word info ʔad ka'ʔat na   64  
181 where? word info ʔintu   1, 28  
148 white puta'ʔak   107  
189 who? word info 'sinɨ   14, 47  
159 wide ʔɨw'wa   1, 61  
58 wife ʔa'sawa   1  
136 wind la'tɨŋ   38  
100 wing pa'yak   33, 40  
55 woman/female ba'baʔi   1, 105  
127 woods/forest kaka'ʔɨwan   2  
107 worm (earthworm) kɨ'laŋ   18  
169 year ta'wɨn   1, 71  
150 yellow kag'kunɨg lit. like turmeric dye 1  
186 you      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: