https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Hawaiian

Source/Author:  Blust, from: Pukui & Elbert (1971) 
Identifiers:  ISO-639-3:haw  Glottocode: hawa1245 
Notes:  Pukui, M., & Elbert, S.H. (1971). Hawaiian Dictionary. University of Hawaii Press: Hawaii 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:Central Pacific:East Fijian-Polynesian:Polynesian:Nuclear:East:Central:Marquesic 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 25 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
175 above i luna   9  
191 all apau   59  
192 and a      
192 and a me   2, 46  
146 ash lehu   67  
173 at ma      
173 at i   1  
13 back word info kua   11  
165 bad, evil 'ino   9  
14 belly 'ōpū   2  
176 below lalo   8  
153 big nui   11  
97 bird manu   1  
147 black 'ele'ele   5  
23 blood koko   4  
15 bone iwi   52, 5  
113 branch word info lālā   1  
18 breast ū   1  
56 child keiki      
131 cloud word info ao   12  
139 cold word info anu   8  
166 correct, true 'oiā'i'o      
168 day   7  
10 dirty lepo   9  
96 dog 'īlio   7  
140 dry word info malo'o   13  
82 dull, blunt [kū]mūmū   10  
11 dust 'ehu note that glottal stop here is a recent insertion. /ehu/ is the reported "older form" (see wehewehe.org) -MW 1  
11 dust 'e'a   X  
43 ear pepeiao      
119 earth/soil honua 'island'?    
119 earth/soil lepo Dirt, earth, ground; dirty, soiled (Pki). 11  
98 egg hua[moa]   5  
204 Eight word info walu Pollex 06: Walu. :Eight. 3  
45 eye maka   1  
180 far mamao   13  
104 fat/grease momona   1, 65  
60 father makua kāne   9  
99 feather hulu   1  
208 Fifty word info kanalima      
143 fire ahi   1  
111 fish i'a   1  
201 Five word info lima Five, hand.(Source: Pollex) 1  
116 flower pua   1  
132 fog 'ohu <A 1, 47  
200 Four word info   1, 66  
117 fruit hua   1  
164 good maika'i   15  
118 grass mau'u   58  
151 green ma'oma'o      
26 hair word info lauoho   40, 36  
1 hand lima   1, 64  
184 he/she ['o]ia   1, 42  
24 head po'o   10  
142 heavy kaumaha   46, 66  
61 house hale   14  
194 how? word info pehea   11  
57 husband kāne 54/55 14  
182 I ['o] au   1, 21  
193 if inā (<e) 6?  
174 in, inside lo|ko   5  
174 in, inside i   x  
16 intestines na'au   12  
126 lake loko   6  
114 leaf lau   1  
2 left hema   11  
4 leg/foot wāwae   1, 100  
135 lightning uila   2  
17 liver ake   1  
155 long word info loa   12, 105  
108 louse word info 'uku   1  
54 man/male kāne   1, 11  
103 meat/flesh 'i'o   10  
129 moon mahina   37, 5  
109 mosquito makika L from English   L
59 mother makuahine   4  
30 mouth waha   1, 8  
63 name inoa   6  
158 narrow lā'iki   89  
179 near kokoke kela, la (far), kela, na (near hearer)    
25 neck 'ā'ī   20  
68 needle kui   66  
163 new hou   1  
167 night   1  
205 Nine word info iwa Nine.(Source: Pollex) 5, 44  
195 no, not 'ole   11  
27 nose ihu   1  
162 old word info kahiko   10  
197 One word info kahi   41  
197 One word info 'ekahi   41  
209 One Hundred word info hanele L from English 11 L
210 One Thousand word info kaukani L from English 11 L
190 other kekāhi   7  
160 painful, sick ma'i   1  
53 person/human being kanaka   1, 66, 97  
133 rain ua   1  
102 rat 'iole   12  
149 red 'ula   13  
3 right 'ākau   5, 40  
6 road/path ala   1  
115 root a'a   2  
65 rope kaula   9  
112 rotten word info pilau   15  
125 salt pa'akai   20, 19  
121 sand one   1  
124 sea kai   1  
124 sea moana   10  
203 Seven word info hiku Seven.(Source: Pollex) 1  
81 sharp 'oi   14, 66  
154 short word info pōkole   9  
19 shoulder po'ohiwi   8  
161 shy, ashamed hilahila   3  
202 Six word info 'eono   1  
12 skin 'ili   1  
128 sky lani   1  
152 small iki   1  
152 small li'i   66  
145 smoke word info uahi   2  
106 snake naheka L from Hebrew "nahas", snake   L
110 spider lanalana      
130 star hōkū   1  
79 stick/wood lā'au   1, 26  
120 stone pōhaku   1, 19  
105 tail huelo   10  
206 Ten word info anahulu Ten days.(Source: Pollex) 5  
206 Ten word info 'umi this may be a term meaning 'fathom' or similqr ,easure for water depth. A cognate is found in Old Rapa kumi, but this should not be included for the number 10-MW 11  
178 that kēlā (<M) 1  
178 that kēnā   1  
178 that la   65  
178 that na   1  
62 thatch/roof ako   1  
187 they lāua dual x  
187 they lākou   1, 72  
157 thick word info mākolukolu   3  
156 thin word info lahi   5  
177 this kēia   7, 45  
177 this nei   1  
183 thou 'oe   1  
199 Three word info kolu   1  
134 thunder hekili   14  
41 to bite nahu   7  
137 to blow word info puhi   6  
137 to blow word info   7  
28 to breathe aho      
28 to breathe hanu   11  
144 to burn word info (<i) 62  
144 to burn word info kuni (<i) 1, 7  
91 to buy kū'ai      
38 to chew word info mama   1  
85 to choose koho      
85 to choose wae   10  
172 to climb word info pi'i   6  
7 to come [hele] mai   1, 42  
39 to cook word info ho'omo'a   51?  
196 to count helu      
34 to cry uwē   38  
34 to cry kani   1  
78 to cut, hack word info 'oki   9  
78 to cut, hack word info moku   54, 14  
75 to die, be dead make   1  
90 to dig 'eli   1  
50 to dream moe'uhane   7  
50 to dream moemoeā   7, 27  
40 to drink inu   1  
37 to eat 'ai   1, 47  
95 to fall word info hā'ule      
22 to fear maka'u   1  
123 to flow kahe   10  
101 to fly lele   11  
86 to grow word info ulu      
86 to grow word info kupu   1  
44 to hear ho'olono   1  
171 to hide word info hūnā   1, 16  
72 to hit word info hahau   12  
72 to hit word info ku'i *t >k; *k >'-MW 8  
89 to hold word info ho'o'pa'a      
89 to hold word info (hoʻo)paʻa      
69 to hunt word info hahai   6  
74 to kill ho'omake   2  
20 to know, be knowledgeable 'ike from to see initially 12  
33 to laugh 'aka   7  
49 to lie down word info hina moe   6  
76 to live, be alive ola   6  
92 to open, uncover wehe      
92 to open, uncover weke      
84 to plant kanu   2  
93 to pound, beat word info ku'i   2  
64 to say 'ōlelo   11  
77 to scratch word info walu      
46 to see 'ike [<A] 1  
67 to sew word info humuhumu      
70 to shoot word info pana   1  
51 to sit noho   16  
48 to sleep moe   10, 109  
29 to sniff, smell honi   9  
36 to spit pupuhi   15  
36 to spit kuha   120  
80 to split word info wāhi   4  
88 to squeeze word info 'uwī      
71 to stab, pierce hou      
52 to stand   2  
73 to steal 'aihue   5  
42 to suck omo   7  
87 to swell word info pehu   10  
87 to swell word info   7  
9 to swim 'au   5  
21 to think mana'o Haw has diacritics? - JCM 7  
94 to throw word info nou      
94 to throw word info ho'olei      
66 to tie up, fasten hīki'i   148  
8 to turn word info wili   90  
8 to turn word info huli   15  
35 to vomit lua'i   8, 31  
5 to walk hele   6, 9  
83 to work word info hana   10  
47 to yawn hāmama   19, 28  
32 tongue alelo   15  
31 tooth niho   1  
207 Twenty word info iwakālua   5  
198 Two word info lua   1  
138 warm word info hahana   1  
138 warm word info wela   8  
122 water word info wai   2  
185 we word info kāua 1 dual incl. 1, 29  
185 we word info kākou 1 pl. incl. 1, 39  
185 we word info māua   2, 29  
185 we word info mākou   2, 39  
141 wet pulu   37  
188 what? word info aha   1  
170 when? word info āhea   5  
170 when? word info ināhea   5  
181 where? word info aia i hea   3, 35  
148 white kea   8  
148 white ke'oke'o   9  
189 who? word info wai   1, 19  
159 wide ākea   21  
58 wife wahine   5, 68  
136 wind makani   1, 66  
100 wing 'ēheu   1, 81  
55 woman/female wahine   1, 106, 116  
127 woods/forest ulu lā'au   15, 13  
107 worm (earthworm) ko'e   7  
169 year makahiki   7  
150 yellow lena   10  
186 you 'olua   x  
186 you 'oukou   16  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: