https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Komering (Kayu Agung Asli)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:kge  Glottocode: kome1238 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand pũŋũ   17  
2 left      
3 right      
4 leg/foot kukʊt̚   29  
5 to walk məlɑpɑh   42  
6 road/path ʁəŋʁɑye   1  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
8 to turn word info biluk̚   24  
8 to turn word info mutɑr   54  
9 to swim melɑŋoy   1  
9 to swim məlɑŋoy   1  
10 dirty kɑmɑh   35  
11 dust      
12 skin kulit̚   1  
13 back word info keʁuyuŋ   41  
13 back word info kəʁuyuŋ   41  
14 belly bɔtoŋ   29  
15 bone tuhlɑn   1  
16 intestines isi   44  
17 liver hɑti   1  
18 breast susu   1  
19 shoulder piŋpiŋ   16  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear ʁɑbɑy   14  
23 blood ɔɾɑh   1  
24 head hulu   1  
25 neck gɑlɑh   33  
26 hair word info buwɔʔ   1  
27 nose iʁo̝ŋ   1  
28 to breathe      
29 to sniff, smell s̙ium   20  
30 mouth bɑŋɔʔ   16  
31 tooth ipo̞n   1  
32 tongue ome   1  
33 to laugh mɑ̃hẽ   23  
34 to cry miwɑ̃ŋ   9  
35 to vomit mutɑh   1  
36 to spit ŋẽhutoʔ   41  
37 to eat moŋɑn   1, 14  
38 to chew word info ŋɑlŋɑl   13  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
40 to drink ŋinum   1  
41 to bite gigɪʔ   21  
42 to suck hisɔʔ   1  
43 ear cupiŋ   15, 51  
44 to hear doŋi   1  
44 to hear noŋi   1  
45 eye mɑte   1  
46 to see ŋonɑh   64  
47 to yawn huɑʔ   19  
48 to sleep tuʁʊy   1  
49 to lie down word info beguliŋ   54  
49 to lie down word info bəguliŋ   54  
50 to dream ŋipi   1  
51 to sit mɔjoŋ   28  
52 to stand təmogi   14  
53 person/human being      
54 man/male bɑkɑs   37  
55 woman/female obɑy   1  
56 child sɑnɑʔ   1  
57 husband lɑkʰi   28  
58 wife ŋomɑn   25  
59 mother ɪndɔʔ   10  
60 father bɑpɑk̚   5  
61 house mɑhɑn   33  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
63 name golɑʁ   10  
64 to say ŋo̝moŋ   15  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten kɑʁoʔ   44  
67 to sew word info ɲɔʁʊʔ   45  
68 needle sɔʁɔʔ   13  
69 to hunt word info beburu   23  
69 to hunt word info bəburu   23  
70 to shoot word info nim:ɑk̚   49  
71 to stab, pierce nujɑh   22  
72 to hit word info mukul   27  
73 to steal mɑliŋ   16  
74 to kill mɑtiʔi   15  
74 to kill pɑtiʔi   15  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive huʁeʔ   1  
77 to scratch word info kuykuy   19  
78 to cut, hack word info      
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info bolɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
82 dull, blunt kudul   80  
83 to work word info bəguɑy   21  
83 to work word info beguɑy   21  
84 to plant nɑnõ̝m   2  
85 to choose milɪh   1  
86 to grow word info tumbuh   1  
87 to swell word info bɑyo   1  
88 to squeeze word info piyoh   55  
89 to hold word info bokom   66  
90 to dig ŋɑli   1  
91 to buy boli   1  
91 to buy moli   1  
92 to open, uncover buke   1  
93 to pound, beat word info nutu   20  
94 to throw word info ɲɑmpɑʔkon   57  
95 to fall word info      
96 dog ɑ̝:su   1  
97 bird mɑnɔʔ   1  
98 egg tɑu̯luy   1  
99 feather bulu   1  
100 wing kopɑy   52  
101 to fly mehɑmboʁ   52  
101 to fly məhɑmboʁ   52  
102 rat tikus   22  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
104 fat/grease gɑjih   60  
105 tail bʊntʊt̚   50  
106 snake ulɑy   2  
107 worm (earthworm) goloŋ   15  
108 louse word info kutu   1  
109 mosquito ɑ̝:gɑs   56  
110 spider m̯bɑhlɑbɑh   1  
111 fish iwe   25  
112 rotten word info busuʔ   56  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
114 leaf buluŋ   18  
115 root m̯bɑkɑʔ   2  
116 flower buŋe   1  
117 fruit buɑh   1  
118 grass jukuʔ   2  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand honi   1  
122 water word info uɑy   2  
123 to flow      
124 sea lɑwut̚   6  
125 salt sʲie   1  
126 lake dɑnɑw   1  
127 woods/forest pulɑn   71  
128 sky lɑŋɪt̚   1  
129 moon bulɑn   1  
130 star bintɑŋ   43  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
132 fog kɑbut̚   1  
133 rain hujɑn   1  
134 thunder      
135 lightning kilɑʔ   1  
136 wind ɑŋɪn   1  
137 to blow word info ɲobu   50  
138 warm word info pɑnɑs   1  
139 cold word info ŋison   20  
140 dry word info ŋõ̝luh   63  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biyɑʔ   1  
143 fire ɑpuy   1  
144 to burn word info mulpul   18  
144 to burn word info pulpul   18  
145 smoke word info hɑsɔʔ   49  
146 ash hɑbu   1  
147 black hɑlom   55  
148 white hɑndɑʔ   25  
148 white hɑn:ɑʔ   25  
149 red suluh   61  
150 yellow kuɲeʁ   1  
151 green hujow   25  
152 small ʁoneʔ   65  
153 big bɑlɑk̚   21  
154 short word info ʁobɑh   61  
155 long word info tojɑŋ   10  
156 thin word info tipɪs   1, 44  
157 thick word info kɔdol   45  
158 narrow      
159 wide boʁɑʔ   50  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
161 shy, ashamed liom   40  
161 shy, ashamed mɑlu   20  
162 old word info tuhe   1  
162 old word info muni   89  
163 new ɔmpɑy   17  
164 good hɐlo   82  
165 bad, evil jɑhɑt̚   1  
166 correct, true bonoʁ   1  
167 night dəbiŋi   1  
167 night debiŋi   1  
168 day      
169 year tɑhun   1  
170 when? word info idɑn   1  
171 to hide word info bejɑmõt̚   24  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
173 at de   20  
174 in, inside de      
174 in, inside dilom   1  
175 above de      
175 above duŋɑʔ   30  
176 below de      
176 below dibɑh   1  
177 this ije   1  
178 that udo   57  
179 near pɑʁoʔ   27  
180 far jɑwoh   1  
181 where? word info de      
181 where? word info dipe   9  
182 I oɲɑʔ   7  
183 thou niku   1  
184 he/she oye   1  
185 we word info sikɑm   2, 65  
185 we word info kite   1  
186 you ŋìkü   40  
187 they tiɑn   11  
188 what? word info ɑ̝pi   1  
189 who? word info sɑpe   12  
190 other      
191 all      
192 and      
193 if lɑmon   10  
194 how? word info sənipe   20  
194 how? word info sɛnipe   20  
195 no, not homaʔ   48, 60  
196 to count      
197 One word info osɑy   1, 61  
198 Two word info ʁuwe   1  
199 Three word info tɔlu   1  
200 Four word info opɑʔ   1  
201 Five word info lime   1  
202 Six word info onom   1  
203 Seven word info pitu   1  
204 Eight word info wɑlu   3  
205 Nine word info suɑy   5  
206 Ten word info puluh   5  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info səʁɑtus   4  
210 One Thousand word info səʁibu   5  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: