https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Komering (Ulu), Damarpura Village

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:kge  Glottocode: kome1238 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 1 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand culuʔ   46  
2 left      
3 right      
4 leg/foot cukut̚   29  
5 to walk lɑpɑh   42  
6 road/path ʁɑŋʁɑyɑ   1  
6 road/path ŋəʁɑyɑ   1  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
8 to turn word info m̩biluk̚   24  
8 to turn word info əmbiluk̚   24  
8 to turn word info ligoʔ   52  
9 to swim lɑŋuy   1  
10 dirty kɑmɑʔ   35  
11 dust hɑlpuʔ   1  
12 skin bɑwɑʔ   18  
13 back word info tundun   55  
13 back word info tundud̯n   55  
14 belly      
15 bone tuhlɑn   1  
16 intestines isɑw   44  
17 liver hɑti   1  
18 breast      
19 shoulder piŋpiŋ   16  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear ʁɑbɑy   14  
23 blood ʁɑh   1  
24 head hu̞lu   1  
25 neck gɑlɑh   33  
26 hair word info buwoʔ   1  
27 nose iʁuŋ   1  
28 to breathe məhəŋɑs   50  
29 to sniff, smell undug̯ŋ   34  
29 to sniff, smell unduŋ   34  
30 mouth bɑŋũʔ   16  
31 tooth ipon   1  
32 tongue m̩ɑ   1  
32 tongue əmɑ   1  
33 to laugh lɑlɑŋ   70  
34 to cry miwɑŋ   9  
35 to vomit mutɑ   1  
36 to spit ŋəʁətoʔ   41  
37 to eat məŋɑn   1, 14  
38 to chew word info ŋɑlŋɑl   13  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
40 to drink ŋinum   1  
41 to bite kəʁoh   1  
42 to suck hisɔʔ   1  
43 ear cupiŋ   15, 51  
44 to hear nəŋɪs   1  
45 eye mɑtɑ   1  
46 to see liɑʔ   19, 23  
46 to see ŋəliɑʔ   19, 23  
47 to yawn huwɑpɑn   19  
48 to sleep pədom   16  
48 to sleep tuʁuy   1  
49 to lie down word info      
50 to dream nipi   1  
50 to dream bənɪpi   1  
51 to sit məjoŋ   28  
52 to stand coʔcoʔ   30  
53 person/human being      
54 man/male bɑkɑs   37  
55 woman/female bɑy   1  
56 child sɑnɑʔ   1  
57 husband k̩hɑjoŋ   24  
58 wife k̩hɑjoŋ   40  
59 mother ƞduʔ   10  
60 father bɑʔ   13  
61 house ləmbɑhɑn   33  
61 house m̯bɑhɑn   33  
62 thatch/roof hɑto̞ʔ   1  
63 name gəlɑʁ   10  
64 to say cɑwɑ   21  
65 rope tɑli   1  
66 to tie up, fasten kɑʁuʔ   44  
67 to sew word info ɲəʁuʔ   45  
68 needle səʁoʔ   13  
69 to hunt word info bəbuʁu   23  
70 to shoot word info nimbɑk̚   49  
70 to shoot word info timbɑk̚   49  
71 to stab, pierce nujɑ   22  
71 to stab, pierce tujɑ   22  
72 to hit word info təgom   64  
73 to steal mɑlin   16  
74 to kill pɑtiko   15  
75 to die, be dead mɑti   1  
76 to live, be alive huʁɪʔ   1  
77 to scratch word info kuykuy   19  
78 to cut, hack word info pəlo̞ʔ   72  
79 stick/wood kɑyu   1  
80 to split word info bəlɑh   1  
81 sharp tɑjom   1  
82 dull, blunt kudul   80  
83 to work word info bəgɑwi   21  
84 to plant nɑnom   2  
85 to choose milih   1  
86 to grow word info tuwɔh   1, 25  
87 to swell word info bɑyoh   1  
88 to squeeze word info ʁo̞ʔʁo̞ʔ      
89 to hold word info bəkom   66  
90 to dig ŋɑli   1  
91 to buy əmbəli   1  
92 to open, uncover bukɑʔ   1  
93 to pound, beat word info nutu   20  
94 to throw word info cɑmpɑʔ   57  
95 to fall word info tiyɑʔ   66  
96 dog kɑci   59  
97 bird mɑnuʔ   1  
98 egg tɑhluy   1  
99 feather bulu   1  
100 wing kəpi   52  
101 to fly hɑmboʁ   52  
102 rat tikus   22  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
104 fat/grease bɑŋiʔ   59  
105 tail gundɑŋ   48  
106 snake u̞lɑy   2  
107 worm (earthworm) gəloŋ   15  
108 louse word info kutu   1  
109 mosquito ɑgɑs   56  
110 spider lɑwɑh   1  
111 fish iwɑ   25  
112 rotten word info busuʔ   56  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
114 leaf buluŋ   18  
115 root bɑkɑʔ   2  
116 flower buŋɑ   1  
117 fruit buɑh   1  
118 grass jukuʔ   2  
119 earth/soil tɑnoh   1  
120 stone bɑtu   1  
121 sand həni   1  
122 water word info uɑy   2  
123 to flow məhili   56  
123 to flow hili   56  
124 sea lɑwoʔ   6  
125 salt siyɑ   1  
126 lake dɑnɑw   1  
127 woods/forest pulɑn   71  
128 sky lɑŋiʔ   1  
129 moon bulɑn   1  
130 star bintɑŋ   43  
131 cloud word info ɑbɑn   68  
132 fog kɑbut   1  
133 rain təʁɑy   35  
134 thunder gɘgoʁ   1  
135 lightning kilɑp̚   1, 88  
136 wind ɑŋɪn   1  
137 to blow word info səbu   50  
138 warm word info pɑnɑs   1  
139 cold word info ŋison   20  
140 dry word info ŋəluh   63  
141 wet bɑsoh   1  
142 heavy biyɑʔ   1  
143 fire ɑpuy   1  
144 to burn word info suwɑh   64  
144 to burn word info suwɑʔ   64  
145 smoke word info hɑsoʔ   49  
146 ash hɑmbuwɑ   36  
147 black hɑlom   55  
148 white hɑndɑʔ   25  
149 red      
150 yellow kuɲeʁ   1  
151 green hujɑw   25  
152 small ʁəniʔ   65  
153 big bɑlɑk̚   21  
154 short word info buntɑʔ   35  
155 long word info tijɑŋ   102  
156 thin word info nipis   1  
157 thick word info kədol   45  
158 narrow ʁupiʔ   40  
159 wide      
160 painful, sick      
161 shy, ashamed liyom   40  
162 old word info tohɑ   1  
163 new      
164 good həlɑw   82  
165 bad, evil jɑhɑʔ   1  
166 correct, true      
167 night dəbiŋi   1  
168 day ʁɑni   37  
169 year tɑhun   1  
170 when? word info idɑn   1  
171 to hide word info məsəgoʔ   25  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
173 at di   20  
174 in, inside dilom   1  
174 in, inside delom   1  
175 above di      
176 below di      
177 this   29  
178 that hudi   21  
179 near ʁiʔdiʔ   64  
180 far jɑwo̞h   1  
181 where? word info di      
182 I ɲɑʔ   7  
183 thou niku   1  
184 he/she iyɑ   1  
185 we word info hikɑm   2, 65  
185 we word info ʁɑm   23  
186 you kuti   34  
187 they tiyɑn   11  
188 what? word info      
189 who? word info sɑpɑ   12  
190 other      
191 all uɲɪni   22  
192 and ʁiʔ   42  
193 if kɑntu   87  
194 how? word info n̯juʔʁipɑ   20  
195 no, not maʔwat   48  
196 to count bəbilɑŋ   1  
196 to count bilɑŋ   1  
197 One word info sɑy   1, 61  
198 Two word info ʁuɑ   1  
199 Three word info təlu   1  
200 Four word info ɘpɑʔ   1  
201 Five word info limɑ   1  
202 Six word info ǝnom   1  
203 Seven word info pitu   1  
204 Eight word info wɑlu   3  
205 Nine word info suwɑy   5  
206 Ten word info puluh   5  
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info səʁɑtus   4  
210 One Thousand word info səʁibu   5  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: