https://abvd.eva.mpg.de : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Komering (Kayu Agung Asli)

Source/Author:  Karl Anderback 
Identifiers:  ISO-639-3:kge  Glottocode: kome1238 
Notes:  Anderback, K. (manuscript). An Initial Reconstruction of Proto-Lampungic: Phonology and Basic Vocabulary. SIL International. 
Data Entry:  Typed By: Simon Greenhill  Checked By:  
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Lampung 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
2 left      
3 right      
11 dust      
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
28 to breathe      
53 person/human being      
78 to cut, hack word info      
95 to fall word info      
123 to flow      
134 thunder      
158 narrow      
168 day      
190 other      
191 all      
192 and      
196 to count      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
69 to hunt word info beburu   23  
49 to lie down word info beguliŋ   54  
83 to work word info beguɑy   21  
171 to hide word info bejɑmõt̚   24  
8 to turn word info biluk̚   24  
130 star bintɑŋ   43  
142 heavy biyɑʔ   1  
89 to hold word info bokom   66  
91 to buy boli   1  
80 to split word info bolɑh   1  
166 correct, true bonoʁ   1  
159 wide boʁɑʔ   50  
92 to open, uncover buke   1  
99 feather bulu   1  
114 leaf buluŋ   18  
129 moon bulɑn   1  
112 rotten word info busuʔ   56  
26 hair word info buwɔʔ   1  
116 flower buŋe   1  
117 fruit buɑh   1  
54 man/male bɑkɑs   37  
153 big bɑlɑk̚   21  
60 father bɑpɑk̚   5  
141 wet bɑsoh   1  
120 stone bɑtu   1  
87 to swell word info bɑyo   1  
30 mouth bɑŋɔʔ   16  
14 belly bɔtoŋ   29  
69 to hunt word info bəburu   23  
49 to lie down word info bəguliŋ   54  
83 to work word info bəguɑy   21  
105 tail bʊntʊt̚   50  
43 ear cupiŋ   15, 51  
172 to climb word info cɑkɑʔ   59  
173 at de   20  
174 in, inside de      
175 above de      
176 below de      
181 where? word info de      
167 night debiŋi   1  
176 below dibɑh   1  
174 in, inside dilom   1  
181 where? word info dipe   9  
44 to hear doŋi   1  
175 above duŋɑʔ   30  
103 meat/flesh dɑgiŋ   26  
126 lake dɑnɑw   1  
167 night dəbiŋi   1  
41 to bite gigɪʔ   21  
107 worm (earthworm) goloŋ   15  
63 name golɑʁ   10  
104 fat/grease gɑjih   60  
25 neck gɑlɑh   33  
42 to suck hisɔʔ   1  
195 no, not homaʔ   48, 60  
121 sand honi   1  
151 green hujow   25  
133 rain hujɑn   1  
24 head hulu   1  
47 to yawn huɑʔ   19  
76 to live, be alive huʁeʔ   1  
164 good hɐlo   82  
146 ash hɑbu   1  
147 black hɑlom   55  
148 white hɑn:ɑʔ   25  
148 white hɑndɑʔ   25  
145 smoke word info hɑsɔʔ   49  
17 liver hɑti   1  
62 thatch/roof hɑtoʔ   1  
170 when? word info idɑn   1  
177 this ije   1  
31 tooth ipo̞n   1  
16 intestines isi   44  
111 fish iwe   25  
27 nose iʁo̝ŋ   1  
118 grass jukuʔ   2  
165 bad, evil jɑhɑt̚   1  
180 far jɑwoh   1  
13 back word info keʁuyuŋ   41  
135 lightning kilɑʔ   1  
185 we word info kite   1  
100 wing kopɑy   52  
82 dull, blunt kudul   80  
4 leg/foot kukʊt̚   29  
12 skin kulit̚   1  
108 louse word info kutu   1  
77 to scratch word info kuykuy   19  
150 yellow kuɲeʁ   1  
132 fog kɑbut̚   1  
10 dirty kɑmɑh   35  
79 stick/wood kɑyu   1  
66 to tie up, fasten kɑʁoʔ   44  
157 thick word info kɔdol   45  
13 back word info kəʁuyuŋ   41  
201 Five word info lime   1  
161 shy, ashamed liom   40  
57 husband lɑkʰi   28  
193 if lɑmon   10  
124 sea lɑwut̚   6  
128 sky lɑŋɪt̚   1  
101 to fly mehɑmboʁ   52  
9 to swim melɑŋoy   1  
85 to choose milɪh   1  
34 to cry miwɑ̃ŋ   9  
91 to buy moli   1  
37 to eat moŋɑn   1, 14  
72 to hit word info mukul   27  
144 to burn word info mulpul   18  
162 old word info muni   89  
35 to vomit mutɑh   1  
8 to turn word info mutɑr   54  
61 house mɑhɑn   33  
73 to steal mɑliŋ   16  
161 shy, ashamed mɑlu   20  
97 bird mɑnɔʔ   1  
45 eye mɑte   1  
75 to die, be dead mɑti   1  
74 to kill mɑtiʔi   15  
160 painful, sick mɑʁiŋ   59  
33 to laugh mɑ̃hẽ   23  
51 to sit mɔjoŋ   28  
101 to fly məhɑmboʁ   52  
5 to walk məlɑpɑh   42  
9 to swim məlɑŋoy   1  
110 spider m̯bɑhlɑbɑh   1  
115 root m̯bɑkɑʔ   2  
183 thou niku   1  
70 to shoot word info nim:ɑk̚   49  
44 to hear noŋi   1  
71 to stab, pierce nujɑh   22  
93 to pound, beat word info nutu   20  
84 to plant nɑnõ̝m   2  
39 to cook word info nɑsɑʔ   45, 19  
55 woman/female obɑy   1  
32 tongue ome   1  
202 Six word info onom   1  
200 Four word info opɑʔ   1  
197 One word info osɑy   1, 61  
184 he/she oye   1  
182 I oɲɑʔ   7  
203 Seven word info pitu   1  
88 to squeeze word info piyoh   55  
19 shoulder piŋpiŋ   16  
144 to burn word info pulpul   18  
206 Ten word info puluh   5  
127 woods/forest pulɑn   71  
1 hand pũŋũ   17  
138 warm word info pɑnɑs   1  
74 to kill pɑtiʔi   15  
113 branch word info pɑŋpɑŋ   20  
179 near pɑʁoʔ   27  
185 we word info sikɑm   2, 65  
149 red suluh   61  
18 breast susu   1  
205 Nine word info suɑy   5  
160 painful, sick sɑkiʔ   1  
56 child sɑnɑʔ   1  
189 who? word info sɑpe   12  
68 needle sɔʁɔʔ   13  
194 how? word info sənipe   20  
210 One Thousand word info səʁibu   5  
209 One Hundred word info səʁɑtus   4  
194 how? word info sɛnipe   20  
125 salt sʲie   1  
29 to sniff, smell s̙ium   20  
102 rat tikus   22  
156 thin word info tipɪs   1, 44  
187 they tiɑn   11  
155 long word info tojɑŋ   10  
162 old word info tuhe   1  
15 bone tuhlɑn   1  
86 to grow word info tumbuh   1  
48 to sleep tuʁʊy   1  
169 year tɑhun   1  
81 sharp tɑjom   1  
65 rope tɑli   1  
119 earth/soil tɑnoh   1  
98 egg tɑu̯luy   1  
199 Three word info tɔlu   1  
52 to stand təmogi   14  
178 that udo   57  
106 snake ulɑy   2  
122 water word info uɑy   2  
204 Eight word info wɑlu   3  
40 to drink ŋinum   1  
50 to dream ŋipi   1  
139 cold word info ŋison   20  
58 wife ŋomɑn   25  
46 to see ŋonɑh   64  
64 to say ŋo̝moŋ   15  
140 dry word info ŋõ̝luh   63  
186 you ŋìkü   40  
90 to dig ŋɑli   1  
38 to chew word info ŋɑlŋɑl   13  
36 to spit ŋẽhutoʔ   41  
143 fire ɑpuy   1  
131 cloud word info ɑwɑn   68  
136 wind ɑŋɪn   1  
109 mosquito ɑ̝:gɑs   56  
96 dog ɑ̝:su   1  
188 what? word info ɑ̝pi   1  
163 new ɔmpɑy   17  
23 blood ɔɾɑh   1  
59 mother ɪndɔʔ   10  
137 to blow word info ɲobu   50  
94 to throw word info ɲɑmpɑʔkon   57  
67 to sew word info ɲɔʁʊʔ   45  
154 short word info ʁobɑh   61  
152 small ʁoneʔ   65  
198 Two word info ʁuwe   1  
22 to fear ʁɑbɑy   14  
7 to come ʁɑtoŋ   14  
6 road/path ʁəŋʁɑye   1  

Seen an error? Please let us know:

Save Data: